Proces verbal din 30.10.2007

Proces-verbal a Şedinţei Ordinare din data de 30.10.2007

PROCES- VERBAL

Încheiat azi, 30.10.2007 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință: consilier LELICA CRIȘAN;

Din numărul de 27 de consilieri au fost prezenți 23;

Au absentat : cons. Daniel Crașovan, cons. Sorin Grindeanu, cons. Valentin Moldovan, cons. Rodica Vlad;

Din partea executivului, au participat: dl. primar Gheorghe Ciuhandu, dl. viceprimar Adrian Orza, dl. viceprimar Dorel Borza, dl. secretar Ioan Cojocari;

Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr. 2845/25.10.2007.

ORDINEA DE ZI:

 • 1.  Interpelările consilierilor municipali.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2007.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a obiectivelor de performanță ale

S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației descriptive, a instrucțiunilor pentru ofertanți și a modelului contractului de vânzare - cumpărare pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului din Timișoara, str. general Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, înscris în CF nr. 56952, nr. top 417.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 cu proiectul „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului” aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului” nr. 23800/45207/5484/2006/3, elaborat de către ISPE București în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13/Proiect 1 nr.45207/15.12.2006.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru licitația publică deschisă în vederea asocierii în participațiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea și exploatarea Parcului Copiilor „Ion Creangă”, a modelului - cadru al Contractului de asociere în participațiune precum și numirea Comisiei de analiză și evaluare a ofertelor.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unui teren în suprafață de 2755 mp situat în Timișoara, str. N. Filimon, către Fundația „Pentru Voi”.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind atribuirea prin contract de concesiune fără licitație publică către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei a suprafeței de 426,19 mp din terenul cuprins în CF nr. 13176Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor concesionate și pe care au fost construite casele de către Societatea Braytim S.R.L.

 • 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului din Timișoara, B-dul Tinereții nr.12 în suprafață de 486 mp. proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, aferent SAD 2 înscris în Cf. colectiv nr. 133877 Timișoara nr. top. 17144.

 • 12. Proiect de hotărâre privind reducerea suprafeței înscrise în Cartea Funciară nr.806 Chișoda, nr. top. 1957/635 - 637, teren cu casa în Zeketoare.

 • 13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului - teren - situat în intravilanul municipiului Timișoara înscris în C.F. 65926 Timișoara cu nr. top. 302077/1, în două corpuri funciare distincte și concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timișoara a suprafeței de teren de 225 mp.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii prealabile stabilirii condițiilor de participare a Municipiului Timișoara la majorarea capitalului social al S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 7,3 milioane euro pentru achiziționarea a 50 de troleibuze.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 11,2 milioane euro pentru achiziționarea în leasing a 30 de autobuze articulate și a unui autocar.

 • 17. Proiect de hotărâre privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Administrarea Domeniului Public S.A..

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public pe străzile Aida și Traviata.

 • 20. Proiect de hotărâre privind obținerea de fonduri nerambursabile , pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor și Parc Zona Bucovina) din Municipiul Timișoara, prin „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități”.

 • 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr.341/2004 dl Ivan Ștefan pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la piciorul podului Traian -mal drept.

 • 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din strada Brâncoveanu nr.52 A către beneficiara Legii nr.341/2004 d-na Mironica Maria.

 • 23. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 136/2007 privind tarifele de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timișoara și a Complexului sportiv BEGA Timișoara.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale privind acordarea subvenției prevăzute de OUG nr.51/28.06.2006 aprobată și modificată prin Legea nr. 12/2007 privind sprijinirea construcției de locuințe proprietate personală.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburanți pentru autoturismul Logan înmatriculat sub nr. TM 23 PMT care deservește Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

 • 26. Proiect de hotărâre privind consumul de carburanți pentru 5 scutere achiziționate în anul 2007 de Primăria Municipiului Timișoara.

 • 27. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru perioada noiembrie -decembrie 2007.

 • 28. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru două imobile pentru anul 2007 Fundației „Pentru Voi”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Clădire educațională multifuncțională la Grădina Zoologică”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și execuția lucrărilor pentru „Reabilitarea termică Bloc Locuințe Calea Șagului nr.41-43 din Municipiul Timișoara”.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și execuția lucrărilor pentru „Reabilitarea termică, bloc A”, Calea Alexandru Ioan Cuza nr.10 din Municipiul Timișoara”.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și execuția lucrărilor pentru „ Reabilitarea termică pentru Blocul 36 Aleea Martir Octavian Țintaru nr.1 din Municipiul Timișoara”.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare instalații de ventilație și climatizare la sala de concerte, foaier și spații anexe” la Filarmonica Banatul din Timișoara .

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.258/31.07.2007 privind vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, închiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 .

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu « Locuințe colective S+P+5E+2Ep » str. Grigore Alexandrescu, Timișoara.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective cu alte funcțiuni la parter în regim de înălțime D+P+4E+Mp”, str. Orșova, F.N., Timișoara.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Grigore Alexandrescu, Timișoara.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu”Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare”, strada dr. Ioan Bontila nr.7.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități „Speranța”, str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timișoara.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Extindere PUZ

- „Locuințe strada Câmpului II”, Timișoara.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu Locuințe colective și funcțiuni complementare” Aleea Cristalului - str. Uranus, Timișoara.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare”, str. Mangalia nr. 20, Timișoara.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Hale de producție nepoluantă, depozitare și birouri”, Calea Torontalului A 743/3/12 Timișoara.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construcție ansamblu de locuințe colective - top 23486/7, str. Grigore Alexandrescu, Timișoara.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire clădire - Locuință colectivă, S+P+2E+Er” - strada George Bizet, Timișoara.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casa P+1E”, strada Cercului nr.27, Timișoara.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobare Planulu Urbanistic de Detaliu Construire locuințe multifamiliale, str. Lacului nr. 1D Timișoara .

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective în regim de înălțime P+2E+M, str. Paul Constantinescu 9B, Timișoara „

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective P+2E+Er/M cu servicii la parter” Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr.54, Timișoara.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Miresei nr.10.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Uniunea Scriitorilor din România filiala Timișoara, în vederea decernării premiilor .

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Centrul de Dezvoltare Sârbo - Român în vederea organizării retrospectivei cu filme participante la festivalul „Kinofest” .

 • 53. Proiect de hotărâre privind alocarea , în anul 2008, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaționale Alzheimer (21 septembrie) și a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice .

 • 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei pentru pregătirea sărbătorilor de iarnă și organizarea manifestărilor de comemorare a evenimentelor din 16 - 22 decembrie 1989.

 • 55. Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2008, de la bugetul local a sumei de 15000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timișoara și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie.

 • 56. Proiect de hotărâre privind suplimentarea finanțării acordate de Consiliul Local Timișoara prin HCL 117/2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timișoara- și diminuarea finanțării acordate prin HCL 113/2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Universitatea Timișoara(secția handbal feminin).

 • 57. Adresa Consiliului Județean Timiș referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 352/2007- privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărârii de Guvern privind abrogarea H.G. nr. 164/13.02.2003, respectiv a H.G. nr. 1409/06.12.2002, în vederea trecerii suprafeței de 60 ha teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția pct. 18, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.

Punctul 18 al Ordinei de Zi a fost inițiat de domnii consilieri Sorin Grindeanu și Dumitru Țucu .

Președinte: Domnule Primar, declar deschisă ședința ordinară de astăzi. Pentru început, supun la vot procesul verbal încheiat în 25.09.2007, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local.

Se votează: 18 voturi pentru.

În continuare, dau cuvântul domnului primar, pentru unele modificări la ordinea de zi.

Dl. primar Ciuhandu: Propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 37, proiect de hotărâre privind PUD-ul intitulat „Locuințe colective și funcțiuni complementare pe str. Grigore Alexandrescu” - am primit o solicitare în acest sens înainte de ședință - și a punctului 42 de pe ordinea de zi, intitulat PUD „Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare pe str. Mangalia 20. Au fost ieri reprezentanți din cartier la audiențe și mau atenționat că nu sunt toate avizele necesare. Prin urmare, până la lămurirea acestor situații, aș propune retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 37 și 42 și, de asemenea, propun introducerea pe ordinea de zi a unui punct suplimentar care vizează aniversarea a 10 ani de la înfrățirea Timișoara - Karlsruhe, asta se va întâmpla săptămâna viitoare, când vom fi onorați de prezența unei delegații importante din Karlsruhe, formată din primar, din consilieri locali, din reprezentanți ai executivului primăriei, și ca atare am solicitat alocarea unei sume de bani neprevăzută inițial, pentru primirea acestei delegații. Președinte: Dacă sunteți de acord să supunem la vot retragerea celor două proiecte, pct. 37 și 42, împreună.

Se votează: 20 voturi pentru.

Președinte: Supun acum introducerea punctului 58 pe odinea de zi, referitor la vizita la Karlsruhe.

Se votează: 20 voturi pentru.

Președinte: Supun spre aprobare întreaga ordine de zi.

Se votează: 21 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Interpelările consilierilor municipali

Dl. cons. Ciuhandu: Domnule primar, prima interpelare a mea ar fi legată de o dorință venită în urma discuțiilor cu mai mulți reprezentanți ai taximetriștilor. Mi se pare normal să avem publicată pe site lista actualizată cu toate autorizațiile de taxi. La ora actuală nu știe nimeni câte autorizații sunt , care sunt valabile și care nu, câți mai au voie să circule prin oraș, deci cred că ar fi cazul ca cei care se ocupă, să facă acest lucru. A doua rugăminte ar fi dacă linia de autobuz care întoarce la Piața Mehala (la Piața de Gros), ar putea să-și continue traseul până la pod. Acum se poate întoarce sub el și locuitorii din zonă ar fi recunoscători dacă ar mai putea merge încă vreo 500 de metri. A treia problemă: poate vă aduceți aminte că în urmă cu vreo doi ani de zile am ridicat problema coșurilor de gunoi. De atunci au fost schimbate o parte din acele coșuri galbene și au fost introduse acele coșuri verzi pe același sistem, rugămintea mea e dacă s-ar putea analiza, pentru că multe din ele sunt deja devastate, arată în continuare pline de mizerie, sunt greu de curățat și mai ales greu de igienizat, dacă s-ar putea lua modelul celor din Franța, în care există un suport metalic și un sac de nylon de o anumită culoare, ca să nu se vadă mizeria înăuntru și cu această ocazie se poate individualiza mult mai bine dacă cei de la RETIM își fac treaba. Sigur că e un cost suplimentar referitor la acei saci și dacă s-ar putea, coșurile să fie mult mai dese, fiind o modalitate prin care să încercăm să ne civilizăm cu toții, prin a introduce gunoaiele în coșul de gunoi, acolo unde le este locul.

