Hotărârea nr. 109/2011

109/29.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 109/29.03.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 5543/18.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 397/26.10.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Infrastructură regională de afaceri şi inovaţie în sector TI&C", str. Circumvalaţiunii nr. 4, Timişoara;
În baza Ordinului ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 287/06.03.2010 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
În baza Hotărârii Consiliului al Municipiului Timişoara nr. 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1.-"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2), lit. b), alin. 4, lit. a) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 425/30.11.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 1. Se aprobă proiectul "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", în valoare totală de 19.159.203,27 lei, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 425/30.11.2010, în sensul înlocuirii Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 425/30.11.2010 cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în ceea ce priveşte Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Art.3: Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 425/30.11.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 8.285.815,49 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 7.217.067,83 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 1.068.747,66 lei.

Art. 4: Se aprobă modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 425/30.11.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 4. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.956.319,95 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 3.656.319,95 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 2.300.000 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa la HCL nr........................

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI

“Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C” - documentație tehnico economică elaborată

de către S.C. ”ANDREESCU ȘI GAIVORONSCHI” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr. 121/18.08.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :    19.159.203,27 lei


din care: C + M (T.V.A. inclusă) :


15.027.458,20 lei


SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat)

 • - Buget local (50%)

7.217.067,83 lei

7.217.067,83 lei

STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile

Costuri neeligibile

TVA :

14.434.135,66 lei

1.068.747,66 lei

3.656.319,95 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)

19.159.203,27 lei

Contribuția proprie din Bugetul Local (eligibile și neeligibile):

8.285.815,49 (fără T.V.A.),

7.217.067,83 lei

1.068.747,66 lei


7.217.067,83 lei


Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA:

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA:

Asistență finaciară nerambursabilă solicitată:

Sumă totală (cheltuieli eligibile și neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

8.285.815,49 lei + 3.656.319,95 lei (TVA aferentă proiectului) + 2.300.000 lei (avans execuție) = 14.242.135,44 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI :

 • -   dezvoltarea potențialului științific, tehnic și economic la nivel regional;

 • -   dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf în domeniul IT&C;

 • -   sprijinirea creării de noi firme în domeniul IT&C, în special prin crearea unui mediu de incubare și dezvoltare de afaceri;

 • -   facilitarea transferului tehnologic al rezultatelor noi din domeniul IT&C către agenții economici interesați în folosirea produselor/pachetelor de produse și servicii cu valoare comercială și valorificarea acestora pe piața internă și externă;

 • -   facilitarea implementării în sectorul industrial și valorificarea pe piață a rezultatelor cercetării de vârf din domeniul IT&C, cu precădere a celei desfășurate în universități și institute de cercetare locale, și în mod special cele de la UVT, UPT și IeAT;

 • -   crearea unei alternative pe piața muncii în domeniul tehnologiilor avansate și, implicit, susținerea restructurării industriale;

 • -   integrarea studenților și a absolvenților de învățământ superior în mediul socio-economic;

 • -   stabilizarea specialiștilor cu performanțe profesionale ridicate din domeniul cercetării și al învățământului superior;

 • -   inițierea și dezvoltarea cooperării dintre mediile universitare și de cercetare cu sectorul industrial;

 • -   atragerea de fonduri private în învățământ și cercetare;

 • -   atragerea companiilor străine pentru a investi în activități de cercetare, transfer tehnologic și producție;

 • -   crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate;

 • -   stimularea agenților economici în sensul participării active a sectorului privat la dezvoltarea și valorificara cercetării și inovării din domeniul IT&C;

 • -   stimularea potențialului inovativ și tehnico-științific al personalului angajat în producția software, a universităților, al cercetătorilor și al studenților.

CAPACITĂȚI

 • -   spații de găzduire microîntreprinderi din domeniul IT&C: 30.

 • -   spații găzduire întreprinderi mici din domeniul IT&C: 24.

 • -   Spații servicii preincubare: 1.

 • -   Arie utilă: 5.489 mp

 • -   Arie utilă: pre-incubare: 28,64 mp.

 • -   Arie utilă - incubare: 942,23 mp;

 • -   Arie utilă - consolidare: 1.221,02 mp.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DEZVOLTARE

Arh. Aurelia JUNIE

Red./Dact. C.B.

2 ex.

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Nr. SC2011 - 5543/18.03.20Î1

REFERAT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului “Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C”, Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere

Obiectivul strategic al Programului Operațional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere” are ca scop creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Oraș polarizator cu legături intense cu arealele înconjurătoare, Timișoara generează dezvoltare în toată regiunea de Vest a României, motiv pentru care a fost nominalizat ca fiind unul din cei 7 poli naționali de creștere.

Sectorul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (IT&C) este unul din sectoarele cele mai dinamice din Polul de Creștere Timișoara, înregistrând o creștere constantă și substanțială în ultimii 10 ani. Tradiția industrială, calitatea educației și cercetării de specialitate din universitățile Timișoarei, precum și proximitatea față de piețele mari din Europa Centrală au constituit elemente importante pentru dezvoltarea acestui sector.

