Hotărârea nr. 13/2011

13/25.01.2011 privind realizarea proiectului "Zona liberă pentru artă", de către Asociaţia Artdendum
Hotararea Consiliului Local 13/25.01.2011
privind realizarea proiectului "Zona liberă pentru artă", de către Asociaţia Artdendum


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive a domnului consilier Ciprian Bogdan;
Având în vedere Referatul nr. SC2010- 029515/ 08.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea proiectului "Zona liberă pentru artă" de către Asociaţia Artdendum în parteneriat cu Municipiul Timisoara.

Art.2: Se aprobă locaţia unde urmează să fie amplasate lucrări de artă ambientală, conform Anexelor 1, 2 şi 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Lucrările care ar urma să fie amplasate pe aceste locaţii vor fi selectate de o comisie în a cărei componenţă propunem să facă parte:
- prof.dr. Adriana Lucaciu, decan Facultatea de Arte, Universitatea de Vest;
- dl. Szekernyes Janos, presedintele U.A.P., filiala Timişoara, critic de artă;
- prof.dr. Cristian Robert Velescu, critic de artă;
- dl. Horaţiu- Cristian Pavelescu, preşedinte Asociaţia Artdendum, artist vizual;

Art. 4: Anual, până în luna aprilie, Asociaţia Artdendum are obligatia de a prezenta o lista cu lucrari preconizate a se realiza anul urmator.

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează Directia Comunicare şi Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Asociaţiei Artdendum;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ANEXA I la

HCL nr........


AMPLASAMENT PROPUS

pentru lucrările de artă de mari dimensiuni în cadrul proiectului „Zona liberă pentru artă"

TEREN INTRAVILAN, TIMIȘOARA

300 mp din TOP: 315/a- 317/1; 1148/a/1/8/2;

311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a/1 înscrise în C.F.NR.417703

Director,

Violeta Mihalache

Directia Comunicare


Instituția Arhitectului Șef,

Ciprian Cădariu

Arhitect Șef

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

BIROUL RELAȚII PUBLICE, ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ

SC2010- 029515/08.12.2010

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind punctul de vedere la

Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului „Zona liberă pentru artă”, de către Asociația Artdendum

“Zona liberă pentru artă” este un proiect interdisciplinar, de dimensiune transfrontalieră (România-Serbia) care vizează amplasarea de lucrări de artă de mari dimensiuni pe o serie de spații situate pe malurile Canalului Bega în Timișoara, a râului Bega Veche în dreptul localităților Utvin, Sânmihaiul Român, Aurel Haza, Uivar, Pustiniș. Otelec, Srbski Itebej, Torak, Ziliste, Zrenjanin, în vederea valorificării lor sub aspect cultural- artistic, de agrement și turistic.

Spațiile situate pe malurile râului Bega sunt azi „inerte”, nepopulate și necesită a fi reinventate, valorificate și animate prin artă.

Asociația Artdendum propune mobilarea acestor spații cu lucrări de artă de mari dimensiuni, artă monumentală, landart, artă vizuală, arhitectură peisagistică.

Lucrările care ar urma să fie amplasate pe aceste locații vor fi selectate de o comisie în a cărei componență vor face parte:

  • - prof.dr. Adriana Lucaciu, decan Facultatea de Arte, Universitatea de Vest

  • - dl. Szekernyes Ioan, presedintele U.A.P., filiala Timișoara, critic de artă

  • - prof.univ dr. Cristian Robert Velescu, critic de artă

  • - dl. Horațiu-Cristian Pavelescu, președinte Asociația Artdendum, artist vizual

Lucrările de artă care vor fi amplasate în cadrul acestui proiect vor fi donate municipalității de către Asociația Artdendum, urmând ca, în momentul amplasării lor în locația prevăzută în anexă, să intre în patrimoniul municipalității timișorene.

Acest proiect este binevenit în peisajul cultural timișorean, iar zona destinată acestui proiect este săracă din punct de vedere cultural.

Valorificarea sub aspect cultural și artistic a unei zone care a luat o destinație eminamente economică până acum este binevenită.

În acest sens propunem o suprafață de 300mp din top: 315/ a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a/1 locație de teren situat în intravilanul municipiului Timișoara. Menționăm că acest tren nu este revendicat, nu este atribuit în baza legilor fondului funciar unor persoane fizice sau juridice și este în prezent liber pentru realizarea acestui proiect.

Director executiv,

Arhitect Șef Ciprian Cădariu


Violeta Mihalache

Șef Birou Relatii Publice Alina Pintilie

Lavinia Simion consilier

Avizat juridic,

Sorin Chira

Sef Birou Contencios