Hotărârea nr. 115/2011

115/29.03.2011 privind invitarea la Primăria Timişoara a persoanelor fizice, care au obligaţia să efectueze declaraţiile, pentru înscrierea în Registrul agricol.
Hotararea Consiliului Local 115/29.03.2011
privind invitarea la Primăria Timişoara a persoanelor fizice, care au obligaţia să efectueze declaraţiile, pentru înscrierea în Registrul agricol.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 5017/11.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnului GHEORGHE CIUHANDU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului ;
În conformitate cu prevederile art.6, alin.1 şi alin.6 din Ordinul nr.95/153/1998/3241 al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea normelor tehnice de completare a Registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014 ;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă invitarea la Primăria Municipiului Timişoara, a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în Registrul agricol, prin invitaţii scrise, potrivit Anexei, care face parte integantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Serviciul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economuce;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ADMINISTRARE

FOND FUNCIAR

Nr.______________________________ Str.................................... nr..........

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului administrației și internelor, ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică, nr. 95/153/1.998/3.241/2010, aveți obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol, datele privind suprafețele de terenuri agricole (inclusiv grădina), utilajele agricole, animalele, păsările, albinele, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatați sau le dețineți în proprietate, pe raza Municipiului Timișoara.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă invităm să vă prezentați de urgență la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, B-dul C. D. Loga, nr. 1, la Serviciul Administrare Fond Funciar, camera 1 - 2 parter, în zilele de marți sau joi, între orele 8,00 - 13,00 sau 15,00 - 16,00 în vederea declarării datelor pentru registrul agricol, având la dumneavoastră actul de identitate (B.I./C.I.), C.N.P. al tuturor membrilor gospodăriei și actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru terenurile deținute (carte funciară, titlu de proprietate sau alte acte din care să rezulte modul de deținere al terenului).

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, nedeclararea datelor care fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.

ȘEF SERVICIU,

CONSILIER,


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SE APROBĂ

PRIMAR


SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

NR..............................................................

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind invitarea la Primăria Timișoara, a persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în Registrul agricol

Conform art.1, alin.1 din Ordonanța nr.28 din 27 august 2008, privind registrul agricol, în scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință ale terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale, ale comunelor, orașelor și municipiilor, organizează întocmirea și ținerea la zi a Registrului agricol pe suport de hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe unități administrativ teritoriale și pe localități componente ale acestora.

Potrivit art.6, alin.1 din Ordinul nr.95/153/1.998/3.241 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului pentru perioada 2010 - 2014, înscrierea datelor în Registrul agricol, se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei, sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu.

Conform art.6, alin.1 din Ordinul 95/153/1998/3241, înscrierea datelor în registrul agricol se face, gospodăriei, după cum urmează :

 • a) prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol ;

 • b) la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din proprie inițiativă sau pentru rezolvarea altor probleme ;

 • c) pe baza declarației trimise prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligația de a fi înregistrată în Registrul agricol ;

 • d) pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei ;

 • e) prin invitarea la primărie a persoanelor fizice, care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

Potrivit art.6, alin.6, invitarea persoanelor la primărie, se poate utiliza numai dacă este aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local, la inițiativa primarului.

Având în vedere faptul că unele persoane nu pot fi găsite la domiciliu, în vederea declarării datelor în registrul agricol, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Timișoara, prin care se aprobă invitarea persoanelor care dețin teren agricol, animale, pomi fructiferi, pentru declararea datelor în registrul agricol, conform invitației anexate .

SECRETAR

ȘEF SERVICIU

EDITH SAS


IOAN COJOCARI

ÎNTOCMIT

NINA CIOBANU

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI

ROMÂNIA

AVIZAT SECRETAR IOAN COJOCARI


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind invitarea la Primăria Timișoara a persoanelor fizice, care au obligația să efectueze declarațiile, pentru înscrierea în Registrul agricol

Având în vedere Referatul cu numărul

al Serviciului Administrare


Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului ;

În conformitate cu prevederile art.6, alin.1 și alin.6 din Ordinul nr.95/153/1998/3241 al ministrului administrației și internelor, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea normelor tehnice de completare a Registrului agricol pentru perioada 2010 -2014;

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată ;

În temeiul art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată :

HOTĂREȘTE :

Art.1 Se aprobă invitarea la Primăria Municipiului Timișoara, a persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în Registrul agricol, prin invitații scrise, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Serviciul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3 Prezenta Hotărâre se comunică :

 • -   Instituției Prefectului - Județul Timiș ;

 • -   Primarului Municipiului Timiș ;

 • -   Secretarului Municipiului Timișoara ;

 • -   Serviciului Juridic ;

 • -   Direcției Comunicare ;

 • -   Biroului Control Intern și Managementul Calității ;

 • -   Biroului Relații public ;

 • -   Serviciului Centrul de Consiliere Cetățeni ;

 • -  Mass Mediei Locale.

Președinte de ședință

Consilier