Dl. primar Ciuhandu: Cred că sunt chestiuni întemeiate referitor la autobuz, să întoarcă nu la Piața de Gros, ci la Podul Săcălaz. O să vorbesc cu regia și cu direcția noastră de transport. Coșurile de gunoi să fie copiate din Franța, ar fi foarte bine dacă și românii ar fi francezi. Dar eu cred că ceea ce spuneți dvs., pe undeva e justificat, pentru că aceeași constatare o avem și noi. Faptul că am înlocuit acele coșuri de plastic, din fibră de sticlă, galbene, cu altele verzi mai rezistente, se pare că nu îmbunătățește prestația. O să vorbim cu colegii de la RETIM și o să-l rog pe dl. director Andor, prin Serviciul de Salubritate, să facă o analiză pe această temă.

Cu lista actualizată a taximetriștilor, noi vă putem da de la Direcția de Transport, lista pe care o avem, dar cred că o să mai avem discuții pe tema asta în Consiliul Local. Dl. cons. Ciuhandu: Ideea era că ar fi bine ca totul să fie transparent.

Dl. dir. Chiș: Pot să vă răspund că de la apariția noii legi a taximetriei timpul a fost foarte lung, dar a trebuit să verificăm toate firmele de taxi pentru că trebuia să anulăm anumite autorizații. Lista este definitivată, doamna consilier Crișan chiar a primit-o acum 10 minute și o să o afișăm și pe site-ul Primăriei.

Președinte: Este în regulă, eu am primit-o, dar ca să nu mai existe acele discuții că lista nu mai este actualizată din luna a 2-a, ar trebui pusă și pe site, să poată fi consultată.

Dl. Chiș: E corect, dar oamenii noștri au fost chiar și ieri la firme și au definitivat aceste controale.

Dl. vice. Orza: Legat de coșurile gunoi, acele coșuri de gunoi pe care le-ați sugerat, au fost puse la un moment dat în Complexul Studențesc și experiența cu ele a fost un semidezastru în sensul că fiind doar o pungă pusă pe un suport de metal, toți dădeau cu piciorul în ea și chiar dacă era semigoală sau semiplină, de obicei se spărgea și curgea mizeria pe din afară. Deci, am făcut experimentul cu acele coșuri de gunoi și n-a ținut.

Dl. cons. Ciuhandu: Eu zic că față de un coș care e murdar și pe care nu poți să-l igienizezi - vă rog frumos să mergeți să vedeți cum arată un coș care e golit, mă refer la acele coșuri verzi care arată groaznic. Eu nu vă contrazic că s-ar putea să avem surprize și cu acei saci, să fie vandalizați. Dar am observat că sunt în anumite zone, în zona centrală, coșuri în care se folosesc deja sacii de nailon și e mult mai igienic, arată mult mai bine, iar cel care vine nu trebuie să-și bage mâna, ridică sacul, îl aruncă la gunoi și e altceva. În sensul acesta am făcut propunerea. Probabil că am avea probleme o lună, două, trei, dar pe urmă lucrurile ar fi mai simplificate. Ce am văzut eu în Franța, în fața magazinelor, li se dau saci și când s-a umplut un sac, ei îl dau jos, îl leagă și își pun alt sac. Sacii nu sunt la voia întâmplării, sunt prinși cu niște curele de cauciuc, sistemul e relativ simplu, e adevărat că sunt mai civilizați probabil decât noi, dar poate ne civilizăm și noi cu ocazia asta.

Dl. cons. Țucu: Eu am avut o intervenție la precedenta ședință de consiliu, în care am sugerat începerea unor studii de prefezabilitate privind trecerea în Timișoara la intersecții multietajate, în vederea găsirii unei soluții strategice privind rezolvarea problemei traficului. A trecut o lună, n-am primit nici un răspuns și mă simt dator să insist pe această idee pentru că între timp, cel puțin intersecția de la Termal - Michelangelo -Pestalozzi- Pârvan - Cluj- Aleea Sportivilor, a demonstrat cu prisosință că este necesară o astfel de soluție. Nu este nevoie să găsim o soluție scumpă și cu realizare pe termen lung. Există și soluții mai simple și suficient de robuste : varianta construcției metalice. Am avut deja o discuție cu domnul Culiță Chiș și sper să impulsionăm lucrurile. A doua chestiune e legată tot de o sugestie pe care am făcut-o mai demult și nu s-a realizat încă, e vorba de hașurarea zonelor active ale intersecțiilor și o propunere către Comisia de Circulație, unde sunt reprezentate mai multe organe locale și decentralizate, de a institui un program de supraveghere a conducătorilor auto, care încalcă prevederile Codului Rutier cu privire la interzicerea opririi în zona activă a intersecției. Conducătorul auto este obligat să ia toate măsurile, n-are nici o scuză, este obligat prin Codul Rutier să ia toate măsurile pentru a nu fi oprit în zona activă a intersecției. Această cauză, după părerea mea afectează în proporție de 5 până la 15 % actuala situație din trafic și cred că rezolvarea ei ar îmbunătăți fluiditatea, dar pentru asta ar trebui să inițiem un program cu vizibilitate și inclusiv fac apel la colegii noștri din presă pentru a ne sprijini pe o astfel de idee. A treia chestiune reia iarăși o interpelare mai veche cu privire la studiul privind posibilitatea construcției unei girații în intersecția Iuliu Maniu - Prislop - 16 Decembrie - Ioan Budai Deleanu - Calea Șagului. Acolo se lucrează acum, se încep lucrările pentru modernizarea sistemului de canalizare pe programele ISPA sau PHARE și ar fi momentul să finalizăm deodată și această modernizare a intersecției printr-un mic aport de spațiu care este disponibil acolo, am putea realiza pe două benzi măcar girația respectivă și am îmbunătăți fluiditatea în intersecție cu 30-40%, ceea ce ar însemna ceva. O sugestie pentru colegii din conducerea regiei de transport local: din când în când probabil că ar mai trebui verificate emisiile la gaze la unele autobuze care circulă prin oraș. Așa după cum au văzut probabil mulți dintre dvs., unele dintre ele poluează și cât 100 de mașini euro 4.

Dl. primar Ciuhandu: Cu privire la intersecția Michelangelo și cu privire la un studiu de prefezabilitate la intersecție, vreau să vă spun că începând de astăzi, Timișoara face parte dintr-o rețea europeană care vizează siguranța circulației și între altele, azi, la conferința de presă am spus și vă spun și dvs., se au în vedere penetrațiile și intersecțiile; intersecțiile din oraș, prin anumite reașezări de natură geometrică, care se pot realiza în măsura posibilului, iar penetrațiile ar fi lărgite, de exemplu ar fi str. Cloșca la ieșirea de la Bd. Cetății , către pasajul de la Săcălaz. Ceea ce spuneți dvs. cu Michelangelo, noi avem de mai multă vreme în atenție, s-au făcut diverse variante de tuneluri, de pasarele peste, deci oricum treaba asta va intra ca finanțare pe bugetul anului 2008 pentru studiul de fezabilitate. Referitor la zonele active ale intersecțiilor și la supravegherea lor, nu vreau să fiu malițios, dar în aprilie 2005, noi am propus un proiect de hotărâre care viza amplasarea unor camere care pe de o parte să tempereze excesul de viteză, pe de altă parte să permită o supraveghere a unor treceri de pietoni și a unor intersecții. Lucrul a căzut cu succes atunci, cu diverse motivații, n-are rost acum să mai discutăm post -factum, evident, cei interesați pot să lectureze ședințele de consiliu de atunci, dar o avem în vedere și oricum e o preocupare. Cu girația la Iuliu Maniu - Prislop - 16 Decembrie -Budai Deleanu, eu zic să așteptăm. Avem o marjă de timp, în măsura în care se vor finaliza acolo lucrările la canalizare - asta înseamnă probabil luna mai - iunie - și până atunci o să băgăm treaba asta tot așa, printr-un S.F. O să fac legătura cu pct. 1 pe care l-ați făcut, pentru intersecții și o să găsim o rezolvare în spiritul decongestionării traficului în zonă.

Dl. Țucu: Referirea mea avea două dimensiuni: era vorba de dimensiunea strategică și de dimensiunea operativă. Dimensiunea operativă cu privire la hașurarea zonei active a intersecțiilor nu se referea la hașurarea tuturor zonelor active ale intersecțiilor din oraș, ci sunt 10-15 intersecții din oraș care ar trebui hașurate acum, urgent, nu este un efort financiar deosebit, dar de câștigă enorm ca trafic și nu cred că cele două subiecte suportă comparație. Una ar fi fost camera de supraveghere și asta nu rezolvă problema, pentru că foarte mulți dintre conducătorii ajută nu știu că nu au voie să staționeze în zona activă a intersecției. Nu le-a spus nimeni. Am avut o discuție la una din ședințe și nici dl. Culiță Chiș n-a înțeles în primă fază la ce mă refeream.

Dl. primar Ciuhandu: Suntem mai tari de cap. Dacă o să ne lămuriți dvs...

Dl. cons. Țucu: Nu băteam acolo. Băteam la faptul că știți și dvs. că înscrierea unei prevederi într-o lege nu înseamnă că acea prevedere s-a și făcut cunoscută. Este nevoie de un program.

Dl. primar Ciuhandu: Tot ceea ce comportă intersecții și penetrații în oraș, le avem în studiu și o să vă înaintăm studii de fezabilitate în acest sens. Inclusiv faptul că ne-am raliat la acest program este o garanție în plus. Repet, cu girația de la Iului Maniu, o să o rezolvăm și o pregătim, doar că n-o putem începe, cred eu, decât după iunie anul viitor.

D-na cons. Tonenchi: Interpelarea mea este la început adresată domnului director Vlaicu și aș dori să ne spună tuturor dacă există vreo posibilitate ca cele 42 de apartamente de pe S. Bărnuțiu nr. 52 să poată să fie cumva vândute oamenilor, pentru că am înțeles că au fost locuințe de serviciu. Ce se are în vedere cu acest bloc de locuințe, în condițiile în care vedeți că toată lumea, și primăria, cam vinde? Asta este prima problemă.

