Hotărârea nr. 116/2011

116/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 pentru opt cladiri Fundaţiei "Pentru Voi"
Hotararea Consiliului Local 116/29.03.2011
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 pentru opt cladiri Fundaţiei "Pentru Voi"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. E12011-003204/25.02.2011 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 in cuantum total de 28.242 lei, Fundaţiei "Pentru Voi" cu sediul in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 47, CIF 8577099, pentru urmatoarele cladiri:
- cladire situata in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 47 ;
- apartamentul nr. 5 situat in Timisoara str. Ion Slavici nr. 14;
- apartamentul nr. 4 situat in Timisoara str. Ion Slavici nr. 14;
- apartamentul nr. 9 situat in Timisoara, Intrarea Ardealului, nr. 2/16;
- apartamentul nr. 11 situat in Timisoara str. Ion Slavici, bl. 18, sc. A;
- apartamentul nr. 8 situat in Timisoara str. Ion Slavici, bl. 4, sc. B;
- cladire situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr. 65/A;
- cladire situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa nr. 75 (actual nr. 65).

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Fundatiei "Pentru Voi";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

R O M Â N I A


Județul Timis Municipiul Timișoara

Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Timișoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE I NR.E12011-003204/25.02.2011

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

Referat privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 pentru opt cladiri Fundației „Pentru Voi”

In data de 02.02.2011, Fundatia „Pentru Voi”, cu sediul in Timisoara, str. Ion Slavici nr.47, CIF 8577099, depune la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara cererea înregistrata cu nr.E12011-003204/02.02.2011, prin care solicita, in baza art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru urmatoarele imobile aflate in proprietatea Fundatiei: cladirea situata in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 47; apartamentul nr. 5 situat in Timisoara str. Ion Slavici nr. 14; apartamentul nr. 4 situat in Timisoara str. Ion Slavici nr. 14; apartamentul nr. 9 situat in Timisoara, Intrarea Ardealului, nr. 2/16, bl. F1; apartamentul nr. 11 situat in Timisoara str. Ion Slavici, bl. 18 sc. A; apartamentul nr. 8 situat in Timisoara str. Ion Slavici, bl. 4, sc. B; cladirea situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr. 65/A si cladirea situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa nr. 75(actual nr. 65).

Potrivit dispozitiilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: (...) 19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Astfel, scutirea prevazuta de la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.271/2003, se acorda prin Hotarare a Consiliului Local, in cazul in care este indeplinita conditia instituita de art.250 alin. (1) pct. 19, constand in utilizarea cladirilor de catre asociatii, fundatii si culte pentru activitati social-umanitare.

Din documentele inregistrate la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E12011-003204/02.02.2011 si nr. E12011-005514/23.02.2011, depuse de Fundatia “Pentru Voi” in sustinerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului aferent cladirilor mentionate mai sus, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, rezulta urmatoarele:

 • >   conform pct. II din Actul de constituire al Fundatiei „Pentru Voi”, autentificat prin Incheierea nr.11127/03.03.1995 (modificat conform procesului verbal al Consiliului de Administratie din 29.09.2000 autentificat sub nr.2649/01.10.2000 si actului corectiv autentificat sub nr.2805/26.10.2000): „Scopul Fundatiei este nepatrimonial, umanitar si consta in realizarea tuturor actiunilor necesare pentru crearea conditiilor de functionare a unor institutii pentru adulti handicapati mental si pentru alte asemenea obiective.”

 • >   conform art. 3 din Statutul Fundatiei ”Pentru Voi” (modificat conform procesului verbal al Consiliului de Administratie din 29.09.2000 autentificat sub nr.2649/01.10.2000 si actului corectiv autentificat sub nr.2805/26.10.2000): ”Fundatia are scop ideal, nepatrimonial, umanitar, conform actului constitutiv. Obiectul de activitate al Fundatiei cuprinde urmatoarele:

 • a) infiintarea si crearea conditiilor de functionare a unor institutii, cu sau fara personalitate juridica distincta, pentru ocrotirea, integrarea in societate Ai reabilitarea persoanelor cu handicap mental care au depasit varsta de aproximativ 16 ani;