Centru universitar renumit, Timișoara beneficiază de resurse umane necesare pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai eficiente sub-ramuri economice, respectiv industria IT&C. Cele 4 facultăți din cadrul Universității Politehnica și Universității de Vest, cu specialitățile automatică - calculatoare, electronică - telecomunicații, electrotehnică și matematică - informatică produc anual circa 500 de absolvenți. Deși, în prezent, în municipiu activează firme de prestigiu din domeniu, sectorul fiind bine reprezentat și divers, acestea nu au capacitatea de absorbție integrală a acestei categorii de elită a forței de muncă locale sau regionale.

Ca atare, este necesară și oportună crearea unei infrastructuri regionale de susținere a afacerilor și inovării în domeniul IT&C în Regiunea Vest, prin mobilizarea resurselor substanțiale existente pe plan regional în acest domeniu și prin coordonarea, pe baza unor strategii de dezvoltare comune, a activităților inovative desfășurate de actorii IT &C din regiune.

Astfel, în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara a fost inclus proiectul “Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C”, proiect care va contribui la dezvoltarea economică a Polului de Creștere, prin sprijinirea unuia dintre cele mai dezvoltare sectoare economice la nivel regional, respectiv tehnologia Informației și a Comunicațiilor. Dezvoltarea unei astfel de structuri va genera și servicii cu valoare adăugată pentru întreprinderile din sector și pentru ceilalți actori din sectorul IT&C, contribuind astfel la accelerarea dezvoltării Polului de Creștere, dezvoltare bazată pe sectoare economice și competitive.

FP 53-01, Ver.1

Proiectul urmărește crearea unei structuri clar delimitate, care să asigure o serie de facilități și spații pentru desfășurarea unor activități economice de producție/prestare de servicii, având ca scop atragerea microîntreprinderilor, a IMM-urilor și companiilor, astfel încât să se valorifice potențialul uman și material al Polului de Creștere Timișoara, în special, și al regiunii, în general.

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele:

 • -   dezvoltarea potențialului științific, tehnic și economic la nivel regional;

 • -   dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf în domeniul IT&C;

 • -   sprijinirea creării de noi firme în domeniul IT&C, în special prin crearea unui mediu de incubare și dezvoltare de afaceri;

 • -   facilitarea transferului tehnologic al rezultatelor noi din domeniul IT&C către agenții economici interesați în folosirea produselor/pachetelor de produse și servicii cu valoare comercială și valorificarea acestora pe piața internă și externă;

 • -   facilitarea implementării în sectorul industrial și valorificarea pe piață a rezultatelor cercetării de vârf din domeniul IT&C;

 • -   integrarea studenților și a absolvenților de învățământ superior în mediul socio-economic;

 • -   stabilizarea specialiștilor cu performanțe profesionale ridicate din domeniul cercetării și al învățământului superior;

 • -   crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate;

 • -   dezvoltarea cooperării între mediul universitar și de cercetare și sectorul industrial;

 • -   stimularea agenților economici în sensul participării active a sectorului privat la dezvoltarea și valorificara cercetării și inovării din domeniul IT&C.

În consecință, proiectul va aduce o contribuție directă la dezvoltarea sectorului IT&C local și regional, prin realizarea unei transformări structurale în relațiile dintre principalii actori IT&C din regiune și prin instituționalizarea unui parteneriat strategic între cercetare, instituții de formare, întreprinderi românești și companii străine/multinaționale, în vederea realizării de produse și servicii IT&C inovative.

În acest context, prin hotărârea nr. 425/30.11.2010 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat proiectul “Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C”, documentația tehnico-economică și analiza cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara.

Întrucât dotările de mobilier au fost trecute din categoria cheltuielilor eligibile în categoria cheltuielilor neeligibile, acest lucru a determinat modificarea contribuției proprii a Municipiului la cofinanțarea proiectului, precum și a valorii totale a proiectului.

Drept urmare, considerăm că se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010, în sensul modificării valorii totale a proiectului, a contribuției proprii a Municipiului Timișoara la proiect, a avansului necesar implementării optime a proiectului, a valorii TVA, precum și înlocuirea Anexei cu Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

 • 1. Modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010, articol care va avea următorul conținut:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C”, în valoare totală de 19.159.203,27 lei (T.V.A. inclus), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

 • 2. Modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010, în sensul înlocuirii Anexei la H.C.L. nr. 425/30.11.2010 cu Anexa la prezentul Referat, în ceea ce privește Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

 • 3. Modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010, articol care va avea următorul conținut:

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 8.285.815,49 lei, alcătuită din:

 • a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 7.217.067,83 lei;

 • b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 1.068.747,66 lei.

 • 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 5.956.319,95 lei, alcătuită din:

 • a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 3.656.319,95 lei;

 • b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 2.300.000 lei.

(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie


Director executiv Direcția Economică Ec. Smaranda Haracicu


Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ec. Cristina Scutariu

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat,

Cons. Claudia Bălulescu