Hotărârea nr. 111/2011

111/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 111/29.03.2011
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 5482/18.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr.863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.352/28.09.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă valoarea totală estimată a proiectului în sumă de 51.650.114.49 lei (inclusiv T.V.A.), alocarea în bugetul local a:
ˇ sumei de 5.498.384,42 lei (fără T.V.A), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara alcătuită din:
- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile reprezentând minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 739.504,50 lei;
- contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 4.758.879,92 lei.
ˇ sumei de 9.916.009,92 lei reprezentând TVA pentru cheltuieli eligibile şi neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
ˇ precum şi a sumei de 6.104.011 lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului".


Art.2: Se aprobă introducerea după art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.352/28.09.2010 a art.4, care va următorul conţinut: "Cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor de telefonie in valoare estimata de 4.651 Lei (fara T.V.A, a reţelelor de gaz în valoare estimată de de 7.579,40 Lei (fara T.V.A.)şi a lucrărilor de reabilitare a reţelelor electrice în valoare estimată de 384.040,41 Lei (fara T.V.A) sunt cheltuieli conexe şi aceste lucrări vor fi efectuate de către operatorii de utilităţi pe cheltuiala acestora, respectiv de către ROMTELECOM S.A. pentru reţele de telefonie, de EON GAZ S.A pentru reţelele de gaz şi de ENEL Distribuţie Banat pentru reţelele de electricitate, conform prevederilor legale, obţinându-se in acest sens acordul acestora".


Art.3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr.352/28.09.2010, rămân neschimbate şi se vor renumerota corespunzător.


Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI
 • 4. FINANȚAREA PROIECTULUI

  • 4.1. Bugetul proiectului

Proiecte care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

396.270,81

0,00

396.270,81

95.104,99

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului

0,00

1.830.078,16

1.830.078,16

439.218,76

TOTAL CAPITOL 1

396.270,81

1.830.078,16

2.226.348,97

534.323,75

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap. 3- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

42.616,00

42.616,00

10.227,84

3.2

Obținere de avize, acorduri, autorizații

0,00

910,00

910,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

377.722,87

377.722,87

90.653,49

3.4

Consultanță

12.540,31

0,00

12.540,31

3.009,67

3.5

Asistență tehnică

0,00

332.236,73

332.236,73

79.736,82

TOTAL CAPITOL 3

12.540,31

753.485,60

766.025,91

183.627,82

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

28.873.604,48

28.873.604,48

6.929.665,08

4.2

Dotări de specialitate

4.350.068,80

0,00

4.350.068,80

1.044.016,51

TOTAL CAPITOL 4

4.350.068,80

28.873.604,48

33.223.673,28

7.973.681,59

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizare de șantier

0,00

1.661.183,66

1.661.183,66

398.684,08

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.661.183,66

1.661.183,66

398.684,08

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Cote legale

0,00

416.486,60

416.486,60

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

2.077.670,26

2.077.670,26

398.684,08

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

3.228.186,15

3.228.186,15

774.764,68

TOTAL CAPITOL 6

0,00

3.228.186,15

3.228.186,15

774.764,68

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1

Audit

0,00

200.000,00

200.000,00

48.000,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

12.200,00

12.200,00

2.928,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

212.200,00

212.200,00

50.928,00

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.758.879,92

36.975.224,65

41.734.104,57

9.916.009,92

Atenție! Tipurile/categoriile de cheltuieli care sunt incluse în capitolele / subcapitolele bugetului proiectului sunt indicate în Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr.1294/2008 și al ministrului economiei și finanțelor nr.3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Atenție! NOTE:

 • 1.  Cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de terenuri sau expropriere (linia 1.1. „Achiziția terenului” de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului (total coloana 4 „Cheltuieli eligibile” de mai sus)

 • 2.  Cheltuielile pentru organizarea procedurilor de achiziție (cap.3.4 din Devizul general), precum și pentru plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (cap.3.5 pct.b) din Devizul general) vor fi incluse pe coloana aferentă cheltuielilor neeligibile la linia 2.4 „Consultanță” de mai sus. Pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile la linia 2.4 „Consultanță” de mai sus vor fi incluse cheltuielile prevăzute la art.3 alin(5) din Ordinul comun nr.1294/3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile;

 • 3.  Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică (capitolul 3 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului (total coloana 4 de mai sus)

 • 4.  Cheltuielile pentru montajul utilajelor tehnologice (cap.4.2 din devizul general), pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (cap.4.3 din devizul general), pentru utilaje fără montaj și echipamente de transport (cap.4.4 din devizul general), pentru dotări (cap.4.5 din devizul general) și pentru active necorporale (cap.4.6 din devizul general) se vor include pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile sau, după caz, neeligibile la linia 4.2 „Dotări de specialitate” de mai sus, după cum se încadrează sau nu în prevederile Ordinului comun nr.1294/3296/2008 privind cheltuielile eligibile

 • 5.  Cheltuielile diverse și neprevăzute (capitolul 6 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea unei sau, cumulat, a mai multor cheltuieli de la capitolul 4 de mai sus.

