Hotărârea nr. 130/2011

130/29.03.2011 privind respingerea dezlipirii terenului cu nr.topo 215/2, aferent scărilor şi parapetului aferent acestora - pasaj din Piaţa Victoriei
Hotararea Consiliului Local 130/29.03.2011
privind respingerea dezlipirii terenului cu nr.topo 215/2, aferent scărilor şi parapetului aferent acestora - pasaj din Piaţa Victoriei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.5786/22.03.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 29.03.2011;
În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind dezlipirea terenului cu nr.topo 215/2, aferent scărilor şi parapetului aferent acestora - pasaj din Piaţa Victoriei, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge dezlipirea terenului aferent scărilor şi parapetului acestora din pasajul existent în Piaţa Victoriei, conform unei documentaţii cadastrale ce ar fi fost comandată de către Municipiul Timişoara.
Menţionăm că terenul în discuţie face parte din domeniul public al Municipiului Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF serviciUl BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

SC2011-5786/22.03.2011


SE APROBĂ PRIMAR dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT

privind dezlipirea terenului cu nr.topo 215/2, aferent scărilor și parapetului aferent acetora -pasaj din Piața Victoriei


Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Instituția Arhitectului Șef, Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru.

Pentru reglementarea situației juridice a terenului pe care sunt construite scările și parapeții aferenți acestora din pasajul existent în Piața Victoriei, care fac parte din domeniul public al municipiului Timișoara, se propune dezlipirea terenului aferent scărilor și parapetului aferent acestora din pasaj.

Menționăm că dezlipirea terenului mai sus menționat se va face pe baza unui proiect ce va fi comandat de primărie, firmei Black Light.

După analizarea celor mai sus prezentate, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se va aviza propunerea de dezlipire și se va proceda la comandarea documentației cadastrale.


ARHITECT ȘEF

ARH.CIPRIAN SILVIU CADARIU


SEF SERVICIU B.D.U. ING.DAN ROBESCU


DIRECTOR DIR.PATRIMONIU

EC.CONSTANTIN NICUȘOR MIUȚ


ȘEF SERV.ADM.IMOBILE EC.MARTIN STAIA.


CONSILIER

ING.LIGIA BĂLĂNESCU


AVIZAT JURIDIC JR.


Red.Dact.L.B./2EX.


FP 53-01,Ver.1


OPIS

anexa la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local

Direcția:

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul / Biroul:

Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru

Referat privind:

dezlipirea terenului cu nr.topo 215/2, aferent scărilor și parapetului aferent acetora -pasaj din Piața Victoriei

Număr de înregistrare:

SC2011-5786/22.03.2011

Proiect de hotărâre:

da

Anexe:

da

Nr. file:

5

Predat

Primit (B.C.I.M.C)         Data / Ora

Predat

Primit (B.A.E.D.C.L.)       Data / Ora

COD FP 53 - 10 Ver. 1