Hotărârea nr. 123/2011

123/29.03.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Imobil de locuit S+P+2E+Eretras", P-ţa Sfântul Iosif cel Nou nr. 9, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 123/29.03.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Imobil de locuit S+P+2E+Eretras", P-ţa Sfântul Iosif cel Nou nr. 9, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-004618/11.03.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 10/11.02.2009 şi Avizul favorabil nr. 11/12.11.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi Adresa Consiliului Judeţean nr. R944 din 07.02.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Imobil de locuit S+P+2E+Eretras", P-ţa Sfântul Iosif cel Nou nr. 9, Timişoara, având ca beneficiar pe Brînzan Ovidiu, întocmit conform Proiectului nr. 371/2/2010, realizat de S.C. ART*HIT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Regimul de înălţime maxim = S+P+2E+Eretras, procentul de ocupare al terenului POTmaxim = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 2, spaţii verzi de minim 50,4 % din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara nr. 1362/27.12.2010, accesul auto se va face din P-ţa Sfântul Iosif cel Nou conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-0005774/29.11.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat este înscris în CF nr. 423439 Timişoara provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 200592, având nr. top 50144, curţi şi construcţii, fiind proprietatea beneficiarului BRÎNZAN OVIDIU.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2011-0004618/11.03.2011

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Imobil de locuit S+P+2E+Eretras”, P-ța Sfântul Iosif cel Nou nr. 9 , Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-0002708/11.02.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Imobil de locuit S+P+2E+Eretras”, P-ța Sfântul Iosif cel Nou nr. 9, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 10/11.02.2009 și de Avizul Favorabil nr. 11/12.11.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism,

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2760/25.06.2010.

Documentația Planului Urbanistic Zonal “Imobil de locuit S+P+2E+Eretras”, P-ța Sfântul Iosif cel Nou nr. 9 , Timișoara, beneficiar BRÎNZAN OVIDIU, proiectant S.C. ART*HIT S.R..L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna noiembrie 2010, iar în cadrul dezbaterii publice din data de 17 decembrie 2010, organizată în baza Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z și a legislației în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului, au fost înregistrate sesizări cu privire la această documentație;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Planului Urbanistic Zonal “Imobil de locuit S+P+2E+Eretras”, P-ța Sfântul Iosif cel Nou nr. 9 , Timișoara . Planul Urbanistic Zonal “Imobil de locuit S+P+2E+Eretras”, P-ța Sfântul Iosif cel Nou nr. 9 Timișoara este elaborat de proiectantul S.C. ART*HIT S.R.L., proiect nr. 371/2/2010, la cererea beneficiarului BRÎNZAN OVIDIU.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud-est a orasului, în UTR 43, prevazut prin PUG Timisoara, ca “zonă de locuințe și funcțiuni complementare”

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, se află în zona de protecție a monumentelor istorice, pentru care s-a obținut Avizul Comisiei de Monumente nr.100/09.02.2011 și avizul Consiliului Județean Timiș R944/07.02.2011.

Prin prezentul Planului Urbanistic Zonal “Imobil de locuit S+P+2E+Eretras”, P-ța Sfântul Iosif cel Nou nr. 9  , Timișoara , nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si

completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 812 mp, este inscris in CF nr. 423439 Timișoara provenită din conversia de pe hârtie a C.F.nr.200592, având nr. top 50144, curți și construcții, fiind proprietatea beneficiarului BRÎNZAN OVIDIU .


ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www.primariatm.ro

Prin documentația prezentată se propune amplasarea unui imobil de locuit tip vilă urbană cu 7 apartamente în regim de înălțime S+P+2E+E retras cu parcări subterane și împrejmuire.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei se va face din P-ța Iosif cel Nou, conform avizului Comisiei de Circulație nr. TH2007-0005774/29.11.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși sunt:

POTmaxim propus = 40 %

CUT maxim propus = 2

Regimul de înălțime maxim a construcției propuse = S+P+2E+Eretras

Spatii verzi min. 50,4% conform Avizului Agenției   Regionale pentru Protecția Mediului

Timișoara, nr. 1362/27.12.2010

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic Zonal “Imobil de locuit S+P+2E+Eretras”, P-ța Sfântul Iosif cel Nou nr. 9 , Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Având în vedere Referatul de specialitate al Instituției Arhitectului Șef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local oportunitatea realizării acestui obiectiv.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

Arh. Emilian Sorin CIURARIU


CONSILIER

Ing. Gabriella POSTELNICU


AVIZAT JURIDIC,

/1RHITECTURK

ART*HIT


Esicy

ART*HIT s.r.l.

Str.Brediceanu nr. 11, Timișoara

Tel-Fax: 0256 201558

E-mail: atelier@arthit.ro

Prnr. 371/2/2010

Beneficiar: BRINZAN OVIDIU

Memoriu de prezentare

1. INTRODUCERE

1.1.DATE DE RECUNOAȘTERE A INVESTIȚIEI

Denumirea investiției: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU IMOBIL DE LOCUIT, S+P+2E+E retras

CU PARC ARI SUBTERANE SI ÎMPREJMUIRE

Amplasament: Piața Sf. Iosif cel Nou nr. 9, TIMIȘOARA

Beneficiar : Brinzan Ovidiu

Str. Banu Mărăcine nr 26

Proiectant general: SC ART-HIT SRL

Str. Brediceanu nr. 11, Timișoara

J35/2234/91 CUIRO 1812170

Proiectanti de specialitate:

Edilitare: SC PADO PROIECT SRL

Drumuri: SC Cos Mun West SRL

Electrice: SC TECS PRO SRL

Contract: 371/2/2010

Data elaborării: septembrie 2010

1.2. OBIECTUL LUCRARII

In baza Certificatului de urbanism nr.6150/15.09.2008 si a comunicarii nr. U22008-005953 din 14.10.2008, s-a intocmit studiul de oportunitate pentru amplasarea unui imobil de locuit tip vila urbana in regim de inaltime S+P+2E+E retras cu parcari subterane si imprejmuire in Piata Sfantul Iosif cel Nou nr 9, situat in intravilanul municipiului Timisoara.

Studiul analizeaza posibilitatile de integrare a imobilului in tesutul urban existent, din perspectiva tendintelor de dezvoltare a fondului construit atat prin cresterea procentului de ocupare a terenului (in limitele admise prin regulamentul local de urbanism) cat si prin cresterea coeficientului de utilizare, reflectata in tendinta din ce in ce mai vizibila de crestere a regimului de inaltime in cuartalele devenite “centrale” in decursul procesului de expansiune a orasului.

In aceasta situatie se afla si cuartalele adiacente Pietii Sf. Iosif cel Nou (fosta Piata Bihor), respectiv cuprinse intre aceasta si strazile Bucegi-Carpati-Roentgen si strazile Crisul-Carpati-Roentgen.

La solicitarea beneficiarului, in baza certificatului de urbanism nr. 2760 din 25.06.2010 se intocmeste Planul Urbanistic Zonal pentru un imobil de locuit, in regin S+P+2E+E retras, parcari subterane si imprejmuire pe terenul din Piata Sfantul Iosif cel Nou nr 9, situat in intravilanul municipiului Timisoara.

PUZ propune amplasarea noii constructii si realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt:

- ridicare topografica;

- studiu geotehnic;

- P.U.G.

- Studiu de oportunitate aprobat prin HCL 69/24.02.2009 Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile:

- Regulamentul Local de Urbanism;

- Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 536/97;

- Codul civil;

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- Legii nr. 50/1991 cu toate modificarile ulterioara;

- H.G. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

- Reglementarea tehnica-ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu ORD.nr. 176/2000.

2. INCADRARE IN ZONA

Parcela studiata (Piata Sfantul Iosif cel Nou nr.9), in suprafata de 812 mp, se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea de sud-est a orasului, in zona Complex-Abator-Olimpia (UTR43).Conform Planului Urbanistic General, aprobat cu HCL 157/2002, cuartalul este o zona mixta, de locuinte si functiuni complementare.Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse este compatibila cu functiunea prevazuta in PUG.

Cladirea se va racorda la retelele de utilitati existente in zona: apa, canal, energie electrica, gaz, in conformitate cu avizele serviciilor competente si tinand cont de proiectele de dezvoltare edilitara ale acestora.

Vecinatati :

Teritoriul studiat se invecineaza dupa cum urmeaza:

- in partea de nord: - Parcul din Piata Sfantul Iosif cel Nou (fosta Piata Bihor)

(Ppa - subzona parcuri, grădini publice, scuaruri existente);

- viitoarea investitie Mall Abator

(Isc - subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functionala a zonelor industriale existente)

 • -  in partea de sud si vest: cartierele de blocuri P+4E cu accente de P+6E si P+10E apartinand zonei Olimpia-Negoiu respectiv Diaconu Coresi (Lla - subzona rezidentiala cu mai mult de 3 nivele existenta)

 • 3. SITUATIA EXISTENTA

3.1. ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE

Dat fiind amplasamentul, accesul carosabil si pietonal se asigura din Piata Sfantul Iosif cel Nou (fosta Piata Bihor).

3.2. SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI

Terenul, in suprafata de 812 mp, este amplasat in interiorul cuartarului cuprins intre Piata Iosif cel Nou, str Rontgen, str Carpati si strada Bucegi.

Terenul are ca vecinatati:

 • - in partea stanga, la nr. 10: casa parter situata pe limita comuna de proprietate

 • - in partea dreapta, la nr. 8: o casa parter avand anexa pe limita comuna de proprietate

 • - in spate: terenul din str. Carpati nr 13, pe care se afla o casa in regim P+1+M

 • - in fata: parcul “Abator”

3.3. SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFETE DE TEREN LIBERE

Terenul este liber de constructii. S teren= 812 mp

Pe teren au existat o casa parter si anexe, ce au fost demolate in anul 2003 conform AD 873/12.05.2003.

3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL, URBANISTIC. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Zona studiata, respectiv cuartalul cuprins intre strazile Rontgen, Carpati, Bucegi, respectiv Piata Sfantul Iosif cel Nou, contine atat locuinte individuale, in regim P, P+M, P+1+M, cat si locuinte colective in regim P+4.

Conform PUG teritoriul studiat este o subzona Lma - subzona rezidentiala cu cladiri P, P+1E, P+2E. In cuartalul studiat se constata abateri de la regulament si anume :

 • -  imobil locuinte colective P+4E+M (str Carpati nr. 7)

 • -  imobil locuinte colective P+2E+M (str Bucegi nr. 7)

 • -  imobil locuinte S+P+2E+M (piata Sf Iosif cel nou nr. 11)

Aceste exemple confirma tendinta de crestere a regimului de inaltime din zona, tendinta determinata si de proximitatea unei strazi importante cum este str 1 Decembrie precum si a viitoarei investitii Mall Abator.

Trama stradala si regimul de aliniere : Zona studiata se caracterizeaza printr-o trama stradala bine definita si ordonata adiacenta unei artere importante a orașului - strada 1 Decembrie 1918, si printr-o riguroasa respectare a aliniamentului stradal (retragere 4m) fapt ce confera sitului prestanta urbanistica.

Noua investitie ar fi binevenita pentru sanarea zonei si pentru ridicarea calitatii fondului construit.

3.5. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI

Terenul se afla in proprietatea privata a lui Ovidiu Brinzan, dobandit prin cumparare nr. 27004/2002 (CF 423439, nr.cad. 50144) si este liber de sarcini.

Terenurile invecinate sunt de asemenea proprietate privata a persoanelor fizice.

3.6. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC

Amplasamentul este situat in parte de sud-est a municipiului Timisoara, in spatele vechiului abator, in Piata Sfantul Iosif cel Nou nr 9, fosta Bihor.

Geomorfologic, amplasamentul se afla in stanga fata de canalul Bega. Terenul sistematizat de pe amplasament este orizontal, avand cota 89,00 - 89,50m NMB. Amplasamentul are stabilitatea generala asigurata. Straturile naturale au compozitia specifica zonei joase a Campiei Timisului, si sunt alcatuite din intercalatii de prafuri nisipoase si nisipuri prafoase cu o crusta superficiala prafos-argiloasa, negricioasa, cu pronuntat caracter vegetal.

Geologic, pe adancimea care intereseaza in cazul de fata, zona se caracterizeaza prin depozite aluvionare cuaternare recente (holocen superior). Straturile naturale au compozitia specifica zonei de campie, fiind alcatuite din 3 tipuri genetice de structuri:

 • -  Aluvionare, aluviuni vechi sau noi, formate pe cursurile de apa ce strabat regiunea, care intra in constituirea teraselor si luncilor;

 • -   Eluviale, constituite in depozite formate prin ridicarea substantelor coloidale (argilelor) la suprafata;

 • -  Structuri mixte, coluviale si eoliene, sub forma de depozite de terase prafos-argiloase, in zona de ses.

Din punct de vedere seismic, normativul P100-1/06 încadrează localitatea Timișoara, c*reia i se poate asocia amplasamentul cercetat, în zona de intensitate seismic* D cu Ks=0,16 si Tc=0,7 sec, pentru construcții de medie importan**.

Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054/77 este 60-70cm fata de nivelul terenului sistematizat.

3.7. ECHIPAREA EXISTENTA

Din punct de vedere al echiparii in piata Sf Iosif cel Nou exista urmatoarele retele edilitare:

 • -   retea electrica;

 • -   canalizare;

 • -   alimentare cu apa;

 • -   retea de gaz.

 • 4. REGLEMENTARI

4.1. OBIECTIVE NOI, SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

Beneficiarul solicita construirea unui imobil de locuit in regim S+P+2E+E retras, conform regimului de inaltime admis prin PUG, cu parcari si imprejmuire.

In urma studiului se prefigureaza urmatoarele propuneri de interventie:

 • 1. Cresterea regimului de inaltime maxim admis de la P+2E la S+P+2E+E retras pe zona ce constituie front la Piata Sf.Iosif cel Nou continuand cu frontul la str.1Decembrie. S-ar crea astfel, din punct de vedere volumetric o trecere gradata de la blocurile P+10E - P+6E - P+4E ce constituie front la str.1 Decembrie in dreptul Hotelului Boavista catre un front cvasi P+3E propus la Piata Sf.Iosif cel Nou, coborand apoi treptat spre interiorul cuartalelor catre strazile secundare.

 • 2. Cresterea, in zona studiata, a ponderii imobilelor de tip vila urbana ; aceste interventii nu afecteaza functiunea de baza a zonei, aceea de locuinte si functiuni complementare (invatamant, dotari si servicii, pensiuni, mica productie nepoluanta) si ar veni in intampinarea tendintei de dezvoltare urbanistica fara a afecta functiunea de zona rezidentiala, dar aducand-o mai mult in sfera urbanului cu parametri caracteristici unei zone centrale in locul uneia periferic-rurale.

4.2. FUNCTIONALITATE, AMPLASARE SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR

Noua constructie este amplasata retras cu 3,8/4,35m de la trotuar, in aliniament cu frontul construit existent, lipit cu calcan de limita de la nr.10, respectiv de la nr.8; la 11,18m respectiv14,75m fata de limita din spate a terenului.

La subsol s-au amplasat 12 parcari, accesul facandu-se printr-o rampa de coborare 10%.

4.3. PRINCIPII DE COMPOZITIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Organizarea parcelei a fost determinata de:

 • -   respectarea aliniamentului stradal;

 • -   respectarea distantelor fata de vecinatati, a conditiilor de insorire pentru parcelele invecinate;

 • -  respectarea procentului de ocupare a terenului;

 • -   pastrarea unui raport echilibrat intre spatiul construit, zonele verzi, pentru o folosire cat mai judicioasa a terenului;

 • -  crearea unui cadru construit cu caracter urban.

4.4. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI CAROSABILE SI PIETONALE

Accesul in subteran la cele 12 de parcari se va face printr-o rampa (10%) amplasata in stanga lotului, iar accesul pietonal in incinta este amplasat pe axul parcelei, in curte fiind amenajate zone verzi si spatii de joaca pentru copii.

4.5. REGIM DE INALTIME SI ALINIERE

Aliniament: retragere 3,80/4,35m.

Regim de inaltime: S+P+2E+E retras Inaltimea la cornisa: +12,00m

P.O.T. Propus = 40%

C.U.T. Propus = 2

 • 5. ASIGURAREA UTILITATILOR

  • 5.1. LUCRARI EDILITARE

Alimentarea cu ap*

Calculul debitelor de ap* potabil* s-a f*cut conform STAS 1478.

Pentru imobilul propus, alimentarea cu ap* se va realiza printr-un branșament subteran din re»eaua public* din Piata Sfantul Iosif cel Nou (Bihor). Conducta de branșament se va realiza din «eav* de polietilen* de înalt* densitate *i se va poza îngropat, sub adâncimea de înghe*. Conform datelor de calcul conducta de branșament va avea diametrul Dn 50.

Prin acest branșament se va asigura atît debitul de ap* rece pentru consum menajer cât *i necesarul pentru prepararea apei calde menajere. C*minul de apometru se va afla la 1 m de limita de propietate a obiectivului *i va fi echipat cu un apometru pentru m*surarea debitului de ap*.

Avizul de principiu ob*inut la faza P.U.Z. nu autorizeaz* execu*ia lucr*rilor de investi*ii.

La fazele urm*toare: Certificat de Urbanism *i Autoriza*ie de Construc*ie pentru lucr*rile propriu-zise se va ob*ine avizul definitiv cu solu*ia aliment*rii cu ap* care va cuprinde toate detaliile de execu*ie necesare, precum *i avizele de gospod*rire subteran* pentru re*elele edilitare din zon*.

Canalizare

Apele uzate menajere *i pluiviale vor fi colectate prin intermediul unei re*ele de canalizare, cu Dn 300 mm *i vor fi evacuate la re*eaua de canalizare public* din Piata Iosif cel Nou, printr-un c*min de racord amplasat la limita de proprietate.

Panta canalului va fi func*ie de adâncimea de ie*ire din cl*dire, astfel încât s* se asigure viteza de autosp*lare.

Pozarea canalului se va face în *an* deschis cu sprijiniri, pe fundul *an*ului prev*zându-se un strat de nisip de cca. 15 cm *i o acoperire cu un strat de nisip de 30 cm.

Instalații sanitare interioare

Echiparea grupurilor sanitare cu obiectele *i accesoriile necesare se va face conform temei de arhitectur*.

Alimentarea cu ap* rece a instala*iilor interioare din cl*dire se va face prin intermediul unei sta*ii de hidrofor ce va fi amplasata la subsolul cladirii.

Alimentarea cu ap* cald* menajer* se va face de la centrale termice proprii de apartament.

Apele uzate menajere vor fi evacuate la re*eaua public* de canalizare, prin intermediul unui c*min de racord.

Pentru conductele de ap* rece *i ap* cald* menajer* se vor utiliza *evi din cupru. Pentru conductele de canalizare se vor utiliza *evi *i piese fasonate din PVC.

La execu*ie se vor respecta prevederile normativului pentru instala*ii sanitare I9-94.

Instalații de încălzire

Înc*lzirea cl*dirii precum *i prepararea apei calde menajere se va face de la centrale termice proprii ce vor fi amplasate in ficare apartament. Ca *i combustibil se va utiliza gazul metan. Se vor utiliza corpuri statice, respectiv radiatoare din o*el, aluminiu sau font* conform op*iunii beneficiarului.

Conductele utilizate pentru instala*iile interioare de înc*lzire vor fi din cupru.

5.2. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Pentru alimentarea cu gaze naturale a cl*dirilor se propune execu*ia unui bran*ament din conducta de presiune redus* existent* din Piata Sfantul Iosif cel Nou.

La limita de proprietate se va amplasa un post de reglare-m*surare.

Proiectarea *i executarea lucr*rilor de alimentare cu gaze naturale se vor face de c*tre instalatori autoriza*i, numai dup* ob*inerea cotei de gaz *i a avizelor de la to*i de*in*torii de gospod*rii subterane.. La execu*ie se vor respecta prevederile normativului N.T.P.E.S.A.G.N. aprobate cu Ordonan*a 58/2004.

5.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei propuse se preconizeaza reglementarea instalatiilor electroenergetice apartinand societatii ENEL ELECTRICA BANAT SA si realizarea alimentarii cu

energie electrica, astfel:

- amplificarea postului trafo din zona pentru preluarea sporului de putere necesar;

- realizarea unui racord de joasa tensiune in cablu pozat in pamant pentru alimentarea noului obiectiv;

- completarea iluminatului stradal.

Bilantul energetic al noului obiectiv este:

Pi= 112,10 KW;   Ps = 30,27 KW

Definitivarea solutiilor de alimentare cu energie electrica precum si amploarea lucrarilor de reglementare a retelelor de joasa tensiune (proprietate ENEL ELECTRICA BANAT SA) se va definitiva de catre colectivul de proiectare a SC “ENEL ELECTRICA BANAT” SA in fazele urmatoare de proiectare, la comanda beneficiarului.

5.4. TELEFONIZAREA ZONEI

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei se preconizeaza realizarea unei amplificari a centralei telefonice de zona si realizarea unei canalizatii subterane tip fibra optica care sa preia noul abonat. De asemenea, se prevad telefoane publice.

Definitivarea solutiilor de telefonizare precum si amploarea lucrarilor de reglementare a retelelor Tc (proprietate ROMTELECOM) se va definitiva de catre atelierul de proiectare a ROMTELECOM in fazele urmatoare de proiectare, la comanda beneficiarului.

6. BILANT TERITORIAL

FUNCTIUNEA

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Suprafata construita

0

0,00%

325

40,00%

Teren liber

812

100,00%

-

-

Circulatii totale, din care

78

9,6%

- carosabile

-

0,00%

16

2%

- parcaje

-

0,00%

62

7,6%

Spatii verzi

-

0,00%

409

50,40%

TOTAL

812

100,00%

812

100%

Nr de parcari

12

P.O.T.

0%

40,00%

C.U.T.

0

2

7. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CONDI* II DE AMPLASARE • I CONFORMARE A CONSTRUC* IILOR

REGULI DE AMPLASARE • I RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Orientarea fa** de punctele cardinale

Conform art. 17 - RGU *i Anexa nr. 3 RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 536/1997 al

Ministerului S*n*t**ii.

Amplasarea fa** de drumurile publice

Conform art. 18 - RGU.

Nici o construcție definitiv* nu se va realiza intre drumurile publice *i aliniamentul existent .

Amplasarea fa** de aliniament.

Toate construcțiile ce urmeaz» a se construi la strad» vor respecta in general regula de aliniere a construcțiilor existente.

Frontul la carosabilul pietii Sf Iosif cel Nou fiind retras de la aliniamentul stradal, constructiile se vor amplasa obligatoriu retras de la aliniament, p»strind distanța de amplasare a cl»dirilor existente, retragerea maxima putand fi 6.00m.

Amplasarea în interiorul parcelei

Se respect» toate prevederile art. 24R.G.U.

Amplasarea construcțiilor fa« de limitele laterale ale parcelei se va face respectind condițiile:

 • - cl»dirile vor putea fi realizate in regim in*iruit (atingind ambele limite laterale ale parcelei) cu condiția de a avea obligatoriu asigurat un acces auto in parcel» la parterul cl» dirii, avind min3 m l»țime

 • - cl»dirile se vor putea realiza in regim cuplat sau independent cu condiția ca distanțele cl»dirilor fa« de limitele laterale pe care nu le ating, s» fie cel puțin egal» cu jum»tatea in»lțimii cl» dirii, dar nu mai mic» de 3 m

 • - Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de insorire conform normelor de igien» cuprinse in Ordinul nr. 536 din 1997.

 • b) Amplasarea construcțiilor fa« de limitele de fund ale parcelelor va respecta urm»toarele condiții:

 • - cl»dirile principale se vor amplasa la o distanț» de cel puțin 10 m fa« de limit», sau pe limit» in situația in care se alipe*te unei alte construcții existente din parcela vecin»;

 • - construcțiile anexe se vor amplasa la cel puțin 4 m fa« de limit» sau pe limit» cu condiția s» nu dep»*easc» in»bimea de 3 m, sau se pot amplasa pe limit» in situația in care se alipesc altor construcții anexe din parcela vecin».

 • c) Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la strad» se va face doar cu condiția ca prin in»bimea *i volumetria ei s» nu aduc» prejudicii aspectului arhitectural al cl» dirii existente sau al str»zii. Proiectul pentru autorizația de construire in acest caz va cuprinde obligatoriu o desf»*urare a frontului stradal pe o lungime de 100 m de o parte *i de alta a parcelei, precum *i un profil transversal (ca siluet») al cl»dirilor existente *i celei propuse.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Accese carosabile

Conform Art. 25 *i Anexa 4 din R.G.U.

Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto in parcel», avind o l»țime minim» de

3 m. in situația parcelelor cu o suprafaț» de peste 600mp, cu construcții la strad» ce ocup» frontul stradal in intregime( construcții in»iruite ), *i cu alte construcții in interiorul parcelei ( avind o in»bime la corni»» mai mare de 12 m, este necesar a se prevedea obligatoriu un acces auto in interiorul parcelei printrun gang in cl»direa de la strad», ce va avea gabaritul necesar pentru accesul ma*inii de pompieri. Accesele vor fi tratate ca alei carosabile, dispuse in a*a fel incit s» nu fie situate deasupra unor construcții in subsol.

Accese pietonale

Conform Art. 26R.G.U.

REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITAR

Racordarea la re»ele publice de echipare edilitar» existent»

Conform art. 27 din R.G.U.

Racordurile la toate re*elele tehnico - edilitare se va face subteran. Sunt interzise racorduri pe fa*ade, imprejmuiri, etc.

Realizarea de re»ele tehnicoedilitare

Conform art. 28 din R.G.U.

Toate rebelele vor fi pozate subteran.

Se recomand* ca hidran*ii din zonele intens circulate s» fie marca*i volumetric sau cromatic, pentru a fi vizibili »i s» se interzic» staționarea autovehiculelor deasupra lor, cu scopul de a permite accesul detașamentelor de pompieri la acestea, in caz de incendiu.

Proprietatea public» asupra re»elelor tehnicoedilitare

Conform art. 29 din R.G.U.

REGULI CU PRIVIRE LA FORMA • I DIMENSIUNILE TERENULUI • I ALE

CONSTRUC» IILOR

În» l»imea construc»iilor

Prin PUZ se stipuleaza urmatoarele propuneri de interventie:

Cresterea regimului de inaltime maxim admis de la P+2E la S+P+2E+E retras pe zona ce constituie front la Piata Sf.Iosifcel Nou. S-ar crea astfel, din punct de vedere volumetric o trecere gradata de la blocurile P+10E - P+6E - P+4E ce constituie front la str.1 Decembrie in dreptul Hotelului Boavista catre un front cvasi P+3E propus la Piata Sf.Iosif cel Nou, coborand apoi treptat spre interiorul cuartalelor catre strazile secundare.

Cresterea, in zona studiata, a ponderii imobilelor de tip vila urbana ; aceste interventii nu afecteaza functiunea de baza a zonei, aceea de locuinte si functiuni complementare (invatamant, dotari si servicii, pensiuni, mica productie nepoluanta) si ar veni in intampinarea tendintei de dezvoltare urbanistica fara a afecta functiunea de zona rezidentiala, dar aducand-o mai mult in sfera urbanului cu parametri caracteristici unei zone centrale.

Procentul de ocupare al terenului

Procentul de ocupare al terenului maxim propus prin PUZ este 40%

Coeficientul de utilizare a terenului propus este 2.

REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPA» II VERZI • I ÎMPREJMUIRI.

Parcaje

Conform Art. 33 »i Anexa 5 din R.G.U.

Parcajele ce se vor realiza in spa*ii cuprinse intre carosabil »i trotuar se vor executa din dale, pe pat de balast.

Se recomand» ca parcajele s» fie construite subteran, acolo unde este posibil.

Spa»ii verzi

Conform art. 34 »i Anexa 6 din R.G.U.

Se va men*ine plantația in spa*iile verzi de aliniament. Se va asigura min. 25% spatiu verde pe fiecare lot.

Împrejmuiri

Conform art. 35 - R.G.U.

