Hotărârea nr. 131/2011

131/29.03.2011 privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Rozelor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 131/29.03.2011
privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Rozelor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 6066/28.03.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 353/28.09.2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Rozelor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 137/27.04.2010 de aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi a Ordinului nr. 276/mai 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr. 863/2008";
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al MDRT şi nr. 1294/07.10.2008 al M.E.F.;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a Ordinului M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 64/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 353 / 28.09.2010, în sensul înlocuirii Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/28.09.2010 cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în ceea ce priveşte indicatorii tehnico-economici.

Art. 2: Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 353/28.09.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 3: Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 5.634.131,55 Lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile în sumă de 90.919,13 Lei (fără T.V.A), a cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului în sumă de 7.680,00 Lei (fără T.V.A), a valorii T.V.A în sumă de 1.080.495,44 Lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare;"

Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 353/28.09.2010 rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu
- Direcţiei Poliţiei Locală;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa la HCL nr.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Modernizarea Parcului Rozelor”

- DALI elaborat de către S.C. Green Project S.R.L.

în cadrul Contractului de prestări servicii nr. 14/12.01.2010

AMPLASAMENT: Timișoara - Parcul Rozelor, limitat de strada dr. Al. Borza, Bulevardul Michelangelo, Canalul Bega.

VALOAREA TOTALĂ a investiției (TVA inclus) = 5.634.131,55 lei

C + M (TVA inclus) = 4.919.152,08 lei

DURATA DE IMPLEMENTARE a proiectului: 11 luni din care

DURATA DE EXECUȚIE a lucrărilor: 6 luni

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

 • - întreținerea și completarea vegetației existente. Gazonarea suprafețelor verzi;

 • - Refacerea rețelei de alei pietonale din pavele din beton și piatra;

 • - Recondiționarea mobilierului urban existent (pergole) și completarea acestuia;

 • - Completarea sistemului de iluminat clasic cu corpuri de iluminat decorative fotovoltaice;

 • - Refacerea împrejmuirii;

 • - Consolidarea si modernizarea grupului sanitar existent;

 • - Instalarea unui sistem de irigare automatizat.

  CAPACITĂȚI:

  - alei noi piatra naturala:

  3797 mp

  - alei cu pavele din beton

  1531 mp

  - alei accidental carosabile cu pavele din beton

  1501 mp

  - reabilitare si modernizare toaleta:

  50 mp

  - împrejmuire gard

  480 ml

  - postamente statui si vaze

  12 buc

  - stâlpi de iluminat fotovoltaici

  68 buc

  - sistem de irigare

  1 buc

  - stație de pompare

  1 buc

  - plantari trandafiri:

  9024 buc

  - plantări arbori si arbuști

  428 buc

  - refacere suprafețe gazonate:

  11071 mp

  - pergole:

  12 buc

  - bănci odihnă:

  77 buc

  - coșuri de gunoi:

  35 buc

SURSE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI TOTALE:

- F.E.D.R., Buget de Stat, Buget localMEDIU


Red/Dact: DB 2 ex.

ROMÂNIA                            SE APROBĂ,

JUDEȚUL TIMIȘ                         PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA        DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU

NR. SC 2011-

REFERAT

privind modificarea Documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în cadrul proiectului „Modernizarea Parcului Rozelor” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”

Oraș polarizator cu legături intense cu arealele înconjurătoare, Timișoara generează dezvoltare în toată regiunea de Vest a României, motiv pentru care a fost nominalizat ca fiind unul din cei șapte poli naționali de creștere. Centrele urbane mari influențează dezvoltare pe un areal mai mare, inclusiv a zonelor rurale denumite zone de influență a polului de creștere;

Analiza diagnostic a Polului de creștere Timișoara arată că din punct de vedere al dezvoltării sale economice, Timișoara, capitala Județului Timiș, este în prezent un puternic centru polarizator pentru întreaga regiune de vest a României, concentrând peste 80% din economia județului și peste 30% din cea a regiunii și fiind la nivel național cel de al doilea centru economic, după capitala țării.

În acest context, autoritățile administrațiilor publice locale trebuie să găsească soluții viabile care să permită în continuare dezvoltarea orașului, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării și reorganizării zonelor reprezentative ale orașului. Cum fondurile locale sunt insuficiente, oportunitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea spațiilor publice, respectiv parcul istoric Parcul Rozelor, a devenit esențială.

Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acțiune urbană), clar delimitate spațial în cadrul orașelor, cu impact atât a dezvoltării de ansamblu a orașului, cât și a zonei înconjurătoare.

Parcul Rozelor este limitat la nord de strada dr. Alexandru Borza iar la sud de Canalul Bega, este înscris în parcela CF 404787 cu nr. top 31, a cărui suprafață totală este de cca. 2,5 ha. Din suprafața parcului, au fost studiați numai 23.352 mp ,conform planșelor, restul suprafeței fiind inclusă în proiectul de amenajare a malurilor Canalului Bega.

Parcul Rozelor, cel mai îndrăgit dintre parcurile Timișoarei, a fost amenajat după primul război mondial, în anul 1928, din necesitatea de a prezenta cei aproximativ un milion de trandafiri pe care îi produceau anual floricultorii bănățeni. Astfel se înființează aici o colecție de trandafiri, realizându-se cel mai mare și mai important rozariu din România.

În anul 1934, erau plantate aproximativ 1400 soiuri de trandafiri, existau pergolele acoperite cu trandafiri urcători și sute de trandafiri cu trunchiul înalt care dădeau un aspect variat rozariului. O primă reabilitare a parcului s-a efectuat în anii 1954-1955, ultima amenajare și cea mai importantă restructurare a parcului, a avut loc în anul 1967.

La ora actuală starea parcului este următoarea: vegetația îmbătrânită, numărul mic și îmbătrânit de soiuri de trandafiri precum și densitatea acestora în rabate, starea degradată a mobilierului urban, a aleilor, a gardului împrejmuitor, lipsa sistemului de iluminat, lipsa grupurilor sanitare, lipsa unui sistem de irigare.

Astfel, Municipiul Timișoara dorește să atragă fonduri nerambursabile prin intermediul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor”, Domeniul major de intervenție: 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, în vederea realizării proiectului „Modernizarea Parcului Rozelor”.

Acest proiect a fost inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al „Polului de creștere Timișoara” și se integrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv”, Politica 4.3. „Diversificarea posibilităților de agrement și recreere” Program 4.3.3. „Amenajarea arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor și scuarurilor”.

Primăria Municipiului Timișoara își propune modernizarea Parcului Rozelor, urmărind lucrări principale:

 • - Întreținerea și completarea vegetației existente. Gazonarea suprafețelor verzi;

 • - Refacerea rețelei de alei pietonale din pavele din beton și piatra;

 • - Recondiționarea mobilierului urban existent (pergole) și completarea acestuia;

 • - Completarea sistemului de iluminat clasic cu corpuri de iluminat decorative fotovoltaice;

 • - Refacerea împrejmuirii;

 • - Consolidarea si modernizarea grupului sanitar existent;

 • - Instalarea unui sistem de irigare automatizat.

Astfel, în urma implementării proiectului, Parcul Rozelor va fi prevăzut cu:

 • - suprafața gazonată 11.071,00 mp;

 • - plantarea a 9.024 butași de trandafiri;

 • - 428 exemplare de arbori și arbuști;

 • - 12 pergole;

 • - 77 bănci;

 • - 35 coșuri de gunoi;

 • - 70 bucăți stâlpi de iluminat fotovoltaici;

 • - un sistem de irigare computerizat;

 • - reamenajarea și modernizarea sistemului de alei.

Prin HCL nr. 353/28.09.2010 a fost aprobat proiectul „Modernizarea Parcului Rozelor”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere” cu valoarea de 5.634.131,50 lei (inclusiv TVA), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuția Municipiului Timișoara la cheltuielile eligibile în sumă de 90.919,13 Lei (fără T.V.A), a cheltuielilor neeligibile și conexe aferente proiectului în sumă de 7.680,00 Lei (fără T.V.A), a valorii T.V.A în sumă de 1.080.495,44 Lei, precum și asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Prin adresa nr. 3445 din 22 martie 2011 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, evaluatorii solicită modificarea valorii proiectului, ca urmare a necesității garantării și pentru suma de 0,05 lei. Prin urmare

Propunem comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara

 • - înlocuirea Documentației tehnico-economice în vederea realizării obiectivului de investiții al Municipiului Timișoara din cadrul proiectului „Modernizarea Parcului Rozelor” elaborate de către SC GREEN PROJECT SRL Iași, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa 1 la prezentul referat.

 • - modificarea valorii totale a proiectului de la 5.634.131,50 lei la suma de 5.634.131,55 lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuția Municipiului Timișoara la cheltuielile eligibile de la 90.919,12 lei la suma de 90.919,13 lei (fără T.V.A), a cheltuielilor neeligibile și conexe aferente proiectului în sumă de 7.680,00 lei (fără T.V.A) și a valorii T.V.A de la 1.080.495,40 lei la suma de 1.080.495,44 lei, precum și asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI, DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER

DANIELA BURTIC


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC

Cons. Juridic MIRELA LASUSCHEVICI


Red. DB, Dact. DB