Proiecte care cad sub incidența schemei de ajutor de stat

Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

Vezi nota 1

 • 1.2 Amenajarea terenului

 • 1.3 Amenajări pentru protecția mediului

TOTAL CAPITOL 1

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2 y Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

.' necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică


Studii de terenObținerea de avize, acorduri și autorizații

Proiectare și inginerie

Consultanță

Asistență tehnică

Vezi nota 3

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

Vezi nota 2

4.2

Dotări de specialitate

Vezi nota 3

Vezi nota 3

TOTAL CAPITOL 4


TOTAL CAPITOL 3

5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

n

5.2

Cote legale

TOTAL CAPITOL 5

6 Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

Vezi nota 4

Vezi nota

4

TOTAL CAPITOL 6

7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

 • 7.1 Audit__________________


 • 7.2 Informare și publicitate

TOTAL CAPITOL 7

8 Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

TOTAL CAPITOL 8

TOTAL GENERAL

...............

.................

i

Atenție! Tipurile/categoriile de cheltuieli care sunt incluse în capitolele / subcapitolele bugetului proiectului sunt indicate în Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr.1294/2008 și al ministrului economiei și finanțelor nr.3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Atenție! NOTE:

 • 1.  Cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de terenuri sau expropriere (linia 1.1. „Achiziția terenului” de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului (total coloana 4 „Cheltuieli eligibile” de mai sus)

 • 2.  Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces către structura de sprijinire a afacerilor (cuprinse în linia 4.1.”Construcții și instalații” de mai sus) sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală a proiectului (Total general de mai sus)

 • 3.  Cheltuielile pentru montajul utilajelor tehnologice (cap.4.2 din devizul general), pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (cap.4.3 din devizul general), pentru utilaje fără montaj și echipamente de transport (cap.4.4 din devizul general), pentru dotări (cap.4.5 din devizul general) și pentru active necorporale (cap.4.6 din devizul general) se vor include pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile sau, după caz, neeligibile la linia 4.2 „Dotări de specialitate” de mai sus, după cum se încadrează sau nu în prevederile Ordinului comun nr.1294/3296/2008 privind cheltuielile eligibile. De asemenea, cheltuielile cu achiziția de echipamente (linia 4.2.”Dotări de specialitate” de mai sus) sunt eligibile în limita a 50% din valoarea totală a investițiilor eligibile ale proiectului, conform prevederilor art.15(4) din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr.287/2008.

 • 4.  Cheltuielile diverse și neprevăzute (capitolul 6 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea unei sau, cumulat, a mai multor cheltuieli de la capitolul 4 de mai sus.

Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și cu devizul general și pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) și necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate, conform Ordinului privind cheltuielile eligibile.

 • 4.2. SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

În cazul proiectelor care nu sunt generatoare de venituri:

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

Valoarea totală a proiectului, din care :

51.650.114,49

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

4.758.879,92

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

36.975.224,65

c.

TVA

9.916.009,92

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

5.498.384,42

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

739.504,50

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli

4.758.879,92

neeligibile

III

TVA*

9.916.009,92

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

36.235.720,15

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

NOTĂ:


Cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a retelelor de telefonie valoare estimată de 4.651 Lei (fara TVA,) rețelelor de gaz în valoare estimată de 7.579,40 Lei (fara TVA) și a lucrărilor de reabilitare a rețelelor electrice în valoare estimată 384.040,41 Lei (fara TVA) sunt cheltuieli conexe și aceste lucrări vor fi efectuate de către operatorii de utilități pe cheltuiala acestora, respectiv de către ROMTELECOM s.a. pentru retele de telefonie, de EON GAZ S.A pentru rețelele de gaz și de ENEL Distribuție Banat, în baza art.35 lit. a) din Legea nr. 351/14 iulie 2004 a gazelor și a art.42 alin (1) lit. a) din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea

Cartierelor Istorice din Timișoara

Nr. SC2011 - 5482/18.03.2011


Se aprob ă,


PRIMAR


Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT

privind modificarea și completarea HCL nr.352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Oraș polarizator cu legături intense cu arealele înconjurătoare, Timișoara generează dezvoltare în toată regiunea de Vest a României, motiv pentru care a fost nominalizat ca fiind unul din cei șapte poli naționali de creștere. Centrele urbane mari influențează dezvoltare pe un areal mai mare, inclusiv a zonelor rurale denumite zone de influență a polului de creștere. Analiza diagnostic a Polului de creștere Timișoara arată că din punct de vedere al dezvoltării sale economice, Timișoara, capitala Județului Timiș, este în prezent un puternic centru polarizator pentru întreaga regiune de vest a României, concentrând peste 80% din economia județului și peste 30% din cea a regiunii și fiind la nivel național cel de-al doilea centru economic, după capitala țării.

Autoritățile administrațiilor publice locale trebuie să găsească soluții viabile care să permită dezvoltarea orașului în continuare, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării și reorganizării zonelor reprezentative ale orașului. Întrucât fondurile locale prevăzute pentru reabilitarea zonelor reprezentative din Timișoara sunt insuficiente, s-au căutat resurse financiare complementare pentru acoperirea cheltuielilor privind reabilitarea clădirilor istorice. În acest context, a devenit oportună accesarea de fonduri structurale nerambursabile și participarea în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor”, Domeniul major de intervenție: 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: ”Poli de creștere”.

În cazul polilor de creștere, în vederea accesării fondurilor, a fost elaborat Planul Integrat de Dezvoltare (P.I.D.), document de planificare comprehensivă a dezvoltării întregului areal al polului de creștere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale și se implementează prin proiecte individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile. Așadar, PID-ul este un document de planificare a dezvoltării polului de creștere Timișoara -care conține strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia și se implementează printr-o serie de proiecte individuale, în scopul realizarii unei dezvoltări durabile. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acțiune urbană), clar delimitate spațial în cadrul orașelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a orașului, cât și a zonei înconjurătoare.

Canalul Bega este un element definitoriu al Municipiului Timișoara, reprezentând nu numai cea mai importantă sursă de apă a orașului, cât și cea mai mare suprafață de spațiu verde a orașului datorită parcurilor și spațiilor verzi amenajate de-a lungul malurilor sale.

Canalul Bega străbate Municipiul Timișoara pe o axă de la est la vest, împărțindu-l în partea de nord și cea de sud și formând o adevărată "coloană vertebrală", un "bulevard verde" a orașului. Bega leagă cele trei cartiere istorice Fabric, Cetate și Iosefin și străbate zone importante ale orașului, atât prin funcțiunea lor, cât și prin valoarea lor estetică sau istorică.

Bega este primul canal navigabil construit în România cu o lungime totală navigabilă de 44 km pe teritoriul României și 72 km pe teritoriul Serbiei. Pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara, el are o lungime de 10,6 km pe fiecare mal.

În acest moment, pe malurile Canalului Bega se găsesc alei și trotuare, parcuri publice, artere majore de circulație, străzi și zone verzi. Din păcate această zonă nu a mai beneficiat de un concept unitar de amenajare, intervențiile efectuându-se sporadic și izolat în funcție de necesitățile curente.

Aleile de-a lungul canalului sunt amenajate doar pe porțiunea aferentă părții centrale a orașului, în restul zonelor nefiind construite. Acestea sunt discontinue, construite neuniform, atât din punct de vedere al materialelor folosite, cât și din punct de vedere al profilului transversal, cu obstacole, deteriorate și necesită reabilitări stringente. Nu există piste pentru biciclete.

După ce Canalul Bega va fi decolmatat și ecologizat, se va putea reintroduce transportul public pe apă și se vor putea construi stații de vaporetto și pontoane plutitoare. Acest mijloc de transport va fi destinat circulației cotidiene și recreării, creându-se astfel o mai bună fluiditate și conectivitate a transportului în comun și noi funcțiuni malurilor și canalului Bega. Se va obține și cel mai rapid și plăcut mijloc de transport în comun pe axa est-vest a orașului, reprezentată de Bega.

Nu există un concept unitar de amenajarea peisagistică a malurilor Canalului Bega. Se dorește amenajarea unui cadru natural imens de spațiu verde. Amenajarea zonei va fi neostentativa, neagresivă, reversibilă și în relație cu apa.

În momentul de față, mobilierul urban, inclusiv iluminatul public de-a lungul Begăi nu acoperă întreaga lungime a canalului și nu este corespunzător în toate zonele.

Având în vedere cele mai sus menționate și ținând cont de importanța și potențialul zonei, se impun astfel măsuri urgente de reabilitare a infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega, care vor sta la baza unei dezvoltări urbane durabile și competitive.

În acest context, Primăria Municipiului Timișoara intenționează realizarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Canalului Bega”.

Acesta este încadrat în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara”, Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv”, Politica 4.3. Diversificarea posibilităților de agrement și recreere, Programul 4.3.1 Valorificarea potențialului cadrului natural și a peisajului și inclus în lista de proiecte prioritare, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale ale localităților PCT (HCLMT nr. 137/2010) și avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010.

Proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Canalului Bega” are următoarele obiecte: Obiectul 1: Căi de comunicații pietonale și cicliste

- lucrări de reabilitare trotuare, alei pietonale, fântâni;

 • - lucrări de construire piste de biciclete, stații închirieri biciclete.

Obiectul 2: Amenajare peisagistică a malurilor

 • - lucrări de reabilitare, dotări tehnico-edilitare, amenăjari peisagistice și mobilier urban;

 • - lucrări de construire rețele electrice

Obiectul 3: Transport pe apă

 • - lucrări de construire stații vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru intervenții de urgență

Astfel se va obține o suprafață construită a lucrărilor de intervenții de 167 928 mp.

Din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, 80,35% reprezintă asistență financiară nerambursabilă, 17,65% reprezintă cofinanțarea din bugetul de stat iar 2% din bugetul local. TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislației în vigoare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și oportunitatea și necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea unui concept coerent și unitar de reabilitare a infrastructurii publice urbane a Canalului Bega pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara, în vederea îmbunătățirii calității spațiului urban și ridicarea nivelului de trai prin transformarea malurilor canalului Bega într-o zonă atractivă de promenadă pentru toți locuitorii orașului.

În momentul de față, ca urmare a evaluării tehnice și financiare a proiectului tehnic aferent cererii de finanțare al proiectului mai sus menționat, acesta a fost acceptat pentru etapa de contractare, evaluatorii recomandând totodată trecerea unor cheltuieli de la categoria cheltuielilor eligibile la categoria cheltuielilor neeligibile.

În conformitate cu art.35 lit. a) din Legea nr. 351/14 iulie 2004 a gazelor distribuitorul de gaze naturale are ca obligație „să opereze, să întrețină, să repare, să modernizeze și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului”.

Totodată, în conformitate cu art.42 alin (1) lit. a) din Legea nr. 13/2007 a energiei, operatorul de distribuție are obligația clar definită „exploatează, retehnologizează, reabilitează și dezvoltă rețelele electrice de distribuție, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare”.

Ghidul Solicitantului aferent Axei Prioritare 1 - Programul Operațional Regional 2007-2013, prevede faptul că Municipiul Timișoara, în calitate beneficiar al asistenței financiare nerambursabile, are obligația „Să mențină proprietatea facilităților construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziționate (unde este cazul) și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, să nu gajeze sau ipotecheze bunurile construite/ modernizate/ extinse /achiziționate din finanțarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă”.

Astfel pentru zona de intervenție din cadrul proiectului, Municipiul Timișoara nu va mai putea emite autorizații pentru intervenții pentru modernizare, extindere sau creștere a capacității rețelelor electrice pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului, estimativ până în anul 2020.

Coroborând cele două prevederi legale rezultă obligația legală a operatorului de a executa lucrările de reabilitare a rețelelor prevăzute în proiect, in acest sens conform prevederilor legale, urmând a se obține acordul acestora.

Având în vedere cele menționate mai sus,

9                                      7

Propunem următoarele:

 • 1. Aprobarea modificării art.3 din HCL nr.352/28.09.2010, pentru aprobarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere, articol care va avea următorul conținut:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 51.650.114,49 lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a:

 • •  sumei de 5.498.384,42 lei (fără T.V.A.), reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara, alcătuită din:

 • - contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 739.504,50 lei;

 • -  contribuția Municipiului Timișoara    reprezentând cheltuielile neeligibile aferente

proiectului, în sumă de 4.758.879,92 lei;

 • •  sumei de 9.916.009,92 lei reprezentând T.V.A. pentru cheltuieli eligibile și neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 20072013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

 • •  precum și a sumei de 6.104.011 lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului.”

 • 2. Aprobarea introducerii după art.3 din HCL nr.352/28.09.2010, a art.4, care va următorul conținut: „Cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor de reabilitare rețelelor de telefonie în valoare estimată de 4.651 Lei (fara T.V.A), a rețelelor de gaz în valoare estimată de 7.579,40 Lei (fara T.V.A.) și a lucrărilor de reabilitare a rețelelor electrice în valoare estimată 384.040,41 Lei (fara T.V.A) sunt cheltuieli conexe și aceste lucrări vor fi efectuate de către operatorii de utilități pe cheltuiala acestora, respectiv de către ROMTELECOM S.A. pentru rețele de telefonie, de EON GAZ S.A pentru rețelele de gaz și de ENEL Distribuție Banat pentru rețelele de electricitate, conform prevederilor legale, obținându-se in acest sens acordul acestora.

3. Restul articolelor din HCL nr.352/28.09.2010, rămân neschimbate și se vor renumerota corespunzător.

Director executiv Direcția Dezvoltare                     Director executiv Direcția Economică

Arh. Aurelia Junie                                     Ec. Smaranda Haracicu

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Ec. Cristina Scutariu

Intocmit

arh. Monica Stampar                     Avizat juridic

cons. Juridic Mirela Lasuschevici