Hotărârea nr. 104/2011

104/29.03.2011 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Revolutiei 1989 nr. 20 catre Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timisoara cu destinaţia de sediu
Hotararea Consiliului Local 104/29.03.2011
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Revolutiei 1989 nr. 20 catre Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timisoara cu destinaţia de sediu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 028570/22.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea Ambasadei Republicii Moldova în România inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 028570/29.11.2010.
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 17.02.2011 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisşoara nr. 351/29.07.2008.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Revolutiei 1989 nr. 20 inscris in Cartea Funciara individuala nr. 13113 Timisoara, nr. top. 134/III, cu descrierea "Apartamentul nr. 3, la etaj I. compus din : 3 camere, 1 bucatarie, 1 camera de baie, 1 antreu, 2 W.C., 1 culoar, 1 camara, 1 camera pentru servitoare, 1 balcon la strada, 1 camara de lemne la subsol" , proprietate a Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani catre Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timişoara cu destinatia de sediu.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Ambasadei Republicii Moldova in Romania;
- Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timisoara.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

APROBAT

PRIMAR


BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

NR. SC2010 - 028570/22.02.2011                            dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Apartamentul nr. 3 din imobilul din Timișoara, Bv. Revoluției 1989 nr. 20 inscris in Cartea Funciara individuala nr. 13113 Timișoara, nr. top. 134/III, cu descrierea “ Apartamentul nr. 3, la etaj I. compus din : 3 camere, 1 bucatarie, 1 camera de baie, 1 antreu, 2 W.C., 1 culoar, 1 camara, 1 camera pentru servitoare, 1 balcon la strada, 1 camara de lemne la subsol” este in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si nu este revendicat in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile prealuate abuziv in proprietatea Statului Roman in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA IN ROMANIA , prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 028570/29.11.2010 solicita atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta pentru sediul Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timisoara.

In sedinta din data de 17.02.2010 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a analizat solicitarea Ambasadei Republicii Moldova in Romania avizandu-se favorabil atribuirea Apartamentului nr. 3 din imobilul din Timisoara, Bv. Revolutiei 1989 nr. 20 pe baza de contract de inchiriere pe o perioada de 5 ani cu destinatia sediu Consulat Onorific al Republicii Moldova la Timisoara.

In data de 18.02.2010 reprezentanti din cadrul Directiei Patrimoniu au vizitat impreuna cu dl. Silviu Sofronie, consul onorific, sef al Consulatului Onorific al Republicii Moldova spatiul propus spre atribuire, dl. Silviu Sofronie fiind de acord cu atribuirea acestui spatiu.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a unei hotarari prin care sa se aprobe atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Revolutiei 1989 nr. 20 inscris in Cartea Funciara individuala nr. 13113 Timisoara, nr. top. 134/III, cu descrierea “ Apartamentul nr. 3, la etaj I. compus din : 3 camere, 1 bucatarie, 1 camera de baie, 1 antreu, 2 W.C., 1 culoar, 1 camara, 1 camera pentru servitoare, 1 balcon la strada, 1 camara de lemne la subsol” in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani catre AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA IN ROMANIA cu destinatia de sediu Consulat Onorific al Republicii Moldova la Timisoara.

VICEPRIMAR                        DIRECTOR

ing. Adrian Orza                              ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

AVIZAT                            ec. Laura Koszegi

SERVICIUL JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici                       CONSILIER

ing. Voicu Marius