Hotărârea nr. 112/2011

112/29.03.2011 privind aprobarea Protocolului privind proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 de către Municipiul Timişoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de proiect
Hotararea Consiliului Local 112/29.03.2011
privind aprobarea Protocolului privind proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 de către Municipiul Timişoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 5743/22.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Declaraţia comună a Municipiului Timişoara din România şi a Oraşului Szeged din Ungaria, semnată la Szeged, în data de 27 ianuarie 1998;
Având în vedere Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, Axa prioritară 2 - "Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă", Domeniul major de intervenţie 2.1. - "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor", Acţiunea 2.1.1. "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri" finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 242/29.06.2010 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Axa prioritară 2 - "Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă", Domeniul major de intervenţie 2.1. - "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor", Acţiunea 2.1.1. "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri" finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională;
Luând în considerare Notificarea cu nr. 12-2-152/2011/25 februarie 2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2011-004366/04.03.2011 de la Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin. (7), lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Protocolul privind proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 de către Municipiul Timişoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de proiect, Protocol prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Comunitare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                                     Se aprobă,

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                   PRIMAR

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională                   Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC2011 - 5743/22.03.2011

REFERAT

privind aprobarea Protocolului privind proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 de către Municipiul Timișoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de proiect

Extinderea Pieței de Gros din Timișoara constituie o măsură prioritară cuprinsă în Conceptul Strategic de Dezvoltare Economică și Socială a Zonei Timișoara și un obiectiv strategic prezent atât în Strategia Națională de Dezvoltare durabilă, cât și în cea regională respectivjudețeană. Aceasta reprezintă un obiectiv de importanță strategică pentru autoritățile publice locale, ca mijloc eficient de dezvoltare și restructurare a producției agricole, de întărire a competitivității agriculturii în partea de vest a României pe plan național și internațional. Rezultatele preconizate prin realizarea acestui obiectiv sunt: dezvoltarea unui sistem eficient de distribuție pentru producătorii agricoli, oferirea unor facilități sporite de sortare, ambalare și transport a produselor agricole, aprovizionarea mai bună a consumatorilor din partea de vest a României, crearea unui nume de marcă pentru produsele agricole din regiune.

În prezent, în Piața de Gros din Timișoara gradul de ocupare este de 100%, iar solicitările producătorilor și angrosiștilor privind închirierea de spații de depozitare și comercializare a produselor este peste măsura posibilităților existente. Pentru a satisface nevoile de spații de închiriere necesare operatorilor economici în vederea desfășurării unor servicii de calitate în folosul locuitorilor din Timișoara și din zonă, a devenit iminentă construirea unei noi hale.

Datorită poziționării geopolitice și relației de înfrățire existente, Orașul Szeged ocupă un loc aparte în ceea ce privește raporturile de cooperare transfrontalieră cu Timișoara. Astfel, pe baza relațiilor de prietenie și de încredere existente între orașele Timișoara și Szeged, consfințite prin Acordul de Cooperare și Înfrățire între cele două orașe, semnat la Szeged, în data de 27 ianuarie 1998, precum și a colaborării transfrontaliere, Municipiul Timișoara a depus, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de proiect, proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 de către Municipiul Timișoara.

Scopul proiectului menționat mai sus este de a crea un sistem logistic regional integrat, care să permită dezvoltarea echilibrată a piețelor din cele două orașe. Modernizarea Pieței de Gros din Timișoara va facilita dezvoltarea infrastructurii pieței privind colectarea, achiziționarea mărfurilor agro-alimentare și logistica necesară, simultan cu creșterea numărului de producători locali (en-grosiști) din incinta pieței. Prin activitățile derulate de către Municipiul Timișoara în cadrul proiectului se vor realiza următoarele: o hală de colectare pentru produse agro-alimentare, un sistem informatic integrat, introducerea unui sistem de securizare a accesului (barieră și ticketing) și monitorizare, un sistem de afișaj digital, materiale promoționale trilingve.

Proiectul va determina creșterea competitivității economice din zona transfrontalieră comună prin dezvoltarea și integrarea infrastructurii de afaceri din arealul economic al celor două orașe înfrățite Timișoara - Szeged implementând un sistem logistic regional integrat ce va încuraja schimburile comerciale (circulația mai rapidă a mărfurilor agro-alimentare) între producătorii locali din arealul comun, îmbunătățind condițiile de acces și de desfășurare a activităților de circulație a mărfurilor agro-alimentare, dar și beneficii financiare pentru economia locală.

Proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" a fost acceptat spre finanțare, astfel cum rezultă din Notificarea de la Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 cu nr. 12-2-152/2011/25 februarie 2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2011-004366/04.03.2011. În această notificare se prevede, ca o condiție specială, necesitatea ca părțile să asigure sustenabilitatea operațională și financiară a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia, precum și caracterul non-profit al proiectului.

În acest context, a devenit necesară semnarea unui Protocol între Municipiul Timișoara și Municipiul Szeged, care să confințească colaborarea acestora în cadrul proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" și prin care părțile să își asume obligațiile impuse de Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. Protocolul privind proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 de către Municipiul Timișoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de proiect, Protocol prevăzut în Anexa la prezentul referat.

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ec. Cristina Scutariu

Asistent proiect

cons. Adriana Deaconu

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat,

Cons. Claudia BălulescuPROTOCOL

privind proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 de către Municipiul Timișoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de proiect

Având în vedere

Relațiile de prietenie și de încredere existente între orașele Timișoara și Szeged, consfințite prin Acordul de Cooperare și Înfrățire între cele două orașe, semnat la Szeged, în data de 27 ianuarie 1998;

Declarația comună, semnată la Szeged în data de 22 ianuarie 2010, prin care Consiliul Local al Municipiului Szeged și Consiliul Local al Municipiului Timișoara Timișoara convin, ca în urma elaborării de către Consiliile Locale în mod independent sau cu implicarea instituțiilor din subordine, a societăților comerciale sau altor organizații, să înainteze proiecte comune în cadrul celei de a treia publicări a Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în vederea încurajării dezvoltării relațiilor comerciale între piețele de gros,

Acordul de parteneriat semnat în data de 30.06.2010 de către domnul Gheorghe Coriolan Ciuhandu, în calitate de Primar al Municipiului Timișoara și domnul Botka Lâszlo, în calitate de Primar al Municipiului Szeged, parte a cererii de finanțare pentru proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, depus spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, Axa prioritară 2 - "Întărirea coeziunii sociale și economice în regiunea de graniță", Domeniul major de intervenție 2.1. - "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor", Acțiunea 2.1.1. „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri" finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională;

Notificarea cu nr. 12-2-152/2011/25 februarie 2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2011-004366/04.03.2011 privind aprobarea finanțării proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat", inclusiv condițiile speciale,

PĂRȚILE MUNICIPIUL TIMIȘOARA ȘI MUNICIPIUL SZEGED convin următoarele:

  • >  Să implementeze în condiții optime proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, în forma și în conformitate cu documentele aprobate de finanțator;

  • >  Să-și desemneze echipele de implementare a proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" apte să deruleze toate activitățile care le revin, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și după data punerii în funcțiune a obiectivului;

  • >  Să asigure durabilitatea operațională a proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" pe o perioadă de minim 5 ani după finalizarea acestuia, asigurând în acest sens toate resursele materiale, umane, financiare și logistice necesare;

  • >  Pe perioada de operare, ulterioară implementării, rezultatele proiectului „Sistem agro-logistic regional integrat" vor fi exploatate în parteneriat de o echipă mixtă româno-maghiară, în scopul maximizării impactului asupra celor două comunități;

  • >  Serviciile rezultate ca urmare a implementării proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" vor fi oferite clienților piețelor de gros din Timișoara și din Szeged cu titlu gratuit.

Prezentul protocol este valabil pe o durată de 8 ani de la data semnării.

Părțile iau la cunoștință că prezentul Protocol va deveni valabil odată cu hotărârea luată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Szeged.

Semnat la.........................., în data de ............................, în câte trei exemplare pentru fiecare parte, în limba

română, limba maghiară și limba engleză.

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu Primarul Municipiului Timișoara

Dr. Botka Laszlo

Primarul Municipiului Szeged