Hotărârea nr. 105/2011

105/29.03.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe Biserica Studenţilor a suprafeţei totale de 534 m.p., formată din terenul cuprins în parcelele cu nr. topo : 9622, 9620 şi 9618 înscrise în : CF nr. 422501 Timişoara, CF nr. 422539 Timişoara respectiv CF nr. 422538 Timişoara şi radierea dreptului de administrare al ACADEMIEI ROMÂNE asupra parcelei de teren cu nr. topo 9622
Hotararea Consiliului Local 105/29.03.2011
privind atribuirea în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe Biserica Studenţilor a suprafeţei totale de 534 m.p., formată din terenul cuprins în parcelele cu nr. topo : 9622, 9620 şi 9618 înscrise în : CF nr. 422501 Timişoara, CF nr. 422539 Timişoara respectiv CF nr. 422538 Timişoara şi radierea dreptului de administrare al ACADEMIEI ROMÂNE asupra parcelei de teren cu nr. topo 9622


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011- 10391/18.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere acordul ACADEMIEI ROMÂNE privind radierea dreptului de administrare, transmis cu adresa UR2011-003606,
Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă radierea dreptului de administrare al ACADEMIEI RPR, asupra parcelei de teren cu nr. topo 9622, în suprafaţă de 812 m.p., cuprinsă în CF nr. 422501 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7390).

Art.2: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 ani Parohiei Ortodoxe Biserica Studenţilor, a suprafeţei de teren de 534 m.p. situată între străzile Bela Bartok şi str. Cluj, între Liceul de Muzică şi Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara în vederea finalizării ansamblului bisericesc.
Terenul ce se atribuie cuprinde :
-255 m.p. din parcela cu nr. topo 9622 cuprinsă în CF nr. 422501 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7390) cu suprafaţa totală de 812 m.p., aflată în proprietatea MUNICIPIULUI TIMIŞOARA-DOMENIUL PUBLIC,
-171 m.p. din parcela cu nr. topo 9620 cuprinsă în CF nr. 422539 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1 Timişoara) cu suprafaţa totală de 645 m.p., aflată în proprietatea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA,
-108 m.p. din parcela cu nr. topo 9618 cuprinsă în CF nr. 422538 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1 Timişoara) cu suprafaţa totală de 815 m.p., aflată în proprietatea MUNICIPIULUI TIMIŞOARA.

Art.3: Schimbarea destinaţiei terenului prevăzut la art. 2 sau a construcţiilor ce se vor edifica de către Parohia Ortodoxă Biserica Studenţilor duce la pierderea dreptului de folosinţă gratuită.

Art. 4: Devierea eventualelor reţele de utilităţi situate pe teren, operaţiile de dezmembrare şi unificare a terenului, operaţiile necesare de întabulare cad în sarcina Parohiei Ortodoxe Biserica Studenţilor.

Art.5: Pentru dezmembrarea şi / sau unificarea terenului atribuit ce formează incinta bisericii, Parohia Ortodoxă Biserica Studenţilor va prezenta Serviciului Bancă de Date Urbane şi Cadastru documentaţii cadastrale în vederea obţinerii Certificatelor de Urbanism şi avizarea planurilor aferente.

Art. 6: Parohia Ortodoxă Biserica Studenţilor se obligă ca în termen de 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să obţină avizele şi autorizaţiile necesare finalizării ansamblului bisericesc.

Art.7 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef şi Direcţia de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara..

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Parohiei Ortodoxe Biserica Studenţilor,
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

SE APROBĂ

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

serviciUl BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

SC 2011-10391/18.01.2011

REFERAT

Privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Biserica Studenților a suprafeței totale de 534 m.p. formată de terenul cuprins în parcelele topografice cu nr. topo : 9622, 9620 și 9618 înscrise în :CF nr. 422501 Timișoara , CF nr. 422539 Timișoara respectiv CF nr. 422538 Timișoara și radierea dreptului de administrare al ACADEMIEI ROMÂNE asupra parcelei de teren cu nr. topo 9622.

Se propune spre analiză Comisiilor nr.I, II, III, IV și V din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Serviciul Banca de date Urbane și Cadastru din cadrul Instituției Arhitectului Șef, în baza cererii UR2010-029480/06.12.2010, depusă de Parohia Ortodoxă Biserica Studenților, prin care se solicită atribuirea în folosință gratuită a suprafeței totale de 534 m.p. de teren situat între străzile Bela Bartok și str. Cluj între Liceul de Muzică și Facultatea de Chimie din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Parcelele de teren solicitate, se află în incinta Parohiei Ortodoxe Biserica Studenților cu următoarele suprafețe :

  • -      255 m.p. din parcela cu nr. topo 9622 cuprinsă în CF nr. 422501 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7390) aflată în proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniul Public în administrarea ACADEMIEI R.P.R.

  • -      171 m.p. din parcela cu nr. topo 9620 cuprinsă în CF nr. 422539 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1) aflată în proprietatea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA.

  • -      108 m.p. din parcela cu nr. topo 9618 cuprinsă în CF nr. 422538 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1) aflată în proprietatea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA.

Conform adreselor : nr. UR2010-29069,29070,29071,29072/17.01.2010 de la Serviciul Administrare Fond Funciar, nr. UR2010-29069,29071,29072/13.12.2010, completat în 17.01.2011, de la Serviciul Administrare imobile și nr. UR2010-29069,29070,29071,29072/08.12.2010 de la Serviciul Juridic, parcelele de teren cu numerele topografice mai sus menționate din care se solicită suprafețele de teren aflate în incinta Parohiei Ortodoxe Biserica Studenților , nu fac obiectul nici unei revendicări și a nici unui litigiu. Din adresa nr. UR2010-29069,29070,29071,29072/13.12.2010 completată în 17.01.2011 rezultă că numerele topografice 9618 și 9620 nu au făcut obiectul vreunei revendicări, iar parcela de teren cu nr. topo 9622 a fost revendicată pe baza L. 10/2001 în dosarul administrativ 443, soluționat în baza Dispozițiilor nr. 978/28.08.2002, nr. 3006/08.11.2007 și nr. 2485/18.10.2010, iar parcela de teren a rămas proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniul Public, în administrarea ACADEMIEI RPR.

Prin adresa nr. 777/18.08.2010, ACADEMIA ROMÂNĂ, transmite Primăriei Municipiului Timișoara și spre știință Filialei Timișoara a ACADEMIEI ROMÂNE că bunurile proprietatea Statului sunt date în administrarea ACADEMIEI ROMÂNE prin Hotărârea de Guvern 1705/2006 precizând că în conformitate cu anexa 17, pg. 8 (din hotărâre) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului, date în administrarea Filialei Timișoara a ACADEMIEI ROMÂNE, nu sunt cuprinse parcelele de teren cu nr. topo 9622 (parcela interesată) și nr. 9623.

Pentru finalizarea întregului ansamblu bisericesc ce are și un caracter didactic care va cuprinde centrul media, sala de calculatoare, un paraclis deschis, biroul parohial, centrala termică și alte servicii ce asigură funcționarea ansamblului bisericesc propunem aprobarea atribuirii în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe - Biserica Studenților a parcelelor de teren solicitate. De asemenea propunem radierea dreptului de administrare al ACADEMIEI ROMÂNE asupra parcelei de teren cu nr. topo 9622.

Întrucît la Secretariatul Consiliului Local s-a considerat că prin adresa nr. 777/18.08.2010, ACADEMIA ROMÂNĂ nu se referă concret la acceptul de radiere al dreptului de administrare asupra parcelelor de teren cu nr. topo 9622 și 9623, am solicitat și primit un alt acord transmis de către ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA TIMIȘOARA cu adresa nr. UR2011-003606/23.02.2011. Prin această adresă au precizat că sunt de acord cu demararea procedurilor de radiere a dreptului de administrare al acestor parcele de teren cu nr. topo 9622 și 9623.

Avînd în vedere cele de mai sus propunem aprobarea atribuirii terenului solicitat în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe a Bisericii Studențești pe o perioadă de 49 de ani .

De asemenea propunem aprobarea radierii dreptului de adminstrare al ACADEMIEI ROMÂNE asupra parcelelor de teren cu nr. topo 9622 și 9623.

Dezmembrarea suprafețelor de teren solicitate și aprobate a se atribui Parohiei Ortodoxă - Biserica Studenților se operează conform documentației cadastrale întocmită, pentru fiecare parcelă în parte, de către persoana fizică autorizată ing. Muț Florin.

Devierea eventualelor rețele de utilități situate pe teren, operațiile de dezmembrare și unificare a terenului atribuit cu cel atribuit inițial, operațiile necesare de întabulare cad în sarcina Parohiei Ortodoxe Biserica Studenților.

Parohia Ortodoxă Biserica Studenților se obligă ca în termen de 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să obțină avizele și autorizațiile necesare finalizării ansamblului bisericesc .

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CADARIU


SEF SERVICIU B.D.U.C.

DAN ROBESCU


DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU

NICUȘOR constaNtin MIUȚ

ȘEF SERVICI ADMINISTRARE PATRIMONI BAZE SPORTIVE MARTIN STAIA

ÎNTOCMIT

ȘTEFAN BRIHAC

AVIZAT JURIDIC

Red.Dact.Ș.B.Ex.2