Proces verbal din 30.01.2007

Proces-verbal a Şedinţei Ordinare din data de 30.01.2007

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 30-01-2007 cu ocazia ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Cons. PAVEL ȚEPENEU;

Din numărul total de 27 de consilieri au fost prezenți 25.

Au absentat : CORADO TOADER, FLORICA PUȘCAȘ;

Din partea executivului participă domnul primar GHEORGHE CIUHANDU, domnul viceprimar ADRIAN ORZA; domnul viceprimar DOREL BORZA; domnul secretar IOAN COJOCARI.

ORDINEA DE ZI:

 • 1. Interpelările consilierilor municipali.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Paul Goma.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Aurel Anton.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafețe de 25 mp. și una de 1 mp. teren, situat în Timișoara, către Agenția de Protecția Mediului Timiș pentru amplasarea a patru Stații de monitorizare a calității aerului și a unui panou informare cetățeni.

 • 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea orarului de funcționare în perimetrul Campusului Universitar Timișoara.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind desfășurarea activităților comerciale în perimetrul Campusului Universitar.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Asociației „Casa Faenza”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2004 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2006 și concesionarea către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

 • 11. Proiect de hotărâre privind preluarea de la S.C. COLTERM S.A. a spațiilor rămase disponibile prin modernizarea unor puncte termice.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare către chiriași a apartamentelor situate în Bd. Carol I (Tinereții) nr. 12 și strada Călimănești nr. 151 (fost nr. 103), proprietate privată a Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 13. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara și C.S. ELBA Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara și C.S. Universitatea Timișoara.

 • 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 ani a unui teren în suprafață de 780 mp. situat în Timișoara, strada Dr. Aurel Păunescu Podeanu colț cu strada Stejarul, înscris în C.F. nr. 1 cu nr. top 8654, către Cantina de Ajutor Social -Timișoara și Direcția de Asistență Socială Comunitară - Timișoara.

 • 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Polonă nr. 2.

 • 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Daliei nr. 21, către Primăria Municipiului Timișoara.

 • 18. Privind încheierea unui nou contract de închiriere cu Casa Județeană de Pensii Timiș pentru spațiul din Timișoara, str. Vârful cu Dor (fost P-ța Puskin) nr. 2.

 • 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 45 de ani a suprafeței de teren în suprafață de 5286 mp. din Timișoara, Calea Aradului nr. 15 A către Centrul Creștin Timișoara (Neoprotestant).

 • 20. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Aleea C.F.R. nr.2.

 • 21. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Dropiei nr.5.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Huniade.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

 • 24. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 10 lei pe sursă, existente în sold la 31.12.2006.

 • 25. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2007 a tarifelor pentru serviciile funerare , a tarifelor permiselor de lucru și a locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 26. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2007 a tarifului serviciului de coșerit cu rata inflației stabilită pe anul 2006, activitate preluată de către Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități, Direcția Patrimoniu, Primăria Municipiului Timișoara.

 • 27. Proiect de privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Ministerul Integrării și Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului”.

 • 28. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectelor :”Online booking info-system la Infocentru Turistic Timișoara” și „Compact disc de prezentare pentru promovarea turismului”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Timișoara în calitate de partener la implementarea proiectului „Concept durabil de transport urban”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației primite din partea Primăriei Palermo, Italia.

 • 31. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/25.10.2005 -privind stabilirea modalității de repartizare a locuințelor proprietate de stat și a locuințelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaților pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foștii proprietari, listă întocmită conform Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 349/22.02.2000.

 • 32. Proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenți în vederea accesului acestora la programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, precum și actele justificative necesare în vederea accesului persoanelor la acest program.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 294/27.06.2006 pentru stabilirea criteriilor de departajare a solicitărilor de spații comerciale sau de prestări servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2007 , întocmite pe categorii de persoane , care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Timișoara.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Construirea unui punct termic strada Torac - Bitolia - Apateu”.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea a 2 linii de filtrare și demineralizare a apei și modernizarea gospodăriei de reactivi și a modului de regenerare din cadrul stației de tratare a apei CT Timișoara Sud”.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea rampei de descărcare păcură și a separatorului de păcură la CET Centru Timișoara”.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea electrofiltrului Cazanului de apă fierbinte nr.1 de 100t/h de la CT Sud Timișoara.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și realizarea obiectivului de investiție „Restaurare și consolidare Cabinet Silvicultură, Grup Școlar Silvic, Pădurea Verde Timișoara”.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Biserica Ortodoxă Română” Zona Tipografilor, Timișoara.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 4218 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara, pentru luna februarie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • 42. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local 2007.

 • 43. Adresa nr.SC2007-143/05.01.2007 a Instituției Prefectului - Județul Timiș referitoare la amplasarea antenelor de telefonie mobilă.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepția pct. 13 și 14 au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu.

Punctul 13 al Ordinei de Zi a fost inițiat de domnii consilieri Sorin Grindeanu și Valentin Moldovan.

Punctul 14 al ordinei de Zi a fost inițiat de doamna consilier Lelica Crișan și domnul consilier Florică Bârsășteanu.

Ședința a fost convocată prin dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 158/25.01.2007. Președinte: Suntem statutari, începem ședința de astăzi și aș vrea să rețineți că este prima ședință de Consiliu Local după intrarea României și a Timișoarei în Uniunea Europeană, pe care eu am onoarea să o conduc astăzi. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare.

Se votează: 18 voturi pentru.

Președinte: Pentru anumite schimbări minime în ordinea de zi, cu permisiunea dumneavoastră, dau cuvântul domnului Primar.

Dl. Primar Ciuhandu: Mi-aș permite să vă fac următoarea propunere: să onorăm astăzi cetățenia de onoare pentru domnul Alexander Josef Ternovits, respectiv să punem în aplicare Hotărârea 424 din 3 oct. 2006 și mi-aș permite să propun scoaterea de pe ordinea de zi a 3 puncte, pct. 20, pct. 21și pct. 42, pentru că se dorește o dezbatere publică pe tema asta.

Președinte: Pentru că avem o ordine de zi în opinia mea încărcată, cu posibile multe discuții la anumite puncte de pe ordinea de zi și la propunerea executivului, vă supun și eu o propunere la vot în sensul amânării interpelărilor consilierilor municipali din ziua de astăzi, cu precizarea depunerii lor în scris și a faptului că în data de 13 se anunță încă o ședință de plen pe luna aceasta, încât supun la vot dacă dumneavoastră sunteți de acord să amânăm interpelările consilierilor municipali.

Se votează: 12 voturi pentru;

6 voturi împotrivă;

2 abțineri.

Președinte: Deci, se exclude punctul nr. 1, punctele propuse de dl. primar, respectiv 20, 21 și 42 și se adaugă tot cu acceptul dvs., decernarea titlului de Cetățean de Onoare domnului Alexander Josef Ternovits. Dacă suntem de acord, propun votarea acestei ordini de zi.

Se votează:

Președinte: Începem prin a da cuvântul domnului primar în vederea decernării titlului de Cetățean de Onoare domnului Alexander Ternovits.

Dl. primar Ciuhandu: Doamnelor și domnilor, pe data de 03. 10. 2006, prin Hotărârea Consiliului Local 424, Consiliul Local a conferit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Alexander Josef Ternovits. Cu acea ocazie s-a hotărât prin art. unic: Se conferă titlul de Cetățean d Onoare al Municipiului Timișoara, domnului Alexander Josef Ternovits, pentru întreaga sa activitate culturală artistică. Iscălește președintele de ședință domnul Adrian Pășcuță și contrasemnează secretarul municipiului, domnul Ioan Cojocari. La baza acestei hotărâri a stat un referat pe care l-am iscălit și o să-mi permit să spicuiesc datele mai importante din acest referat. Domnul Alexander Josef Ternovits s-a născut pe data de 11aprilie 1929, a absolvit Gimnaziul German din Lugoj în anul 1943, apoi a obținut diploma de bacalaureat la Liceul Piarist din Timișoara, iar în anul 1954 devine inginer agronom. Din anul 1971 este atestat actor la Teatrul Național din Timișoara. Este angajat în compartimentul artistic la Teatrul Național din Timișoara din anul 1961, fiind apoi actor invitat la Teatrul German de Stat din Timișoara, la Teatrul Maghiar Csiky Gergely și la Opera Română, toate aceste activități până în anul 1982. Este cunoscut cu numele de scenă Buju Ternovits, prin interpretarea a nenumărate roluri din piese celebre. În perioada 1992-2005, este implicat într-un spectacol cultural, spectacolul „One man show Franzi din Iosefinul Timișorii”, în care pe lângă rolul principal, interpretat în limbile maghiară, germană și română, semnează scenariul și regia. Acest spectacol itinerant a fost susținut în mai multe localități din Germania, Austria, Ungaria și România. Între 1999 și 2003, este actor la Teatrul German de Stat din Timișoara, iar până în anul 2006, actor invitat la Teatrul Național Mihail Eminescu din Timișoara. A apărut în peste 250 de emisiuni televizate de varietăți, preponderent pe postul național, la emisiunile secțiunilor din limba română, germană și maghiară. În domeniul cinematografiei a fost distribuit în mai multe producții românești. După stabilirea în Germania a avut prezențe la diverse posturi de radio și televiziune din Germania și a susținut spectacole în mai multe țări de limbă germană. A publicat „Careul de Ași” în anul 1994, „Încântătoarea viață a lui Buju Ternovits, actor și fantezist” în anul 2001, „Campionii” în 2003 și are în momentul de față un volum intitulat „Cinci zeci de ani de râsul lumii”. Ne-a câștigat inimile prin aptitudinile sale actoricești și muzicale, demonstrate în cei peste 50 de ani de activitate artistică, în sute de reprezentații pe scene dramatice și lirice din țară și de peste hotare. Nu a pregetat să-și dovedească dragostea față de Timișoara atunci când în Decembrie 1989 a venit cu primele ajutoare umanitare, sânge și plasmă pentru răniții Revoluției. De asemenea, s-a implicat în demersurile pentru obținerea în favoarea Timișoarei a primei donații de tramvaie din partea orașului Munchen. Pentru întreaga sa activitate, am propus conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, domnului Alexander Josef Ternovits. Menționăm că această propunere de a i se acorda Cetățenia de Onoare, a fost făcută de către cel care vă vorbește, la inițiativa domnului Liviu Apetrei, președinte al Asociației Forumul Revoluției din Decembrie 89 și la recomandarea domnului Ioan Holender, director al Operei de Stat din Viena.

Domnule Ternovits, am onoarea să vă înmânez Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara și Diploma.

Președinte: Sunt îndreptățit să întreb dacă din asistență mai dorește cineva să ia cuvântul privitor la activitatea domnului Ternovits.

............Doamnelor și domnilor, cred că un Cetățean de Onoare poate fi și un om care în timp ce locuiește într-un oraș, se lasă locuit în sinea sa cea mai adâncă de spiritul acelui oraș și este cu evidență cazul domnului Alexandru Ternovits, pentru că și el și ea, Buju și Timișoara, sunt toleranți și veseli, chiar în vreme de apocalipsă. Buju Ternovits este una din rarele figuri emblematice pentru un oraș care în raport cu Europa a fost la început o margine de imperiu, apoi un centru de marginalizare, iar acum un pilot al integrării. Buju Ternovits este supraviețuitorul cu har de povestitor, care a fost martor al acestei metamorfoze locale, dar și el lugojean, datorează enorm Timișoarei. Un liceu confesional al Ordinului Piariștilor, un sport de mare performanță în care a fost campion național la fugă, o inginerie riguroasă, un teatru german unde s-a profesionalizat, un teatru național unde și-a exersat vocația, și vreau să vă spun că deși a locuit ani buni în boemă, el a lăsat urme fragile, dar urme în societatea timișoreană și ea fragilă a anilor 70-80 -90 din secolul trecut. Departe de orice bănuială dizidență politică, Buju Ternovits este totuși unul dintre pionierii actualei societăți civile din Timișoara, pentru că a făcut gesturi de o gratuitate absolută, dar încărcate cu spirit de frondă și ele au devenit anecdotele locale din care s-a născut legenda Buju. Osă vă dau un singur exemplu: povestea cu libertatea. Fiind un vis din occident, cu voie de la stăpânire, Buju le-a trimis autorităților locale ilustrate cu textul „Am ales libertatea”. Panica autorităților a fost urmată de perplexitate, când Buju s-a întors și senin a întrebat „Dar pentru voi unde e adevărata libertate, nu aici?”, iar când a crezut că libertatea nu e aici a fost condamnat la câțiva ani de conformism vest-german, fiind eliberat de la Munchen de Revoluția Română. Buju Ternovits n-a fost doar locatarul recalcitrant al acestei lumi, el și-a dobîndit o identitate scenică din care răzbătea vocația comică și disponibilitatea ludică, ceea ce i-a adus o mare popularitate în Timișoara. A fost în anii unei epoci demente, unul dintre teatro- terapeuții sau râso- terapeuții comunității noastre timișorene. Uneori i-a jucat feste această popularitate pentru că a ajuns, cel puțin în aria șvăbească a Banatului să fie confundat cu un personaj inventat de Ion Franzi din Iosefin. A jucat multe roluri de comedie și de dramă, însă și-a dorit toată viața să joace rolul soldatului și de vreme ce nu l-a jucat pe scenă, pe semne că l-a jucat alt undeva, poate chiar în războiul cel adevărat, unde drama celor înrolați la 15 ani a fost fericit compensată de conjunctura războiului care l-a făcut să fie doar combatant la popotă și, credincios serviciului militar, a rămas și azi la marea popotă a lumii, servidu-ne nouă porții de spirit sub formă de poante, povești, roluri. Vreau să închei, spunându-vă că destinul a făcut ca ultimul său rol jucat înainte de a-și asuma decizia retragerii de pe scenă să fie rolul de clovn bătrân căruia nu i se mai știe numele, într-un spectacol pe care nu am avut bucuria să îl semnez, și care vrea să intre într-un anumit spectacol, fără să știe că e intrarea în eternitate. Buju Ternovits a intrat în legendele Timișoarei și are ocazia acum să se întâlnească mergând pe stradă cu propria sa legendă, iar în această zi, cu forma ei solemnă, ceremonioasă a unei reverențe publice. Și oricâtă deșertăciune ar conține un rol public, cum ar spune înțelepții, eu cred că e foarte important acest moment al înnobilării, clipa în care clovnul cetății devine unul dintre seniorii ei. E un obicei tradițional englezesc, a cărui adopție timișoreană face cinste onoratului Consiliu Local.

Dl. Ternovits: Oare despre cine a vorbit colegul meu, că eu n-am așa o părere bună despre mine? Ca de obicei, la orice premiu sau distincție, până și la Premiul Oscar pe care încă nu l-am luat, începem cu mulțumiri și mulțumesc din inimă domnului primar, mulțumesc din inimă domnilor consilieri. Vă spun sincer că această distincție contează pentru mine mult mai mult decât crucea de comandor pe care m-a dat-o președinția. Să fii distins de singura și marea ta iubire, bătrâna doamnă Timișoara, este colosal. Vreau să mulțumesc însă și nu la urmă, celor care m-au împins și m-au ajutat să urc Golgota. Sunt spectatorii mei credincioși. Vă mulțumesc frumos.

Președinte: Consiliul Local vă felicită și vă dorim în continuare multă sănătate și toate cele bune. Cu permisiunea dvs. trecem la ordinea de zi.

Începem cu o rugăminte, care de fapt nu este o rugăminte a mea, în urma unei omisiuni să zicem, n-am supus introducerea pe ordinea de zi, dar este o treabă relativ urgentă și ca atare, vă cer permisiunea să vă fac o scurtă informare. Este vorba de solicitarea de deplasare a unei delegații a Municipiului Timișoara la Novi Sad, în Serbia, în perioada 1-2 februarie, cu ocazia Zilelor Orașului Novi Sad, cu care suntem înfrățiți. Adresa din partea dumnealor solicită o delegație de 4 persoane, respectiv formată din domnul secretar Ioan Cojocari și 3 consilieri locali, municipalitatea Novi Sad obligându-se să asigure toate cheltuielile de ședere , cazare și mese, iar noi suntem în situația să binevoiți a face propuneri de nominalizare a 3 consilieri locali care să facă parte din delegație, alături de secretarul primăriei. Dacă aveți propuneri nominale de colegi sau autopropuneri...

Domnul Moldovan Valentin și alte propuneri ...

Dl. cons. Grindeanu: Din partea PSD-ului pe doamna Eugenia Tonenchi.

Președinte: Alte propuneri. Domnul Vasi.

Supun și inițiem procedura de vot pentru cei 3 colegi consilieri: Moldovan Valentin, doamna Tonenchi, domnul Vasi.

Se votează: 22 voturi pentru.

Președinte: În unanimitate s-au aprobat, iar pentru detalii tehnice, pașapoarte, diurnă și așa mai departe vă adresați executivului. Reamintesc, deplasarea pe 1-2 februarie, 2007.

Primul punct de pe ordinea de zi, interpelările consilierilor municipali s-a sistat, trecem la punctul al doilea.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Paul Goma

Președinte: Nu au fost discuții, amendamente și propuneri în comisii, supun proiectul de hotărâre votului dvs.

Se votează: 23 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Aurel Anton

Președinte: La fel, în comisii nu au fost discuții și amendamente. Supun votului.

Se votează: 24 voturi.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara

Președinte: Înainte de a aproba proiectul de hotărâre, se solicită o scurtă prezentare a proiectului pe suport video, de aproximativ 10 minute, cu traducere și mă simt dator să vă informez că în sală se găsește domnul consul al Republicii Federale Germane, căreia îi mulțumim cu tot respectul pentru interes și prezență.

Are loc prezentarea proiectului de către dl. Gauli, reprezentantul firmei GTZ.

D -na. cons. Vlad: Domnule președinte, dacă-mi permiteți, aș avea un cuvânt de spus, l-am spus și în comisii, l-am apreciat în mod deosebit - este a doua oară când noi ascultăm acest material prezentat și este absolut extraordinar ce se întâmplă vis-a-vis de orașul nostru - însă rămân la o părere a mea pe care vreau să o supun și atenției dumneavoastră, și anume aceea că în cartierul Fabric în care două proiecte dintre cele mari vor fi puse pe tapet , nu cred că se va dezvolta comețul sub nici op formă atâta timp cît va exista această piedică în dezvoltarea orașului și a cartierului respectiv cu aceste bariere pe care nu știu cine le-a pus acolo și cine le-a gândit, pentru că nici unde în lume nu am văzut bariere care să îngrădească trecerea mașinilor. Trebuie îngrădit accesul mașinilor de mare tonaj dar în nici un caz îngrădirea liberului acces și a dezvoltării comerțului. Cred că nici nu s-a gândit exact pe unde trebuie să fie deviate traseele pentru că sunt deviate pe străduțe foarte mici . Dl. Președinte: Eu doream să mulțumesc pentru prezentare care cred că a fost destul de lămuritoare pentru importanța acestui proiect. Privitor la intervenția dvs. nu știu cum să etichetez, este un amendament, eu am înțeles , că este o chestie de principiu și nu cred că face parte din acest proiect.

Dl. cons. Avram: Ar trebui luate măsuri urgente de reabilitare pentru că sunt zone care vor ieși din circuit dacă nu se iau măsuri cât mai rapide .Orice posibilitate de a aduce niște fonduri trebuie luată în seamă și dacă suntem primii cu atât mai bine.

Dl. Președinte: Există o eșalonare a lucrărilor și trebuie să avem în vedere și modul de execuție a proiectului .

Dl. cons. Băcanu: Aș dori să am o intervenție pe art. 2 . Nu la conținut. Aș dori să fac un amendament care privește consecințele administrative, birocratice, adoptării acestui proiect de hotărâre. Sunt adoptate în Timișoara foarte multe PUD, foarte multe PUZ și există Planul Urbanistic General. L a art. 2 se spune că conceptul pentru integrarea prudentă și revitalizare economică a cartierelor istorice din Timișoara constituie reglementare urbanistică zonală , care va sta la baza tuturor proiectelor de reabilitare a clădirilor pe raza municipiului Timișoara. Sunt multe măsuri prevăzute și doar 3 zone din Timișoara, pe o perioadă de 5 ani și nu cred că de la început vor putea fi realizate simultan toate aceste măsuri , astfel ca ele în sine să constituie reglementări urbanistice. Nu trebuie să supra birocratizăm toate actele și toate avizele pe care urmează să le elibereze urbanismul în această perioadă . Propun ca art. 2 să fie formulat astfel: conținutul integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă și revitalizarea cartierelor istorice din Timișoara constituie reglementare urbanistică zonală și va avea un consultativ care va sta la baza urmării proiectelor și urmării tuturor proiectelor de reabilitare a clădirilor executate pe raza municipiului Timișoara.

Dna. Junie: Dacă dvs. introduceți acest amendament înseamnă că dvs. ați respins proiectul pentru că acesta este un program de măsuri , o strategie și un plan de măsuri. Dacă o strategie și un plan de măsuri este doar consultativ nu mai este o strategie și un plan de măsuri este doar o informare pentru Consiliul Local.

Dl. cons. Băcanu: Nu în acest sens. Este un amendament ca parte a unui proiect care adoptă această strategie nu o neagă. PUZ și PUD reprezintă legea urbanistică în Timișoara. De ce să supra legalizăm acest domeniu și să-l birocratizăm . Putem face acest lucru după ce se elaborează fiecare dintre măsurile respective, peste 30 de măsuri.

Dl. cons. Achimescu: În calitate de președinte al comisiei de urbanism , ceea ce dorește colegul este o modificare de articol și nu un amendament. Aș dori să ni se explice încă o dată dacă se intervine în litera proiectului de hotărâre.

Dna. Junie: Ceea ce a fost supus spre aprobarea consiliului local a fost o strategie privind procesul de reabilitare pe următorii 5 ani. Asta înseamnă că conform cu această strategie au fost delimitate zonele în care se va acționa concentrat în următorii ani și măsuri de aplicat în următorii ani. Strategie trebuie aprobată ca o lege de bază pentru că altfel nu este strategie este doar o informare sau o poveste. Orice plan de măsuri impune respectarea planului de măsuri .Altfel nu este un plan de măsuri , este doar o propunere. Dacă se menționează la art. 2 că acest document are rol consultativ el rămâne un document bun pentru o informare.

Dl. cons. Băcau : Dacă nu introducem formularea cu rol consultativ, înseamnă că are rol de reglementare legală.

Dna. cons. Junie: Asta înseamnă că primăria este obligată ca în următorii 5 ani să acționeze ca să implementeze cât mai mult în forma în forma care a fost menționat din măsurile menționate.

Dl. cons. Băcanu: Cine garantează că tot ce este cuprins în acest set de măsuri s-a armonizat cu toate PUZ și PUD din Timișoara.

Dna. Junie: Un PUZ pe zona centrală, pe aceste zone pe care dvs. le-ați văzut există doar pentru zona cetate. Echipa de lucru a luat în considerare acel PUZ. Referitor la ce ați spus cu cele 30 de PUZ acestea sunt necesar să se facă pe zonele care nu au reglementare. Planul general este acela care cuprinde reglementarea reglementărilor. Noul plan Urbanistic General dacă va necesita modificări în cei 5 ani când el va fi valabil acestea se vor face sub formă de PUZ. Acest concept de reabilitare a zonelor istorice este propus ca o strategie și un plan de măsuri pentru următorii 5 ani. Dvs. îl puteți aproba sau nu. Dacă introduceți cuvântul consultativ atunci se schimbă complet conceptul și nu era nevoie de consiliul local ca să fie un element consultativ.

Dl. cons. Moldovan: Dacă mergem pe ideea de rol consultativ nu cumva nu vom putea obține acele fonduri.

Dl. cons. Băcanu: Dacă termenul de consultativ stă în cale accesării acestor fonduri nu este nici o problemă. Singura problemă de legalitate este formularea constituie reglementare urbanistică zonală. Cred că nu ar trebui să punem obligatoriu în acest art. 2, faptul că acest Concept Integrat de Măsuri constituie reglementare urbanistică zonală.

D -na. Junie: Domnule consilier, ca să fie consultativ, nu era nevoie de votul dumneavoastră. Votul dvs. este ca să fie obligatoriu. Ca să fie consultativ, era nevoie să angajăm un specialist foarte bun, ceea ce am și făcut, pentru ca ceea ce propune în concept să fie clar de specialitate. În al doilea rând, evident că dacă va fi doar un concept consultativ, nu va exista asumarea sau susținerea lui ca plan de măsuri, deci exact ceea ce noi am încercat să facem pentru fonduri, va fi anulat, pentru că dacă un consiliu nu vrea să-l aplice, înseamnă că nu e sigur că se va aplica dacă noi vom primi banii. Referitor la chestia cu reglementara urbanistică, nu trebuie să fie un plan de arhitectură, de urbanism, ca să constituie reglementare urbanistică, orice document cum este acest concept care spune că nu se permit modificări ale clădirilor și zonelor istorice în arealele menționate, este o reglementare urbanistică pentru că interzice intervenții urbanistice neconforme cu reabilitarea clădirilor istorice.

Dl. cons. Grindeanu: Văd că domnul arhitect șef s-a întors. Aș vrea să cunosc și punctul de vedere al dânsului pe întrebarea punctuală pusă de colegul meu și după aceea și al domnului Cojocari.

Dl. Ciurariu: Aș dori să precizez următorul lucru: nu este o modificare a Planului Urbanistic General, nu este un Plan Urbanistic Zonal conform ghidului metodologic, dar prin hotărârea Consiliului Local poate fi o reglementare locală de care noi putem ține cont. Acest an conține în bugetul care vine spre dvs. spre aprobare și reactualizarea PUG-ului. Automat, în realizarea PUG-ului, acest concept de măsuri strategice integrate poate să fie preluat și să devină normă de aplicare la nivel de eliberare Certificat de Urbanism. Dar până atunci, doar prin puterea hotărârii dvs., poate deveni un instrument de lucru. Repet, nu este PUZ, nu este modificare la regulament, este o hotărâre de consiliu care precizeaziă cum se poate lucra în aceste zone. Din acest punct de vedere noi am considerat oportună ș binevenită această construcție, fiind o piatră de temelie pentru tot ce ar însemna un PUG care să protejeze și să prevadă măsuri operative privitoare la reabilitarea pe termen lung. Nu știu dacă am reușit să vă ajut și să vă lămuresc diferența între ce ar însemna să aprobăm o reglementare de tip PUZ sau o hotărâre de consiliu cu precizarea unor măsuri strategice în viitor.

Dl. secretar Cojocari: Eu vreau să vă spun că mai sunt încă 7 sau 8 puncte foarte fierbinți la ordinea de zi. Consider că la problema asta, nodul gordian se poate tăia foarte simplu. Reglementarea urbanistică zonală , Legea 422 privind protejarea monumentelor istorice, la art. 46, spune așa: în vederea întocmirii PUZ-urilor, PUD-urilor, se face o reglementare în sensul acesta. Votați hotărârea asta și să.....Puz -ul este PUZ. Acesta este

clar . Nu greșiți cu nimic dacă votați acum acest proiect de hotărâre și automat planurile urbanistice de zonă vor fi adaptate conform hotărârii.

D -na Junie: În Legea de protecție a monumentelor se menționează că localitățile mari vor elabora concepte de reabilitare a zonelor istorice.

Dl Gauli: Pentru prima oară când UE acordă fonduri structurale României. UE dorește să existe o voință puternică și o viziune comună privind procesul de reabilitare integrat, dincolo de PUZ, PUD, că există un concept unitar, că există un concept de reabilitare și regenerare urbană. Timișoara este în competiție cu multe alte orașe când vrea să atragă banii aceștia și depinde de care are voința mai puternică.

Dl . Președinte:În urma acestor intervenții, consider că este necesar și oportun să nu modificăm art.2 și să-l lăsăm în forma din proiectul de hotărâre.

Dl. Țoancă: Eu l-aș întreba pe dl arhitect Ciurariu, ce s-ar întâmpla dacă am păstra caracterul consultativ al acestui concept până când vom vota în acest Consiliu Local PUG-ul, pentru că ne-ați explicat că acest concept nu ține loc de PUZ director de PUD și de PUG cu atât mai puțin.

Dacă tot avem bani în acest an de a reactualiza PUG-ul în conformitate cu situația de pe teren și cu tot felul de reglementări, haideți să inserăm cu titlu informativ ceea ce ni se cere acum la art.2, în PUG. Eu nu văd să aibă nici o legătură atragerea de fonduri cu art.2. Nu se poate ca un concept integrat de măsuri să țină loc de PUZ director. Să nu confundăm, din moment ce este mandat imperativ , toată documentația de sus de la Urbanism va trebui să țină seama de acest program de măsuri. Haideți să așteptăm noul PUG al Timișoarei și să inserăm acolo, ar fi o variantă?

Dl. Dir. Ciurariu: E limpede că un concept strategic nu poate să conțină măsuri operative. Deci în momentul în care noi îl votăm ca atare el trebuie să fie urmat de niște norme de aplicare pe baza cărora noi să emitem documentații. E un concept strategic care fără întărirea Consiliului Local nu ne ajută nici măcar la a-l lua în considerare la nivel de PUG actualizat, dar ca să pot să pun în aplicare aceste măsuri eu trebuie să am niște norme de aplicare, pentru că din conceptul strategic eu u pot elibera C.U. Evident ca pentru a primi consistență el are nevoie de votul Dvs. și să genereze norme de aplicare. Eu sunt pentru ca să poată deveni lucrativ dar după elaborarea unor măsuri pentru că altfel un concept strategic nu-mi permite să scriu în certificatul de urbanism măsuri operative.

Dl Moldovan: Eu vin cu o soluție de compromis: Să scoatem din art. 2 partea asta: „Constituie reglementare urbanistică zonală de tot , și să rămână, va sta la baza avizării proiectelor și urmăririi... Deci să rămână ultima frază. Și atunci tot ce vine de acum încolo inclusiv PUZ, PUG se va tine cont de ele. Deci forma finală va fi : Conceptul integrat și așa mai departe , .. istorice din Timișoara, .. va sta la baza proiectelor avizării și urmăririi tuturor lucrărilor.

D-na Junie: Singura problemă era că el trebuie să fie obligatoriu și nu consultativ.

Dl. Președinte: Supun la vot amendamentul de consens al domnului Moldovan în care excludem din art. 2 : „ constituie reglementare urbanistică zonală „ și rămâne doar „ va sta la baza avizării proiectelor și așa mai departe.”

Inițiez procedura de vot:

 • 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă. Amendamentul s-a aprobat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Inițiez procedura de vot :

 • 23 voturi pentru .Proiectul a fost aprobat.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Dl. Președinte: Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafețe de 25 mp. și una de 1 mp. teren, situat în Timișoara, către Agenția de Protecția Mediului Timiș pentru amplasarea a patru Stații de monitorizare a calității aerului și a unui panou informare cetățeni.

Nu au fost amendamente în comisii. Propun să trecem la vot . Inițiez procedura de vot:

- 22 voturi pentru

Proiectul de hotărâre a fost adoptat

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Dl Președinte: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara.

În Comisia I a fost o propune : să se interzică comerțul stradal cu rulote comerciale în zona cetate și în cartierele istorice și stabilirea de amplasamente pentru aceste rulote în restul zonelor din oraș. În rest nu au fost amendamente.

Dl. Sarafolean : În Comisia I s-a propus interzicerea plasării rulotelor mobile în zona cetate și a cartierelor istorice, pentru că atâta timp cât noi venim cu măsuri de reabilitare a acestor zone nu credem că este cazul să venim cu astfel de amplasamente.

D-na Blaj: Eventual , să spunem cu excepția momentelor când sunt evenimente, pentru că atunci trebuie să fie amplasate..

Dl. Sarafoleanu: Tot timpul există evenimente.

D.na Blaj: Eu aș avea un alt amendament , și anume, peste tot în Cap. 3 - ce se referă la amplasarea teraselor sezoniere în municipiul Timișoara - ,se folosește termenul de construcție sezonieră. Noțiunea de construcție, chiar și sezonieră duce la ideea că trebuie să existe AC. , așa că eu aș propune ca să nu existe dubii să înlocuim această formulare cu” mobilier stradal”. De ex. la 13. 1 Piața Unirii Pct.a - construcții sezoniere., la pct 2 pe străzile din Cetate, se folosește noțiunea de construcții sezoniere iar din câte am înțeles este vorba de mobilier stradal.

Dl. Pășcuță: Cred că ar fi mai potrivit termenul de „amenajări sezoniere”.

Dl. Țucu: La Comisia IV exista o precizare: discuții în plen. Vă supun atenției următoarele amendamente:

La art.2 , pentru că o parte din aceste locații vizează domeniul public și sunt hotărâri de patrimoniu, la art.2 amplasamentele pentru desfășurarea de comerț stradal vor fi propuse de către Direcția de Urbanism și aprobate în plenul Consiliului Local Timișoara.

La art.13 , pct 3 pe Strada Alba Iulia , se naște o confuzie în forma în care era, forma veche:terasele vor fi amplasate în fața punctului de lucru lăsând un spațiu de trecere în mijloc de minim 6 m. Și se vine primul până la mijloc și dincolo trebuie să dea celălalt 6 m care vine de vizavi. Și atunci din punct de vedere echitabil m-am gândit la o formulare mai științifică, pe care o supun atenției: „Terasele vor fi amplasate în fața punctului de lucru lăsând un spațiu de trecere în mijloc de minim 3 m față de axul străzii, de fiecare parte.” Acum nu mai sunt confuzii. Marile probleme la aceste regulamente pleacă de la micile observații.

La art.14 am o propune ușor diferită față de cea existentă vizavi de ponderi:

Condiții de eligibilitate în caz de selecție și punctajele aferente:

 • -  calitate: maxim 30 puncte

 • -  experiență în domeniul comercial

Dl Orza: la asta se referă, în domeniul comercial, pentru că unii au înțeles că este vorba de experiență în Piața Unirii. Termenul de experiență în Piața Unirii nu există.

Dl Țucu: Să știți că atunci când ajungem în instanță judecătorii nu sunt specialiști în administrație publică, și pierdem pe comercial chestiunile acestea.

Revin - experiență în domeniul comercial : maxim 10 puncte

 • - prețul, suma oferită pe mp/zi pentru ocuparea domeniului public maxim 60 pcte.

Sigur interesul nostru, al administrației locale este bugetul .

Dl Orza: Interesul administrației locale este și acesta dar este și puțin mai larg, în sensul că terasele astea, noi am preluate din regulamente europene, faptul că aceste terase trebuie să devină niște elemente de dezvoltare economică a domeniului public, să fie puncte de atracție chiar turistică, dacă se poate. De aceea am umblat la impuneri legate de mobilier, de activități culturale, nu am inventat noi aceste lucruri cum s-au grăbit unii să afirme, ci pentru că așa se face și dincolo. Legat de pondere, aș fi spus că doar aspectul contează că în Consiliul Local sa votat o taxă de ocupare a domeniului public. Există restaurante, puncte de lucru comerciale care au spațiu în față și este absurd să scoți spațiul respectiv la licitație, să vină altcineva să-ți pună terasa în fața barului. Acum se pune problema taxei ( a fost și o dezbatere publică) pe care o plătesc cei care nu vin la licitație și au restaurantul și terasa în față, și dacă se acceptă , pentru că noi nu am venit cu soluții restrictive, alții care pot participa la licitație s-ar putea să plătească și de 4 ori mai mult. Decât taxa. Asta este o problemă legată de susținerea echității comerciale, de aceea noi am susținut că ponderea financiară să fie %.. Legat de experiență, noi nu ne-am referit la experiență în Piața Unirii, pentru că nu există așa ceva. De ce campus experiență % și de ce am mai pus corelat cu punctul acesta în regulament o chestiune legată ca să existe totuși activitate comercială la punctul de lucru, pentru că sesizat în anii trecuți că se lua de la Registrul Comerțului că există punct de lucru dar numai pe hârtie.Ca să evităm astfel de cazuri am introdus condiția de a avea activitate de cel puțin un an la acel punct de lucru, dacă dvs îl faceți 0, 6 luni sau 1 an, eu m-am simțit obligat să vă explic cum am gândit. Cel mai important lucru pentru noi în centrul istoric este aspectul acestor terase și felul în care se face servirea pe domeniul public . Data trecută că nu am avut regulament a fost haos și nu ne permitem în Timișoara să avem terase de plastic. Cel mai important lucru pentru noi este aspectul, repet, pentru că taxa de ocupare a domeniului public este stabilită prin HCL, și ar fi incorect ca la distanță de 2 m să fie plătit diferit. Din acest punct de vedere am pus acolo ponderea.

Dl . Țucu: Eu am vrut să fiu mai operativ , pentru că există deja norme, chestiuni standardizate, există pachetele de norme europene privind servirea în alimentație publică, igienă,...

Aceste lucruri fiind deja normalizate și gândindu-mă că noțiunea de aspect este totuși o chestiune subiectivă și dorind ca lucrurile să se îndrepte mai mult pe niște chestiuni care sunt obiective , mai ușor de apreciat, am decis această pondere.

La art.23 lit. (c ) - Utilizarea rulotelor, de alt tip decât cel comercial neomologate și neînmatriculate în UE (va trebui să mergem pe aceeași legislație).

Dl. Petrișor: Supun atenției o chestiune, pentru că dacă aprobăm regulamentul așa vom avea multe acțiuni în instanță pe Legea Concurenței. Sunt câteva articole în lege care spun că organele administrației publice locale nu pot aduce nici un fel de discriminări activității agenților economici. Această prevedere legală, ar putea declanșa procese, cu câștig de cauză. Nu fac amendament, dar faptul că s-au pus acele condiții, eu cred că unele din ele încalcă prevederile Legii Concurenței. Prevederea cu minim 1 an este un exemplu de eludare a legii, un alt exemplu referitor la criteriu de punctaj din imediata vecinătate.

Dl . Ciuhandu: La art.13, pct.7, ...”vor putea participa la aceste licitații doar cei care au puncte de lucru care se află la max. 250 de locul licitat”, De ce această distanță și nu alta? Ce are Piața Unirii cu Complexul Bega, sau cu altă zonă.

Dl Orza: Putea să fie 0 , 100 m, 1000 m, de ex. în Germania și în Austria nici nu te lasă să faci terasă dacă nu ai punct de lucru interior pentru că totul se leagă de toalete. De aceea s-a redus distanța la 250.

Dl Achimescu: Nu cred că face nimeni  Km până la toaletă.

Dl Orza: Facem distanța mai mică, dar atunci se va veni cu accize că am făcut numai pentru Piața Unirii.

Dl Ciuhandu: La art.14, tot legat de punctaje și de licitații. Am înțeles că vor fi câteva terase în fața punctelor de lucru și vor mai fi vreo 5-6 terase care se vor licita. Legat de preț, licitația înseamnă automat o creștere a tarifului, și nu este normal ca eu să plătesc 20 lei/mp și lângă să se plătească 60 lei/mp. Cu atât mai mult cu cât avem experiența licitațiilor care au avut loc la Piața de gros unde la început prețul a fost foarte mare iar după 2 săptămâni a căzut 70%. Nu mi se pare normal. N-are logică.

Dl Orza: Noi am venit cu acest Regulament la dezbatere publică, și de aceea suntem deschiși la amendamente.Dvs. puteți face acum amendamente.

Dl . Ciuhandu: Să fie alte criterii. Anul trecut dl. Radoslav a spus că atunci când se va veni cu un regulament , va fi un concept deosebit care vizează numărul teraselor, aspectul lor.

Dl. Orza: Noi am lăsat la libera alegere a arhitecților, să facă niște terase ca lumea, iar până la urmă Consiliul Local trebuie să-și asume o anumită regulă pentru că să vii să spui că nu-i regula suficient de detaliată și să lași fără regulă, nu-i în regulă

Dl. Ciuhandu: Regulile să fie mult mai exacte și să nu fie interpretative și subiective. Cine va acorda cele 50 de puncte și în funcție de ce? Că dacă analizăm 3 proiecte și suntem, 27 consilieri votul va fi diferit pentru că suntem subiectivi, votez ce-mi place . Sunt 50 puncte.

Dl Orza: Se punctează astfel . La vechime de 3 ani el va lua maximum 100% din puncte pentru vechime , adică 25, iar cel care are sub el nu va lua 0 va lua 20 , pe regula de 3 simplă. Diferența pe chestiuni care oricum nu reprezintă pondere acolo, nu-i așa mare, și pe nimeni nu a deranjat decât chestia asta cu vechimea, că avea el firmă nouă și pe ceilalți că aveau firmă veche. Dar repet: avem Președinte al Comisiei de Urbanism, avem arhitect șef , putem lua pe președintele Asociației Arhitecților din Timișoara, putem lua și pe un arhitect tânăr, și să aprobe Consiliul Local o astfel de comisie și să-și asume responsabilitatea. Altfel nu există nici o regulă iar alte criterii nu există iar aspectul până la urmă trebuie jurizat. Ce vom face până la urmă cu cele 7 terase pe care le vom licita. E o problemă aici

Dl Orza: Este corect aici, cu prețul. Se va face Caiet de sarcini.

Dl Secretar: Vreau să vă spun că sunt foarte multe discuții pro și contra vizavi de această situație. Dvs., ca și Consiliul Local, aveți inițiativa și hotărâți în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor date prin lege autorității centrale. La art.38 alin.2 din Legea nr. 215/2001, se menționează: Consiliul Local are atribuții privind administrarea domeniului public și privat. Problema pe care o discutați acum este un atribut exclusiv al dumneavoastră . Vizavi de problema ridicată de dl, Petrișor și dl Ciuhandu, - pt. că amendamentele dl. Țucu se vor supune la vot - , privind Legea concurenței și cum se face licitația, la art.13 din Ordonanța 54/2006 , principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt : transparență, tratament egal, proporționalitate , nediscriminare, liberă concurență. S-a pus problema , și s-au primit și sesizări pe care le aveți și în mapă, în care sa spus ca unic criteriu , să fie prețul. Dacă vreți să mergeți pe unic criteriu, prețul , faceți ca arealul din Piața Unirii să fie monopolizat numai pe bază de preț și aici veniți cu treaba cealaltă. Și aici trebuie să vă gândiți sub două aspecte: cei care sunt în jur, au 2 lei/mp., terasele astea dacă vin la preț aici ajung la 100 de lei/mp. La consumație cei cu 2 lei /mp, vine cu alt preț la consumație, mai mic, și apare o disproporție foarte mare. Al doilea aspect: nu mai poți să-i pretinzi cum să-mi facă mie terasa. Vine cu Coca Cola , Pepsi Cola, cu tot felul de afișe și iese o treabă pestriță de nu s-a văzut. Gândirea noastră a fost să facem ceva turistic, pentru că Timișoara este și așa săracă în probleme turistice, să facem o treabă ambientală . Eu nu sunt arhitect, poate să fie îmbunătățit regulamentul dar cred că nu putem scoate criteriul acesta referitor la cum să arate terasa și ce să-i impui. Una este dacă îi impui cum să arate terasa, o treabă istorică pentru centrul istoric și una dacă-i pui o treabă cu scaune din plastic.

Experiența: oriunde în lume, ca să fie o treabă reprezentativă, se cere experiență. Nu fac discriminare, dar trebuie să te pricepi. Toate acestea trebuie legate. Ponderea o stabiliți dvs. Problema de distanță , s-a gândit așa: să se cuprindă toți comercianții în terasele din cele 2 zone: de la Continental și jurul Pieței Unirii, iar cealaltă zonă s-a luat în considerare pentru Piața Libertății și Piața Centrală. Cercurile se intersectează și au cuprins pe toți în acest areal. Sigur că putem discuta, dar rugămintea mea este să votați azi un Regulament pentru a putea organiza licitația în timp util.

Dl Primar: Anul trecut am încercat să promovăm un regulament de urbanism , s-a schimbat arhitectul șef, nu s-a dorit, treaba a căzut. Anul trecut am operat pe cu, date la diverși și aceasta nu este o procedură normală pentru un oraș civilizat. Ne-am angajat să creăm un regulament, a fost și dezbatere publică . Dvs aveți aici un proiect de regulament, nu suntem originali, nu noi am descoperit America, ne-am inspirat din acte normative ale altor orașe europene. În lipsa unui regulament se pot întâmpla abuzuri, și eu cred că în seara aceasta Consiliul Local trebuie să-și asume răspunderea de a vota un regulament. În caz contrar, dacă nu vom avea un regulament , eu voi refuza în numele executivului să preiau și să-mi asum niște răspunderi, câtă vreme în lipsă de regulament în orașul acesta fiecare face ce vrea. Sunteți la fel de responsabili ca executivul și aici răspunderile nu se împart., sunt solidare. Când se va face caietul de sarcini pentru o locație, se face pe baza unor principii, ori regulamentul are tocmai menirea asta , să stipuleze anumite principii pe care se face caietul de sarcini, care și el poate fi amendat funcție de situațiile particulare pe care le au. E mai bine să ai un regulament decât să nu ai. Pledoaria mea merge să votați Regulamentul cu amendamentele pe care le veți lua, pentru a nu intra în criză de timp. În Comisii de licitație putem coopta pe cine vrei, executiv, arhitecți, consilieri .

Dl . Ciuhandu: Ca să fim corecți față de toată lumea din Piața Unirii, prețul să fie de 2 lei/mp și să fie alte criterii de eligibilitate.

D -na Tonenchi: Sunt în stare de incompatibilitate cu acest proiect și vă rog să-mi permiteți să nu votez.

Dl Petrișor: Alin.2 al art.13, pct. 7 de la pot participa la licitație pentru aceste amplasamente doar societățile comerciale care dețin puncte de lucru care se află la maxim 250 de m, să fie șters, radiat, și vă spun de ce. Pentru că tot în acest regulament la art.17, se spune: Terasele amplasate pe raza municipiului Timișoara vor fi racordate la utilități: apă, canal electrice. Păi dacă la 17 spune că vor fi racordate la apă, canal electrice îmi puteți spune de ce alin. 2 al art.13 este necesar acolo.

Dl Orza: Singura chestie este legată de toaletă, să asigure toaletă și nu ecologică. Dl.Petrișor: Eu zic că acest alin. să dispară. Este amendamentul meu

Dl. Orza: Vă rog să completați amendamentul cu cele referitoare la toalete pentru că cetățenii care stau în zona teraselor , spun că unii dintre consumatori vin și-și fac nevoile , pentru că ei profită de faptul că-i toaletă publică în zonă, și toaletele lor le țin la cheie.

Dl Petrișor: Domnule Viceprimar, păi asta vroiam să vă zic. La art. 17 scrie : terasele de pe raza municipiului Timișoara vor fi racordate la apă, canal electrice. Asta înseamnă și toaletă.

Dl Secretar: Și atunci după dvs. domnule consilier poate să vină oricine din Timișoara ...

Dl Petrișor: Da, pentru că vine în concordanță cu ce ați citit dvs mai devreme din prevederile Ordonanței cu discriminarea , cu transparența

Dl.Secretar: Și atunci, dacă prețul cade, vine oricine, ce criterii de eligibilitate mai aveți, ce criterii puneți.

Dl Petrișor: Aceleași criterii ca pentru toată lumea , să participe să liciteze,

D -na Vlad: Cred că dăm prea mare amploare la toată treaba. Să votăm Regulamentul așa cum am spus pentru aici mai intervine Direcția de Sănătate Publică, sunt o mulțime de foruri care-și vor pune condiții.

Dl. Președinte: Supun prima dată la vot amendamentul Comisiei I cu purtător de cuvânt dl Sarafolean prin care se interzice comercializarea în rulote în zona cetate și Zona centrală.

Inițiez procedura de vot pentru amendamentul se interzice rulotele în zona Pieței Centrale și zonele istorice.

Închei procedura de vot:

 • - 17 voturi pentru și 4 abțineri. Amendamentul a trecut.

Amedamentul doamnei Blaj prin care propune înlocuirea termenului de construcție, am înțeles, cu termenul „amenajări”, și al domnului Pășcuță;

Inițiez procedura de vot:

 • - 20 voturi pentru. Amendamentul a fost aprobat.

Amendamentele dl. Țucu: Art.2 reformulat: Amplasamentele pentru desfășurarea de comerț stradal vor fi propuse de către Direcția de Urbanism și aprobate prin hotărâre a Consiliului Local

Se supune la vot: Inițiez procedura de vot:

 • - 23 voturi pentru . A trecut amendamentul

Amendament Țucu: Art.13 alin.3 reformulat: Pe strada Alba Iulia terasele vor fi amplasate în fața punctului de lucru lăsând un spațiu de trecere în mijloc de minimum 3 m față de axul străzii , de fiecare parte.

Inițiez procedura de vot:

 • - 21 voturi pentru și 1 abținere. S-a aprobat.

Amendament Țucu: La pct 7 cu toată deferenta pentru colegul Petre Petrișor, există și un drept de preemțiune , care se aplică nu în cazul de față, ci în alte situații, care acordă niște avantaje vecinului imediat. Ne putem prevala la o adică pentru decizia pe care o luăm de să zicem de precedentul juridic.

Dl Petrișor : Este o mare diferență între dreptul de preemțiune și ce discutăm noi acum.

Dl. Țucu: Din punct de vedere al spiritului legii lucrurile se cam aseamănă .

La art.14 - Condiții de eligibilitate în caz de selecție:

 • -  calitate, notarea proiectului arhitectural de amenajare: max. 30 puncte

 • -  experiență în domeniul comercial: max. 10 puncte

 • -  prețul : max. 60 puncte.

Puitem scrie dedesupt: Grila de punctaj constituie Anexă la prezentul proiect de hotărâre și va fi aprobată prin decizia Primarului

Dacă nu se dorește rămân doar la amendamentul privind condițiile de eligibilitate.

Dl Președinte: Supun la vot doar prima parte. Inițiez procedura de vot.

 • - 9 voturi pentru

 • - 5 împotrivă

 • - 3 abțineri

A căzut

Dl Țucu :9 din 17 este majoritate simplă

Dl Secretar: Sunteți 23 prezenți. Domnilor consilieri vă rog să votați.

Dl Țucu: Domnule Secretar. Prima condiție era să voteze jumătate plus unu din membrii prezenți. Au votat. A doua condiție era majoritatea simplă. S-a întrunit.

Dl Secretar: Nu se poate să stați în sală și să nu vă exercitați votul. Sunteți 23 prezenți.

Dl Petrișor: Nu ne puteți obliga să votăm. Sunt 17 voturi valabil exprimate din care 9 pentru. A trecut.

Dl Țucu: Ultimul amendament: Art.23 lit.c : Utilizarea rulotelor de alt tip decât cel comercial neomologate și neînmatriculate în UE. Mai este o chestiune de topică la 24 lit.a , acolo unde se sancționează neafișarea într-o limbă de circulație internațională a listei de meniuri cu prețuri , și în paranteză scrie „la terasele sezoniere”. Ar trebui fără paranteză .

Dl . Președinte: Votăm scoaterea parantezelor și înmatriculate în UE

Inițiez procedura de vot.:

 • - 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri. A trecut.

Dl Petrișor - amendament: Am spus că prevederile art.13. pct.7 alin.2 să nu se mai regăsească., pentru că prevederile se regăsesc în art.17.

Dl Achimescu: Ce-ar însemna să se mai construiască niște toalete.

Dl Primar: Avem WC-uri publice în zonă. Nu se poate pune problema așa. Ei țin terasele 3 luni.

Dl Președinte: Supun la vot amendamentul domnului Petrișor:

Inițiez procedura de vot:

10 voturi pentru, 4 ămpotrivă și 3 abțineri. A trecut, cu majoritate simplă

Dl. Ciuhandu- amendament: Vreau să fie comercianții tratați în mod egal, ceea ce înseamnă că dacă cine are terasa în față plătește 2lei/mp., și celălalt să plătească același tarif, dacă nu să găsească altă soluție. Toată lumea cu 2 lei/mp./zi. - La art.14 pct.c.

Dl Țucu: La art.14 lit. C scrie prețul și este criteriu acolo, suma oferită pe mp./zi, nu este decizie privind prețul. Acest preț este minim, de acolo pornește licitația. Deci dacă doriți să eliminați acea discriminare atunci trebuie să mergeți la art. 13 alin 7 unde spune că pentru terasele sezoniere din municipiul Timișoara care nu sunt amplasate în fața punctului propriu de lucru cu profil de alimentație publică, în funcție de minim 1 an , se va organiza licitație publică . Acolo ar trebui să mergeți să modificați și să spuneți că toate locațiile pentru terase se vor da prin licitație publică.

Dl Ciuhandu: Eu nu doresc să se dea toate prin licitație publică pentru că este expres stabilit că cele care sunt în față nu se licitează.

Dl Orza: Cum să facem licitație în fața restaurantului unui om , ca să vină altul să-și pună terasa.Unde se duc cetățenii de pe terasă. Înăuntru la celălalt , la toaletă?

Dl Țucu: Aceeași idee o susțin și eu.

Dl. Orza: Ideea era că nu trebui a să faceți din preț chestia cea mai importantă.

Dl Țucu: Dacă dl O. Ciuhandu dorește ca toți să plătească preț fix, trebuie la articolul dinainte.

Dl Ciuhandu.: Ce putem să licităm la o licitație ? dacă licităm prețul nu mai suntem echitabili , iar celelalte terase vor avea un preț foarte ridicat . Criteriile de a alege cine câștigă sunt altele decât prețul, și anume proiecte , experiență, altele. Ce se întâmplă dacă eu fac amendament și trece , în condițiile în care amendamentul dl prof. Țucu a trecut.

Dl Secretar. Se va vota ori a dumitale ori a dânsului. Se pot face 10 amendamente pe aceeași problemă, că de aia este amendament, și se votează când se ia în plen, per total, care amendament trece.

Dl Ciuhandu: De acord, susțin amendamentul să se plătească 2lei/mp/zi iar criteriile să fie altele decât cele legate de preț.

Sunt 2 criteri: notorietate, proiectul arhitectural și experiența. Se pot găsi și alte criterii.

Propun notorietatea proiectului 70 puncte și experiența 30 puncte.

Dl Președinte: Inițiez procedura de vot

-12 voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri A trecut.

Dl. Secretar: Din acestea 2 se pune la vot care rămâne.

Dl. Țoancă: N-am mai ajuns la o astfel de situație.

Dl. cons. Ciuhandu: Domnule președinte, cred că amendamentul meu a avut mai multe voturi pentru, decât celălalt. A avut 12 voturi pentru, iar celălalt a avut 9, dacă nu mă înșel.

Președinte: Nu știu dacă acesta este într-adevăr un criteriu de judecată și în mod sigur mai mulți dintre noi au votat pentru la ambele variante.

Dl. viceprimar Orza: Dacă ar fi votat toți consilierii prima dată, probabil că ar fi fost altă discuție, dar au votat numai 17, iar alții nu au votat.

Dl. cons. Ursu: Noi, la votarea anterioară, nu am auzit când domnul președinte a spus să votăm. Eu de aceea nu am votat.

Președinte: Domnule Ursu, nu știu dacă acesta este motivul și dacă n-ați auzit, probabil că nu ați fost atent, dar dacă domnul secretar spune că legal este prin arbitraj să decidem care din amendamente rămâne, amândouă fiind cu vot pozitiv, nu-mi rămâne decât să supun din nou la vot atenției dumneavoastră. Inițiez procedura de vot pentru primul amendament, al domnului Țucu.

Se votează: 7 voturi pentru;

13 voturi împotrivă;

Președinte: Supunem acum la vot amendamentul domnului Ciuhandu.

Se votează: 15 voturi pentru;

6 voturi împotrivă;

2 abțineri.

Dl. secretar Cojocari: Domnule Ciuhandu, spuneți cum a rămas amendamentul.

Dl. cons. Ciuhandu: 70% proiectul, 30% experiența și 2 lei/mp/zi același preț pentru toată lumea.

Dl. primar Ciuhandu: Domnule Ciuhandu, vorbeați de subiectivism; ați reușit să-l absolutizați acum la maxim, dar sperăm să iasă bine.

Președinte: Supun la vot acum proiectul împreună cu amendamentele care au fost votate.

Se votează: 17 voturi pentru;

2 voturi împotrivă.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea orarului de funcționare în perimetrul Campusului Universitar Timișoara.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind desfășurarea activităților comerciale în perimetrul Campusului Universitar.

Președinte: Pe ordinea de zi avem două puncte la care îmi doresc din suflet să nu întârziem atât cu discuțiile, proiecte care consider că ar trebui să le discutăm cumva conjugat sau cuplat, pentru că prevăd același obiectiv, respectiv la orarul de funcționare și la activitățile comerciale din Complexul Studențesc. Aveți probabil și dumneavoastră în mapă mai multe adrese de la diverse federații studențești din Complex.