 • b) administrarea si gestionarea fondurilor necesare relizarii actiunilor prevazute la litera a), precum si a altor fonduri destinate exclusiv actiunilor umanitare si de binefacere;

 • c) dobândirea de bunuri mobile si imobile în proprietate sau folosința in scopul utilizaii lor pentru funcționarea institutiilor prevazute la litera a), precum si a celor similare destinate tinerilor si copiilor handicapati mental;

 • d) utilizarea proprietatilor imobiliare si a imobilelor primite în folosinta in scopurile aratate mai sus si pentru cazarea unor persoane cu handicap mental. Pot fi cazate si alte persoane, dar numai contra cost, veniturile realizate din exploatearea imobilelor fiind destinate exclusiv realizarii obiectului de activitate al fundatiei;

 • e) controlul functionarii institutiilor create in colaborare cu alte persoane juridice sau fizice sau cu autoritati statale, precum si participarea la conducerea unor astfel de institutii;

 • f)  actiuni de asistenta (de specialitate, morala, materiala) si educare a familiilor handicapatilor adulti.

Activitatile prevazute la alin. 2 pot fifacute si in beneficiul persoanelor cu handicap mintal avand varsta sub 16 ani.”

> Potrivit declarației pe proprie răspundere a reprezentantului Fundatiei ”Pentru Voi” - D-na Laila Onu, avand calitate de Director General Executiv, in cladirile indicate mai sus se desfasoara urmatoarele activitati:

 • 1) „In cladirea situata in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 47 se desfasoara urmatoarele activitati: Centru de zi pentru persoane cu dizabilitati, Centrul împreuna si unitate protejata unde persoane cu handicap desfasoara activitati economice un timp de 2 ore pe zi.”

 • 2) „apartamentul nr. 4 si apartamentul nr. 5 situate in Timisoara str. Ion Slavici nr. 14 sunt utilizate ca locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati- DINA;”

 • 3) „apartamentul nr. 9 situat in Timisoara Intrarea Ardealului nr. 2/16, bl. F1 este utilizat ca locuinta protejata pentru persoane cu dizabilitati- LAURA;”

 • 4) „imobilul situat in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr. 65 A, este utilizat ca centru de zi pentru persoane cu dizabilitati- CENTRUL TACSI;”

 • 5) „apartamentul nr. 11, situat in Timisoara, str. Ion Slavici, bl. 18, sc.A, este utilizat ca locuinta protejata pentru persoane cu dizabilitati - DORA;”

 • 6) „apartamentul nr. 8 situat in Timisoara str. Ion Slavici, bl.4, sc.B, este utilizat ca locuinta protejata pentru persoane cu dizabilitati - RESPIRO.”

 • 7) „imobilul situat in Timisoara, str. Anton Bacalbasa nr. 75, este utilizat ca locuinta protejata pentru persoane cu dizabilitati - CRISTIAN;”

 • >   prin Decizia nr. 240/02.02.2010 emisa de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis, Fundatia „ Pentru Voi” a fost acreditata pentru furnizarea de servicii sociale constand in: 1)Servicii de zi pentru adulti cu dizabilitati intelectuale: a) Centru de zi „ împreuna”, Timisoara str. I. Slavici nr. 47; b) Centru de zi „ Ladislau Tacsi”, Timisoara str. A. Bacalbasa nr. 65A; Locuinte protejate pentru adulti cu dizabilitati intelectuale: a) Locuinta protejata DINU, Sacalaz; b) Locuinta protejata Dina, Timisoara str. I. Slavici nr. 14

 • >   prin Decizia nr. 249/04.06.2010, emisa de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis, Fundatia „Pentru Voi” a fost acreditata pentru furnizarea de servicii sociale constand in locuinta protejata pentru adulti cu dizabilitati intelectuale.

In vederea verificarii indeplinirii conditiei de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirilor indicate mai sus, conditie prevazuta de art. 250 alin.1 pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, constand in utilizarea cladirii pentru activitati social-umanitare, in data de 22.02.2011, in baza art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, organul fiscal a efectuat o cercetare la fata locului, respectiv la cladirile mentionate, intocmind in acest sens Procesul-Verbal incheiat la data de 22.02.2011. In cadrul efectuarii cercetarii la fata locului, organul fiscal a constatat urmatoarele: 1) cladirea situata in Timisoara str. Ion Slavici nr. 47, este utilizata pentru activitati sociale constand in centru de zi si unitate protejata; 2) apartamentul nr. 4 si apartamentul nr. 5 situate in Timisoara str. Ion Slavici nr. 14 sunt utilizate pentru cazarea persoanelor cu dizabilitati intelectuale medii; 3) apartamentul nr. 9 situat in Timisoara Intrarea Ardealului nr. 2/16, bl. F1 este utilizat pentru cazarea persoanelor cu dizabiliati intelectuale medii (locuinta protejata); 4) apartamentul nr. 11, situat în Timioara, str. Ion Slavici, bl.18, sc.A, este utilizat pentru cazarea persoanelor cu dizabilitati intelectuale medii (locuinta protejata); 5')apartamentul nr. 8 situat in Timisoara str. Ion Slavici, bl.4, sc.B, „Centrul Respiro” este utilizat pentru cazarea persoanelor cu dizabilitati intelectuale medii; 6) cladirea situata in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr. 65 A, este utilizat pentru pentru desfasurarea activitatii sociale constând in centru de zi destinat persoanelor cu dozabilitati intelectuale severe; 7')cladirea situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa nr. 75 (actual nr. 65), este utilizat ca locuinta protejata pentru persoane cu dizabilitati intelectuale severe.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si faptul ca, clădirile menționate mai sus sunt utilizate de Fundatia „ Pentru Voi” pentru activitati social-umanitare constand in servicii de zi si locuinte protejate pentru adulti cu dizabilitati intelectuale, consideram ca, cladirile in cauza aflate in proprietatea Fundatiei „ Pentru Voi”, se incadreaza in dispozitiile art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Mentionam faptul ca, impozitul pe cladiri aferent anului 2011 pentru imobilele susmentionate este in cuantum total de 28.242 lei, din care: 6.192 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ion Slavici, nr. 47; 1.959 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr. 5 situat in Timisoara str. Ion Slavici nr. 14; 1.959 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr. 4 situat in Timisoara str. Ion Slavici nr. 14; 1.959 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr. 9 situat in Timisoara str. Ardealului, nr. 2/16, bl. F1; 2.680 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr. 11 situat in Timisoara str. Ion Slavici, bl. 18, sc. A; 2.680 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr. 8 situat in Timisoara str. Ion Slavici, bl. 4, sc. B; 7.768 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr. 65/A; 3.045 lei, reprezentand impozit pe cladirii aferent cladirii situate in Timisoara str. Anton Bacalbasa nr.75 (actual nr.65).

Avand in vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2011 in cuantum total de 28.242 lei, Fundației „ Pentru Voi” cu sediul in Timisoara, str. Ion Slavici nr.47, CIF 8577099, in baza art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru urmatoarele cladiri:

 • 1) cladire situata in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 47, CF nr. 1875 Timisoara ;

 • 2) apartamentul nr. 5 situat in Timisoara str. Ion Slavici nr. 14, CF nr. 4066 Timisoara;

 • 3) apartamentul nr. 4 situat in Timisoara str. Ion Slavici nr. 14, CF nr. 4067 Timisoara;

 • 4) apartamentul nr. 9 situat in Timisoara, Intrarea Ardealului, nr. 2/16, bl. F1, CF nr. 3065 Timisoara;

 • 5) apartamentul nr. 11 situat in Timisoara str. Ion Slavici, bl. 18 sc. A, CF nr. 2657 Timisoara;

 • 6) apartamentul nr. 8 situat in Timisoara str. Ion Slavici, bl. 4, sc. B, CF nr. 3954 Freidorf;

 • 7) cladire situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr. 65/A;

 • 8) cladire situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa nr. 75 (actual nr. 65).

DIRECTOR EXECUTIV                            SEF SERVICIU

EC. ADRIAN BODO                           GABRIELA CIOINIAC

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI