Hotărârea nr. 103/2011

103/29.03.2011 privind subapartamentarea apartamentului nr. 8 din str. I. Preyer nr. 2
Hotararea Consiliului Local 103/29.03.2011
privind subapartamentarea apartamentului nr. 8 din str. I. Preyer nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010-6862/15.03.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliară, modificată;
Având în vedere prevederile art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
Având în vedere Documentaţia de subapartamentare nr. 30/2010 a imobilului situat în Timişoara, str. I. Preyer nr. 2, ap. 8 înscris în C.F. nr. 414070-C1-U7 Timişoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 13061 Timişoara cu nr. top. 414070-C1-U7 (16948/VIII), întocmită de Ing. Mangiurea Eugen, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr.DP2010-006862/03.08.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuşeşte Documentaţia de Subapartamentare nr. 30/2010, a apartamentului nr. 8 din imobilul situat în Timişoara, str. I. Preyer nr. 2 înscris în C.F. nr. 414070-C1-U7 Timişoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 13061 Timişoara cu nr. top. 414070-C1-U7 (16948/VIII), întocmită de Ing. Mangiurea Eugen, recepţionată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş cu nr. 73983/01.07.2010, documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cheltuielile aferente serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară revin beneficiarilor documentaţiei, în speţă, Veselinov Radosna şi Hofer Garofita.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- O.C.P.I.Timiş
- Ing. Mangiurea Eugen;
- Veselinov Radosna;
- Hofer Garofita;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU-B.S.

BIROU ADMINISTRARE IMOBILE

NR. DP2010 - 006862/15.03.2011                         dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Privind subapartamentarea ap. 8 din str. I. Preyer nr. 2

Prin adresa cu nr. DP2010-6862/03.08.2010, Hofer Garofita și Veselinov Jiva, solicită aprobarea documentației de subapartamentare a apartamentului nr. 8 din str. Preyer nr. 2 întrucât în CF imobilul figurează proprietatea Statului Român, cu toate că acesta a fost înstrăinat, fapt pentru care e necesar emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local Timișoara, de însușire a documentației.

Apartamentul nr. 8 cu 10/200 p.c. din imobilul din Timisoara, str.Preyer nr. 2 înscris in Cartea Funciara nr. 414070 - C1 - U7 Timisoara provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 13061, nr. top 16948/VIII, este compus din 2 (două) spații de locuit,:

 • -  VESELINOV JIVA și RADO SNA în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 235/06.01.1997, apartamentul 8a, compus din 1 cameră de locuit, bucătărie, baie, hol,debara și boxă.

 • -  HOFER GAROFITA (fost HICICA) în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1872/R/07.08.2007, apartamentul 8, compus din 2 camere de locuit, cămară, baie, antreu, balcon deschis și boxă.

Prin proiectul nr. 30/2010 intocmit de catre inginer Mangiurea Eugeniu se propune documentatia tehnica de subapartamentare a imobilul din Timisoara, str.Preyer nr. 2, ap.8 înscris in Cartea Funciara nr. 414070 - C1 - U7 Timisoara provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 13061, nr. top 16948/VIII.

Prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, art. 84 alin. 1 “ Modificările care intervin prin operațiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial, cu consimțământul titularului, dat în formă autentică.”

Ing. Mangiurea Eugeniu a realizat documentatia de subapartamentare la solicitarea proprietarilor mai sus menționați ai apartamentului, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate, dobândit în urma încheierii contractelor de vânzare-cumpărare.

Serviciul Juridic prin adresa nr. DP2010-6862/15.09.2010 comunica faptul ca in prezent, in evidentele lor nu figureaza litigii cu privire la dreptul de proprietate.

Serviciul Administrare Fond Funciar prin adresa nr. DP2010-6862/13.09.2010 comunica faptul ca potrivit evidentelor lor parcela cu nr. top. 16948, inscrisa in CF nr. 414070 - C1 - U7 Timisoara provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 13061, nr. top 16948/VIII, nu este solicitata de catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora.

Serviciul Administrare Patrimoniu B.S. prin adresa nr. DP2010-6862/08.09.2010 comunica faptul ca nu există înregistrate revendicări în baza Legii 10/2001, art.21, alin. 2,3, la imobilului din Timisoara, str.Preyer nr. 2 înscris in Cartea Funciara nr. 414070 - C1 - U7 Timisoara provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 13061, nr. top 16948/VIII,.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea de catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara a unei hotărâri prin care șî aprobe :

Însușirea documentației de subapartamentare a apartamentului nr. 8 din imobilului din Timișoara, str.Preyer nr. 2, înscris in C. F. nr. 414070 - C1 - U7 Timișoara provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 13061, nr. top 16948/VIII, rezultând 2 apartamente, 8 respectiv 8A proprietar tabular Statul Român, conform documentatiei tehnice de subapartamentare nr.30/2010 intocmite de către ing. Mangiurea Eugeniu, care va face parte integrantă din hotărâre.

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR

Ec. Nicușor C-tin Miuț


BIROU ADMINISTRARE IMOBILE

Ing. Călin N. Pîrva

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF ARHITECT ȘEF

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SEF SERVICIU

Arh. Ciprian Silviu Cădariu

Ing. Dan Robescu

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

Jur. Mirela Lasuschevici

DENUMIRE PROIECT

DOCUMENTAȚIE DE SUBAPARTAMENTARE A IMOBILULUI APARTAMENTUL NR. 8 CU NR.TOP. 16948/VIII

DIN C.F. NR. 414070 - CI - U7, Str. I. PREYERNR. 2

- TIMIȘOARA -

BENEFICIARI:

EXECUTANT:


ING. MANGIUREA EUGENIU


VESELINOV JIVA

VESELINOV RADOSNA

HOFER GAROFITA

3

MEMORIU JUSTIFICATIV

 • 1. Denumirea lucrării:

Documentație de subapartamentare a apartamentului nr. 8 situat în imobilul din str. IOZSEF PREYER nr. 2, cu nr.top. 16948/VIII, din C.F. col. nr. 414070-C1, Timișoara, C.F. individual nr. 414070-C1-U7, Timișoara.

 • 2. Beneficiarul lucrării:

Proprietarii imobilelor nou create în urma subapartamentării imobilului cu nr. top. 16948/VIII, din Str.

IOZSEF PREYER nr. 2, ap.8, Timișoara.

 • 3. Obiectul lucrării:

Calcularea cotelor părți pentru subapartamentarea imobilului cu nr. top. 16948/VIII din C.F. nr. 414070-C1-U7, Str. IOZSEF PREYER nr. 2, ap.8, Timișoara, pentru edificarea în cartea funciară a apartamentelor :

 • - Ap. nr. 8 aflat la et.I

 • - Ap. nr. 8 A aflat la et.I

 • 4. Scopul lucrării:

Documentația se execută pentru crearea de numere topografice și cărți funciare pentru apartamentele rezultate în urma subapartamentării.

 • 5. Amplasamentul imobilului:

Imobilul - apartamentul nr. 8 - este amplasat la etajul I în str. IOZSEF PREYER nr. 2, Timișoara.

 • 6. Operațiuni topo-cadastrale:

în vederea executării lucrării s-au relevat atât apartamentul cât și boxele imobilului pentru întocmirea planului de situație scara 1:100, conform normelor tehnice în vigoare, în acest sens folosindu-se panglica de oțel. Suprafața totală utilă a apartamentelor este de 125.40 mp, în funcție de care s-au calculat cotele părți indivize aferente fiecărui subapartament nou creat.

 • 7. Cartea funciară în care se operează lucrarea:

Lucrarea va fi operată în cartea funciară colectivă nr. 414070-C1 Timișoara conform tabelului juridic anexat.

Data: martie 2010

întocmit:


Ing. MANGJL^^^gQENIU

5 -

'Z

ANEXA Nr. 9:

Carte Funciară Colectivă Nr. 414070 — CI

UAT TIMIȘOARA

Partea IA - Foaia de avere

Adresa: str. IOZSEF PREYER nr. 2 TIMIȘOARA

Nr. Cadastral: 16948 timișoara

Suprafața: 961 mp

Nr.

tronson

Scara; Nivel 1 Nr. Ap.

Cod Unitate individuală

(U)

In

SUPRAFEȚE (mp)

Obs.

Nr. CF              î Supraf.

dividuală   -î   Nr.   i  utilă pe

1 camere:  apart.

i         j  (Suap)

Cotă parte I _       .

