Hotărârea nr. 106/2011

106/29.03.2011 privind unificarea parcelei cu nr. topo 505/2/2/a (nr. convertit 407138) cuprinsă în CF nr. 407138 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3098 Freidorf) cu parcela cu nr. topo 505/2/2/b (nr. convertit 415691) cuprinsă în CF nr. 415691 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5084 Freidorf)
Hotararea Consiliului Local 106/29.03.2011
privind unificarea parcelei cu nr. topo 505/2/2/a (nr. convertit 407138) cuprinsă în CF nr. 407138 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3098 Freidorf) cu parcela cu nr. topo 505/2/2/b (nr. convertit 415691) cuprinsă în CF nr. 415691 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5084 Freidorf)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011-3398/21.02.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Art. 43 din Legea nr. 7/1966 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată,
Având în vedere : Hotărârea Consiliului Local nr. 8/24.01.2006 - privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafaţă de 3000 mp situat în Timişoara, str. N. Filimon, către Fundaţia "Pentru Voi", pentru construirea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale; Hotărârea Consiliului Local nr. 363/30.10.2007 - privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafaţă de 2755 mp, situat în Timişoara, str. N. Filimon către Fundaţia "Pentru Voi"; Hotărârea Consiliului Local nr. 195/25.05.2010 - privind rectificarea suprafeţei de teren înscrisă în CF nr.407138 Timişoara cu nr. topo505/2/2/a, atribuită în folosinţă gratuită Fundaţiei "Pentru Voi" din Str. Nicolae Filimon;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă unificarea parcelelor de teren cu nr. topo 505/2/2/a (nr. convertit 407138) - în suprafaţă de 2362 m.p cuprinsă în CF nr. 407138 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3098 Freidorf) şi nr. topo 505/2/2/b ( nr. convertit 415691) - în suprafaţă de 2987 m.p. cuprinsă în CF nr. 415691 Timişoara ( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5084 Freidorf).

Art. 2: În baza acestei hotărâri Fundaţia PENTRU VOI prezintă Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, documentaţia cadastrală în vederea avizării şi obţinerii Certificatului de Urbanism privind unificarea parcelelor de teren menţionate la Art. 1.
Documentaţia cadastrală de unificare a terenurilor şi operaţiunile de carte funciară cad în sarcina Fundaţiei PENTRU VOI.
Terenul unificat rămâne proprietatea Municipiului Timişoara- domeniul public, atribuit pe o perioadă de 49 de ani Fundaţiei PENTRU VOI.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef prin Serviciul Banca de date Urbane şi Cadastru şi Direcţia de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţia Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Fundaţiei Pentru Voi;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

SE APROBĂ

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

serviciUl BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

SC 2011-3398 / 21.02.2011

REFERAT

privind unificarea parcelei nr. topo 505/2/2/a (nr. convertit 407138) cuprinsă în CF nr. 407138 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3098 Freidorf) cu parcela cu nr. topo 505/2/2/b (nr. convertit 415691) cuprinsă în CF nr. 415691 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5084 Freidorf).

Se propune spre analiză Comisiilor nr.I, II, III, IV și V din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Serviciul Banca de date Urbane și Cadastru din cadrul Instituției Arhitectului Șef, în baza cererii UR20011-000084/10.01.2011, depusă de FUNDAȚIA PENTRU VOI, prin care se solicită unificarea parcelelor de teren cu nr. topo 505/2/2/a (nr. convertit 407138) - în suprafață de 2362 m.p., cuprinsă în CF nr. 407138 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3098 Freidorf). și cu nr. topo 505/2/2/b (nr. convertit 415691) - în suprafață de 2987 m.p., cuprinsă în CF nr. 415691 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5084 Freidorf).

Parcelele de teren pentru care se solicită aprobarea unificării, sunt situate pe str. Anton Bacalbașa, sunt alipite (inițial a fost o singură parcelă de teren) și au fost atribuite pe o perioadă de 49 de ani FUNDAȚIEI PENTRU VOI prin HCL nr. 8/24.01.2006 și HCL nr. 363/30.10.2007. Prin HCL nr. 195/25.05.2010 a fost aprobată rectificarea suprafeței parcelei atribuite cu nr. topo 505/2/2/a de la suprafața de 2755 m.p. la suprafața de 2362 m.p.

Cele două parcele de teren cu nr. topo 505/2/2/a și 505/2/2/b formează incinta FUNDAȚIEI PENTRU VOI. Pe baza Autorizațiilor de construire : nr. 2970/29.10.2008 și nr. 2710/26.09.2007 FUNDAȚIA PENTRU VOI a construit cîte un obiectiv și anume : Locuință protejată pentru adulți cu dizabilități intelectuale severe - în regim parter (vezi CF nr. 407138 Timișoara) respectiv Centru de zi pentru adulti- în regim parter (vezi CF nr. 415691).

Terenurile celor două parcele de teren (505/2/2/a și 505/2/2/b) propuse pentru unificare sunt și rămân proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA -DOMENIUL PUBLIC.

Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea unificării parcelelor de teren cu nr. topo 505/2/2/a și 505/2/2/b atribuite în folosință gratuită pe o perioadă de 49 ani FUNDAȚIEI PENTRU VOI.

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CADARIU


SEF SERVICIU B.D.U.C.

DAN ROBESCU


DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU

NICUȘOR CONSTANTIN MIUȚ

ȘEF SERVICI ADMINISTRARE PATRIMONIU BAZE SPORTIVE MARTIN STAIA

ÎNTOCMIT

ȘTEFAN BRIHAC


AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI