Hotărârea nr. 118/2011

118/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare "Centrul Vietii"
Hotararea Consiliului Local 118/29.03.2011
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare "Centrul Vietii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. E12011-004801/16.03.2011- al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 in cuantum total de 1.854 lei, Fundatiei Umanitare "Centrul Vietii" cu sediul in Timisoara str. Ion Negulici nr. 20, CIF11824792, in baza art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru urmatoarele cladiri:
1. apartamentul nr. 35 situat in Timisoara str. Cosmonautilor nr. 2, bl. D2;
2. apartamentul nr. 32 situat in Timisoara str. Ciobanului nr. 3/A;
3. apartamentul nr. 12 situat in Timisoara str. Lisabona bl. 713, sc. C ,et. 2;
4. apartamentul nr. 12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran bl. 74, sc. A.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Fundatiei Umanitare "Centrul Vietii";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

R O M Â N I A

Județul Timis Municipiul Timisoara

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro

t

î

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE I

Nr. E12011-004801/16.03.2011

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2011 pentru patru clădiri, Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii”

In data de 17.02.2011, Fundatia Umanitara „Centrul Vietii”, cu sediul in Timisoara, str. Ion Negulici nr.20, CIF11824792, prin cererea inregistrata la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara cu nr.E12011-004801/17.02.2011, solicita acordarea scutirii la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, pentru urmatoarele cladiri aflate in proprietatea fundatiei:

 • 1.  apartamentul nr.35 situat in Timisoara str. Cosmonautilor nr. 2, bl.D2;

 • 2.  apartamentul nr. 32 situat in Timisoara str. Ciobanului nr. 3/A;

 • 3.  apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Lisabona bl.713, sc. C ,et. 2;

 • 4.  apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran bl.74, sc.A.

In conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificata: Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează (...): 19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare, de către asociații,fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Mentionam faptul ca, scutirea prevazuta de la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 271/2003, se acorda prin Hotarare a Consiliului Local, in cazul in care este indeplinita conditia instituita de art.250 alin. (1) pct. 19, constand in utilizarea cladirilor de catre asociatii, fundatii si culte pentru activitati social-umanitare.

Din documentele depuse de fundatie in sustinerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011, inregistrate la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E12011-004801/17.02.2011 si nr. E22011-007644/14.03.2011, rezulta urmatoarele:

 • > potrivit art.3 si art. 4 din Statutul Fundației, autentificat prin incheierea nr.1766/22.04.1999 completat prin actul aditional autentificat prin incheierea nr. 31/13.01.2011: art. 3 „Fundatia isipropune realizarea unui scop nelucrativ, personal, nepatrimonial constand in principal in sprijinirea persoanelor aflate in nevoi (femei, batrani, orfani, familii cu multi copii, tineri casatoriti), desfasurand activitati de ajutorare umanitara.” ; art. 4 „ Fundatia va urmari realizarea scopurilor propuse prin urmatoarele actiuni ce constitue obiectul sau de activitate: A. Ajutorare umanitara: Fundatia va desfasura actiuni de ajutorare umanitara a persoanrelor aflate in nevoi: femei, batrani, orfani, familii cu multi copii, tineri casatoriti, acordandu-le asistenta sociala, materiala si spitituala. (...) Fundatia va desfasura activitati de integrare sociala si profesionala pentru tinerii ce au implinit varsta de 18 ani, care provin din casele de copii, din familii sarace, din zone defavorizate, etc. Fundatia va fi preocupata de oferirea unor locuri de cazare, hrana zilnica si sprijinirea in gasirea unui loc de munca pentru acesti tineri.”

 • > potrivit declaratiei pe proprie raspundere a presedintelui Fundatiei, d-nul Prisacaru Constantin, inregistrata sub nr. E12011-004801/17.02.2011 “Cladirile indicate mai sus sunt folosite exclusiv pentru activitatile social-umanitare desfasurate de fundatie.”

 • > potrivit declaratiei pe proprie raspundere a presedintelui Fundatiei, d-nul Prisacaru Constantin, inregistrata sub nr.E22011-007644/14.03.2011 „In apartamentele respective locuiesc cu titlu gratuit persoane care provin din familii sarace, defavorizate sau cu handicap, dupa cum urmeaza: 1)apartamentul 35 din Timisoara str. Cosmonautilor nr. 2 bl. D2, este locuit de o persoana (eleva) ce provine dintr-ofamilie numeroasa iar parintii nu pot sa-i asigure plata cheltuielilor; 2) apartamentul nr.32 situat in Timisoara str. Ciobanului nr. 3/A, este locuit de doua persoane cazuri sociale (o persoana cu handicap iar cealalta cu venituri mici); apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran bl.74, sc.A, este locuit de o persoana care provine dintr-o familie defavorizata; apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Lisabona bl.713, sc. C ,et. 2, este locuit de trei tineri studenti care provin din familii defavorizate (parintii fiind pensionari, someri sau cu venituri mici, neputand asigura plata cheltuielilor pe perioada scolarizarii).”

In vederea verificării indeplinirii condiției de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri pe anul fiscal 2011, aferent cladirilor indicate mai sus, condiție prevazuta de art. 250 alin.1 pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, constand in utilizarea cladirii pentru activitati social-umanitare, in data de 15.03.2011, in baza art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, organul fiscal a efectuat o cercetare la fata locului, respectiv la cladirile indicate mai sus, intocmind in acest sens Procesul verbal incheiat la data de 15.03.2011. In cadrul efectuarii cercetarii la fata locului, organul fiscal a constatat urmatoarele: „apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Mircea celBatran bl.74, sc.A, este locuit cu titlu gratuit de o persoana care provine dintr-o familie defavorizata; apartamentul nr.32 situat in Timisoara str. Ciobanului nr. 3/A, este locuit de doua persoane, cazuri sociale; apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Lisabona bl.713, sc. C ,et. 2, este locuit cu titlu gratuit de trei persoane (studenti) care provin din familii defavorizate; apartamentul 35 din Timisoara str. Cosmonautilor nr. 2 bl. D2, este locuit de o persoana (eleva), caz social.”

Astfel, avand in vedere prevederile legale redate mai sus si faptul ca Asiciatia Umanitara „ Centrul Vietii” utilizeaza cladirile indicate mai sus pentru activitati social-umanitare constand in asigurarea cu titlu gratuit de locuri de cazare, pentru persoane aflate in dificultate, consideram ca, cladirile respective se incadreaza in dispozitiile art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Mentionam faptul ca, impozitul pe cladiri aferent anului 2011 pentru cladirile susmentionate este in cuantum total de 1.854 lei, din care: 414 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr.35 situat in Timisoara str. Cosmonautilor nr.2, bl.D2; 162 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr. 32 situat in Timisoara str. Ciobanului nr. 3/A; 276 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr.12 situat in Timisoara str. Lisabona bl.713, sc. C ,et. 2; 1.002 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr.12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran bl.74, sc.A.

Avand in vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 in cuantum total de 1.854 lei, Fundației Umanitare „Centrul Vieții” cu sediul in Timisoara, str. Ion Negulici nr.20, CIF11824792, in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru urmatoarele cladiri:

 • 1.  apartamentul nr.35 situat in Timisoara str. Cosmonautilor nr. 2, bl.D2;

 • 2.  apartamentul nr. 32 situat in Timisoara str. Ciobanului nr. 3/A;

 • 3.  apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Lisabona bl.713, sc. C ,et. 2;

 • 4.  apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran bl.74, sc.A.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU

GABRIELA CIOINIAC


EC. ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI