Hotărârea nr. 12/2011

12/25.01.2011 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu" Timişoara a unor spaţii situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22
Hotararea Consiliului Local 12/25.01.2011
privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu" Timişoara a unor spaţii situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010-008801/10.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu numărul DP2010-8801/21.10.2010, a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit .c) şi art.123 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timişoara, pe perioada menţinerii afectaţiunii de unitate de sănătate publică, a următoarelor spaţii situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22, aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara:
- SAD nr. 4 - situat în corpul de clădire A cu D+P+1E, înscris în CF. nr. 402594-C1-U17 cu top nr. 17194/VIII;
- SAD nr. 1 - situat la parter în corp de clădire B, înscris în CF. nr. 402594-C1-U18 cu top nr. 17194/IX;
- SAD nr. 2 - situat la parter în corp de clădire B, înscris în CF. nr. 402594-C1-U19 cu top nr. 17194/X;
- SAD nr. 3 - situat la etajul I în corp de clădire B, înscris în CF. nr. 402594-C1-U20 cu top nr. 17194/XI.

Art. 2: Transmiterea dreptului de administrare a imobilelor menţionate la art. 1 se va face în condiţiile cuprinse în protocolul de predare - primire ce se va încheia între cele două părţi, conform modelului prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Înscrierea în cartea funciară a prevederilor prezentei hotărâri cade în sarcina Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie "dr. Dumitru Popescu" Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "dr. Dumitru Popescu" Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexă la H.C.L. Nr.............

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADM. PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

SPITALUL CLINIC DE

OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „Dr. DUMITRU POPESCU” TIMIȘOARA

Bv. 16 Decembrie nr. 22-24


Nr.................................................

Nr.......................................

P R O T O C OL de

predare -primire a spațiilor situate în imobilului din în Timșoara

Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22

Încheiat azi ___________ între :

A. MUNICIPIUL TIMIȘOARA în calitate de predător, reprezentat prin :

 • - Viceprimar -

 • - Director Direcția Patrimoniu -

 • - Șef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze Sportive -

 • - Șef Birou Administrare Imobile -

 • - Consilier Juridic -

Și

B. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE “Dr. DUMITRU

POPESCU” Timișoara în calitate de primitor reprezentat prin:

 • - Manager -

 • - Director Finaciar Contabil -

 • - Șef Serviciu Administrativ -

 • - Consilier Juridic -

Art. I. BAZA LEGALĂ A ÎNCHEIERII PREZENTULUI PROTOCOL

Prezentul protocol s-a încheiat în baza Hotărâri nr. ........................ a Consiliului Local

al Municipiului Timișoara.

Art. II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Spațiile situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22, public al Municipiului Timișoara, după cum urmează:

aflate în domeniul

în CF. nr. 402594-nr. 402594-C1-U18 nr. 402594-C1-U19 nr. 402594-C1-U20


 • - SAD nr. 4 - situat în corpul de clădire A cu D+P+1E, înscris C1-U17 cu top nr. 17194/VIII;

 • - SAD nr.1 - situat la parter în corp de clădire B, înscris în CF. cu top nr. 17194/IX;

 • - SAD nr. 2 - situat la parter în corp de clădire B, înscris în CF. cu top nr. 17194/X ;

 • - SAD nr. 3- situat la etajul I în corp de clădire B, înscris în CF. cu top nr. 17194/XI.

La data predări - primiri, spațiile menționate mai sus sunt utilizate faptic de Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu” TimișoaraValoarea de inventar a spațiilor care fac obiectul prezentului protocol este de ............................lei, valoare care se va înregistra în evidențele contabile ale Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu” Timișoara.

Art. III.OBLIGATIILE PĂRȚILOR

Pct. III.1. OBLIGAȚILE ADMINISTRATORULUI

9

Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească spațiile și să dispună de acestea, în următoarele conditii:

 • a. Să mențină destinația actuală a imobilelor, ca instituție pentru desfășurarea activității de sănătate publică. Neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare.

 • b. Să obțină toate avizele prevăzute de lege și normele în vigoare, pentru desfășurarea în bune condiții a activității proprii.

 • c. Să asigure paza imobilului, pe cheltuiala proprie și să întrețină permanent spațiile exterioare.

 • d. Să răspundă de pagubele pricinuite bunurilor de eventuale incendii, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit, forță majoră sau prin comunicarea focului de la o casă vecină (art. 1435 C. civ.).

 • e.  Să achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu de utilități: apă, canal, energie electrică, gaz, telefon, evacuarea deșeurilor de orice fel, întreținerea curățeniei, cheltuieli colaterale, dezinfecție, dezinsecție, deratizare etc.

 • f. Lucrările de intervenție la construcțiile existente se vor efectua numai cu acordul proprietarului și cu respectarea prevederilor legale;

 • g. Să anunțe proprietarul de eventualele deteriorări la elementele de rezistență și alte deteriorări constructive ce periclitează siguranța construcției.

 • h.  Să sesizeze, în termen de 24 de ore, proprietarul cât și Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la construcțiile în exploatare.

 • i. Să execute pe cheltuiala sa toate lucrările care asigură utilizarea imobilului în condițiile impuse de normele tehnice și sanitare în vigoare (utilități, instalații, dotări, etc), asigurând condiții optime pentru desfășurarea activității de sănătate.

 • j. Să întreprindă demersuri pentru atragerea de finanțări în vederea modernizării imobilului, în scopul asigurării standardelor corespunzătoare desfășurări activității de sănătate.

 • k. Să intreprindă demersuri pentru atragerea de finanțări în vederea executării lucrărilor de conservare a imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparații instalații sanitare, termice, electrice și de orice altă natură).

 • l. Să transmită proprietarului procesele verbale de recepție cu valoarea lucrărilor de construcții executate din alte fonduri decât ale proprietarului în vederea măririi valori de inventar a imobilului.

 • m. In litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul

dreptului de administrare răspunde, in condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neindeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare.

Pct. III. 2. OBLIGAȚILE PROPRIETARULUI

9

 • a. Să asigure sumele necesare pentru cheltuielile de intreținere și gospodarire, reparatii, consolidare, extindere și modernizare a unităților sanitare publice, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale;

 • b. Să efectueze, după caz, lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, desființare parțială, precum și lucrări de reparații ale construcției numai pe baza de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate și verificate potrivit legii.

 • c. Să nu împedice desfășurarea activităților de sănătate efectuată de administrator.

Art. IV. Prezentul protocol s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

Art. V . Se anexează în copie la prezentul protocol:

 • - Hotărârea nr...........................................Consiliului al Municipiului Timișoara;

 • - Extrase CF

 • - Copie după fișa mijlocului fix.


PREDĂTOR,                       PRIMITOR,

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA            SPITALUL CLINIC

DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE “Dr. Dumitru Popescu”


Viceprimar,


Manager,


Director

Direcția Patrimoniu,

9                                     7


Director

Finaciar Contabil,


Șef Serviciu

Adm. Patrimoniu- Baze Sportive,


Șef Serviciu Administrativ,


Șef Birou Administrare Imobile,


Consilier Juridic,


Consilier Juridic,


Red:4 ex. I.C.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU - BAZE SPORTIVE BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE                         Aprobat

NR. DP2010-8801/10.01.2011                                      PRIMAR,

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara   în

administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timișoara a unor spații situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile, urmare a adresei cu numărul DP2010-8801/21.10.2010, a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timișoara prin care a solicitat transmiterea dreptului de administrarea a unor spații situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22.

Imobilul situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22. este compus din 2 corpuri de clădire cu teren construit și neconstruit în suprafață de 930 mp, având destinație mixtă și anume:

 • - spații cu altă destinație aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - apartamente cu destinația de locuințe care au fost vândute locatarilor în baza Legii nr. 112/1995;

Acest imobil nu au fost revendicat în baza Legii nr. 10/2001 și pe rolul instanțelor de judecată nu sunt litigii cu privire la acest imobil, conform adresei DP2011-8801/10.01.2011 a Serviciului Juridic.

Spațiile cu altă destinație, SAD nr. 4 - situat în corpul de clădire A cu D+P+1E, înscris în CF. nr. 402594-C1-U17 cu top nr. 17194/VIII, SAD nr.1 - situat la parter în corp de clădire B, înscris în CF. nr. 402594-C1-U18 cu top nr. 17194/IX, SAD nr. 2 - situat la parter în corp de clădire B, înscris în CF. nr. 402594-C1-U19 cu top nr. 17194/X și SAD nr. 3- situat la etajul I în corp de clădire B, înscris în CF. nr. 402594-C1-U20 cu top nr. 17194/XI, sunt utilizate de Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timișoara, pentru desfășurarea activității de sănătate, fapt pentru care;

Propunem:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local care să aprobe:

1. Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara        în

administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timișoara, pe perioada menținerii afectațiunii de unitate de sănătate publică, a următoarelor spații, situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22, aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara:

Cod.FP53-01, ver1

- SAD nr. 4 - situat în corpul de clădire A cu D+P+1E, înscris în CF. nr. 402594-C1-U17 cu top nr. 17194/VIII;

- SAD nr.1 - situat la parter în corp de clădire B, înscris în

CF. nr. 402594-C1-U18 cu top nr.


17194/IX;

- SAD nr. 2 - situat la parter în corp de clădire B, înscris în


CF. nr. 402594-C1-U19


cu top nr.


17194/X;

- SAD nr. 3- situat la etajul I în corp de clădire B, înscris în


CF. nr. 402594-C1-U20 cu


top nr.


17194/XI.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,


Ing. Adrian Orza


Ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU,

Ec. Martin Staia

ȘEF BIROU,

Ing. Călin Pîrva

ÎNTOCMIT,

Ing. Ioana Ciucur

AVIZAT,

Serviciul Juridic

Jr. Mirela Lasuschevici

Cod.FP53-01, ver1