Dl. primar Ciuhandu: Domnule președinte, eu vreau să fac o foarte scurtă recapitulație a acestui aspect. Noi am fost sesizați de mai multă vreme de organele de poliție, de riveranii așa zisului Campus Universitar, de asociațiile studențești, referitor la faptul că zona Campusului Universitar nu este din păcate ceea ce ar trebui să fie într-un oraș european. În consecință, în luna octombrie am primit o sesizare de la asociațiile studențești, sesizare căreia nu i-am putut da personal curs, dar s-a dorit o discuție. A fost domnul viceprimar Orza și s-au discutat problemele zonei respective. De atunci s-au făcut dezbateri publice, s-au înaintat cele două proiecte pe care le discutăm astăzi. Am mai primit astăzi în cursul zilei din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, o adresă în care ni se cere să veghem la respectarea prevederilor legislației în vigoare, câtă vreme facem parte din Uniunea Europeană și citez: „Federația noastră sprijină demersurile organizațiilor studențești din Politehnica din Timișoara, prin adresa înaintată Consiliului Local referitoare la interzicerea comercializării de băuturi alcoolice și a programului de funcționare.” O altă adresă pe care am primit-o este iscălită de Liga studenților din Facultatea de Mecanică, Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare, Sindicatul Liber Studențesc de la Facultatea de Construcții, Organizația Studenților Hidrotehniști, Liga Studenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Liga Studenților Chimiști, Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Liga Studenților din Facultatea de Management în Producție și Transporturi, care spun: „Vrem un Complex european curat și civilizat, cu respectarea legislației în vigoare, stipulată prin Hotărârea de Guvern din martie 1994, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 2002 privind delimitarea Campusului ș.a.m.d. Considerăm că odată cu integrarea in Uniunea Europeană, Timișoara, unul din cele mai mari centre universitare din țară, trebuie să aibă un complex studențesc model, mai degrabă cu tendințe europene, decât balcanice.” Mi se pare corect. Mai avem și alte sesizări, iar noi ne-am simțit obligați față de aceste solicitări, față de rapoartele poliției, față de sesizările oamenilor, să luăm poziție. Această poziție nu este îndreptată împotriva nimănui, dar trebuie reținut, că un oraș european nu se autodefinește ca fiind european. El trebuie să fie european prin comportamentul cetățenilor, indiferent că sunt băștinași sau sunt veniți aici, prin modul în care funcționează serviciile publice, instituțiile, comerțul ș.a.m.d. Ceea ce se întâmplă în momentul de față în zonă, după părerea mea este un abuz din partea unora care comercializează alcool de dimineață până seara, este un abuz din partea acelora care nu respectă un minim de program În orice țară civilizată exceptând zone speciale, ghetouri care sunt dedicate prostituției sau jocurilor de noroc, unde nu există îngrădiri și care sunt realmente separate de restul comunității, asemenea stare de fapt nu există. Noi nu vrem să separăm Campusul, pentru că el aparține orașului și majoritatea celor care au venit la studii cred că au venit să studieze carte și nu să studieze liste de meniuri prin restaurante și birturi. Atunci consider că dorința studenților este absolut întemeiată, n-am nici un drept de vot, dar o susțin în totalitate, pentru că trebuie un minim de decență, care înseamnă în primul rând un orar. Nu mi se pare normal ca între 12 noaptea și 8 dimineața, să nu existe nici un fel de restrângere. Dacă se dorește o asemenea zonă în Timișoara, n-avem decât prin hotărâre de consiliu Local să alocăm două hectare și să vină investitorii să facă un fel de paradis de noapte. Nu e o problemă, dar într-un Campus Universitar situat în centrul orașului, cred eu că este sub demnitatea acestui oraș să mai continue asemenea stări de fapt. Susțin limitarea orarului, zic eu în termeni rezonabili, între ora 24 și 8 dimineața, dacă vreți, îl puteți amenda, iar pe de altă parte, consumul de băuturi alcoolice mi se pare normal să se facă în unități specializate, ca în tot orașul. Dar a veni și a amenința primăria , a închide localul și a pune pe primărie răspunderea faptului că nu putem consimți la aprobarea consumului de alcool fără nici un fel de restricții, asta mi se pare cam mult. Trebuie să înțelegeți că nimeni nu dorește să se atingă de interesele comercianților, știu că aveți avocați, doresc ca toată lumea din orașul acesta să o ducă bine, dar nu cu prețul unei coruperi morale și individuale a acelor oameni. Eu sunt convins că pe cei care stau în complex, părinții i-au trimis la școală. Nu trebuie să ne coborâm doar la simpla justificare că trebuie consumat alcool. Asta e cea mai primitivă formă de comerț. Mi se pare inacceptabil ca să cuplăm această formă de comerț primitivă, de statutul unui oraș universitar. Este un punct de vedere. Eu cred că această dezbatere trebuie să aibă în vedere aceste aspecte, pentru că nu doresc ca în centrul orașului să apară un ghetou în care să ne fie rușine să intrăm pentru că suntem Timișoreni. Cred că zona trebuie ridicată, este o zonă care adăpostește elite potențiale ale țării, pe care n-aș dori să-i facem simpli consumatori de alcool. Este un punct de vedere pe care-l susțin. Dacă Consiliul Local consideră că se pot cupla cele două proiecte de hotărâre, în numele executivului eu n-am nici un fel de obiecție. Problema este să fie o dezbatere serioasă, în care să nu fie prejudiciat nimeni, dar în primul rând să fie avantajat mediul studențesc de acolo și imaginea Timișoarei ca centru universitar.

Dl. viceprimar Orza: Așa cum a spus și domnul Primar, în toamnă a fost invitată Primăria, alături de alte instituții ale statului, Poliție și altele, la o întâlnire de la Facultatea de Mecanică, cu toate ligile. Acolo s-au discutat niște chestiuni, între timp au apărut și în presă campanii foarte agresive legate de situația din complex, Poliția a transmis statistic niște cifre, nu vreau să intru în chestiuni de cuantificare. Probabil că pentru multă lume, 33 de dosare penale într-un areal restrâns cum e Complexul Studențesc, înseamnă totuși o anumită gravitate, dacă ne gândim că pe lângă ele mai sunt încă vreo douăzeci și ceva cu autori necunoscuți și vreo 470 de amenzi date pentru tulburarea liniștii publice. Eu vreau doar să spun că nu e vorba de o lege a prohibiției, pentru că nimeni nu își poate imagina că un student sau oricare cetățean nu-și poate procura băuturi alcoolice dacă vrea să bea. Am citit acum două zile într-un ziar din Timișoara o statistică făcută pe elevii de liceu din Timișoara. Acolo se spunea că sunt foarte îngrijorătoare cifrele care artă că după vârsta de 10 ani elevii încep să bea, o parte din ei. În calitatea mea de responsabil cu partea socială, am participat la o serie de acțiuni ale Direcției Antidrog și ale tuturor serviciilor antidrog și acolo cifrele erau la fel, destul de grave, legate de tineri. Dacă am fi dat o HCL care să le interzică studenților să bea pe raza orașului Timișoara, am fi fost comici. Nu este vorba de asta. Problema se pune în acel areal care nu este un campus în adevăratul sens al cuvântului pentru că a fost creat acolo, s-a ajuns și la proprietăți private, la domeniul public, la proprietatea spațiilor unor universități și nu este un campus eterogen așa cum este cel de la Zootehnie, dar este totuși o zonă preponderent studențească. Atâta timp cât universitățile au venit și au trimis o doleanță către Consiliul Local în ceea ce privește restrângerea programului, coroborat cu problemele pe care le-a ridicat Poliția, cred că suntem obligați să luăm măsuri. Eu vreau să explic de ce am introdus două proiecte de hotărâre, unul superdrastic legat de interzicerea băuturilor și celălalt foarte larg, care vine să definească programul. În urma dezbaterilor de la audierea publică, au venit propuneri. Una dintre ele a fost cea legată de program și s-a spus că există activități de genul intrenet-cafe-uri, fast-food-uri, care nu reprezintă magnet pentru infracționalitate și nu au activități legate de alcool. Am zis da, mie mi se pare foarte pertinentă propunerea. Mă refer la spații închise și nu la terase. De aceea, cred că trebuie discutate împreună cele două proiecte, pentru că sun interdependente unele de altele și nu cred că trebuie să le discutăm separat, iar în final cred că trebuie găsită o soluție de mijloc. Acea zonă se îndepărtează tot mai mult de zonă cu activitate studențească. Până la urmă, în toate zonele orașului, oricum magazinele se închid la o anumită oră. Sigur că studenții sunt oameni majori, așa cum spunea domnul primar, ei sunt elita, ei reprezintă elita unei anumite generații. Dacă le punem sub nas la baza căminului birturi, e clar că și din partea noastră deja nu e o chestiune prea O.K. Închei și spun că mi-aș dori să discutăm cele două puncte care se referă la Complexul Studențesc împreună și să rezulte cel puțin un proiect de hotărâre care să reglementeze cumva un anumit tip de ordine în Complexul Studențesc. Vreau să le spun comercianților că nu am nici un fel de parti pri-uri cu nimeni, nici măcar nu-i cunosc și n-am absolut nimic cu ei.

D-na cons. Blaj: Eu aș vrea să fac o remarcă. Conducerile Universităților solicită Primăria, ceea ce e foarte bine, numai că în spațiile multor facultăți funcționează localuri , baruri care comercializează băuturi alcoolice, cu program peste noapte. Eu cred că dânșii ar trebui să-i facă întâi ordine acolo E vorba de un contract privat între ei și comerciantul respectiv, nu putem noi să intervenim. Dânșii întâi să-și facă curat în proprietatea lor și nouă, Consiliului , să ne rămână să ne ocupăm de restul problemelor din Campus.

Președinte: Sunt absolut de acord, iar vis a vis de discuțiile din mass media, din presă și de la televizor, acuzații de tipul că se încalcă prin acest proiect autonomia universitară, sunt total false. Nu are nici o legătură cu autonomia universitară sau cu limita autonomiei universitare.

Dl. cons. Karagena: Pot să vă spun că eu sunt în dezacord cu foarte mult din ce s-a vorbit aici, pentru că în primul rând solicitarea rectoratelor universităților mi se pare cel puțin imorală pentru că în cea mai mare parte ei au dat frâu acestei chestii și vin în fața Consiliului Local să o oprim noi, prin Hotărâre a Consiliului Local. Nu pot să cred că după ce au dat drumul unor asemenea chestii și au cerut și aprobarea organizațiilor studențești, brusc au aflat că nu e așa de bine ce au făcut. Cred că în primul rând, dacă au dorit să vină cu o problemă morală, veneau după ce își rezolvau problema lor internă. Apoi eu cred că această discuție nu ar trebui să facă obiectul unei hotărâri de Consiliu Local. Cum domnul primar spunea că putem oferi unor investitori să-și facă diverse activități, eu cred că le putem oferi, dacă chiar credeți că universitățile stau chiar așa de rău cu spațiul, să-și facă un Campus în care să-și facă regulamentul propriu, în care n-ai voie nici să dormi sau să te trezești. Mie mi se pare imoral ca o universitate să vină să solicite uni consiliu local să ia asemenea hotărâri referitoare la ce trebuie să facă un student. Vorbim de un student ca de un minor, ca de un copil handicapat, ca de un copil care nu știe ce vrea să facă și dacă-i punem birtul în fața casei, se face alcoolic. Eu m-am născut în Complex și pot să vă spun că am văzut de la prima fundație cum uneori căminele chiar au fost construite abuziv în grădinile oamenilor. Acum să le spunem oamenilor de acolo că ei trebuie să se supună unei hotărâri de Consiliu Local pentru că ei locuiesc în Complex și unii au 120 de ani, eu cred că asemenea reguli se pot impune exclusiv de către universitățile care-și construiesc acest campus. Nu o hotărâre de consiliu local poate să spună unui tânăr dacă are voie să bea o bere sau nu pe o rază sau nu. Probabil că la anul sau peste doi ani, studenții n-or să mai aibă voie să bea alcool pentru că le dăunează grav sănătății. Nu cred că niște persoane care sunt strungari sau eu știu ce-or fi ei, au voie să facă niște lucruri, iar studenților trebuie să li se interzică. Sper că pornind de la premisa că chiar nu cunosc pe nimeni în Complex, decât că m-am născut și am stat câțiva zeci de ani acolo, nu cunosc nici un comerciant, dar vreau să apăr doar un principiu al meu, eu cred că o persoană majoră nu poate fi obligată printr-o hotărâre de consiliu local să aibă un program de funcționare. În concluzie, eu spun că lucrurile ar trebui reglementate doar prin legislația în vigoare care este suficientă. Și pentru infracțiunile din Complex cred că avem o poliție.

Dl. Primar Ciuhandu: Avem o poliție care are argumente să intre și să facă ordine, numai că cu asta îi dezarmați...

Dl. cons. Karagena: Dacă dvs. credeți că printr-o hotărâre de consiliu local le dăm argumente.

Dl. viceprimar Orza: Suntem obligați printr-o hotărâre de consiliu local, pentru că doar Consiliul Local poate stabili un orar de funcționare, nu universitățile.

Dl. cons. Karagena: Dacă aveau campus-ul pe terenul lor, atunci l-ar fi stabilit fix cum vor ei.

Dl. viceprimar Orza: Vă aflați într-o mare eroare.

Dl. cons. Karagena: Eu nu cred că la Agronomie noi le stabilim orarul de funcționare.

Dl. viceprimar Orza: Acolo nu există așa ceva. Noi nu stabilim orarul de funcționare al studenților. Noi stabilim orarul de funcționare al activităților economice. Consiliul Local cu asta se ocupă.

Dl. cons. Karagena: Dar de ce numai pe raza a ceea ce cineva numește campus?

Președinte: Cred că sunt discuții în contradictoriu neutile, urmând să votați după cum considerați. Dau cuvântul domnului Grindeanu.

Dl. cons. Grindeanu: Există argumente și pro și contra. Vreau să vă spun că am stat și eu 6 ani în Complex, știu ce înseamnă viața în Complexul Studențesc, este adevărat că aici vine foarte multă lume care nu face parte dintre studenți, dar aș avea nevoie de câteva clarificări. În primul rând eu știu că există o Hotărâre de Guvern pe treaba asta și a mai existat o Hotărâre de Consiliu Local. Întrebarea este de ce nu s-au pus în aplicare până acum. În al doilea rând, de ce acesta este perimetrul? Din câte știu eu mai sunt cămine de exemplu în zona MV-ului, în zona Medicinei, la Agronomie, mai sunt și universități private care au cămine. Cum ați ajuns la concluziile astea?

Dl. viceprimar Orza: Pentru că onoratul Consiliu Local a votat o zonă în sensul acesta și la zona asta ne referim acum. Dacă aveți propuneri să extindem, cu drag.

Dl. cons. Grindeanu: De ce nu le-ați pus în aplicare până acum? ...

Dl. viceprimar Orza: Ați votat o HCL care definea un areal al Campusului. Eu la asta m-am referit

Președinte: Avem o HCL din 2002, nr. 178, prin care se delimitează raza Campusului Universitar.

Dl. cons. Grindeanu: În MV-uri nu sunt cămine? La Medicină nu sunt cămine? În Lipovei nu sunt cămine?

Dl. Primar Ciuhandu: Știți ce vă rog? Faceți o listă cu toate zonele astea și le discutăm la rând. Noi acum discutăm zona așa zisului Campus Universitar , delimitat printr-o HCL și am cerut două chestii: odată un orar de funcționare , o limitare ca între orele 24 și 8 dimineața să fie închise localurile, iar a doua chestiune era legată de alcool. Acum discutăm problema de acolo, nu discutăm problema din Calea Lipovei sau din altă parte. Putem să o discutăm și pe aia, dar nu acum.

Dl. cons. Ciuhandu: E adevărat că în sală sunt două tabere, cei care sunt pro și cei care sunt contra. Eu n-aș face referire la ici una din taberele respective, pentru că toți sunt cetățeni din Timișoara. Mă refer la primul proiect de hotărâre, cel legat de orarul de funcționare. Am făcut cu greu rost până la urmă de ceea ce înseamnă delimitarea prin hotărârea din anul 2002 a Campusului Universitar. O aveți și dvs., dar nu prea e bine delimitată, noi am încercat să o delimită și cred că există un original aici în sală și aș ruga să fie arătat originalul respectiv. Campusul Universitar nu se referă doar la zona de Complex, Cămin 10, 11, 12, 22, 21, ci e o zonă mult mai vastă, care prin hotărârea din 2002 mai are și un perimetru de 100 de metri, o zonă tampon, o zonă de protecție. Eu pun o întrebare simplă, mă interesează dacă orarul se referă și la benzinăria de lângă Lukoil. Această unitate va a avea interdicție să comercializeze motorină și benzină după ora 24, pentru că ea intră în acest areal?

Dl. viceprimar Orza: Eu cred că am răspuns mai devreme. Am zis că la audierea publică s-a spus să se accepte non-stop chestiunile care nu țin de alcool. Eu personal sunt de acord, numai că trebuie să fie și Consiliul.

Dl. cons. Ciuhandu: Corect, numai că proiectul de hotărâre spune că se stabilește orarul de funcționare pentru toate activitățile comerciale care funcționează în perimetrul Campusului Universitar.

Dl. viceprimar Orza: Da domnule, dar de asta a fost audiere publică, să se vină cu amendamente. De-asta există Consiliul Local, să vină cu amendamente.

Dl. cons. Ciuhandu: Cred că trebuie să avem grijă ce înseamnă această delimitare și ce activități se desfășoară în zonă. Am pus o întrebare pentru că am văzut aici pe hartă PECO, la 3 metri. Mă refer mai departe la ceea ce se întâmplă vis- a -vis de BRD, e Ștrandul Termal, care intră în aceeași zonă după harta care e aici și după hotărârea de consiliu. Aș vrea să se aducă originalul. Originalul e aici, pe original, cei 100 de metri, intră. Deci, tot ceea ce înseamnă comerț pe malul Begăi, acolo unde e Electrica și absolut tot, ar trebui să închidă.

Dl. Primar Ciuhandu: Nu intră domnule, fii liniștit, că nu intră.

Dl. cons. Ciuhandu: Eu sunt foarte liniștit, numai că hotărârea de consiliul de care spuneți dvs. e în vigoare.

Dl. cons Achimescu: Scrie, domnule primar, bd. Mihai Viteazul, Vasile Pârvan, Piața Leonardo da Vinci. Asta exact acolo intră, e scris, nu mai trebuie să citim desenul.

Dl. cons. Ciuhandu: Mai pun o întrebare. Eu, întâmplător în Complex mănânc la restaurantul Cucina, care e acolo de 20 de ani. Ce va face acest restaurant? Se va închide? Pentru că face parte din areal și la ora 24 trebuie să închidă.

Dl. viceprimar Orza: Păi restaurantele de aici din centru nu se închid la ora 24?

Dl. cons. Ciuhandu: Unele da, altele nu. Dacă te afli într-un restaurant și la ora 11 și treizeci îți ia comanda ...

Dl. viceprimar Orza: Domnule consilier, v-am explicat că eu nu doresc să se închidă restaurantele. Haideți să facem amendamente concrete. Singura preocupare era de căminele studențești. Restul, nici o problemă, vedeți care sunt, le acceptați până la 12 sau până la 8 dimineața.

Dl. cons. Ciuhandu: Înseamnă că nu mai trebuie să facem referire la hotărârea din 2002 și să înțelegem că există o nouă delimitare a Campusului Universitar și nu delimitarea prin această hotărâre.

Dl. viceprimar Orza: Delimitarea a făcut-o Consiliul Local . Domnul arhitect șef e aici.

Dl. cons. Ciuhandu: E în vigoare acea hotărâre? Domnul arhitect șef ne spune că e în vigoare.

Dl. viceprimar Orza: Repet, a votat-o Consiliul Local, n-a inventat-o nimeni.

Dl. cons. Ciuhandu: A votat-o Consiliul Local, dar noi aici discutăm să facem amendamente. Să reducem zona? Nu știu ce să facem.

Dl. Viceprimar Orza: Aveți dreptul să faceți orice.

Dl. primar Ciuhandu: Domnule Ciuhandu, eu vă spun ce trebuie să facem: trebuie să luăm o atitudine și să lăsăm speculațiile astea că îi menajăm pe unii pentru că ne votează și îi criticăm pe alții. Eu n-am nici un fel de interes, decât de a păstra prestigiul acestui oraș. Dacă vă deranjează zona aia de protecție de 100 de metri, faceți un amendament în Consiliul Local, renunțăm la zona de protecție de 100 de metri ca să nu pice PECO sub incidență sau ștrandul de vis-a-vis, nu e nici un fel de problemă. Aici se discută însă un principiu. Odată se cere să se introducă o restricție orară, așa cum funcționează ea în restul orașului între orele 24 și 8 dimineața, iar a doua, dacă se poate sau nu, dacă nu se dorește, să curgă alcoolul în valuri, nu e o problemă. Astea sunt cele două probleme la ordinea de zi. Dacă luăm atitudine față de astea, bine. Dacă nu, putem discuta până mâine.

Dl. cons. Ciuhandu: Vreau să revin și să spun că în Complex trebuie să existe o ordine și o disciplină. E clar. Problema e cum definim acest Campus Universitar și dacă acceptăm să rămână această structură sau o altă structură. Dacă acceptăm, atunci putem să discutăm și de orar și de toate celelalte, numai să știm la cine se referă, pentru că după hotărârea din 2002, lucrurile sunt puțin neclare. Eu cred că toată lumea din sală s-a gândit atunci când a vorbit de Campus să spună la Complexul Studențesc, la buricul târgului, acolo unde se duce lumea. Nu s-a referit și la alte zone, care implicit, legate de această hotărâre la care se face referire, intră sub incidența acesteia.

Dl. cons. Țepeneu: Până acum am ascultat niște păreri pro sau contra, nu s-au adus niște amendamente, va trebui să votăm cum credem noi de cuviință vis-a-vis de expunerile de motive, de intervențiile studenților și așa mai departe, nu înainte de a-i da cuvântul și domnului secretar.

Dl. secretar Cojocari: Domnilor consilieri, discuția care a plecat vis-a-vis de Complex, a plecat pe următoarele considerente: Consiliul Local este cel care stabilește orarul de funcționare al tuturor unităților de pe raza Municipiului Timișoara. Orarul de funcționare din Complex a fost stabilit, eu zic, incorect, numai de către executiv, fără să aibă girul dumneavoastră și s-au dat autorizații de funcționare în Complex, la unii de la ora zero la douăzeci și patru, la alții de la 8 la 22, cum a cerut fiecare sau cum s-a considerat. În Ordonanța 99, la art. 10 și 11 spune clar: „ Autoritățile administrațiilor publice locale sunt obligate, în conformitate cu solicitările, să stabilească orarul de funcționare.” Deci, dumneavoastră astăzi puteți hotărî programul să fie cum s-a propus de către executiv, cum s-a propus de către rectorate, cum se cere de către o parte de comercianți, dar este atributul dumneavoastră și trebuie să hotărâți un orar de funcționare vis-a-vis de acel complex. Cu HCL 178 s-a stabilit perimetrul Campusului Universitar. Este o hotărâre adoptată în 2002 și care este în vigoare. Dacă vreți s-o modificați, puteți s-o modificați în ședința viitoare, dar nu în ședința de astăzi, pentru că nu avem materialul pregătit.

Cu problema de desfacere a băuturilor alcoolice, e Hotărârea 128 din 1994, privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților, în care se spunea că :”În incinta unităților de învățământ de toate gradele, a căminelor, locurilor de cazare pentru elevi și studenți, în curțile acestor imobile, precum și pe trotuare sau pe aleile de acces în aceste unități, se interzice comercializarea ori expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a tipăriturilor, a înregistrărilor audio-video cu conținut obscen.” În toate autorizațiile noastre care sunt date, sunt date să se respecte această hotărâre. Oricând puteau să vină organele de poliție, oamenii noștri, să constate că se vinde alcool, să aplice sancțiunile respective. Problema s-a pus și s-a discutat, pentru că au fost dezbateri în presă, au fost dezbateri la televiziune, au fost voci pro și contra, când a fost acțiunea domnului prefect Răducanu, în 2003. Acea acțiune s-a soldat cu un protocol semnat de domnul prefect Răducanu, de domnul primar Ciuhandu, de cei 4 domni rectori și de cei 4 președinți de ligi de studenți. În acel protocol se lăsa să se vândă numai bere și vin. Protocolul acela, din păcate, nu a fost materializat să fie supus spre aprobare Consiliului Local și a rămas doar o hârtie, dumneavoastră aveți două variante: astăzi trebuie să hotărâți programul de funcționare în Complex cum considerați dumneavoastră, iar al doilea lucru, vis-a-vis de problemele cu alcoolul există următoarea discuție: trebuie să delimitați unde nu ai voie să vinzi acest alcool și să stabiliți unde este problema, pentru că și o unitate privată desface tot în public, pe domeniul public. Eu am aici, nu vreau să vă pierd timpul acum ca să vă spun ce înseamnă protejarea pe domeniul public, ce înseamnă proprietatea publică și ce înseamnă proprietatea privată. Nu asta discutăm, dar dumneavoastră trebuie amândouă proiectele să le analizați, le discutați și vă stabiliți un punct de vedere. Ați văzut cum se pun problemele, unii zic că vor să se odihnească în complex, nu să fie bairamuri și chefuri toată noaptea, discuții și scandaluri. Alții zic că învață ziua, iar seara vor să se distreze, să stea la o bere, să nu mai meargă până în centru, sunt și prețuri mai accesibile, sunt și interese de comercianți, hotărâți dumneavoastră. Dar nu spuneți că nu e atributul dumneavoastră să stabiliți orarul de funcționare.

Dl. cons. Karagena: Dacă-mi permiteți, eu înțeleg că de fapt singura problemă e că ar trebui interzisă vânzarea de băuturi alcoolice între 24 și 8, că în rest nu-i nici o problemă.

Dl. viceprimar Orza: Cum am spus și la început, găsiți o cale de mijloc.

Dl. cons. Moldovan: Îmi cer scuze, știu că suntem obosiți, eu aș veni cu o propunere clară: să votăm hotărârea de la pct. 7 cu orarul în sensul în care să amendăm art. 1 cu excepțiile de rigoare, referitoare la : servicii conexe pentru studenți (xerox, internet cafe, vânzare de carte și așa mai departe), comercializarea produselor nealcoolice, alimentare și de tip fast food, inclusiv benzină și așa mai departe, iar la problema cu alcoolul să renunțăm după ora 24.

Dl. primar Ciuhandu: Deci ziceți să amendăm proiectul nr. 7, iar proiectul 8 să nu-l mai discutăm.

Dl. cons. Achimescu: Domnule președinte, eu tot n-am înțeles de la domnul secretar, există un orar de funcționare acum în Complex, pe care l-ați aprobat?

Dl. secretar Cojocari: Nu. Există autorizații individuale de funcționare. Nu este nici o dispoziție a domnului primar care spune că în Complex este program, nu este nici o hotărâre a Consiliului Local.

Dl. cons. Achimescu: Adineauri spuneați de ora 10, ora 12...

Dl. secretar Cojocari: Așa s-au dat autorizațiile. Eu ce să fac? De aia spun că trebuie să le dați dumneavoastră într-un cadru organizat, să stabiliți cum se dau.

Dl. primar Ciuhandu: Domnule Achimescu, există unii care funcționează până la ora 22, alții până la 23, alții până la 24, alții până a doua zi. Problema este așa cum în restul orașului avem acest atribut - Consiliul Local - de a introduce un orar standard, asta am cerut la primul punct, ca între orele 24 și 8, localurile să fie închise. Asta înseamnă implicit ce a zis domnul Karagena...

Dl. cons Achimescu: Domnule Primar, la ora 8 dimineața încep cursurile. Sunt acele fast food-uri care dacă sunt închise la ora 8.

Dl. viceprimar Orza: Domnul cons. Moldovan a făcut un amendament în sensul acesta și eu aș dori să-l detaliez. Deci, când e vorba de fast food și chestii care rămân peste noapte, legate de mâncare și de alte lucruri, în afara domeniului public, deci, în spațiile închise. Adică nu face fast food în sensul că stă terasa aia acolo, mănâncă hamburger pe terasă și se bat.

Dl. cons. Karagena: Eu nu cred că vorbim de Ferentari.

Dl. viceprimar Orza: E aici domnul de la Poliție, să vă spună. Nu înțeleg de ce nu se acceptă și o variantă pe care a propus-o domnul consilier și nu înțeleg de ce nu o supuneți la vot.

Dl. cons. Țucu: Stimați colegi, ca un om prieten cu domnul Moldovan și cu o oarecare experiență de student în Complexul Studențesc, aș propune să lăsăm art. 1 așa cum e, să introducem la art. 2 un amendament: „Excepție de la prevederile art. 1 fac: stațiile de distribuire a carburanților, instituțiile cultural sportive (e vorba de Sala Olimpia care e tot în zona adiacentă, Camera de Comerț -Centrul Regional de Afaceri), precum și comercianții care prestează servicii de birotică - papetărie (aici probabil că intră și xerox-ul și tot ce au acolo), vânzarea produselor alimentare, servicii fast-food, care-și desfășoară activitatea în incinte. Îi obligăm să-și desfășoară activitatea în incinte și numai pe fast food și pe produse alimentare. Eu sunt dintre cei care mi s-a întâmplat odată student fiind să nu găsesc mâncare pe la 1 noaptea și am mâncat o coajă de pâine care rătăcea de vreo două săptămâni într-un dulap, într-o cameră de cămin.

Dl. primar Ciuhandu: Domnule Țucu, băgați și internet cafe-urile, pentru că sunt unii care au această pasiune și dacă vor să-și petreacă noaptea în internet, mi se pare normal, dar fără consum de alcool. Și serviciile medicale.

Dl. cons. Bârsășteanu: Dacă comasăm toate problemele, cred că putem ajunge la o hotărâre de cons. local unică, care să aibă un singur articol și care să spună clar: „Se interzice consumul de alcool pe raza Complexului între orele 24 și 7” Și cu asta s-a terminat.

Dl. cons. Vasi: Avem o lege care reglementează treaba cu consumul de alcool. Nu știu de ce trebuie să dăm noi o hotărâre în acest sens. Avem o problemă că nu am respectat-o. Cred că noi trebuie să ne limităm la stabilirea orarelor strict pe domenii, putem să detaliem mai mult, să vedem cât e pentru internet, până la ce oră lăsăm mâncarea, treaba cu alcoolul mi se pare că nu are rost să o discutăm noi, nu este o hotărâre a noastră, este o hotărâre a guvernului acestei țări, n-avem decât să o respectăm. Restul cred că sunt discuții, că e bine să bea bere sau că am avut protocol că vinul și berea nu sunt alcool.

Dl. viceprimar Orza: Păi conform fiscalității, nu sunt alcool, dar vorba șefului de la Poliție, nu poți să spui dacă te prinde beat la volan un polițist, că ai mâncat o sticlă de vin.

Președinte: Stimați colegi, dacă considerați necesar, dăm și cuvântul unui reprezentant al studenților, nu înainte de a vă spune și eu că poate este bine să dăm totuși o hotărâre unică. Părerea mea este să stabilim programul de funcționare pentru ora 12 la localurile în rest, să lăsăm deschis toată noaptea sau până la orele 2, 3 localurile de tip fast food, de comercializare a produselor alimentare, a internet cafe-urilor și să interzicem consumul de alcool după ora 24, așa cum s-a propus. Puteți să o luați ca un amendament și să îl supunem la vot.

Sunteți de acord să audiem și un reprezentant al studenților?

Dl. cons. Țucu: Eu aș propune să audiem cu timp limită, 3 minute să zicem, câte un reprezentant din fiecare parte.

Se supune la vot: 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă

Reprezentant al studenților: Bună seara, numele meu este Lucian Fărcaș și alături de mine este Alex Bleau. Vreau să vă spun că vorbim în numele Ligii Studenților de la Facultatea de Mecanică, Liga studenților de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Sindicatul Liber Studențesc al Facultății de Construcții, Organizația Studenților Hidrotehniști, Liga Studenților de la Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Liga Studenților Chimiști din Timișoara, Liga Studenților de la Facultatea de Electrotehnică și Telecomunicații, Liga Studenților din Management, Producție și Transporturi. Avem în primul rând o singură întrebare, domnilor consilieri. Ne puteți explica și nouă, studenților, cum puteți să controlați dumneavoastră alcoolul și nevânzarea alcoolului către studenți după orele 24 în localuri? O să vă rugăm să ne explicați acest lucru și mai vreau să vă spun că solicitările noastre sunt:

 • 1. Să se respecte legislația în vigoare, respectiv Hotărârea nr. 128 din 30 martie 1994- privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților , emitent Guvernul României, apărut în Monitorul Oficial nr. 92 din 8 aprilie 1994, Hotărârea Consiliului Local 178 din 25.06.2002 - privind aprobarea delimitării Campusului Universitar Timișoara.

 • 2.  Instituțiile publice abilitate să vegheze la aplicarea legislației în vigoare prin controale periodice și aplicarea de sancțiuni celor care nu respectă legea.

 • 3.  Suplimentarea numărului de organe de ordine în Complex.

 • 4.  Să fie exceptate de la prevederile acestei hotărâri, magazinele alimentare precum și cluburile de internet ori xerox-urile.

 • 5. Berea și vinul să se poată cumpăra de la magazinele alimentare.

Vrem un Complex european, curat și civilizat.

Dl. Alexandru : De ce mai trebuie să discutăm, în momentul în care există o Lege din 94? Se interzice consumul de alcool. Universitățile nu pot controla acest lucru pentru că sunt proprietăți private, nu sunt proprietăți publice sau au fost vândute acele terenuri și nu au putere asupra acestor proprietăți, asupra acestor baruri. Este o lege pe care dumneavoastră aveți puterea să o împuterniciți și să o faceți legală prin refuzarea dreptului de funcțiune. Pentru că în momentul în care dați doar amenzi, vor plăti amenzile pentru că sunt foarte mulți studenți , consumul se face, banii se fac și amenzile se pot plăti. Dacă s-au mai dat astfel de amenzi. Vă mulțumesc.

Reprezentant club internet: Doresc să iau cuvântul în numele unui club de internet, doar 10 secunde și apoi o să vină comercianții de alcool. Vreau un consilier să amendeze acest proiect, pentru că se specifică orice activitate comercială în proiect. Faceți o defalcare cu care activități deranjează în Complex și care nu, cum au spus și studenții.

Reprezentant comercianți alcool: Distinsul meu antevorbitor este în eroare. În Complexul Studențesc se comercializează și altceva în afară de alcool, există activități de biliard și tot felul de alte asemenea activități. Am să mă refer aici și la legalitatea proiectelor de hotărâri care urmează a fi adoptate de către dumneavoastră astăzi, întrucât s-au făcut tot felul de afirmații și speculații pe marginea oportunității hotărârilor respective. S-a afirmat aici o finalitate nobilă, într-adevăr reducerea fenomenului infracțional pornind de la sesizarea făcută de Poliția din Complexul Studențesc, de Poliția Comunitară, cu privire la acel număr de 33 de dosare și la numărul de dosare cu autor necunoscut. Nu că este mic numărul de dosare, este chiar derizoriu, având în vedere că pe rolul instanțelor din Timișoara, se află un nr. de 5000 de dosare penale pe an. Pe de altă parte, referitor la legalitatea hotărârilor respective, în opinia mea, Consiliul Local fiind un organ al administrației publice locale, are rolul, potrivit Constituției și potrivit Legii 215 din 2001 modificată , de a se ocupa cu organizarea și aplicarea în concret a legilor. Să nu asimilăm aici o hotărâre de guvern ca fiind o lege sau o altă hotărâre a unui consiliu local ca fiind o lege. Ultimele acte normative nu au puterea unei legi și nici nu pot fi asimilate acesteia. Pe de altă parte, o eventuală hotărâre de Consiliu Local care ar ... Dl. secretar Cojocari: Atunci ce e o hotărâre de consiliu local? E Harap Alb?

Reprezentant comercianți alcool: Este un act administrativ de autoritate, domnule secretar. Îmi pare rău să vă spun lucrul ăsta.

Dl. secretar Cojocari: Păi da! Și nu se aplică?!

Repr. comercianți alcool: Vorbeam de denumirea actului respectiv și de puterea acestui act.

Dl. secretar Cojocari: Sunt chestiuni semantice ce spuneți dumneavoastră aici.

Repr. comercianți alcool: Într-adevăr, sunt chestiuni semantice, dar este o altă problemă, dacă vreți, o lămurim după ședință. Trecând peste acest punct, o eventuală hotărâre care ar impune aceste măsuri care am putea discuta într-adevăr despre oportunitatea lor, s-ar aplica în acest Campus Universitar delimitat în opinia noastră haotic și o să argumentez imediat de ce, întrucât în această zonă există un melanj între domeniul public și domeniul privat pe de o parte și proprietatea privată a particularilor, pe de altă parte. Nu puteți să impuneți niște măsuri care să fie valabile tuturor persoanelor fizice care au calitatea de comerciant în această zonă. Pe de altă parte, Potrivit Legii concurenței, potrivit art. 9 din acest act normativ, organelor administrației publice centrale sau locale le sunt interzise orice fel de acțiuni care au sau ar putea avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, în special să ia decizii care limitează libertatea comerțului sau autonomia agenților economici și să stabilească condiții discriminatorii pentru activitatea agenților economici. Să nu uităm că pe site-ul Primăriei Timișoara se află un Plan Urbanistic Zonal al Zonei Abator în care pe vreo câteva zeci de pagini se fac tot felul de afirmații interesante și care într-adevăr urmează să transforme Timișoara într-un oraș așa cum ne dorim cu toții dar la un moment dat, pe pagina 24 cred, se vorbește despre zonele parazitare din Complexul Studențesc care urmează a migra spre viitorul Mall constituit la Abator. Deci, nimeni nu neagă și nimeni nu se opune finalității urmărite de dvs., insă să nu uităm că o hotărâre de consiliu local trebuie să fie întâi legală și după aceea oportună. Vă mulțumesc.

Președinte: Am luat notă de cele expuse de dvs. , avem rezumatul materialului pe care l-ați expus dvs. aici în mape, știm și noi să citim, l-am citit, hotărârea noastră de consiliu așa cum arată poate fi contestată, poate fi atacată, dacă ea cade în afara legalității și încă odată vă spun că acordăm doar 3 minute fiecăreia dintre părți. Orice intervenție în plus o să o sancționez. L-aș ruga pe domnul viceprimar, plecând de la amendamentele domnului Bârsășteanu, domnului Țucu și ale mele, dacă poate să enunțe un titlu sau un conținut de proiect de hotărâre care să unească proiectele 7 și 8.

Dl. cons Bârsășteanu: Dacă-mi permiteți doar o singură observație: pe undeva suntem puțin în offside, acum câteva minute s-a aprobat regulamentul de desfășurare a activităților de comerț stradal. La art. 18 se spune : „În cartierul Cetate, Piața Operei, Piața Traian, terasele amplasate pe raza municipiului pot fi deschise până la ora 23. În Piața Unirii, Complex Studențesc, până la ora 24. Dacă ținem cont că mulți dintre cei care au punctul de lucru în zona Complexului Studențesc se delimitează de arealul Complexului studențesc, mai departe în alineatul următor scrie că în restul orașului, și aceștia pot face parte liniștit din restul orașului dacă nu fac parte din Complexul studențesc, această activitate de comerț stradal, cel puțin în cazul teraselor, se încheie la ora 22. Deci, trebuie să ținem cont de acea hotărâre care este deja în vigoare.

Dl. viceprimar Orza: E chiar bine că e așa, pentru că s-au stabilit foarte clar și ați văzut, zona Complexului a fost lăsată până la ora 24. Dar eu mai vreau să spun un lucru și să trecem la vot, se tot spune că dăm hotărâri ilegale. Consiliile locale au puterea de a decide și sunt obligate să facă lucrul acesta. Vreau să dau exemplul domnului dinnainte: știe că există o lege care spune de exemplu că un cazinou nu are voie să funcționeze într-un spațiu unde există locatari? În viziunea dânsului ar trebui să existe o intervenție în economia de piață. Deci, sunt reglementări care se pot face în sensul acesta. Păi un agent comercial care funcționează pe raza unui oraș, nu poate să facă ce vrea el. Consiliul Local poate să hotărască niște reguli și e obligat să impună niște reguli, indiferent dacă regulile astea unora le convin sau nu. Și se face acum cu zona aia, pentru că acolo sunt problemele cele mai mari. Domnul Grindeanu zicea și de alte zone sau domnul consilier Ciuhandu zicea că e zona prea mare. Noi am luat zona dată de Consiliul Local, n-am inventat-o acum, n-am dat cu pixul pe hârtie ca să o delimităm. E ceea ce rezulta din hotărârea de consiliu local care e și ea amendabilă, poate fi modificată. De ani de zile se tot încearcă acolo să se facă ceva, iar acum a fost presiunea mai mare.

Dl. Cons. Bârsășteanu, a dat , după părerea mea cea mai în funcție de discuțiile care au fost Dl. cons. Bîrsășteanu: Eu am spus să contopim cele două proiecte de hotărâre în unul singur : se interzice consumul de alcool pe raza Complexului studențesc între orele 24 și 8 dimineața, pardon comercializarea, că nu putem interzice consumul.

Dl. Karagena: Formularea mea de amendament este: se interzice vânzarea băuturilor alcoolice între orele 24 și 8 .

Dl. Primar: Orarul de funcționare rămâne toată noaptea, atunci.

Dl. Președinte: Exact asta am vrut să spun că dacă adoptăm , facem un proiect de hotărâre , însemnă că orarul de funcționare rămâne la latitudinea fiecărei unități și nu este corect. Dl. cons. Moldovan: Eu mă raliez propunerii dl. Țucu , să delimităm clar ce activități se desfășoară până la 24, cărora le este permis mai departe orar de funcționare , iar legat de alcool și comercializare de băuturi alcoolice să nu existe după ora 24.

Dl. Karagena: Eu zic să spunem care nu ,de ce care da .Cei care vând alcool.

Dl. cons. Țucu: Dacă sunteți de acord am rugămintea și la părțile interesate din sală după ce citesc toți exceptații de la prevederile art.1 , dacă sunt sugestii să le analizăm acum pentru că hotărârea se ia acum. Așa cum este scrisă așa rămâne. Art. 1 rămâne cum este ...

Dl. cons. Moldovan: La art.1 să tăiem cuvântul „toate” pentru că dacă punem toate activitățile .

Dl. cons. Țucu: Bine să tăiem cuvântul „ toate „ de la proiectul de hotărâre de pe punctul 7 al ordinei de zi , pentru că am stabilit deja că al doilea proiect, punctul 8 este redundant la o hotărâre de guvern .Nu este treaba nici a Consiliului Local nici a conducerii universităților să pună în aplicare legea. Sunt instituții plătite și este treaba lor. La art. 1 citesc forma nouă: „se stabilește orarul de funcționare pentru activitățile comerciale care funcționează în perimetrul Campusului Universitar Timișoara , delimitat prin H.C.L. 178/25.06.2002 de luni până duminică între orele 8 - 24.”

Art. 2: Excepție de la prevederile art.1 fac: stațiile de distribuire a carburanților, instituțiile cultural sportive, Camera de Comerț și comercianții care prestează servicii de birotică - papetărie , magazinele alimentare , servicii fast - food , internet -. cafee , servicii medicale care își desfășoară activitatea în incinte. După servicii medicale adăugăm magazine alimentare, produse cosmetice , farmacii..

Dl. cons. Vasi: Ați putea trece dl. Țucu produse nealimentare.

Dl. cons. Țucu: Zicem produse nealimentate . Mă gândesc că nu este o urgență să mergi la 2 noaptea să-ți cumperi confecții.

Eu zic să finalizăm această chestiune.

Dl. cons. Karagena: Nu este mai simplu să spunem ce nu poate fi decât să ..

Dl. cons. Țucu: Ba da , haideți propuneți.

Dl. Președinte : Vă supun atenției și votului proiectul de hotărâre rezultat din cuplarea celor două 7 și 8 de pe ordinea noastră în forma enunțată .

Art. 1 rămâne cum a fost enunțat în proiectul de hotărâre , art. 2 cu cele enunțate de dl. Tucu.: Art. 1 fără cuvântul toate.

Dl. cons. Tucu cons. Karagena : Eu nu am renunțat la amendamentul meu: se interzice vânzarea băuturilor alcoolice între 24 și 8.

Dl. Președinte.: Punem acesta art. 3.

Dl. Karagena: Ce rost mai are doi.

Dl. cons. Țucu: Mie mi se pare că art. 3 propus acum intra sub incidența hotărârii de guvern .Este redundant la hotărârea de guvern .Nu mai își are rostul dl. Viceprimar.

