Hotărârea nr. 120/2011

120/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara Aleea Sanatatii nr.15, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Casa Faenza"
Hotararea Consiliului Local 120/29.03.2011
privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara Aleea Sanatatii nr.15, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Casa Faenza"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.E12011-004077/16.03.2011 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza prevederilor art. 250 alin.1 pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se acorda scutirea de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situata in Timisoara Aleea Sanatatii nr. 15, in cuantum de 15.940 lei, datorata bugetului local pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Casa Faenza", CIF14030850, cu sediu in Timisoara, Aleea Sanatatii nr.15, in baza art. 250 alin.1 pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Asociatiei "Casa Faenza";
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

R O M Â N I A

Județul Timis Municipiul Timisoara

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro

i

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE I

Nr. E12011-004077/16.03.2011

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferenta clădirii situate in Timișoara Aleea Sanatatii nr. 15, datorata bugetului local al municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei „Casa Faenza”

In data de 10.02.2011, Asociatia „Casa Faenza”, CIF14030850, cu sediul in Timisoara Aleea Sanatatii, nr.15, depune cererea înregistrata la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara sub nr.E12011-004077/10.02.2011, prin care, in baza art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, solicita acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2011, datorata bugetului local al municipiului Timisoara pentru cladiriea situata in Timisoara str. Aleea Sanatatii nr. 15, aflata in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, si asupra careia Asociatia „Casa Faenza” are drept de folosinta gratuita.

In conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificata: Clădirilepentru care nu se datorează impozit,prin efectul legii, sunt, după cum urmează (...): 19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare, de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Mentionam faptul ca, scutirea prevazuta de la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 271/2003, se acorda prin Hotarare a Consiliului Local, in cazul in care este indeplinita conditia instituita de art.250 alin. (1) pct. 19, constand in utilizarea cladirilor de catre asociatii, fundatii si culte pentru activitati social-umanitare.

Potrivit prevederilor art.249 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal “Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.” In temeiul acestor prevederi legale, persoanele care datoreaza taxa pe cladiri, potrivit prevederilor art.249 alin.(3) din Legea nr. 571/2003, beneficiaza de aceleasi drepturi si obligatii ca si contribuabilii care datoreaza impozit pe cladiri. Ca urmare, scutirea de la plata taxei pe cladiri se acorda in aceleasi conditii ca si scutirea de la plata impozitului pe cladiri.

Din documentele inregistrate la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E12011-004077/10.02.2011 si nr. E22011-007366/11.03.2011, depuse de Asociatia „Casa Faenza”, in sustinerea cererii de acordare a scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situata in Timisoara str. Aleea Sanatatii nr. 15, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, rezulta urmatoarele:

  • >   potrivit Actului Constitutiv al Asociatiei „Casa Faenza”, autentificat prin incheierea nr.1514/26.04.2001 Asociatia” Casa Faenza” este persoana juridica romana de drept privat fara scop patrimonial.

  • >   art. 2 si art. 3 din Statutul Asociatiei „Casa Faenza” autentificat prin incheierea nr.1515/26.04.2001, modificat prin actul aditional atestat sub nr.48/18.11.2010: art. 2 „Scopul asociatiei este de a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup in vederea depasirii unor situatii de dificultate pentru prezervarea autonomiei si protectiei, pentru prevenirea marginalizarii si excluderii sociale si promovarea incluziunii sociale a copiilor cu elemente si tulburari de spectru autist cu varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani. ”; art. 3 „Obiectivele Asociației sunt următoarele: prevenirea, limitarea situațiilor de vulnerabilitate si mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea situatiilor de nevoie sociala a copiilor cu elemente si tulburari de spectru autist cu varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani.”

  • >   potrivit declarației pe proprie răspundere a d-nei Cretu Loredana, in calitate de reprezentant al Asociației „Casa Faenza”, Asociatia „Casa Faenza” nu desfasoara nici un fel de activitati economice, cladirea situata in Timisoara str. Aleea Sanatatii nr. 15 fiind utilizata pentru activitati social-umanitare, constand in ingrijire sociala, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copii cu sindrom autist.

  • >   prin Decizia nr. 186/22.04.2009 emisa de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis, Asociatia Casa Faenza este acreditata pentru furnizarea de servicii sociale constan din centru comunitar pentru copii autisti.

In vederea verificarii indeplinirii conditiei de acordare a scutirii de la plata taxei pe cladiri pe anul 2011 aferenta cladirii situate in Timisoara, Aleea Sanatatii nr. 15, conditie prevazuta de art. 250 alin.1 pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, constand in utilizarea cladirii pentru activitati social-umanitare, in data de 09.03.2011 , organul fiscal a efectuat o cercetare la fata locului, respectiv la cladirea situata in Timisoara, Aleea Sanatati, nr.15, intocmind in acest sens Procesul- Verbal incheiat la data de 09.03.2011. In cadrul efectuarii cercetarii la fata locului, organul fiscal a constatat faptul ca in incinta imobilului situat in Timisoara str. Aleea Sanatatii nr. 15, se desfasoara activitati specifice pentru copiii cu sindromul autist.

Astfel, avand in vedere prevederile legale redate mai sus si faptul ca Asociatia „ Casa Faenza” utilizeaza cladirea situata in Timisoara, Aleea Sanatatii nr. 15 pentru activitati social- umanitare constand in ingrijire sociala, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copii cu sindrom autist, consideram ca, cladirea in cauza, se incadreaza in dispozitiile art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Menționăm faptul ca taxa pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara Aleea Sanatatii nr. 15, datorata de catre Asociatia „ Casa Faenza” bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011 este in cuantum de 15.940 lei.

Avand in vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situata in Timisoara Aleea Sanatatii nr. 15, in cuantum de 15.940 lei, datorata bugetului local pentru anul fiscal 2011, Asociatiei „Casa Faenza”, CIF 14030850, cu sediul in Timisoara Aleea Sanatatii, nr.15, in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU

GABRIELA CIOINIAC


EC. ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI