Hotărârea nr. 125/2011

125/29.03.2011 privind alocarea sumei de 45.000 RON din bugetul local în vederea organizării de către Municipiul Timişoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrăţire a oraşului Timişoara cu oraşul Faenza din Italia
Hotararea Consiliului Local 125/29.03.2011
privind alocarea sumei de 45.000 RON din bugetul local în vederea organizării de către Municipiul Timişoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrăţire a oraşului Timişoara cu oraşul Faenza din Italia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 5430/17.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Protocolului de Înfrăţire între oraşul Faenza (Italia) şi oraşul Timişoara (România) din 12.03.1991;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2 lit. b), lit. d) şi lit. e), alin. 4 lit. a), alin. 6 lit. a) şi alin.7 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă organizarea de către Municipiul Timişoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrăţire a oraşului Timişoara cu oraşul Faenza din Italia.

Art. 2: (1) Se aprobă alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea evenimentului prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre.
(2) După eveniment, Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara se obligă să prezinte Consiliului Local al Municipiului Timişoara o informare privind efectuarea cheltuielilor.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Biroul Cooperare Internă și Internațională

Nr. SC 2011 - 5430/17.03.2011


SE APROBĂ,


PRIMAR


Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT

privind alocarea sumei de 45.000 RON din bugetul local în vederea organizării de către Municipiul Timișoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrățire a orașului Timișoara cu orașul Faenza din Italia

În anul 2011 se împlinesc 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrățire a orașului Timișoara cu orașul Faenza. Cu acest prilej, Municipiul Timișoara intenționează sărbătorirea acestui eveniment prin desfășurarea unor activități de amploare, menite să marcheze și să sublinieze importanța colaborării dintre cele două orașe.

Astfel, în perioada 01- 04.04.2011, o delegație a orașului Faenza, condusă de dl. Giovanni Malpezzi, actualul primar al orașului, va fi prezentă în Timișoara pentru a participa la acțiunile organizate de Primăria Municipiului Timișoara cu ocazia acestui eveniment. Din delegație va face parte și fostul primar al orașului, la data semnării acordului, alți reprezentanți ai administrației locale din Faenza, oameni de afaceri din Italia ș.a.

Evenimentul propus va implica organizarea unei serii de acțiuni culturale, precum concerte, expoziții documentare, expoziții artă/foto, promovarea publică a evenimentului, precum și întâlniri de lucru între reprezentanți ai departamentelor omoloage din cele două orașe, necesare aniversării acestui eveniment important, oferind posibilitatea de afirmare a potențialului economic, multicultural și turistic al municipiului Timișoara în Italia. Organizarea acestor acțiuni constituie totodată un cadru necesar pentru consolidarea legăturilor dintre autoritățile locale din cele două orașe înfrățite, contribuind totodată la mărirea orizonturilor de dezvoltare economică a orașului Timișoara.

Pentru organizarea acestui eveniment s-a estimat un necesar de 45.000 lei pentru organizarea acțiuni culturale precum concerte, expoziții documentare, expoziții artă/foto, pentru achiziționarea de materiale de promovare locală, cheltuieli de masă, cazare, închiriere sală, servicii de interpretare etc.

Având în vedere cele mai sus menționate, propunem spre aprobare următoarele:

  • 1. Organizarea de către Municipiul Timișoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrățire a orașului Timișoara cu orașul Faenza din Italia.

  • 2. (1) Alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea evenimentului prevăzut la punctul 1 din prezentul referat.

(2) După eveniment, Direcția Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara se obligă să prezinte Consiliului Local al Municipiului Timișoara o informare privind efectuarea cheltuielilor. Justificarea și decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Director Direcția Dezvoltare                             Director Direcția Economică,

Aurelia Junie                                          Smaranda Haracicu

Șef BCII

Diana Donawell

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Întocmit

cons. Mihai Negruțiu