Hotărârea nr. 113/2011

113/29.03.2011 privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa
Hotararea Consiliului Local 113/29.03.2011
privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. 730/04.03.2010 al Direcţiei de Asistenţă Socială Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere solicitarea nr. SC2011-002757/10.02.2011 a Societăţii Române Speranţa privind prelungirea contractului de asociere cu Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.92/30.03.2004 privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa în vederea administrării unui Centru de Tranzit pentru copii cu handicap mental ale căror familii se află temporar în imposibilitatea de a-şi îngriji copilul, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 211/19.06.2007 şi prelungită cu un an prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiuluui Timişoara nr. 125/24.03.2009 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 115/30.03.2010;
În conformitate cu art.33 şi art.40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit.a) pct.2 şi alin (7), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea pe o perioadă de un an a contractului de asociere, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.92/30.03.2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 211/19.06.2007 şi prelungită cu câte un an prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 125/24.03.2009 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 115/30.03.2010, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Societatea Română Speranţa în vederea administrării Centrului de Tranzit pentru copiii cu handicap mental ale căror familii se află temporar în imposibilitatea de a-şi îngriji copilul.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia Societatea Română Speranţa, Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Fiscale;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Timişoara;
- Asociaţiei Societatea Română Speranţa ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA

Aprobat,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Nr. 730/04.03.2011

R E F E R A T

privind aprobarea prelungirii cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Asociația Societatea Română Speranța

Societatea Română Speranța, cu sediul în Timișoara, str. Fagului nr. 17, este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 1990, care furnizează servicii sociale specializate destinate persoanelor cu handicap mintal (copii și adulți) și familiilor acestora.

Printre serviciile sociale oferite se numără Centrul de tip „Respite Care” destinat persoanelor cu handicap mental ( copii și adulți cu vârsta până la 20 de ani) provenind din familii aflate temporar în situație de criză și familiilor acestora, situat în Timișoara, str. Ana Ipătescu nr. 54.

Serviciului de tip „Respite Care” este un serviciu de tip rezidențial, care asigură permanența 24 de ore din 24, timp de maxim 10 zile, pentru fiecare beneficiar (copil sau adult cu handicap mental), după care acesta este reintegrat în familie. Prin folosirea acestui sistem se urmărește menținerea copilului în familie și comunitate și, implicit, prevenirea instituționalizării acestuia.

Colaborarea dintre Societatea Română Speranța și Consiliul Local al Municipiului Timișoara datează din anul 2004, când în baza unui parteneriat public privat au fost stabilite condițiile de asociere în scopul acordării unui sprijin financiar de Consiliului Local pe o perioadă de cinci ani pentru serviciile acoradate de furnizorul privat.

Potrivit contractului de asociere încheiat, în perioada 2004-2007, susținerea financiară a constat în asigurarea plății și a contribuțiilor aferente pentru un număr de 6 angajați pe posturi de pedagog de recuperare, cu normă întreagă, la nivelul de salarizare asigurat angajaților din cadrul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 211/19.06.2007, se suplimentează sprijinul financiar acordat Societății Române Speranța prin adăugarea la cele 6 posturi subvenționate și a unui post de bucătar. În anii 2009 și 2010 în urma expirării duratei Contractului de asociere, la solicitarea Societății Române Speranța, a fost aprobată prelungirea cu câte un an a susținerii financiare din bugetul local, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 125/24.03.2009, respectiv Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 115/30.03.2010 .

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare și evaluare a Centrul de tip „Respite Care” începând cu anul 2009. Din analiza activităților desfășurate în cadrul Centrul de tip „Respite Care”s-a constatat că acest serviciu: funcționează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării serviciilor sociale; asigură continuitatea în furnizarea de servicii sociale pentru beneficiarii (copii și adulți cu handicap) serviciilor Direcției de Asistență Socială Comunitară. De asemenea, din anul 2009, Societatea Română Speranța a încheiat un parteneriat cu Cantina de Ajutor Social din partea căreia primește zilnic 8 porții de hrană pentru beneficiari.

Prin adresa nr. SC2011-002757/10.02.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, și adresa nr. 727/04.03.2011, înregistrată la Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, Societatea Română Speranța solicită Consiliului Local aprobarea prelungirii susținerii financiare a serviciului social de tip rezidențial Centrul „Respite Care”, pentru un an, fără nici o modificare față de susț inerea financiară din anul 2009, ș i anume: plata salariilor ș i a COD FP53-01, ver 1 contribuțiilor aferente unui număr de 7 angajați, cu normă întreagă, în următoarele posturi: 6 posturi de pedagogi de recuperare și un post de menajeră. Menționăm că postul de bucătar a fost transformat în post de menajeră, ca urmare a necesităților apărute în actul de îngrijire a persoanelor cu handicap.

Precizăm că Societatea Română Speranța dispune de capacitatea financiară de a suporta din resurse proprii cheltuielile legate de întreținerea imobilului și achiziționarea materialelor igienico-sanitare.

Luând în considerare cele menționate, în temeiul art.33 și art.40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, și în conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.”d” și lit.”e”, alin. 6 lit.” a” pct.2 și alin 7, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

PROPUNEM:

1.Prelungirea pe o perioadă de un an a contractului de asociere, aprobat prin H.C.L.M.T. nr.92/30.03.2004, modificată prin H.C.L.M.T. nr. 211/19.06.2007 și prelungită cu câte un an prin H.C.L.M.T. nr. 125/24.03.2009 și H.C.L.M.T. nr. 115/30.03.2010, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Societatea Română Speranța în vederea administrării Centrului de Tranzit pentru copiii cu handicap mental ale căror familii se află temporar în imposibilitatea de a-și îngriji copilul.

VICEPRIMAR

Dipl. Ing. Adrian ORZA

Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Juridic


Șef serviciu

Mirela Lasuschevici


Direcția Economică

9

Director executiv Smaranda Haracicu


Direcția de Asistență Socială Comunitară

Director executiv

Consilier juridic Mariana Sărac


Maria Stoianov

Inspector

Angela Ciupa-Rad

COD FP53-01, ver 1