: Cota-parte par^' 1 teren pe comune pej      £

apart. (Cpc) i K k J

!| ET. 1 j 8

16948 / VIU /

A

414070-C1-. 2 i 80.67

Uf) J j

6.43/200

I ET. 1 j 8 A

16948/VIII /

B

414070-C1-J 1      44.73

U ii I

3.57/200

TOTAL

•i                                    ;

]        | 125.40

10/200 j

r

ii                         1

1 :

t

1                          ș

i

Descriere părți comune

Casa în str. Preyer nr.2, construită din cărămidă, acoperită cu țiglă, compusă din parter, etaj I, etaj II și subsolul

Părțile comune indivize sunt:

Terenul, poarta, scările, instalațiile de apăduct, canal și electricitate, acoperișul, pivnița, podul, spălătoria.

întocmit,

Ing. Mangiurea Eugeniu

rat«aoria° Cj

Recepționat,

1 Oficiile         și PoNîCîîgtE

! CODHEAHU

-----     ;           St-BiNGlh'ER t. *    " rj |

A. SITUAȚIA CONFORM C.F. 414070 - CI TIMIȘOARA ÎNAINTE DE SUBAPARTAMENTARE

Nr.CT.

Nr. top.

Descriere imobil

Supraf. mp

Proprietari tabulari

Obs.

414070-CI TIMIȘOARA

16948/VIII 4I4O7O-C/I-U7

Apartament nr. 8 la etaj I compus din :

3 camere, bucătărie, cămară de alimente, 2 băi, debara, antreu, hol, 1 balcon deschis și 2 boxe la subsol cu 10/200 p.c.

STATUL ROMÂN în folosința Sfatului Popular al orașului Timișoara -naționalizare decret nr. 92/1950 - nr. 1721/20.08.1956

întocmit,

Ing. Mang^tffȘa'Ettgeniu


DE . AUTORIZARE

^r

B. SITUAȚIA DUPĂ SUBAPARTAMENTARE

Nr.C.F.

Nr. top.

Descriere imobil

Supraf.

mp

Proprietari tabulari

Obs.

414070-CI TIMIȘOARA

16948/VIII/A

Apartamentul nr. 8 situat la etaj I compus din :

2 camere^ 1 cămară de alimente, baie, antreu, balcon deschis și 1 boxă la subsol cu 6.43/200 p.c.

STATUL ROMÂN în folosința

Sfatului Popular al orașului Timișoara - naționalizare decret nr. 92/1950 - nr. 1721/20.08.1956

16948/VIII/B

M4O7O-O-I-U

Apartamentul nr. 8 A situat la etaj I compus din : 1 cameră, bucătărie, baie, debara, hol și 1 boxă la subsol cu 3.57/200 p.c.

STATUL ROMÂN în folosința

Sfatului Popular al orașului Timișoara - naționalizare decret nr. 92/1950 - nr. 1721/20.08.1956

RELEVEU APARTAMENT 8


ANEXA 12


SCARA 1 : 100

Nr. cadastral ai terenului

Suprafața

Adresa imobilului

16948

961 mp

Str. PREYER Nr. 2

Cartea Funciara colectiva nr.

414070-C1 _ Uty

UAT TIMIȘOARA

Cod unitate individuala CU

1-6948/VIII /A 1

C.F.nr. 414070-C 1 -U
CAMERĂ

Su= 25.85mpNR AP. : 8

NR.TOP.: 16948M1I/A

Nivel

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila(mp)

etaj I

1

camera

28.79mp

2

camera

25.85mp

3

cămară alimente

2.05mp

4

baie

8.74mp

5

antreu

15.24mp

Suprafața utilă(mp) =

80.67mp

etaj I

î      balcon deschis

3.10mp

subsol

boxă

5.95mp

RELEVEU APARTAMENT 8 A


ANEXA 12


SCARA 1 :100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

16948

961 mp

Str. PREYER Nr. 2

Cartea Funciara colectiva nr.

414070-C1

UAT TIMIȘOARA

Cod unitate individuala CU

16948/VIII /B

C.F, nr. 414070 - C 1 -LI


STR. I.


P


R E Y E RNR.AP. : 8 A

NR.TOP.: 16948/VIII/B

Nivel

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila(mp)

1

camera

25.81mp

2

bucătărie

7.68mp

etaj I

3

baie

4.80mp

4

debara

2.48mp

5

hol

3.96mp

Suprafața utilâ(mp) =

44.73mp

subsol

boxă

5.95mp

Executant ing. Mangiikga Eugerw