Hotărârea nr. 127/2011

127/29.03.2011 privind alocarea sumei de 100 000 lei în vederea executării lucrărilor de amenajare pentru Parohia Ortodoxă Română Timişoara Cetate
Hotararea Consiliului Local 127/29.03.2011
privind alocarea sumei de 100 000 lei în vederea executării lucrărilor de amenajare pentru Parohia Ortodoxă Română Timişoara Cetate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-000817/03.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-000817/ 14.01.2011 a Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Cetate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În temeiul art. 2 alin (1) si (2) din Hotărârea de Guvern nr.1273 din 18 octombrie 2005 - pentru aprobarea Programului national "Lăcaşuri de cult - centre spirituale ale comunităţii".
În conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase cunoscute din România.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.a), şi alin.(6) lit.c), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 100 000 lei din bugetul local cap.67.02 "Cultură, recreere şi religie", pentru efectuarea lucrărilor de refacere a acoperişului şi aducerea la forma iniţială a faţadelor bisericii pentru Parohia Ortodoxă Română Timişoara Cetate.

Art. 2: Suma alocată va fi utilizată pentru efectuarea lucrărilor de refacere a acoperişului şi aducerea la forma iniţială a faţadelor bisericii pentru Parohia Ortodoxă Română Timişoara Cetate.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrări se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcţia Economică, Direcţia Comunicare şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu ;
- Instituţiei Arhitectului Şef ;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Cetate;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură         GHEORGHE

SC2011-000817/ 3.03.2011                  CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind alocarea sumei de 100.000 lei în vederea executării lucrărilor de amenajare pentru

Parohia Ortodoxă Română Timișoara Cetate

Prin adresa nr. SC2011-000817/ 14.01.2011 Parohia Ortodoxă Română Timișoara Cetate solicită sprijin financiar în vederea efectuării lucrărilor de refacere a acoperișului și aducerea la forma inițială a fațadelor bisericii.

În temeiul art.2 alin (1) și (2) din Hotărârii de Guvern nr.1273 din 18 octombrie 2005-pentru aprobarea Programul național „Lăcașuri de cult- centre spirituale ale comunității” ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor elabora proiecte cuprinzând acțiuni prevăzute la art.1 alin 2 lit.b (reabilitarea și consolidarea clădirilor lăcașurilor de cult) din hotărâre, care vor fi aprobate de consiliile locale și vor fi finanțate și de la bugetele locale.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 din OG. nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase cunoscute din România,” De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum și pentru activitățile de asistentă socială susținute de acestea.”

Menționăm că clădirea care găzduiește Parohia Ortodoxă Română Timișoara Cetate este monument istoric și a fost construită în jurul anului 1740.

Din aceste considerente Parohia Ortodoxă Română Timișoara Cetate solicită ajutor financiar pentru refacerea acoperișului și aducerea la forma inițială a fațadelor bisericii.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache                                           Smaranda Haracicu

Director                                                  Director economic

Alina Pintilie Șef birou


Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

FP 53 - 01 ver. 1