Hotărârea nr. 102/2011

102/29.03.2011 privind dezmembrarea parcelei cu număr top. 30985 în suprafaţă de 2007 mp., înscrisă în CF. nr. 400253 Timişoara, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 82247) în parcelele cu nr. top 30985/1 (1873 mp.) şi nr. top 30985/2 (134 mp.) şi trecerea parcelei cu numărul top 30985/2 în suprafaţă de 134 mp., din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 102/29.03.2011
privind dezmembrarea parcelei cu număr top. 30985 în suprafaţă de 2007 mp., înscrisă în CF. nr. 400253 Timişoara, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 82247) în parcelele cu nr. top 30985/1 (1873 mp.) şi nr. top 30985/2 (134 mp.) şi trecerea parcelei cu numărul top 30985/2 în suprafaţă de 134 mp., din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu numărul SC 2011 - 5730/22.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizelr Comisiei pentru studii, prognoze, economie, guget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentrudezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămât, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) din Legea nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a Legii nr.169/1997 cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 457/23.06.2010 al Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
Având în vedere documentaţia tehnică pentru dezlipire (proiect nr. 66) a parcelei înscrise în CF nr. 400253 Timişoara, cu nr. top. 30985, întocmită de topograf Brihacescu Ionel, documentaţie înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. UR2010-028138/15.11.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezmembrarea parcelei cu număr top. 30985 în suprafaţă de 2007 mp., înscrisă în CF. nr. 400253 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniul public în parcela cu nr. top. 30985/1 în suprafaţă de 1873 mp. şi parcela cu nr. top. 30985/2 în suprafaţă de 134 mp, conform documentaţiei tehnice pentru dezlipire (proiect nr. 66), întocmită de Topograf Brihacescu Ionel, documentaţie înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. UR2010-028138/15.11.2010;

Art.2: Se aprobă trecerea parcelei cu numărul top. 30985/2 în suprafaţă de 134 mp., din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi trecerea ei la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara, în vederea punerii în posesie a numitelor Mărgineanu Aida-Carmen şi Chisăliţă Lavinia-Corina, potrivit Ordinului nr. 457/23.06.2010 al Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Serviciul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- O.C.P.I. - Timiş;
- Doamnei Mărgineanu Aida-Carmen;
- Doamnei Chisăliţă Lavinia-Corina;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SE APROBĂ

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

NR..............................................................

REFERAT

privind dezmembrarea parcelei cu număr top. 30985 în suprafață de 2007 mp., înscrisă

în CF. nr. 400253Timișoara, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 82247) în parcelele cu nr. top 30985/1 (1873 mp.) și nr. top 30985/2 (134 mp.) și trecerea parcelei cu numărul top 30985/2 în suprafață de 134 mp., din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara

Prin cererea cu numărul D82005-4753/19.09.2005, formulată în baza prevederilor Titlului IV - VI din Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, numitele CHISĂLIȚĂ LAVINIA-CORINA și MĂRGINEANU AIDA-CARMEN au solicitat terenul intravilan expropriat, în suprafață de 522 mp., situat în Timișoara, str. Dorobanților, nr. 7, Timișoara, înscris în CF. nr. 1902 Timișoara;

Prin Hotărârea nr.1/105/07.05.2009, Comisia județeană de fond funciar Timiș (C.J.F.F.T.), a stabilit reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul numitelor Chisăliță Lavinia-Corina și Mărgineanu Aida-Carmen, pentru suprafața de 134 mp teren intravilan ;

Potrivit art. 1 din Hotărârea nr. 1/121 din 16.06.2010, emisă de C.J.F.F.T., se validează propunerile și se soluționează contestațiile Comisiei municipală de fond funciar Timișoara, după cum urmează : „ Chisăliță Lavinia-Corina și Mărgineanu Aida-Carmen, se includ pe Anexa 47, cu suprafața de 134 mp teren intravilan, pentru care se va emite Ordinul Prefectului.”

În baza Hotărârii nr.1/121 din data de 16.06.2010 a C.J.F.F.T., a fost emis Ordinul Prefectului cu numărul 457/23.06.2010, prin care „se reconstituie dreptul de proprietate numitelor Chisăliță Lavinia-Corina și Mărgineanu Aida-Carmen, din terenul intravilan, situat în localitatea Timișoara, înscris în CF. nr. 13622 cu nr. top. 5213 și 5214/1, reambulate în CF nr. 82247 nr. top. 30985/2 în suprafață de 134 mp.” Actual parcela cu nr. top. 30985 în suprafață de 2007 mp, este înscrisă în CF nr. 400253 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 82247)

Din cuprinsul Cărții funciare nr. 400253 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 82247), se constată faptul că, imobilul cu numărul top.30985, în suprafață de 2007 mp., nu este dezmembrat, neexistând concordanță între număr top. înscris în Cartea Funciară și cel din Ordinul Prefectului sus amintit.

Din extrasul CF nr. 400253 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 82247), depus ulterior emiterii Ordinului Prefectului, reiese că, terenul în suprafață de 2007 mp., cu numărul top. 30985, face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara, iar atribuirea și dezmembrarea parcelei cu nr. top. 30985/2 în suprafață de 134 mp., prevăzută în Ordinul Prefectului nr. 457/23.06.2010, nu se poate face, decât după aprobarea dezmembrării suprafeței în cauză și scoaterea suprafeței respective din domeniul public al Municipiului Timișoara.

Potrivit art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare trecerea din domeniul public în domeniul privat, se face după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel.

FP 53- 01, ver. 1

Comisia municipală de fond funciar Timișoara în cadrul ședinței din data de 23 februarie 2011, ținând cont de prevederile art.10, alin. 2 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 cu modificările și completările ulterioare, a stabilit efectuarea demersurilor necesare pentru dezmembrarea parcelei cu nr. top. 30985 în suprafață de 2007 mp., în parcelele cu numerele top. 30985/1 în suprafață de 1873 mp. și nr. top. 30985/2, în suprafață de 134 mp. și scoaterea din domeniul public a suprafeței de 134 mp., teren intravilan, în vederea restituirii pe vechiul amplasament, numitelor Chisăliță Lavinia-Corina și Mărgineanu Aida-Carmen;

Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care se aprobă :

  • 1) Dezmembrarea parcelei cu nr. top. 30985 în suprafață totală de 2007 mp. înscrisă în CF nr. 400253 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 82247), în parcela cu număr top. 30985/1 în suprafață de 1873 mp. și în parcela cu număr top. 30985/2 în suprafață de 134 mp, conform documentației tehnice de dezlipire, întocmită de Topograf Brihacescu Ionel, documentație înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. UR2010-028138/15.11.2010;

  • 2) Trecerea suprafeței de 134 mp., cu număr top. 30985/2 din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara și punerea ei la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara, în vederea restituirii numitelor Chisăliță Lavinia-Corina și Mărgineanu Aida-Carmen, potrivit Ordinului Prefectului nr. 457/23.06.2010.

SECRETAR                                             ȘEF SERVICIU

IOAN COJOCARI                                         EDITH SAS

ARHITECT ȘEF,

ARH. CIPRIAN SILVIU CADARIU


ȘEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

DAN ROBESCU


ÎNTOCMIT

GHEORGHE DUMITRESCU

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI

FP 53- 01, ver. 1