Hotărârea nr. 10/2011

10/25.01.2011 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1
Hotararea Consiliului Local 10/25.01.2011
privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.DP2010-7424/17.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Cererea Asociaţiei pentru Comunicare Vizuală "VIDEOVEST" înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. DP2010-007424/30.08.2010;
Avand in vedere Contractul de închiriere nr.1479/2005 incheiat cu Asociaţia pentru Comunicare Vizuală "VIDEOVEST" pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la subsolul imobilului din Timişoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1 ;
Avand in vedere procesul verbal al şedinţei din data de 02.11.2010 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/29.07.2008;
Avand in vedere Adresa Serviciului Administrare Patrimoniu Baze Sportive nr.DP2010-6425/11.11.2010;
Avand in vedere Adresa Serviciului Juridic nr.DP2010-8521/12.11.2010 din care rezulta ca nu exista litigii cu privire la apartamentul nr.1;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 454/20.12.2010 privind respingerea prelungirii Contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1.
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba incheierea unui contract de inchiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1 înscris în C.F. nr. 71, nr.top 260 Timişoara, care este în proprietatea Statului Român, compus din o încăpere, la parter cu suprafaţa utilă totală de 11,90 mp., cu Asociaţia pentru Comunicare Vizuală "VIDEOVEST", pe o perioadă de 5 ani cu destinaţia de sediu asociatie.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Asociaţiei pentru Comunicare Vizuală "VIDEOVEST"
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU birouL LICITAȚII CONTRACTE SAD

Nr. DP2010-007424/17.01.2010

REFERAT

Imobilul din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.6 înscris în C.F. nr.71 Timișoara, nr.top.260, este în proprietatea Statului Român, în folosința Sfatului Popular al Municipiului Timișoara în baza Decretului nr.92/1950.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. DP2010-007424/30.08.2010, ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE VIZUALA „VIDEOVEST”solicită prelungirea Contractului de închiriere nr.1479/2005.

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat la subsolul imobilului din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1 compus din o încăpere la parter cu suprafața utilă totală de 11,90 mp. este închiriat prin Contractul de închiriere nr.1479/2005, la ASOCIATIA PeNtRU COMUNICARE VIZUALA „VIDEOVEST”având termenul închirierii până la 31.12.2010. In contractul de inchiriere nr.1479/2005 nu apare mentionat apartamentul nr.1 din omisiune, nefiind prevazuta rubrica pentru numarul de apartament.

Serviciul Administrare Patrimoniu Baze Sportive, prin adresa nr.DP2010-6425/11.11.2010 comunică faptul că imobilul din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.6,ap.1 a fost revendicat in baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în proprietatea Statului Român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, modificată și completată. Prin Dispoziția nr.2204/29.10.2003 s-a respins notificarea referitoare la cererea de restituire în natură a imobilului.

Din adresa Serviciului Juridic nr.DP2010-8521/12.11.2010 rezulta ca nu exista litigiicu privire la apartamentul nr.1.

In ședința din data de 02.11.2010 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a aprobat prelungirea contractului de închiriere, pe o perioadă de 5 ani a spațiului din imobilul din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1 pentru sediu asociatie.

Avand in vedere cele prezentate s-a prezentat Consiliului Local al Municipiului Timisoara un proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirea Contractului de închiriere nr. 1479/2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. str. Lucian Blaga nr.6, ap.1 înscris în C.F. nr. 71, nr.top 260 Timișoara, care este în proprietatea Statului Român, compus din o încăpere, la parter cu suprafața utilă totală de 11,90mp., către ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE VIZUALA „VIDEOVEST”, pe o perioadă de 5 ani cu destinația de sediul asociatie.

Desi in comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara nu au fost obiectiuni, in plenul din data de 20.12.2010, proiectul nu a intrunit numarul minim de 18 voturi necesar aprobarii proiectului astfel ca s-a emis Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 454/20.12.2010 privind respingerea prelungirii Contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1.

Având în vedere cele prezentate :

PROPUNEM:

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind incheierea unui nou contract de inchiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. str. Lucian Blaga nr.6, ap.1 înscris în C.F. nr. 71, nr.top 260 Timișoara, care este în proprietatea Statului Român, compus din o încăpere, la parter cu suprafața utilă totală de 11,90mp., cu ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE VIZUALA „VIDEOVEST”, pe o perioadă de 5 ani cu destinația de sediul asociatie.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC


DIRECTOR

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.

sing. Ileana Kovacs