Hotărârea nr. 117/2011

117/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Societatea Romana Speranta"
Hotararea Consiliului Local 117/29.03.2011
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Societatea Romana Speranta"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. E12011-001508/25.02.2011 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, str. Ana Ipatescu nr. 54, in cuantum de 16.256 lei, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Societatea Romana Speranta", cu sediul in Timisoara str. Fagului nr. 17, CIF 5189238.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Asociatiei "Societatea Romana Speranta";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

R O M Â N I A

Judetul Timis Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro

l

1

r

SERVICIUL I

MPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE I

NR. E12011-001508/25.02.2011

APROBAT PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU


Referat

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei „Societatea Romana Speranta”

In data de 19.01.2011, „Societatea Romana Speranta”, cu sediul in Timisoara str. Fagului nr. 17, CIF 5189238, depune cererea inregistrata sub nr.E12011-001508/19.01.2011, prin care solicita in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru cladirea situata in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54.

In cuprinsul cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri, (formulata catre Consiliul Local al municipiului Timisoara, inregistrata la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E12011-001508/19.01.2011), reprezentantul Asociatiei „Societatea Romana Speranta”, precizeaza faptul ca Centrul Respite/Centrul de criza, ce functioneaza in cladirea situata in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, este cofinantat de Consiliul Local al municipiului Timisoara printr-un contract de asociere, conform HCLMT nr.155/30.03.2010, precum si faptul ca asociatia a fost acreditata pentru furnizarea serviciilor sociale oferite in cadrul Centrului Respite, de catre Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis, prin Decizia nr.182/20.03.2009 valabila pana in anul 2012.

Potrivit dispozitiilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: (...) 19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Astfel, scutirea prevazuta la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.271/2003, se acorda prin Hotarare a Consiliului Local, in cazul in care este indeplinita conditia instituita de art.250 alin. (1) pct. 19, constand in utilizarea cladirilor de catre asociatii, fundatii si culte pentru activitati social-umanitare.

Din documentele (respectiv: declaratia pe proprie raspundere a Presedintelui Asociatiei si a coordonatorului Centrului Respite Care/Centrul de Criza; Statutul Asociatiei „Societatea Romana Speranta” autentificat prin incheierea nr.313/29.01.2001si Decizia nr.182/20.03.2009 emisa de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis), depuse de Asociatia „Societatea Romana Speranta” in sustinerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr.54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, rezulta urmatoarele:

 • > potrivit declarației pe proprie răspundere a Președintelui Asociației si a coordonatorului Centrului Respite Care, D-na Conelia Cojan, in imobilul situat in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, functioneaza Centrul Respite/Centrul de Criza pentru copiii cu handicap mental din Timisoara, centru acreditat de catre Comisia de Acreditare a Furnizarilor de Servicii Sociale Timis.

 • > prin Decizia nr.182/20.03.2009 emisa de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis, Asociatia „Societatea Romana Spetanta”, este acreditata pentru furnizarea serviciului social constand in Centru „Respite Care/Centru de Criza.”

 • > conform art. 3 din Statutul Asociației „Societatea Romana Speranța”: “Societatea Romana Speranța este o asociatie cu personalitate juridica pe care a dobandit-o prin sentinta civila nr. 333 din 14 iunie 1990 a Judecatoriei Timisoara (dos. nr. 351/PJ/1990), este neguvernamentala si nesubordonata vreunei orientari politice.”

 • > conform art. 4 din Statutul Asociatiei „Societatea Romana Speranta”: “Societatea are scop caritativ, nepatrimonial si nu distribuie profit. Asociatia a fost constituita si este formata din familiile care au in componenta persoane cu handicap mental si polihandicap si urmareste promovarea intereselor acestor persoane prin actiunile inscrise in obiectul sau de activitate.”

 • > conform art. 5 din Statutul Asociatiei „Societatea Romana Speranta”: „obiectul de activitate al asociatiei este format din urmatoarele:

 • a) sprijinirea si promovarea intereselor persoanelor cu handicap mental si polihandicap si ajutorarea familiilor lor;

 • b) elaborarea, sustinerea si aplicarea unor proiecte menite sa asigure cresterea calitatii vietii persoanelor aratate la alitera a);

 • c) elaborarea de propuneri, sprijinirea si influentarea adoptarii unei legislatii in favoarea persoanelor cu handicap mental si polihandicap mintal si familiilor acestora;

 • d) stimularea integrarii in societate a persoanelor cu handicap mental cultivarea formelor specifice de educatie si reabilitare prin organizarea unor modalitati specifice de deprindere a unor meserii corespunzatoare posibilitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor cu handicap si prin activitati de loisire. In aceste actiuni, societatea va fi sprijinita de specialisti (medici, psihologi, logopezi, profesori); (...)

Pentru realizarea acestor deziderente, societatea:

 • a) va sprijini si promova infiintarea serviciilor necesare (centre de abilitare, gradinite, scoli, centre de zi, ateliere de munca protejate, case pentru sedere pe termen scurt, case de vacanta, case de inlocuire a familiei, locuinte protejate si altele) pentru promovarea si ingrijirea persoanelor cu handicap mental si polihandicap, colaborand cu institutiile guvernamentale centrale si locale specializate, cu alte organizatii guvernamentale romanesti si straine;

 • b) va sustine dreptul la invatatura, calificare, la munca si de a participa la activitari culturale ale persoanelor cu handicap, dupa posibilitatile lor, militand pentru integrarea educationala, culturala si sociala a acestora;

 • c) va milita pentru organizarea unor unitati de stimulare, recuperare si terapie ocupationala in zone si cartiere apropriate de domiciliul persoanelor cu handicap;

 • d) va oferi acestor persoane orice fel de indrumare si ajutor;

 • e) va intretine relatii de colaborare cu asociatiile, fundatiile, federatiile si alte asemenea organisme cu scop similar din tara si strainatate;

 • f)  va efectua publicitate intensiva si cuprinzatoare pentru cunoasterea problemelor persoanelor cu handicap de catre opinia publica si autoritatile romanesti si pentru sensibilizarea acestora in scopul adoptarii solutiilor necesare;

 • g) va edita buletine informative, reviste si alte publicatii potrivit scopurilor sale;

 • h) poate infiinta sau participa la infiintarea unor fundatii caritative.

In vederea verificarii indeplinirii conditiei de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, str. Ana Ipatescu nr. 54, conditie prevazuta de art. 250 alin.1 pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, constand in utilizarea cladirii pentru activitati social-umanitare, in data de 21.02.2011, organul fiscal a efectuat o cercetare la fata locului, respectiv la cladirea situata in Timisoara, str. Ana Ipatescu nr. 54, intocmind in acest sens Procesul- Verbal incheiat la data de 21.02.2011. In cadrul efectuarii cercetarii la fata locului, organul fiscal a constat faptul ca imobilul situat in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, este destinat in exclusivitate copiilor cu handicap mental proveniti din familii aflate in situatii de criza (divort, parinti cu probleme de sanatate, cazuri sociale, familii monoparentale, copii in situatii de abandon).

Avand in vedere cele prezentate mai sus, respectiv, avand in vedere faptul ca, in cladirea situata in Timisoara, str. Ana Ipatescu nr.54, Asociatia „ Societatea Romana Speranta” furnizeaza serviciul social constand in Centru „Respite Care/Centru de Criza, consideram ca, cladirea situata in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, aflata in proprietatea Asociatiei „Societatea Romana Speranta”, se incadreaza in dispozitiilor art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Mentionam faptul ca impozitul pe cladiri aferent anului fiscal 2011 pentru cladirea situata in Timisoara. Str. Ana Ipatescu nr. 54, este in cuantum de 16.256 lei.

Avand in vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situata in Timisoara, str. Ana Ipatescu nr. 54, in cuantum de 16.256 lei, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei „Societatea Romana Speranta”, cu sediul in Timisoara str. Fagului nr. 17, CIF 5189238, in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU

GABRIELA CIOINIAC


EC. ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI