Hotărârea nr. 114/2011

114/29.03.2011 privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen
Hotararea Consiliului Local 114/29.03.2011
privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.804/11.03.2011 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe CIUHANDU;;
Având în vedere adresa nr. SC2011-004696/08.03.2011 a Fundaţiei Umanitare Chosen;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.124/24.03.2009 - privind aprobarea prelungirii cu un an a Conventiei încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen şi Hotărârea Consiliului Local nr.116/30.03.2010 - privind încheierea actului adiţional de prelungire cu un an a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen;
În conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit. a) pct.2 şi alin (7), lit. a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Fiscale;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Fundaţiei Umanitare Chosen;
- Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexă la HCLMT nr.


din


ACT ADIȚIONAL

La Convenția- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008

l.Părțile convenției:

  • 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

și

  • 1.2 Fundația Umanitară Chosen - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timișoara, Calea Buziașului, nr. 84, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 13482254, fiind constituită și înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinței Civile nr. 338 din 14.09.2000 a Judecătoriei Timișoara, reprezentată prin doamna Ciucure Oana - director,

În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunității Municipiului Timișoara;

au convenit încheierea prezentului act adițional la Convenția- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timișoara;

Art.1. Convenția - anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 se prelungește pe o perioadă de un an, până la data de 25.03.2012.

Art.2. Toate celelalte clauze ale Convenției rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Primăria Municipiului Timișoara

Fundația Umanitară Chosen

Președinte

Ciucure Oana


Primar

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                 Aprobat,

Direcția de Asistență Socială Comunitară                                     PRIMAR

Nr. 804/11.03.2011 ’                                    Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind aprobarea încheierii actului adițional de prelungire a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al

Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen

Fundația Umanitară Chosen cu sediul în Municipiul Timișoara, Calea Buziașului nr. 84, este o organizație neguvernamentală care furnizează servicii sociale destinate copiilor care provin din familii aflate în situație de dificultate socială. În cadrul Fundației Umanitare Chosen funcționează două servicii, și anume: Centrul de Zi „Casa Olarului”, care este parțial susținut financiar din bugetul local și Centrul de asistare a tinerilor peste 18 ani.

În anul 2008, Fundația Umanitară Chosen a solicitat și obținut din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pentru o perioadă de un an, susținere financiară pentru desfășurarea activităților din cadrul Centrului de zi „Casa Olarului”, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 150/25.03.2008, privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timișoara. Obiectul convenției a constat în susținerea financiară a Centrului de zi „Casa Olarului” prin plata salariilor și a contribuțiilor aferente unui număr de 3 angajați, cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează : un post asistent social, un post psiholog și un post educator specializat.

În anii 2009 și 2010, în urma solicitării depuse de Fundația Umanitară Chosen, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prelungirea cu câte un an a Convenției amintite, cu menținerea obiectului acesteia, prin emiterea HCLMT nr. 124/24.03.2009, respectiv HCLMT nr. 116/30.03.2010.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare și evaluare a serviciului susținut financiar, începând cu anul 2008, ca urmare a obligațiilor părților stabilite în convenție. Din analiza activităților desfășurate în cadrul Centrului de zi „Casa Olarului” s-a constatat că acest serviciu: funcționează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii destinate copiilor și familiilor acestora în sistem integrat (sociale, medicale, de educație), inclusiv cazurilor referite de către Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara. Furnizorul privat de servicii sociale a demarat lucrările de extindere a Centrului de zi „Casa Olarului”, aspect care va permite să răspundă mai bine nevoilor zonale de servicii sociale, să acorde servicii la un număr mai mare de beneficiari și să diversifice serviciile existente.

Prin adresa nr. SC2011-004696/08.03.2011 , înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Fundația Umanitară Chosen solicită Consiliului Local aprobarea prelungirii susținerii financiare a serviciului social de tip Centrul de zi „Casa Olarului”, pentru un an, fără nici o modificare față de susținerea financiară din anii 2009 și 2010, și anume: plata salariilor și a contribuțiilor aferente unui număr de 3 angajați, cu normă întreagă, pe posturi de asistent social, psiholog și educator specializat.

În prezent, Fundația Umanitară Chosen nu are posibilitatea de a susține financiar întreaga activitate a Centrului de zi „Casa Olarului”, însă dispune de resurse financiare proprii pentru a asigura: plata cheltuielilor legate de întreținerea imobilului ( aflat în proprietatea Fundației), plata salariilor celorlalți angajați ai Fundației (director, contabil, bucătar), cheltuielile pentru organizarea taberelor anuale, pentru copiii din Centrul de Zi și o parte din cheltuielile necesare asigurării hranei copiilor.

Precizăm că serviciile furnizate de Fundația Umanitară Chosen, prin Centrul de zi Casa Olarului sunt acordate în scopul prevenirii abandonului familial și școlar în rândul copiilor proveniți din familii defavorizate din municipiul Timișoara, oferind servicii de asistență socială, medicală, consiliere psihologică și activități pedagogice.

Luând în considerare cele menționate, în temeiul art.33, lit.(d) și art.40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, și în conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.”d” și lit.”e”, alin. 6 lit.” a” pct.2 și alin 7, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

PROPUNEM:

1.Încheierea actului adițional de prelungire cu un an a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timișoara, conform anexei.

VICEPRIMAR

Dipl. Ing. Adrian ORZA

Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Juridic Șef serviciu Mirela Lasuschevici


Direcția Economică

Director executiv

Smaranda Haracicu

Direcția de Asistență Socială Comunitară 9                                    9

Director executiv

Consilier juridic

Mariana Sărac


Maria Stoianov

Inspector Angela Ciupa-Rad