Hotărârea nr. 107/2011

107/29.03.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr. 9, la preţul de 72.000 euro
Hotararea Consiliului Local 107/29.03.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr. 9, la preţul de 72.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 4012/01.03.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 21/07.02.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu de către S.C. Mella S.R.L. sub nr. DP2011-836 din 08.02.2011;
Având în vedere Adresa nr. 175 din 08.02.2011, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-6528 din 24.02.2011, primită de la Direcţia Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (8) şi alin. (9), din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În conformitate cu prevederile art.3 6 alin. (9), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr. 9, înscris în C.F. nr. 400136-C1-U1 (conversie a C.F. nr. 140934-Timişoara), la preţul de 72.000 euro, proprietar S.C. Mella S.R.L.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Doamnei Precupescu Sofia;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-4012 din 01.03.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.9, la prețul de 72.000 euro.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.21/07.02.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr.DP2011-836 din 08.02.2011, de către S.C. Mella S.R.L., reprezentată prin Precupescu Sofia, prin care solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.9, înscris în C.F. nr.400136-C1-U1 (conversie a C.F. nr.140934-Timișoara);

Având în vedere adresa nr.175 din 08.02.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.9, imobil inclus în situl urban „Cartierul Cetatea Timișoara”, cod TM-II-s-A-06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2004;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 24.02.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.9;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.9, înscris în C.F. nr.400136-C1-U1 (conversie a C.F. nr.140934-Timișoara), la prețul de 72.000 euro, proprietar S.C. Mella S.R.L.

VICEPRIMAR,


DIRECȚIA PATRIMONIU,


Ing. ADRIAN ORZA


Ec. NICUȘOR CONSTANTIN MIUȚ

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE,

Ing. CĂLIN-NICUȘOR PÎRVA

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,

Jr. MIRELA LASUSCHEVICI