A doua: mulțumesc executivului pentru iluminatul din Fabric - Kuncz, respectiv iluminatul stradal pe strada Torac. Problema pe care vreau s-o ridic pentru Cartierul Kuncz este adresată domnului director Spătaru, în legătură cu prezența Poliției Comunitare și ar fi foarte bine dacă am găsi și o locație pentru Poliția Comunitară în acel cartier și dacă ar fi cel puțin 2 sau 3 agenți în această zonă. Sunt probleme legate și de menținerea iluminatului în acest cartier. Știți despre ce este vorba.

O altă problemă, domnule primar, eu am discutat și cu dl. Ganciov, pe Șt. O. Iosif, având în vedere deviațiile de circulație mașinile grele care intră de pe Calea Lugojului fac un zgomot teribil și afectează structura caselor pe str. Șt. O Iosif, datorită diferențelor între nivelul șoselei și gurile de canal.

Ultima problemă este adresată domnului director de la RATT. Locuitorii din Cartierul Aeroport îl roagă ca ultima stație, stația terminală a autobuzului 26 să fie cea de la unitatea militară. Acum am înțeles că autobuzul întoarce undeva în centrul cartierului pentru că oamenii spuneau că autobuzul făcând manevre acolo, nu știu, nu se poate intra in parcare. Deci, este strict o problemă pentru riverani.

Dl. director Vlaicu: Angajați de-ai noștri au solicitat cumpărarea acelor apartamente, în baza Legii 85 din 1992. Acea legislație acordă niște facilități chiriașilor, nu asta se pune problema, însă mai specifică faptul că aceste facilități se acordă doar pentru locuințele care sunt construite până în 1992. Contractele de închiriere cu angajații sunt încheiate undeva în martie 1995, deci nu e aplicabilă această legislație. Dacă am fi vândut ca și consiliu de administrație aceste blocuri pe acea legislație, am fi putut fi trași la răspundere pentru diminuare de patrimoniu chiar. Vreau să vă spun că suntem în instanță pentru această speță, avem câteva hotărâri definitive și irevocabile pe această problematică și nu ne putem permite să vindem pe acea lege. Dacă se pune problema vânzării la prețul de piață, comportă o discuție, însă va trebui să se țină cont că suntem în programe internaționale în care partea de patrimoniu contează. Deci, mai putem discuta.

Dl. primar Ciuhandu: Cu treaba de pe Șt. O Iosif, cu anumite limitări de viteză și cu repararea gurilor de canal, asta o să o discutăm cu Direcția de Drumuri și Transport, cu iluminatul în Kuncz o să discutăm la Direcția Edilitară, în privința unui sediu viitor pentru Poliția Comunitară în Kuncz, noi acolo avem în pregătire găsirea și realizarea unui sediu pentru gestionarea problemelor specifice ale cartierului. Cred că în acel sediu și-ar putea găsi loc și un birou al Poliției Comunitare. Realizarea acestui proiect cu finanțare de la Uniunea Europeană o să vi-l înaintăm și dacă finanțarea se va realiza, atunci putem face în acel sediu nou creat, eventual o încăpere pe care s-o dedicăm acestei activități.

Dl. cons. Pășcuță: O sugestie legată de locurile de parcare, în special în zona centrală, foarte multe locuri de parcare sunt ocupate în fiecare zi de diverse găleți, scaune, schele, puse de angajați ai unor societăți comerciale pentru a păstra locul pentru patron, șef de magazin sau eu știu pentru cine. Știu de asemenea că primăria închiriază. Există această posibilitate de a se închiria anumite locuri de parcare. Cred că ar trebui să existe o tăbliță specifică pentru locurile închiriate pentru a nu se crea confuzii, iar pe locurile de parcare neînchiriate, ADP-ul sau RETIM -ul sau Poliția Comunitară ar trebui să acționeze și să le elibereze. Și așa sunt extrem de puține locuri de parcare la ce trafic avem în oraș. Eventual chiar să fie amendate societățile comerciale care în mod repetat ocupă domeniul public în mod incorect.

Dl. primar Ciuhandu: Cred că aveți dreptate și cred că o asemenea tăbliță ne-ar permite și nouă mai ușor să verificăm acele locuri de parcare rezervate prin hotărâre de consiliu contra cost, pentru astfel de situații. Eu cred că treaba asta trebuie să o discutăm cu ADP-ul și atunci cei care au contracte cu ADP-ul pe aceste spații, n-au decât să-și confecționeze niște tăblii tip pe care să și le pună, iar cei care nu le au să fie sancționați, pentru că e un fel de impostură. Din punctul meu de vedere, treaba se poate rezolva.

Dl. viceprimar Orza: Din câte se știe, doar câteva bănci au făcut această rezervare de parcări. Parte dintre bănci chiar au renunțat la o sumă de locuri de parcare pe care le doriseră inițial și datorită sumelor mari care se plătesc pentru a-ți închiria un loc de parcare. Restul, care-și pun scaune sau alte chestiuni de genul acesta, chiar în proiectul de hotărâre privind sancționarea contravențiilor pe domeniul public, e specificat foarte clar și se pedepsește cu amendă. Deci, nu e vorba de nici un fel de semne speciale, pentru că, repet, doar câteva bănci și-au făcut acest proiect și l-au pus în practică, restul, cu scaune și cu alte obiecte care blochează parcarea sunt contravenții și se pedepsesc conform Hotărârii de Consiliu Local care este chiar astăzi pe ordinea de zi.

Dl. cons. Achimescu: Tot la problema ridicată de dl. Pășcuță, am observat că locurile care sunt ținute nu sunt ținute pentru șefi și patroni, ci pentru aprovizionarea cu marfă. Noi știu că avem o dispoziție dată, că se face între anumite ore aprovizionare magazinelor mai ales a celor care sunt în zona centrală. Asta ar fi bine dacă s-ar respecta, nu știu ce posibilitate avem, fiindcă eu știu că Poliția Comunitară are dreptul de a acționa de la trotuar în sus și nu pe carosabil, pentru că sunt două dispoziții pe care le-am dat și care nu știu dacă au fost aduse la cunoștința și celor care sunt de drept să le întrebuințeze sau Poliției Rutiere: una este cu accesul școlilor de șoferi între anumite ore pe arterele principale, ca să se fluidizeze traficul, la început s-a ținut seama, dar acum, la orice oră îi găsim pe tinerii care învață să conducă, iar cealaltă dispoziție se referea la orarul de aprovizionare al magazinelor centrale. Deja ar fi o chestie dacă s-ar ține seama de ele, poate cu ajutorul Poliției Comunitare - nu știu ce spune domnul director Spătaru - sau cu ajutorul Poliției Rutiere.

Dl. primar Ciuhandu: Domnule consilier, cred că sunteți chiar membru în comisia asta de circulație, noi de regulă o ținem joia (joia trecută n-am ținut-o, pentru că eu n-am fost aici) și eu v-aș invita. Cu școlile de șoferi, evident că ei au un statut special și în traficul din oraș... Trebuie să vedem, să discutăm anumite trasee speciale, iar în privința orarelor de aprovizionare a magazinelor din zona centrală, eu cred ca aici și comercianții ar trebui să înțeleagă că în orice țară civilizată, aceste aprovizionări se fac noaptea, nu se fac în miez de zi. Dacă sunteți de acord, să-i dăm cuvântul domnului Chiș, ca să completeze.

Dl. Chiș: Aș vrea să vă informez că Hotărârile de Consiliu pe care dvs. le-ați dat au fost comunicate oficial Poliției Rutiere care e singura în măsură să ia aceste măsuri și în privința școlilor de șoferi este o Hotărâre de Consiliu prin care s-a stabilit un perimetru în care n-au voie să intre și între anumite ore, dar din păcate aceste hotărâri nu sunt aplicate și singurii care le pot aplica sunt Poliția Rutieră. Am făcut demersuri și la Poliția Rutieră și am trimis și două scrisori către Ministerul de Interne prin care i-am sesizat că trebuie să se ia măsuri în această privință.

Dl. primar Ciuhandu: Noi, cam cu un an de zile in urmă, in octombrie, am propus un proiect de colaborare Poliției Rutiere, cu alte cuvinte, un proiect de colaborare întra Poliția Comunitară și Poliția Rutieră. La momentul respectiv, de la Poliția Națională (Poliția Română), județ Timiș, nu ni s-a dat un răspuns pozitiv, pe motive juridice. A trecut un an de zile de atunci. Azi am reiterat și public apelul, într-o conferință de presă și mă bucur că ați ridicat problema, deci câtă vreme legislația actuală este în vigoare, trebuie să se înțeleagă că nu putem acționa de uni singuri și că este neapărat și imperios necesară colaborarea cu Poliția Rutieră. Deci, noi am lansat acest apel public, am trimis în urmă cu un an de zile un proiect de colaborare între Poliția Comunitară și Poliția Rutieră, sper ca Poliția Rutieră să se sensibilizeze și să agreeze acest protocol pe care la vremea respectivă l-a refuzat din rațiuni juridice. Eu v-aș ruga totuși să veniți joi la Comisia Rutieră și eventual să mai discutăm mai în detaliu.

Dl. cons. Karagena: Aș dori să încep prin a-i mulțumi secretariatului Consiliului Local pentru că pe ordinea de zi avem structura votului care este o intervenție de a mea de acum vreo doi ani de zile. Domnul coleg Țucu a anticipat din punctul meu de vedere hașurarea zonei active a intersecției, care cred că ar ajuta în aplicarea cronometrării. Chiar astăzi când am venit, la intersecție aici la Mihai Viteazul, la pod, am constatat că pietonul, când vede că mai are doar două secunde, grăbește pasul, ceea ce mi se pare un lucru interesant și pozitiv. Probabil o hașurare a zonei active ar face și ca cei de la volan, mai devreme sau mai târziu să înceapă să se simtă măcar că încurcă foarte mult circulația staționând acolo, pe roșu.

O altă intervenție de-a mea care de fapt a fost materializată printr-un proiect de hotărâre adoptat chiar în unanimitate este faptul că nu știu în ce etapă se găsește sistemul de management al calității de acum un an și jumătate.

Dl. primar Ciuhandu: La acest ultim punct pot să vă spun că s-a început această acțiune, că au venit cei de la firma din București care au adjudecat licitația, s-au ținut instructaje și discuții la nivel de directori, șefi de servicii și proiectul este în derulare.

Dl. cons. Țepeneu: Am solicitat interpelarea la rugămintea conducerii Spitalului de Copii al cărui manager general, dl. Marin Andrei este în sală. Două probleme vreau să aduc la cunoștință și cu permisiunea dvs. să acordăm două minute pentru expunerea mai detaliată a primei-a , să-l ascultăm pe dl. director.

Prima problemă este că Spitalul de Copii are alocată o sumă de aproximativ sau chiar de 9 miliarde de lei vechi, pentru reabilitarea constructivă a imobilului de pe str. Corbului 7, unde ființează Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă. În demersul obținerii Certificatului de Urbanism și a Autorizației de construcție, se constată că respectiva clădire nu este intabulată în Cartea Funciară . Acolo sunt niște parcele, care și ele ar trebui prin HCL și prin hotărâre judecătorească, comasate și trecute în patrimoniul Consiliului Local și administrația Spitalului de Copii. Cred că este o problemă gravă și de aceea vă cer permisiunea de a-i da domnului director cuvântul pentru a detalia acest aspect. Cred că e o problemă și de obținere în sine a autorizației de construcție. Am înțeles că dl. director a avut niște intervenții la secretariat la Serviciul Urbanism, fără un răspuns concret și pierdem și acești bani și nu este bine nici pentru viitor să nu aibă un statut, să nu fie intabulată și în patrimoniul Consiliului și în administrația spitalului.

A doua problemă pe care doream să v-o aduc la cunoștință este puțin mai hazlie, dar cred că e important să o aduc la cunoștința dvs., profităm și de prezența mass-media și implicit a opiniei publice. Mai în primăvară, în urmă cu vreo 6 luni, Ministerul Sănătății a retrocedat imobilul chirurgiei pediatrice, în centrul orașului, pe Iosif Nemoianu nr. 2, unui proprietar să zicem de drept la data respectivă, beneficiar al unui act testamentar, ca urmaș al d-lui. Dr. Liviu Gabor, fostului proprietar al sanatoriului în care ființează acum chirurgia pediatrică. Din cunoștințele mele, încă din 2004, clădirile spitalelor din Timișoara au fost trecute în patrimoniul Consiliului Local. Deci, la data retrocedării acestei clădiri, Ministerul Sănătății a făcut un act de ilegalitate , în opinia mea, pentru că nu-i mai aparținea clădirea la vremea respectivă. Clădirea în schimb, nu era intabulată în Cartea Funciară pe numele Consiliului Local, încât, după actul de retrocedare, printr-o firmă notarială, avocățească, proprietara s-a intabulat pe această clădire și în prezent ne-a dat în judecată și solicită chirie Spitalului de Copii, o sumă importantă care depășește posibilitățile bugetare ale spitalului, chiar și ale Autorității de Sănătate Publică. Știu că există un proces pe rol și chiar solicit în scris domnului secretar și Serviciului Juridic un răspuns pe care îl voi pune și la dispoziția Spitalului de Copii, despre stadiul actual al procesului și al contestației pe care o face Primăria și Spitalul de Copii. Vă mulțumesc și dacă binevoiți să dăm cuvântul două minute domnului director general.

Președinte: Dacă sunteți de acord ca dl. director de la spital și dl. Director Miuț să ne răspundă.

Dir. Spital: Avem repartizată din bugetul Ministerului Sănătății o sumă de 9 mld. lei vechi pentru clădirea de neuropsihiatrie. Am făcut demersurile pentru intabularea acestei clădiri, pentru că am constatat că în Cartea Funciară când am cerut certificatul de Urbanism și ulterior Autorizația de Construcție, nu este intabulată clădirea, sunt parcele separate, care trebuie unificate. Am făcut demersuri la Primărie prin luna iulie, există un răspuns din partea Patrimoniului, din partea domnului director, către Cadastru, în care cere să se intabuleze clădirea. Dar, pe lângă intabulare, ne trebuie autorizația de funcționare a clădirii pe care tot Primăria o dă , iar ca să pot să obțin autorizația de construcție, am nevoie de această Carte Funciară, deci, intabulare clădirii în Cartea Funciară respectivă. Nici în acest moment, în cadrul Primăriei nu s-au rezolvat aceste probleme, e adevărat ca la nici un spital nu e rezolvată această problemă. Ținând seama de această investiție mare care scutește primăria de alte investiții în cadrul clădirii, am solicitat în regim de urgență în mod special să se facă demersuri de intabulare. Eu speram ca în această ședință să se poată rezolva cele 3 Hotărâri de Consiliu Local în sensul de unificare a unei parcele, unificare a tuturor parcelelor corespunzătoare clădirii și în final o HCL prin care să se intabuleze clădirea. În faza asta nu suntem în măsură să facem acest lucru, există o firmă - m-am ocupat și eu în mod special pe lângă diligențele făcute de alte persoane la primărie - ca să se rezolve această problemă mai repede. În momentul acesta, există din partea unei firme specializate o împărțire a terenurilor, numai că nu este avizată de Oficiul Cadastral. Pe acest motiv nu s-a putut astăzi discuta în această ședință. În ședința de luna viitoare cred că e prea târziu, pentru că nu am eu timpul fizic să obțin autorizația de construcție, inclusiv o licitație pentru cele 9 mld. de lei. Eu solicit un sprijin mai pertinent.

Dl. dir. Miuț: Referitor la primul pct., ceea ce spunea și dl. director de la spital, e adevărat că dânșii au făcut un demers prin iulie - august, noi n-am răspuns la acest demers către spital, ci am înaintat o adresă la Oficiul de Cadastru, care s-a opus intabulării doar pe Hotărârea de Guvern privind predarea spitalelor, urmând a se face o documentație. Dacă un funcționar din Primărie care n-a percutat la timp să provoace acea documentație a dus la întârziere, vreau să vă spun că nimeni din spital, până miercurea trecută, n-a venit la noi să reclame această situație. Deci, nu este chiar numai vina Consiliului Local, a Primăriei, ci în tandem și spitalul știa foarte bine că are suma alocată și n-au făcut nimic. Miercuri am avut o discuție la nivel de conducere a spitalului și Direcția de Patrimoniu, ni s-a promis pentru vineri o documentație de unificare a parcelelor, urmând ca a doua componentă a Hotărârii de Consiliu să fie permisiunea de intabulare. N-am primit documentația decât azi dimineață, documentație care urma noi să plătim, dar modalitatea de desfășurare a licitației era mai simplă a selectării prin dânșii, și documentația este incompletă. Deci, în continuare, ceea ce spunea dl. director, putem să declanșăm o acțiune pentru intabulare. Că nu-i va folosi sau îi va folosi la acea sumă, asta rămâne de văzut. Legat de revendicare, noi să știți domnule profesor că nu am primit acea clădire, acel imobil prin Hotărârea de Guvern, când am preluat spitalele. Deci, ea a fost rezolvată (în ghilimele) de către Ministerul Sănătății, înainte de predarea către Consiliul Local. De aceea se află acea acțiune în instanță în care parte este Primăria de o parte și Direcția de Sănătate. Cred că răspunsul în ce fază e procesul trebuie să-l de Juridicul.

Dl. primar Ciuhandu: Eu adaug un singur lucru, că doresc ca direcția spitalului împreună cu Direcția de Patrimoniu să facă treaba cât de repede, să putem face unificarea acelor parcele și să accedem banii. Alt ceva nu avem ce face. Din punctul nostru de vedere există toată deschiderea, domnule director, veniți la noi la Patrimoniu, dacă aveți nevoie de contribuția mea veniți la mine, v-am primit de fiecare dată, dorim și noi să accedem acei bani.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului

Timișoara pe anul 2007

Președinte: La acest proiect nu au fost amendamente pe comisii. Comisiile 1, 2, 3, 4,5 au avizat favorabil materialul. Dacă cineva dorește să aducă completări...

D -na cons. Blaj: Aș dori să fac un amendament, urmare a emiterii HG 1285/26.10.2007, prin care Inspectoratul Școlar Județean Timiș a primit suma de 1212,00 mii lei pentru 7 obiective de învățământ din Timișoara și anume: Grup Școlar Silvic, Grup Școlar Industrial Căi Ferate, Școala Gen. Nr. 27, Grădinița PP31, Școala Generală 4, Colegiul Economic F.S. Nitti și Liceul Teoretic Vlad Țepeș.

Președinte: Supunem la vot acest amendament.

Se votează: unanimitate pentru.

D-na cons. Blaj: De asemenea, se menționează în HG și o redistribuire a sumelor pentru 5 obiective de investiție: de la Școala nr. 29 și Scoala nr. 1, suma de 350,00 mii lei se redistribuie la Colegiul tehnic H. Coandă; de la Școala Gen. 1 se iau 150,00 mii lei și se dau 79,00 mii lei la Grădinița PP 32 și 71,00 mii lei la Grădinița PP 25; de la Grup Școlar Industrial CFR se iau 140,00 mii lei și se dau la Grădinița PP 25; de la Liceul Teoretic Lenau - Reabilitare se iau 150,00 mii lei și se dau la același liceu, pentru Utilități; de la Grădinița PP 20 se iau 150,00 mii lei și se dau 51,00 mii lei la Grădinița PP 25 și 65,00 mii lei la Liceul Teoretic Lenau. Aș dori să introducem și acest amendament.

Președinte: Supunem la vot.

Se votează: unanimitate pentru.

D-na cons. Blaj: Propun încă un amendament, în baza adresei Filarmonicii Banatul, prin care se solicită diminuarea cheltuielilor de personal cu 100.000 lei și disponibilizarea acestei sume pentru sărbătorile de iarnă, art. 67.02.50 „Alte acțiuni” Președinte: Supunem la vot amendamentul

Se votează: unanimitate pentru.

Dl. cons. Catană: Eu propun ca în locul sumei de 350 000 lei prevăzută la pct. 56 pe ordinea de zi să fie alocați doar 150 000 lei iar diferența de 200 000, prin rectificare, să fie trecută pentru revelion.

Președinte: Supun la vot amendamentul.

Se votează: unanimitate pentru.

Pl. primar Ciuhandu: Doresc să vă atenționez să avem în vedere că a fost introdus suplimentar la ordinea de zi proiectul referitor la delegația din Karlsruhe, iar banii prevăzuți ar trebui introduși în proiectul de buget.

Președinte: Votăm acum întreg proiectul

Se votează: unanimitate pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Președinte: La acest proiect, Comisia 1 a avizat favorabil materialul, cu următorul amendament:”La pct. 74 din bugetul de venituri și cheltuieli se va trece fondul de premii pentru conducătorul societății comerciale va fi la nivelul unui salariu”. Comisia 2 a avizat materialul pentru plen fără amendamente, cu 3 voturi pentru și 1 1bținere. Comisia 3 a avizat materialul cu următorul amendament: „la poziția 74 se va trece echivalentul unui salariu lunar, reprezentând 3.300 Ron. Totalul sumei se modifică în mod corespunzător. Comisia 4 a avizat materialul pentru plen cu 1 vot împotrivă și 3 voturi pentru. Observăm că amendamentele Comisiei 1 și 3 se referă la același lucru. Să formulăm un singur amendament.

D-na cons. Blaj: Fondul de premii va fi la nivelul unui salariu, reprezentând 3.300 Roni. Președinte: Supun la vot acest amendament.

Se votează: 5 abțineri;

17 voturi pentru.

Dl. cons. Pășcuță: Propun ca suma de 78.000 cheltuieli de publicitate să fie redusă la 10.000, având în vedere că ADP-ul are cheltuieli mai mari decât toate celelalte regii la un loc.

Președinte: Supun la vot amendamentul domnului Pășcuță.

Se votează: 9 voturi pentru;

13 voturi împotrivă.

Amendamentul a căzut.

Președinte: Votăm acum întreg proiectul.

Se votează: 12 pentru;

1 vot împotrivă;

7 abțineri.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a obiectivelor de performanță ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Președinte : Aici nu am văzut nici un amendament. Sunt discuții ?

Dl. cons. Țucu : Eu m-am abținut în comisii și am motivat la ședința cu pricina, că există o oarecare diferență între aceste criterii și criteriile care au fost formulate când sau dat concursuri de manager pe post, nu numai la această societate, ci și la celelalte societăți pentru care s-a dat concursul pe postul de manager.

La pct 1 : « Rentabilitatea în funție de cheltuielile totale », propun un minim de 15%, având în vedere că majoritatea banilor vin din TELPARK și totuși, Telpark-ul este un serviciu care presupune cheltuieli mai puține, iar investițiile în parcări - doamna director economic este aici și ne poate spune acest lucru - vin după aceea din profitul net, din capacitatea de autofinanțare. Toată lumea știe că 15% e o rentabilitate onorabilă. Președinte : Supunem la vot amendamentul domnului consilier Îucu.

Se votează : 11 voturi pentru ;

 • 3 voturi împotrivă ;

 • 4 abțineri.

Președinte : Amendamentul a trecut. Votăm acum îtreg proiectul de hotărâre.

Se votează : 21 voturi pentru ;

1 abținere.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației descriptive, a instrucțiunilor pentru ofertanți și a modelului contractului de vânzare - cumpărare pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului din Timișoara, str. general Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, înscris în CF nr. 56952, nr. top 417

Președinte: Comisiile 1, 4 și 5 au avizat favorabil, Comisia 2 - dl. Achimescu consideră că prețul de pornire la licitație este mic, iar Comisia 3 - cu eventuale amendamente în peln.

Dl. cons. Achimescu: Nu am o propunere de preț, dar având în vedere că este o clădire care știu că de mulți ani de zile naște multe pasiuni, nu numai a celor din Timișoara, ci a multor societăți chiar afară din România, mi se pare prețul puțin cam mic, având în vedere poziția, suprafața construită și suprafața terenului pe care stă clădirea.

Dl. cons. Țucu: Aici n-are cum să propună un amendament, aici spune da sau nu, sau de abține. Discuția a fost legată de faptul că în însăși raportul de evaluare se amintește la începutul raportului că prețul terenului la vremea respectivă este cuprins între 1000 și 1800 euro și se lucrează în continuare cu prețul de 1000 de euro, nici măcar cu media între cele două prețuri. Eu personal m-am abținut și mă voi abține din aceste motive și din alte motive, legate de valoare de pornire la care a fost evaluată.

Dl. cons. Corado: Am cerut și eu Direcției de Patrimoniu o copie după raportul de evaluare întocmit de societatea Alpha Chim Consulting și aș propune, dacă există vreo neconcordanță, să solicităm Asociației Naționale a Experților Evaluatori din România să întocmească o contraexpertiză, dacă vom contesta vreodată un raport întocmit de un membru ANEV. Cine întocmește un astfel de raport își asumă răspunderea penală pentru ceea ce scrie acolo. L-am citit și eu, am văzut că s-au aplicat 3 metode de evaluare, e adevărat ce spune dl. profesor că se discută despre aceste prețuri, însă terenul respectiv nu este un teren liber, are o sarcină asupra sa, plus că acea clădire nu poate fi demolată, să se aducă la situația unui teren liber. Deci, eu consider că dacă facem astfel de afirmații, că valorile nu sunt clare, ar trebui să cerem o contraexpertiză și pe urmă să ne pronunțăm.

Dl. cons. Țucu: Domnule Corado, vă repet ideea, proiectul de hotărâre spune foarte clar: da sau nu. Îl retragem de pe ordinea de zi și cerem contraexpertiză, atunci. Dar nu pot să cer eu retragerea lui de pe ordinea de zi, pentru că nu l-am introdus eu pe ordinea de zi. Eu ceea ce afirm, afirm întotdeauna în baza legilor și a regulamentelor. Și dacă tot vorbiți de teren și clădire, vreau să vă spun - și d-na președinte probabil că poate să confirme dacă e sau nu așa - că la ora actuală, pe fonduri structurale, se poate face proiect privind renovarea unor obiective istorice în care cofinanțarea administrației publice locale este de 2%, iar finanțarea primită de la bugetul acestor fonduri structurale este de 98%. Și mai vreau să vă spun că în preajmă sunt câteva licee cunoscute care vor rămâne fără sediu, pentru care plătim chirii enorme și dacă cineva ar face un calcul de afacere, cât plătim chirie pentru acele licee, ar vedea că este mult mai mult decât acel 2% pe care l-am investi dacă am repara clădirea destul de repede, am renova-o și am putea face poate și o școală acolo, o școală fanion pentru Timișoara, pentru că probabil în următorii 5-6-7 ani și școlile din Timișoara, cu tot regretul, vor trebui restructurate după noile criterii economice, financiare și așa mai departe, va trebui să ne adaptăm noului sistem. Dar eu n-am vrut să aprofundez discuția.

Dl .cons. Corado: Nu contest ce spuneți dvs., există și această problematică a fondurilor structurale, ceea ce vreau să spun este să nu mai inducem în eroare opinia publică sau alți colegi cu afirmații de genul că unele valori cuprinse în rapoartele de evaluare sunt sau nu corecte sau reale. Dacă nu le considerăm așa, trebuie să cerem o contraexpertiză.

Dl. cons. Achimescu: Hai domnule că nu suntem atât de naivi încât să fim duși în eroare de chestiuni de genul acesta. Cel puțin eu nu cred că pot să înghit găluști din astea.

Dl. cons Sarafoleanu: Eu văd problema cu totul altfel. Pentru că această clădire este de zeci de ani, eu fiind timișorean, și se degradează pe zi ce trece, ca să transformi o clădire dintr-o clădire veche, într-o clădire utilă, costă mai mult decât dacă nici măcar să n-o vezi după aceea și cu obținerea fondurilor structurale, domnule Țucu, dumneavoastră sunteți profesor, sunteți o persoană foarte simpatică, dar nu e o chestie simplă, să știți. Și chiar fonduri structurale la așa o clădire eu cred că nu se vor obține. N-o să dea nimeni, pentru că e o clădire istorică, dar care a rămas numai prin ani istorică. Ea nu are nici o valoare, practic. Nu e monument istoric, ca s-o păstrezi. Asta este părerea mea și n-are rost să ne învârtim, pentru că dacă luăm un istoric o să spună că ea este doar veche, asta e singura ei calitate, este foarte veche. De asemeni, nu putem contesta un evaluator care are o răspundere foarte mare. Acest evaluator nu-l cunosc cine este Alpha Chim Consulting, are o responsabilitate. El a ajuns după anumite evaluări pe care le face conform unor norme pe care bineînțeles că le are la dispoziție iar noi nu le avem, a ajuns la o sumă, care este o sumă de început, ceea ce nu înseamnă că această clădire se va vinde cu 7milioane două sute opt zeci..., dar noi trebuie să rezolvăm această problemă. Pentru că noi tot vorbim de modernizarea orașului Timișoara și rămâne în mijloc o clădire care de fapt e nefolositoare și care pe zi ce trece arată tot mai urât. Deci, noi trebuie să ne hotărâm: sau o mai întindem încă 10-15 ani până rezolvăm problema domnului profesor cu programe, să facem un liceu. sau o vindem și am terminat istoria și cel care o ia știe de ce o ia și este problema lui. Eu mă îndoiesc că Primăria are forță să facă afaceri. Deocamdată primăriile noastre nu sunt în stare să facă programe de investiții, asta probabil că a fost în perioada interbelică. Deocamdată noi ne confruntăm cu trotuare, cu gropi și cu alte chestii.

Dl. cons. Achimescu: Domnule coleg, cred că sunteți măcar în al doilea mandat, același discurs cred că l-ați fi avut și acum 5 ani. Cât era prețul de plecare acum 5 ani pe o clădire de genul acesta? Vreau să vă spun că valoarea imobilelor este relativă. Acum 3 ani ziceam că dacă plecăm de la 300 euro/mp. e foarte bine pentru primărie. Acum, la 1000, spunem că ne puteam urca mai sus. Eu îmi aduc aminte că în urmă cu vreo un an și jumătate chiar găsisem un investitor din Norvegia sau Suedia, care m-a abordat și când i-am spus că este o clădire scumpă, spunea că nu-l interesează prețul. Vroia să cumpere și mi s-a spus că nu este de vânzare, că s-ar putea să mutăm primăria acolo. De aia am spus, într-adevăr, n-avem arme ca să contestăm un evaluator, dar dacă o mai lăsăm 2 ani, poate o să plecăm de la 2000 de euro sa plecăm de la 500, nu poți să știi cum evoluează piața imobiliară.

Dl. viceprimar Orza: Aș vrea și eu să spun două vorbe. Cum pe vremuri se fetișiza cuvântul CAER, acum se fetișizează cuvântul fonduri europene sau fonduri structurale. Fondurile structurale nu sunt pentru așa ceva. Fondurile structurale sunt de exemplu pentru proiectul legat de refacerea centrului istoric, de chestiuni care au cu totul și cu totul o altă conotație decât așa ceva. Sigur că 300 de euro acum 10 ani sau 1000 și ceva de euro, cât e în raport acum, e o chestiune relativă, pentru că nu am obținut nici 300 de euro de atunci și putem să nu-i obținem nici cei 1000 de euro de acum. Putem să ținem clădirea aia până când o să se topească ca un cub de unt pus la soare, să cadă geamurile pe cetățeni, și putem să așteptăm până se face 2000 de euro prețul. Probabil că atunci când prețul va fi 2000 sa 5000 de euro/mp., o să putem face mai puțin cu ei decât cât am fi făcut cu aceia 300, care ar fi fost acum 10 ani. Totul e relativ, nimeni nu poate să ne spună asta și începem să intrăm într-o dezbatere legată de costurile construcțiilor, de investiții imobiliare și așa mai departe. Problema cred eu că se pune altfel: dorim să se întâmple ceva cu clădire asta acum sau așteptăm ca nepoții acestui consiliu local să decidă. E și asta o variantă, și simplă și corectă din toate punctele de vedere. Procedura care s-a ales e licitație deschisă. Ofertele, poate să vă spună dl. dir. de la Patrimoniu, sunt străine, nu avem nici o ofertă românească, avem o ofertă a unei instituții a statului și au fost la vedre aceste oferte care ni s-au depus și așa mai departe. Sigur că putem să intrăm într-o dezbatere de genul avem nevoie spre exemplu în Timișoara de un hotel de 5 stele care s-ar putea face acolo? Poate nu avem nevoie. Nu știu dacă se face hotel de 5 stele. Sunt oferte pentru hoteluri majoritatea dintre cele 6 din câte știu eu, depuse.

Prețul la care se va vinde, cred eu că se va depăși cu foarte mult această valoare, pentru că am avut experiența să asist la licitații deschise și față de prețul de pornire s-a ajuns (Sigur, la valori mai mici și pe construcții mai mici) chiar și la de 10 ori prețul inițial și nu sunt licitații la care vine unul cu câte 2 mascați cum am citit prin ziare că a declarat cineva și că de fapt prețul o să fie mic. N-are nici o legătură cu chestiunea asta. Cam atât am vrut să spun.

Președinte: Legat de fonduri structurale, vă contrazic. S-ar putea primi și pentru această clădire. Dar ca să vedem ce dorim să facem cu clădirea, supunem la vot.

Se votează: 17 voturi pentru;

 • 5 abțineri.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al

Municipiului Timișoara în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 cu proiectul „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului” aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului” nr. 23800/45207/5484/2006/3, elaborat de către ISPE București în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13/Proiect 1 nr.45207/15.12.2006

Președinte: Avem avize favorabile de la toate comisiile, dacă nu sunt alte discuții, supunem la vot.

Se votează: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru licitația publică deschisă în vederea asocierii în participațiune pentru reamenajarea, modernizarea, administrarea și exploatarea Parcului Copiilor „Ion Creangă”, a modelului -cadru al Contractului de asociere în participațiune precum și numirea Comisiei de analiză și evaluare a ofertelor

Președinte: Comisiile 1, 2 și au avizat favorabil, Comisia 3, cu eventuale amendamente și Comisia 4 a respins acest material. Dacă sunt discuții...

Dl. cons. Țucu: Era vorba de unele amendamente pe care vrem să le propunem pentru că și noi salutăm această idee de a amenaja și de a face ceva pentru Parcul Copiilor.

La art. 6 alin. 2 „Contractul de asociere în participațiune va fi prezentat în forma finală pentru discuție și aprobare, într-o viitoare ședință a Consiliului Local.” Președinte: Supunem la vot amendamentul domnului Țucu.

Se votează: 17 voturi pentru;

3 abțineri

Primul amendament al domnului profesor a trecut.

Dl. cons Țucu: Am rugămintea să fie reținut, ca să nu mai avem probleme ca la alte proiecte de hotărâri, când a trebuit să inițiez proiect de hotărâre nou, ca să reînscriem amendamentul.

La cap. 4, în Caietul de Sarcini, pct. 4.4: „Sub sancțiunea nulității de drept, asociatul administrator nu va putea încheia nici un fel de contract sau să se oblige față de o terță persoană, fără acordul asociatului participant.” E bine să fie precizat, domnul profesor Petrișor mă poate corecta dacă cumva greșesc.

Președinte: Putem supune și acest amendament?... Începem procedura de vot pentru amendamentul al 2-lea.

Se votează: 21 voturi pentru;

1 abținere.

A trecut și cel de-al doilea amendament.

Dl. cons Țucu: La 4.5, „Descrierea asocierii”, aceeași chestiune: „ Sub sancțiunea nulității de drept, pe durata derulării contractului, asociatul administrator nu poate închiria amplasamentul precum și construcțiile existente, decât cu acordul asociatului participant”.

Președinte: Supunem la vot și acest amendament.

Se votează: 19 voturi pentru.

Dl. TUCU: La cap. 4,6 cesiunea este posibila numai pe baza acordului ambilor asociati. D -na CRISAN: Cine este de acord cu acest amendament?

Se numara voturile:         - 20 voturi pentru

Dl. TUCU: Multumesc colegilor ca sint de acord , pentru a nu mai avea situatia pe care o avem acum in parcarea de la stadion unde am prevazut in proiectul de hotarare ca va putea fi folosita pentru parcare si acum as vrea sa vad pe cineva din executiv ca face o propunere privind anularea respectivei HCL privind concesionarea parcarii de la stadion catre ADP pentru ca a incalcat HCL. Am ajuns in situatia in care pe parcari se amenajeaza spatiu expozitional iar la Centrul Regional de Afaceri este amenajata o parcare cu taxa.

Dl. PRIMAR: Situatia de care spuneti nu se va mai intampla pentru ca le-am cerut celor de la ADP, dincolo de faptul ca i-am amendat pe cei care si-au permis acest lucru. Pentru astfel de situatii ei trebuie sa ceara avizul primariei.

Daca primaria isi da avizul atunci executivul va raspunde in fata d-vs pentru treaba asta. Eu personal nu am sa-l dau si luna viitoare vreau sa va mai spun ca voi veni cu un proiect de hotarare pentru Consiliul Local pentru ca Consiliul Local sa stabileasca niste amplasamente unde se pot derula astfel de manifestari.

Dl. TUCU: In ceea ce ma priveste stiu bine ca nu ma frig in viata decat o singura data. Acum asteptam o cerere privind revocarea respectivei hotarari pentru ca s-a incalcat legea. Legea nu este fazificabila.

Dl. PRIMAR: Hotararea nu trebuie revocata, ea poate fi completata si mi se pare normal sa completezi o hotarare daca este buna in rest, decat sa o revoc si sa fac alta. Daca doriti veniti cu alte propuneri si le discutam.

D -na CRISAN: Daca nu mai sint si alte discutii in comisii nu am vazut sa fie nici o nominaizare legata de 3 consilieri locali care trebuie sa faca parte din aceasta comisie. Deci v-as ruga sa faceti propuneri pentru 3 consilieri locali care sa faca parte din componenta comisiei.

Dl. TUCU; Din partea PSD il propun pe domnul consilier Radu Toanca.

Dl. TOADER: Il propun pe domnul Catana Constantin

Dl. VASI: Propun pe doamna Lelica Crisan.

DL. PETRISOR: Trebuie alesi si supleanti in caz ca lipseste cineva.

Au fost propusi doamna Popa Smaranda, Florica Puscas si domnul Calin Vasi. D-na CRISAN: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

Se numara voturile:         -22 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unui teren în suprafață de 2755 mp situat în Timișoara, str. N. Filimon, către Fundația „Pentru Voi”.

D -na CRISAN: Comisia III propune un amendament cu trecerea de la 36 luni la 12 luni la art. 2.

Dl. MISTOR: Am cerut decalarea timpului de incepere.

D -na CRISAN: Cine este pentru acest amendament?

Se numara voturile: -21 voturi pentru

Cine este de acord cu acest proiect?

Se numara voturile: -20 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea prin contract de concesiune fără licitație publică către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei a suprafeței de 426,19 mp din terenul cuprins în CF nr. 13176Timișoara.

Dl. PRIMAR: Fac o gradinita acolo.

Dl. vice.ORZA: Terenul este in stanga Bisericii din P-ta de Fan

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor concesionate și pe care au fost construite casele de către Societatea Braytim S.R.L.

D-na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului din Timișoara, B-dul Tinereții nr.12 în suprafață de 486 mp. proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, aferent SAD 2 înscris în Cf. colectiv nr. 133877 Timișoara nr. top. 17144.

D -na CRISAN: Comisia II vine cu un amendament, domnul Achimescu este impotriva vanzarii la pretul stabilit de evaluator, Comisia II I cu vanzarea prin intermediul comisiei de negociere si comisia IV pretul de vanzare este subevaluat.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 17 voturi pentru

- 2 abtineri

Acest proiect a cazut.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind reducerea suprafeței înscrise în Cartea Funciară nr.806 Chișoda, nr. top. 1957/635 - 637, teren cu casa în Zeketoare.

D-na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 21 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului - teren - situat în intravilanul municipiului Timișoara înscris în C.F. 65926 Timișoara cu nr. top. 302077/1, în două corpuri funciare distincte și concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timișoara a suprafeței de teren de 225 mp.

D-na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: -22 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii prealabile stabilirii condițiilor de participare a Municipiului Timișoara la majorarea capitalului social al S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A.

Dl. SECRETAR: Consiliul Judetean a aprobat azi dimineata.

Dl. PETRISOR: Consiliul judetean a aprobat infiintarea unei comisii.

Dl. PRIMAR: La art. 1 alin. 2b asta spune, stabilirea unei comisii comune .

Dl. SECRETAR: daca aprobati initierea de negocieri dupa aceea urmeaza sa stabiliti o comisie acum pentru ca ei au stabilit si o comisie.

Dl. vice.ORZA:   Noi faca de proiectul de hotarare de la judet am trecut la pct.a

propunerea de a se realiza o sedinta comuna intre Consiliul Local si Consiliul Judetean. D -na CRISAN : Cine este pentru acest proiect de hotarare?

Se numara voturile: - 16 voturi pentru

- 2 abtineri

Dl. SECRETAR: Stabiliti comisia pentru ca in hotarare trecem si comisia.

Se fac propuneri pentru componenta comisiei

Din partea partidului Romania Mare propun pe domnul Petre Petrisor, de la PSD pe doamna Tonenchi Eugenia, din partea PNTCD pe domnul Sarafoleanu Silviu, din partea PNL domnul Achimescu Bogdan, din partea PD domnul Ovidiu Ciuhnadu D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 21 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 7,3 milioane euro pentru achiziționarea a 50 de troleibuze.

D-NA CRISAN: Am inteles ca aici este vorba despre o hotarare mai veche dar trebuie schimbat formularul.

Dl. CULITA: Este HCL. 378/26.09.2006 dar Ministerul de Finante ,schimbandu-se legislatia in vigoare cere un model tip de hotarare de consiliu local.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 11,2 milioane euro pentru achiziționarea în leasing a 30 de autobuze articulate și a unui autocar.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: -21 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

D-na CRISAN: Comisia 3 a amanat materialul .

Cine este pentru ?

Se numara voturile: -18 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

D -na CRISAN: Comisia 3 face un amendament de a scoate de la pct.2 de la ordinea de zi , Punctul 2 reprezinta revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

Cine este pentru acest amendament?

Dl. TUCU: Sa dau o explicatie vis-a-vis de introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Am considerat ca e bine sa fie trecuta pe ordinea de zi revocarea consiliului de administratie si in derularea ordinei de zi aceasta este o propunere care poate fi votata sau poate fi respinsa. Numai daca cumva se doreste revocarea Consiliului de administratie nu se poate introduce ca propunere daca nu a fost introdusa anterior pe ordinea de zi. Se supune la vot si revocarea poate fi respinsa. Nu este automat aprobata prin aceasta hotarare revocarea consiliului de administratie. Prin acest proiect de hotarare se solicita si ca urmare a aprobarii proiectului de hotarare se convoaca adunarea generala actionarilor care cere un raport de la consiliul de administratie cu privire la activitatea desfasurata pana acum propune revocarea care in adunarea generala se poate hotara daca se intampla sau nu si dupa aceea la masuri organizatorice probabil ca vor veni propuneri vis-a-vis de noul regulament de parcare, pentru al aduce intr-un cadru organizat

Nu vorbim despre un regulamet de parcare pe dupa colturi sau la televiziune la care le dam bani din reclame, vorbim de regulament de parcare in cadru organizat , acolo unde este prevazut in filiera legala.

Dl. PETRISOR: Conform modificarilor aduse legii soc.com nr. 441, convocarea unei adunari a unei societati in care se are in vedere o eventuala schimbare a consililului de administratie sau o revocare, daca nu este trecuta inainte atrage nulitatea actului respectiv. Deci este imperios necesar asa zice legea ca daca vrei sa faci ceva in aceasta materie trebuie sa treci dinainte. Asta nu inseamna ca si votezi acel lucru pentru ca la vot s-ar putea sa pice.

Dl. TOADER: Eu sint perfect de acord cu cele doua puncte de vedere exprimate anterior numai ca mi se pare putin caruta pusa inaintea boilor.

Este ca si cum am condamna niste oameni in lipsa fara sa analizam activitatea lor. Este posibil orice. La sedinta adunarii generale este posibil ca niste persoane sunt vinovate de un management defectuos sau de alte lucruri. Este foarte posibil sa se intample asa dar nimic nu ne impiedica sa ne intalnim intr-o noua adunare generala care putem sa o stabilim la prima sedinta in care sa revocam membri acestui Consiliu de Administratie. Nu mi se pare logic sa punem un astfel de punct pe ordinea de zi cate vreme nu a fost analizata activitatea acestui consiliu de administratie intr-o sedinta a adunarii generale. Nu este logic

Dl. PRIMAR: Daca vreti sa-i revocati, revocati-i acum si am terminat. Nu am inteles un lucru.. .PSD-ul aveti fix-ul cu TELPARK-ul, trebuie sa castigati puncte electorale dar haideti inainte de a revoca consiliul de administratie sa discutam pe concret, e bun sistemul, nu e bun, aveti imbunatatiri. Data trecuta domnul Grindeanu care straluceste prin absenta a declarat ca vrea sa schimbe regulamentul.

Veniti cu o propunere.

Treba trebuie parcursa. la punctul 1 analiza Consiliului de Administratie si de aici deriva fie revocare fie nu dar nu sa bagati punctul 2 revocare. Inseamna ca porniti cu idei preconcepute si asta este o chestiune profund antidemocratica si nnu este legala. Domnul Moldovan propune scoaterea punctului 2 de pe ordinea de zi si eu sunt perfect de acord cu el.

Dl. TOANCA: Cum sa imbunatatim acest regulament cand ei fug de noi ?

Dl. PRIMAR: Problema este de natura principiala. Daca d-vs ii puneti pe oamenii astia la zid de la bun inceput, va puneti implicit un reprezentant in consiliul de administratie si nu cred ca este corect ca oamenii pe care i-ati delegat acolo sa-i revocati automat.

Dl. TOANCA: Vi s-a explicat frumos ca este o chestie procedurala dar nu mi se pare normal ca in propria noastra casa de 5 luni de zile sa nu te lase portarul sa intri.

Dl. PRIMAR: La negocierile cu compania care a adjudecat licitatia o parte dintre d-vs nici nu au binevoit sa negocieze treaba sinteti indreptatiti sa cereti aceasta convocare si este normal dar de aici .

Dl. TUCU: Nu anticipam revocarea. Procedural daca apare aceasta posibilitate vrem sa nu mai facem inca o adunare generala. Daca vrem sa tragem de timp atunci tragem de timp. Dar cred ca am tras destul de timp la Podul Traian, la B-dul L. Rebreanu.

Dl. TOADER: Nu mai sintem inainte de 1989, exista prezumtia de nevinovatie. Dl. PETRISOR: Aia este in penal Corado nu in comercial.

Dl. PASCUTA: Nu este vorba despre o intentie exprimata sau neexprimata de revocarea membrilor consiliului de administratie. Daca ar fi fost vorba de asa ceva faceam un proiect de hotarare prin care ceream revocarea lor. Este vorba despre analizarea activitatii acestui consiliu de administratie si mi se pare normal ca odata ce analizam activitatea lor sa avem la dispozitie toata paleta de actiuni inclusiv revocarea lor in cazul in care se dovedeste ca activitatea lor nu este buna. Din pacate legislatia romaneasca este prost croita si pentru a avea la dispozitie toata paleta de actiuni trebuie sa introducem acest punct pe ordinea de zi. Nu inteleg de ce se incearca denaturarea discutiei.

Dl. ORZA: S-ar putea ca in urma analizei activitatii sa dati si un premiu spre exemplu. Dl. PASCUTA: Sigur ca da si renuntam la punctul 2 de pe ordinea de zi.

Dl. ORZA: Eu trec peste faptul ca am trimis control acolo la expozitie si am decis sa se dea amenzi si am dispus demolarea cortului respectiv dar in Timisoara anului 2007 sa scriii, un consiliu local la punctul 1 analiza activitatii si la punctul 2 revocarea conducerii respective mi se pare hazliu. Daca era doar analizarea consiliului de administratie votam si eu cu toate ca nu am voie sa votez.

Dl. CATANA: Se pot pune mai multe puncte la ordinea e zi. As propune ca pe ordinea de zi sa ramana doar un singur punct: analiza activitatii urmand ca revocarea care este tot un fel de masura sa fie stabilita ca si concluzie la analiza respectiva care se va face.

Propun revocarea ambelor puncte 2 si 3, sa ramana numai unul.

D -na CRISAN: Ramane doar punctul cu analizarea activitatii ?

Dl. CATANA: Include amendamentul domnului Moldovan.

D -na CRISAN: Daca se voteaza pentru se elimina punctele 2 si 3. Cine este pentru?

Se numara voturile: - 11 voturi pentru

- 9 voturi impotriva

- 3 abtineri

Acest amendament a cazut. Va trebui sa votam intreg proiectul de hotarare in forma in care a fost redactat. Cine este pentru?

Se numara voturile:         -12 voturi pentru

- 8 voturi impotriva

- 3 abtineri

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public pe străzile Aida și Traviata.

D-na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 18 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind obținerea de fonduri nerambursabile , pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor și Parc Zona Bucovina) din Municipiul Timișoara, prin „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități”.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:                -22 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr.341/2004 dl. Ivan Ștefan pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la piciorul podului Traian -mal drept.

D -na CRISAN: Cine este pentru ? Se numara voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din strada Brâncoveanu nr.52 A către beneficiara Legii nr.341/2004 d-na Mironica Maria.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: -22 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 136/2007 privind tarifele de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timișoara și a Complexului sportiv BEGA Timișoara.

Dl. KARAGENA : As dori ca acest punct de pe ordinea de zi pentru ca cel mai corect ar fi ca aceste spatii sa fie initial bine delimitate, creat o strategie clara de utilizare a formelor de publicitate pe calcanul Salii Olimpia si pe interior, poate chiar un proiect comunsi sa nu stabilim un pret si sa facem o licitatie deschisa la care pot participa agentii, chiar clienti directi si sa-si adjudece pe 1 an , pe 2, pe 3 , pe cat considera consiliul local ca ar trebui atribuit acest spatiu. Nu as vrea neaparat sa fac referire vis-a-vis de cifrele avansate in acesta clipa. Ele sint sensibil exagerate, poate spre 300%, o suprafata de 150 mp. estimez nu se poate inchiria cu 2 lei/mp./zi . Ar veni o suma uriasa care ar insemna cam de 3 ori pretul ce se practica pe piata. Eu as merge pentru principiul ca ar trrebui facut un pachet care sa fie scos la licitatie si adjudecat de cineva iar eu as vrea sa spun cu aceasta ocazie ca as fi foarte de acord cu variantele de licitatie deschisa.

Dl. PRIMAR: Eu nu retrag proiectul si cu argumentatia asta nu sint de acord. Cred ca publicitatea daca se face pe domeniul public trebuie platita ca atare, indiferent ca o faci la pachet si faci o invitatie speciala fie ca sustii un tarif. Firma aia care este afisata pe frontispiciul Salii Olimpia, care este discutabila in ce masura realizeaza sau nu anumite obiective in mun. Timisoara, este o sfidare. Nu cred ca este normal sa lasam canale deschise la anumiti indivizi care au acces, au accesat acel spatiu public pentru reclama pe baza unor aranjamente. Noi sintem acum proprietari, avem dreptul. Noi am propus acest tarif... cine dorește.... Si va mai spun ca spațiul public nu e miloaga nimănui pentru ca noi de pe spatiul public avem sursa de venit pe buget local cu care finantam diverse activitati. Vrei sa-ti pui afisul ca faci nu stiu ce case.. o.k. dar asa pe „pere-mere” sa uratesc acea cladire cu tot felul de reclame mai mult sau mai putin frumoase mi se pare anormal. sa fie niste reclame platite ca lumea care sa fie niste surse de venit la bugetul local.

Sintem foarte culanti cu domeniul public pentru ca de fapt cand facem bugetul si daca ati vazut veniturile la buget, in mod normal noi ar trebui sa vindem sau sa inchiriem acel spatiu public la preturi cat mai mari. Nu trebuie oricine sa-si puna reclama acolo. Dl. KARAGENA: M-ati inteles gresit. Eu pornesc de la premisa ca acea reclama nu are ce cauta acolo indiferent care este si am spus ca licitatia . eu cred ca d-vs care ne spuneti de cateva sute de ori pe an ca licitatia este cea care stabileste pretul corect. pot sa spun si eu o data acest lucru ca licitatia este cea care stabileste pretul corect si o abordare unitara si frumoasa, nu fiecare isi pune acolo un bener. daca acolo noi nu elaboram un concept de aspect urbanistic, si vine cineva si plateste 50 mp. altii 70mp. DL. PRIMAR: Pana elaboram conceptul la care eu va doresc va solicit si va rog sa participati, pana atunci eu va solicit sa votam aceste tarife. Cand elaboram conceptul , anulam hotararea, promovam alta, concesionam, facem ce doriti d-vs dar la tariful actual este bataie de joc.

Dl. TUCU: Eu am vrut sa fac un amendament la titlu pentru ca titlul trebuie sa spuna ceva vis-a-vis de continut sa se adauge dupa Timisoara.”, cu tarifele pentru publicitate”

D -na CRISAN: Cine este pentru acest amendament? Se numara voturile:                -19 voturi pentru

 • - 1 abtinere

Cine este pentru intregul proiect?

Se numara voturile:                -20 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale privind acordarea

subvenției prevăzute de OUG nr.51/28.06.2006 aprobată și modificată prin Legea nr. 12/2007 privind sprijinirea construcției de locuințe proprietate personală.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:                -18 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburanți pentru autoturismul Logan înmatriculat sub nr. TM 23 PMT care deservește Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind consumul de carburanți pentru 5 scutere achiziționate în anul 2007 de Primăria Municipiului Timișoara.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru perioada noiembrie -decembrie 2007

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: -20 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru două imobile pentru anul 2007 Fundației „Pentru Voi”.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 19 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Clădire educațională multifuncțională la Grădina Zoologică”.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și execuția lucrărilor pentru „Reabilitarea termică Bloc Locuințe Calea Șagului nr.41-43 din Municipiul Timișoara”

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 19 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și execuția lucrărilor pentru „Reabilitarea termică, bloc A”, Calea Alexandru Ioan Cuza nr.10 din Municipiul Timișoara”

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 19 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și execuția lucrărilor pentru „ Reabilitarea termică pentru Blocul 36 Aleea Martir Octavian Țintaru nr.1 din Municipiul Timișoara”.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 17 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare instalații de ventilație și climatizare la sala de concerte, foaier și spații anexe” la Filarmonica Banatul din Timișoara .

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:


- 18 voturi pentru


PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Timișoara nr.258/31.07.2007 privind vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Timișoara, închiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 .

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 17 voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu « Locuințe colective S+P+5E+2Ep » str. Grigore Alexandrescu, Timișoara.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 18 voturi pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective cu alte funcțiuni la parter în regim de înălțime D+P+4E+Mp”, str. Orșova, F.N., Timișoara.

Dl. CATANA: Propun amendamentul cu modificarea din PUD 5 in PUD 3,5 asa cum este si in referat.

D -na CRISAN: Cine este pentru acest amendament?

Se numara voturile: - 16 voturi pentru Cine este pentru acest proiect de hotarare?

Se numara voturile: - 19 voturi pentru

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Grigore Alexandrescu, Timișoara.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu”Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare”, strada dr. Ioan Bontila nr.7.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 17 voturi pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități „Speranța”, str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timișoara .

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 17 voturi pentru

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Extindere PUZ - „Locuințe strada Câmpului II”, Timișoara.

Dl. CATANA: La comisia II avem un amendament, dintr-o greseala de ortografie a ramas in taxtul hotararii sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a cladirii cu lift. Fraza asta a ramas de la proiecte mai mari si trebuie eliminata aceasta fraza.

D -na CRISAN: Cine este pentru acest amendament?

Se numara voturile: - 17 voturi pentru

Cine este pentru proiectul in intregime?

Se numara voturile: -19 voturi pentru

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu Locuințe colective și funcțiuni complementare” Aleea Cristalului - str. Uranus, Timișoara.

Dl. CATANA: In loc de 30% din textul hotararii se pune 40%.

D -na CRISAN: Cine este pentru acest amendament?

Se numara voturile: - 18 voturi pentru

Cine este pentru intregul proiect?

Se numara voturile: - 15voturi pentru

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „

Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare”, str. Mangalia nr. 20, Timișoara.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Hale de producție nepoluantă, depozitare și birouri”, Calea Torontalului A 743/3/12 Timișoara.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 19 voturi pentru

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construcție ansamblu de locuințe colective - top 23486/7, str. Grigore Alexandrescu, Timișoara.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: -17 voturi pentru

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire clădire - Locuință colectivă, S+P+2E+Er” - strada George Bizet, Timișoara.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 19 voturi pentru

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casa P+1E”, strada Cercului nr.27, Timișoara.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 17 voturi pentru

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuințe multifamiliale, str. Lacului nr. 1D Timișoara .

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective în regim de înălțime P+2E+M, str. Paul Constantinescu 9B, Timișoara „

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: -18 voturi pentru

PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective P+2E+Er/M cu servicii la parter” Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr.54, Timișoara.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Miresei nr.10.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 18 voturi pentru

PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Uniunea Scriitorilor din România filiala Timișoara, în vederea decernării premiilor .

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 18 voturi pentru

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Centrul de Dezvoltare Sârbo - Român în vederea organizării retrospectivei cu filme participante la festivalul „Kinofest” .

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 16 voturi pentru

PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind alocarea , în anul 2008, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaționale Alzheimer (21 septembrie) și a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice .

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei pentru pregătirea sărbătorilor de iarnă și organizarea manifestărilor de comemorare a evenimentelor din 16 - 22 decembrie 1989.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile:


- 19 voturi pentru


PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2008, de la bugetul local a sumei de 15000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timișoara și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie.

D -na CRISAN: Cine este pentru ?

Se numara voturile: - 17 voturi pentru

PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind suplimentarea finanțării acordate de Consiliul Local Timișoara prin HCL 117/2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timișoara- și diminuarea finanțării acordate prin HCL 113/2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Universitatea Timișoara(secția handbal feminin).

Dl. CATANA: As avea doua amendamente de facut. Unul se refera la rectificarea de buget care avea legatura cu acest punct si al doilea, dintr-o greseala s-a trecut denumirea Clubului Sportiv Universitatea IZOMETAL Handbal care este denumirea handbalului masculin si atunci corectura ar trebui sa se faca , sa se numeasca Handbal Club Municipal Universitatea Timisoara iar pe de alta parte suma de 350 000 lei va fi 150 000 lei avand in vedere ca 200 000 prin rectificare s-au dus pentru revelion.

D -na CRISAN: Cine este pentru acest amendament?

Se numara voturile: -15 voturi pentru

- 2 abtineri

D-na CRISAN: Cine este pentru al doilea amendament?

Se numara voturile: -18 voturi pentru

- 1 abtinere

Cine este pentru intregul proiect de hotarare?

Se numara voturile: -17 voturi pentru

- 1 vot impotriva

- 1 abtinere

PUNCTUL 57 AL ORDINEI DE ZI

Adresa Consiliului Județean Timiș referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr.

352/2007- privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărârii de Guvern privind abrogarea H.G. nr. 164/13.02.2003, respectiv a

H.G. nr. 1409/06.12.2002, în vederea trecerii suprafeței de 60 ha teren din domeniul

privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Dl. SECRETAR : Problema este daca va mentineti hotararea aceea cu Covaci-ul pe care am dat-o, sau nu, ei ne-au atacat in instanta si acum au zis ca poate va razganditi si nu se mai judeca. Daca va mentineti votati ca va mentineti hotararea. A fost recursul gratios si noi trebuie sa hotaram daca ne mentinem hotararea sau nu.

D -na CRISAN: Cine este pentru mentinerea pozitiei ?

Se numara voturile: -15 voturi pentru

- 2 voturi impotriva

SUPLIMENTAR

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 35 000 RON din bugetul local cu ocazia vizitei la Timisoara a unei delegatii a orasului Karlsruhe.

Dl. PRIMAR: Fac un apel la domnii consilieri ca cu aceasta ocazie fiecare grup politic sa fie reprezentat de cineva. Vor fi intalniri directe cu acesti consilieri si gandesc ca cei care au fost la Karlsruhe dar si cei care nu au fost dar sint interesati precum si din fiecare grup ar trebui sa fie cineva.

Lunea viitoare pe data de 5 noiembrie 2007, la ora 16 va fi o sedinta comuna cu ei, sedinta aniversara, 10 ani de cand noi am parafat parteneriatul cu ei.

D -na CRISAN: Supun la vot si acest proiect . Cine este pentru ?

Se numara voturile: -20 voturi pentru

Va multumesc pentru participare si declar sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA             SECRETAR

Cons. CRISAN LELICA              IOAN COJOCARI