Hotărârea nr. 129/2011

129/29.03.2011 privind alocarea, pentru anul 2011, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 129/29.03.2011
privind alocarea, pentru anul 2011, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 769/08.03.2011 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În baza prevederilor Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi alin (6), lit. a), pct.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Pentru anul 2011, se aprobă alocarea sumei de 30000 lei de la bugetul local -"Titlul II Bunuri şi servicii - articolul 20.30. - Alte cheltuieli alineatul 20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii"- în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Fiscale :
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcția de Asistență Socială Comunitară

Aprobat,

PRIMAR

Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU


Nr.769/08.03.2011 ’

Referat,

privind alocarea, pentru anul 2011, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara

Începând cu anul 2005, Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice a inițiat, după modelul orașului înfrățit Mulhouse, „Aniversarea celor mai vârstnici timișoreni și a celor mai longevive cupluri” ( persoane peste 90 ani și cupluri cu peste 50 de ani de căsătorie).

În fiecare din anii precedenți, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin hotărâre suma necesară în vederea aniversării vârstnicilor longevivi ( peste 90 ani) și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie. Din această sumă, pe parcursul fiecărui an, pentru aceste evenimente s-au cumpărat mici cadouri constând în obiecte personalizate pentru fiecare persoană sărbătorită.

În anul 2010, prin HCLMT nr. 31/26.01.2010 s-a alocat suma de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie din Timișoara și au fost sărbătoriți un număr de 60 persoane vârstnice și un număr de 270 cupluri.

Anual, mediatizarea evenimentului a făcut să crească numărul persoanelor și cuplurilor sărbătorite.

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, în baza art.36 alin.2 lit.”d” și alin 6, lit. „a”, pct.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM:

1.Alocarea, pentru anul 2011, sumei de 30.000 lei de la bugetul local - „Titlul IIBunuri și servicii- articolul 20.30.- Alte cheltuieli alineatul 20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie din Timișoara.

VICEPRIMAR, Adrian Orza

Direcția de Asistență Socială Comunitară


Direcția Economică

Dir. Ex.Smaranda Haracicu

Dir. Ex. Maria Stoianov

Șef Serviciu Protecția Socială a Pers. Vârstnice Maria Ciurcaș

Șef Serviciu Buget Finanțe Contabiliate Valentina Litră


Consilier juridic Mariana Sărac


Șef Serviciu Juridic

Mirela Lasuschevici