In cazul in care împrejmuirile noi nu se alipesc la împrejmuiri vechi valoroase, se recomand* ca soclul opac s* aib* o in*l*ime maxima de 60cm cm, iar partea superioar* transparent* s* nu dep**easc* o in*l*ime total* de 1,80m m*sura*i de la nivelul trotuarului. Se recomand* imprejmuiri vegetale.

l’tiliz* ri permise

 • - locuin*e individuale cu caracter urban

 • - locuin*e colective de tip vila urbana

 • - conversia locuin*elor in alte func*iuni ce nu deranjeaz* zona de locuit

 • - Func*iuni complementare zonei de locuit: comer*, alimenta*ie public*, servicii, birouri, administra*ie, inv***mint, s*n*tate, spa*ii verzi, locuri de joac* pentru copii, sta*ionare autovehicule, instala*ii tehnicoedilitare necesare zonei;

Interdicții definitive de construire

Sunt interzise urm*toarele activit**i:

 • - activit**i industriale sau alte tipuri de activit**i care genereaz* noxe, vibra*ii, zgomot,fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • - activit**i de depozitare, comer* en gros, antrepozite;

 • - sta*ii de intre*inere auto;

 • - ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • - anexe gospod*re*ti pentru cre*terea suinelor, bovinelor, cabalinelor

 • - panouri mari publicitare in spa*iile verzi de aliniament sau parcuri sau pe cl*dirile din zonele protejate

 • - depozite de de*euri;

Intocmit, arh. Luminita DoniciNR. 7


NR. 32


NR. 2I SI 22

STRADA BUCEGI NR. 7 FRONT LA STRADA CARPATI


P.U.Z.


Piata Sf IOSIF cel NOU nr.9


P+4E


PROPUNERE MOBILARE FRONT S+P+2E+E retras


P+6E


ZONA DE IMPLANTARE IMOBIL DE LOCUIT PROPUS S+P+2E+E -retras


IMOBIL DE LOCUIT S+P+2E+E retras

CU PARCARI SUBTERANE SI IMPREJMUIRE


BILANT TERITORIAL


P+4E


FUNCTIUNEA


EXISTENT % PROPUS %


P+M


P+M


P+M


I Steren=812mp


P+4E


nn

2EH


parter


SUPRAFAȚA CONSTRUITA


TEREN LIBER


CIRCULATII TOTALE, din care


- CAROSABILE


- PIETONALE


parter


SPATII VERZI


TOTAL


0 mp


325 mp


I0 %


812 mp


812 mp


REGLEMENTARI PROPUSE


100 %


78 mp


16 mp


62 mp


I09 mp


9,60 %


2,00 %


7,60 %


50.I %


100 % 812 mp 100 %


■mIE


parter


parter


P+E


P+E


POT PROPUS = 40%

CUT PROPUS = 2

REGIM DE INALTIME PROPUS S+P+2E+E retras

REGIM DE ALINIERE : RETRAGERE max 6.00m

L E G E N D A :

----- LIMITA PARCELA STUDIATA

----- AMPLASAMENT INVESTITIE NOUA


P+4E


P+4E


parter


P+E


P+E


P+E


P+E


P+M


P+M


P+M


P+E


S+P+E


parter


parter


P+M


P+2E


LOCUINTE P, P+1E, P+2E


DOTARI


LOCUINTE PESTE P+2E EXISTENTE


SPATII VERZI, PARCURI


ZONA CIRCULATII AUTO SI PIETONALE


7/ZSSSa


J35/2234/91


PROPUNERE MOBILARE FRONT CU LOCUINTE S+P+2E+E retras


CUI RO1812170


Timișoara 300011, str. Brediceanu nr.11, ap.7 atelier@arthit.ro tel/fax 0256201558 tel 0356809003


IMOBIL DE LOCUIT S+P+2E+E retras CU PARCARI SUBTERANE SI IMPREJMUIRE

Timisoara, Piata Sf Iosif cel Nou nr. 9


Proiect nr.

371/2/10


sef proiect


proiectat


desenat


arh. H.MOGOSANU


arh. H.MOGOSANU


arh. L. DONICI


arh. N. DONICI


Beneficiar: Brinzan Ovidiu


sc. 1:500 data: 09.2010


REGLEMENTARI


Faza:

P.U.Z.


Plansa

03-A