Dl. Președinte: Dacă dl. Karagena insistă nu este cu nimic în plus. Supun la vot amendamentul dl. Karagena.

Dl. Țucu : Art. 1 este fără cuvântul toate, pentru că altfel intră în contradicție cu art.2

Dl. Președinte: Art. 1 :Se stabilește orarul de funcționare pentru activitățile comerciale care funcționează în perimetrul Campusului Universitar delimitat prin HCL. de luni până duminică între orele 8 - 24 . Supun la vot .

Se votează - 15.pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri.

Art. 2 care cuprinde amendamentul dl. Țucu care exceptează respectivele domenii de activitate pe care nu le mai enumerăm. Deschid procedura de vot.

Se votează: 17 pentru, 5 abțineri.

Supun la vot amendamentul dl. Karagena: se interzice vânzare băuturilor alcoolice după ora 24.

Dl. cons.Karagena : Acum pot să renunț la el. Acum nu mai are rost.

Dl. Președinte: Atunci avem un singur proiect de hotărâre cu 2 articole .Rămân valabile sancțiunile.

Dl. cons. Țucu: Ar mai trebui să menționăm în procesul verbal că art. 3,4,5 se renumerotează. Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul în ansamblu.

Se votează 16 pentru, 5 abțineri.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Asociației „Casa Faenza”.

Dl Președinte: La comisii nu au fost probleme . Inițiez procedura de vot.

Se votează : 18 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2004 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2006 și concesionarea către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Dl. Președinte: La acest punct se solicită discuții în plen.

Dl Grindeanu: Vreau să introduc 2 amendamente. Fac precizarea că a apărut în presă că noi nu am fi de acord cu realizarea de parcări, ceea ce nu este adevărat. S.C. Administrarea Domeniului Public fiind o societate a noastră, noi, adică grupul consilierilor PSD, vom fi de acord să dăm aceste locații către ADP, cu următoarele 2 amendamente.:

Art.1,2,3 rămân la fel și vom introduce nu nou art.4 cu următorul cuprins:

Art.4: Locațiile de la art.1 și art.2 și termenul prevăzut la art.3 rămân valabile doar în condițiile utilizării acestora pentru construcția exclusivă de parcări de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art.5: În cazul asocierii cu alte persoane juridice , asocierea și contractul de asociere rămân valabile doar după dezbaterea și aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timișoara. „

Dl.Președinte: Am reținut amendamentele dvs. Dacă sunt și alte propuneri.

Supunem la vot amendamentul referitor la art.4. Inițiez procedura de vot

- 21 voturi pentru și 1 abținere . A trecut.

Supun la vot amendamentul referitor la art.5 Inițiez procedura de vot...

Se votează : 21 voturi pentru.

Și acest amendament a trecut.

Supunem proiectul de hotărâre în întregime cu amendamentele votate.

Se votează: 22 voturi pentru

Proiectul a fost adoptat.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind preluarea de la S.C. COLTERM S.A. a spațiilor rămase disponibile prin modernizarea unor puncte termice.

Dl Președinte: Supun proiectul de hotărâre la vot nefiind discuții în comisii

Se votează: 21 voturi pentru

Proiectul a fost adoptat

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare către chiriași a apartamentelor situate în Bd. Carol I (Tinereții) nr. 12 și strada Călimănești nr. 151 (fost nr. 103), proprietate privată a Primăriei Municipiului Timișoara.

Dl Președinte: Comisia II a respins proiectul de hotărâre. Dacă cineva dorește să argumenteze. Dacă nu, trecem la vot.

Supun la vot. Inițiez procedura de vot.

Se votează: 15 voturi pentru și 5 abțineri

Proiectul a trecut.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara și C.S. ELBA Timișoara.

Dl. Președinte: În comisii a trecut .

Inițiem procedura de vot .

Se votează: 19 voturi pentru și 2 abțineri

Proiectul a fost adoptat.

La art.2 al proiectului de hotărâre adoptat de dvs. trebuie să hotărâm cine va face parte din Consiliul de Administrație.

Dl. Moldovan: Eu aș propune să facă parte inițiatorii, și anume dl Grindeanu și dl Moldovan. Inițiem procedura de vot :

 • - 20 voturi pentru și 1 abținere. Cei doi colegi au fost nominalizați în Consiliul de Administrație la Elba.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara și C.S. Universitatea Timișoara.

Dl Președinte: Supun la vot.

Inițiem procedura de vot

 • - 20 voturi pentru și 1 abținere.Proiectul a trecut.

La art.2 în Consiliul de Administrație propun să nominalizăm tot inițiatorii: d.na Crișan și dl. Bârsășteanu.

Inițiem procedura de vot.: 20 voturi pentru și 1 abținere.

Cele 2 nominalizări au trecut.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 ani a unui teren în suprafață de 780 mp. situat în Timișoara, strada Dr. Aurel Păunescu Podeanu colț cu strada Stejarul, înscris în C.F. nr. 1 cu nr. top 8654, către Cantina de Ajutor Social - Timișoara și Direcția de Asistență Socială Comunitară - Timișoara.

Dl Președinte: Fără amendamente în comisii

Inițiem procedura de vot : 21 voturi pentru . Proiectul a fost adoptat.

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Polonă nr. 2.

Dl Președinte: Fără amendamente în comisii

Inițiem procedura de vot.

Se votează:20 voturi pentru

Proiectul a fost aprobat

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Daliei nr. 21, către Primăria Municipiului Timișoara.

Dl. Președinte : Nu au fost probleme în comisii.

Se votează 21 pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Privind încheierea unui nou contract de închiriere cu Casa Județeană de Pensii Timiș pentru spațiul din Timișoara, str. Vârful cu Dor (fost P-ța Puskin) nr. 2.

Dl. Președinte: Este vorba de o perioadă de 5 ani cu destinația de arhivă.

Se votează : 21 pentru.

Dl. Primar: La punctul 15 noi am avansat un proiect cu finanțări din afară și este foarte important să -l aprobăm.

Dl. Președinte : Supun la vot reluarea votului de la pct.15 , pentru că nu au fost toți consilierii în sală.

Se votează : 21 pentru.

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 45 de ani a suprafeței de teren în suprafață de 5286 mp. din Timișoara, Calea Aradului nr. 15 A către Centrul Creștin Timișoara (Neoprotestant).

Dl. Președinte: Sânt respingeri din partea comisiilor.

Dl. cons. Moldovan: Dl. președinte , com.3 nu a respins proiectul de hotărâre , este chiar comisia de resort. Noi am avut un amendament la art. 3 alin.2 , un lucru care mi se pare normal, clinica și sala de sport vot fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor Timișoarei. Am avizat acest proiect pentru că este singurul centru de cult din Timișoara care până în prezent a plătit o redevență pe teren. Celelalte culte au primit gratuit spațiul din parte Consiliului Local. Unele biserici au primit inclusiv pentru activități sociale și noi considerăm că aici se vor desfășura activități sociale, mai ales dacă aceste facilități vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor.

Dl. Președinte. Este vorba de comisia 3 care a avizat proiectul , spuneam că au respins 2, 3 ți 4.

Dl. cons. Ciuhandu: Este vorba despre Centrul Agape din Timișoara , au pe locația de acolo o biserică ce poate fi văzută , tot de această biserică ține și acest centru , sală de spor și clinică . Nu trebuie să facem nici o diferențiere atunci când discutăm de culte, trebuie să fin egali și cred că ar fi lipsit de respect față de dânșii să nu acordăm aceleași facilități tuturor. Noi ca și cetățeni atunci când este vorba de bisericii și de acțiunile sociale pe care le reprezintă , trebuie să le dăm ocazia tuturor să facă acest lucru și vă rog și acum să facem acest lucru pentru că trebuie să se termine cu discriminările cu că la unii le dăm și la alții nu.

Dl. Președinte: Este o problemă de culte și mereu comisia 5 nu este consultată. Avem proiecte care interesează mediul , cultura și comisia 5 nu a fost consultată .

Dl. Secretar: De acum înainte vor fi introduse toate materialele la comisia 5.

Dl. Președinte: Supun la vot amendamentul comisiei 3 , la art. 3 alin.2 cu conținutul: clinica și sala de sport vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor.

Dl. cons. Ciuhandu: Dacă îi dați cuvântul dl. Pastor acesta îți va spune punctul de vedere în legătură cu acest amendament.

Dl. Pastor: Sunt de acord cu amendamentul

Dl. Președinte: Supun la vot amendamentul.

Se votează. 15 pentru, 6 abțineri.

Supun la vot proiectul.

Se votează 14 pentru, 7 abțineri. Respins.

Dl. cons. Ursu: Ar fi fost bine ca cei care sunt în potrivă să spună care sunt problemele Se face o discriminare.

Dl. Primar: Eu mă angajez că o să reluăm proiectul și poate se explică mai bine în comisii.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Huniade.

Dl. Președinte: Comisia 1 propune amânarea proiectului solicitând precizări de la Direcția de Urbanism, comisia 2 respinge, în rest se solicită discuții în plen.

Dna. cons. Blaj: Am avut acum câteva săptămâni o discuție cu dl. arhitect șef în urma celor discutate aici de dl. Andor la ultimul plen cum că se dorește să se facă acolo un inel de trecere și de aceea doresc de la urbanism punctul de vedere.

Director Urbanism: Din câte știu ajungem la fiecare comisie. Există un studiu care presupune transferul pe toate căile și în toate felurile și transport în comun și auto etc. Se punea problema dacă nu este strategic să avem în vedere și așa ceva. Posibilitatea reînchiderii inelului 1 cu o anumită limitare, dar nu era o decizie luată și în acest context am vrut să fac această precizare.

Dl. Viceprimar Orza: Proiectul s-a introdus pe ordinea de zio ca să se voteze și era bine ori să nu se fi votat, dar a trecut și asta este. Am o rugăminte aș dori să se formeze o comisie cu câte un consilier de la fiecare partid pe lângă cea de la 550 în cazul în care se pune problema negocierii acestui spațiu, să negocieze aceea comisie.

Dl.Primar: cred că există mai multe motivații. Eu nu cred că inelul 1 se va mai face prin fața Operei și în primul rând există o motivație istorică. Când am avut discuțiile cu asociațiile de revoluționari au spus că în decembrie 1989 a fost lumea în piață este deja un sit istoric . Exista o variantă să tracă pe dedesubt dar acest lucru va fi foarte greu pentru că sunt clădiri vechi care sunt pe piloți de stejari și nu cred că din punct de vedere tehnic avem capacitatea financiară în primul rând că tehnic am avea ca să mai reluăm inelul 1. Poveștile astea sunt terminate. Că la momentul 1978 au decis să facă acest pasaj al Operei este altceva. Acum noi ne-am pricopsit cu el și trebuie să facem ceva. Vă mai aduc aminte că din 2000 în coace acolo a fost o mizerie și a fost apă , nimeni nu s-a mai îngrijit de acel pasaj . Am fost atenționați de sanepid să facem ceva . S-a luat o inițiativă particulară și s-a asanat zona. Problema este în ce măsură dvs. apreciați în momentul de față acest proiect de hotărâre. Din punct de vedere la legalității există o hotărâre de consiliu local prin care dvs. ați votat să vindem niște spații , printre care se află și acesta , ați votat ca vânzarea să se facă pe baza legii 550. Contrar unor afirmații făcute de oameni mai puțin autorizați Legea 550 înseamnă că discuți cu chiriașul și negociezi cu el pe baza unor expertize tehnice ceea ce s-a și făcut . Noi din punct de vedere al legalității și al legalității actelor suntem perfect pe lege. Urmează ca dvs. să apreciați dacă este cazul sau nu să purcedeți mai departe. Am vrut să fac această precizare în mod public pentru că s-au insinuat tot felul de prosti ,inclusiv în ziare. Domnii respectivi ar fi fost bine să fi mers acum 5 ani să fi văzut mizeria care a fost acolo. Dar a spune să se vândă fără evaluare este o prostie, pentru că există o firmă de consultanță, care a făcut o consultanță tehnică, dar dacă vă îndoiți de această consultanță votați împotrivă. Vă rog să vă simțiți eliberați de orice presiune și să judecați dvs. Mi s-a spus că aici se încearcă o șmecherie ca la Arad, dar aici nu se încearcă nici o șmecherie. Dacă vreți îl vindeți și dacă nu vreți nu-l vindeți. Vă asigur că tot ce s-a făcut s-a făcut pe cale legală și inelul I nu are nici o șansă să treacă prin fața Operei.

Dl. cons. Achimescu: Nu are acum o șansă , dar în viitor dacă Primăria va dispune de bani și va primi o finanțare, de ce nu. De ce nu vedeți posibilitatea de a se face un pasaj subteran pentru mașini și să păstrăm și .. ..Alți fac insule pe mare și nouă ne este greu să facem un pasaj subteran. Nu mă convingeți cu clădirile vechi, pe piloni , pentru că sunt de specialitate, fundațiile nu au nici o legătură, nu mă convingeți cu asta.

Dl. Primar: Dar eu nu vreau să vă conving, votați cum vreți. Eram dator să-mi expun un punct de vedere și eram dator să mi-l expun public să elimin orice suspiciuni.

Dl. cons. Achimescu: Cred că nu există consilier de aici care să nu fi fost interpelat de către presă, s-a plecat de la nelămuriri care nu au fost ale mele . Am colegi care au spus că nu au știut că este vorba despre acest spațiu , la ultima ședință. Este Piața Huniade că așa este trecută în acte, dar de fapt este vorba de Piața Operei sau Piața Victoriei. Nu știu dacă toți colegii mei de aici știu că s-a votat vinderea acestui spațiu. Agentul economic de acolo nu are nici o vină, vina pleacă de la dvs. și felul cum s-a pus problema. Dacă se pune problema poate nici pe mandatul nostru și nici al dvs. vine cu o cofinanțare și se dorește deschiderea unui pasaj subteran, dăm peste o proprietate privată.

Dl. Primar: Eu m-am simțit obligat să fac niște precizări .

Dl. Secretar: Domnii consilieri să nu cădeți într-o confuzie. Aici discutați prețul , nu dacă se vinde sau nu, de vândut trebuie să vindeți pentru că dvs. ați hotărât să vindeți , tot prin hotărâre, a intrat în circuit și a produs efecte juridice.

Dl. Primar: A fost o hotărâre de consiliu cu mai multe spații .Am avut și o comisie specială care s-a ocupat cu spațiile , pe care le vindem, pe care nu. Din punctul meu de vedere am vrut să fac precizarea doar legată de inelul 1. Ce se spune că vor fi traversări prin fața Operei este foarte discutabil dacă vor fi .Pentru că acolo sunt niște condiții care țin cont de stratificația terenului , acele clădiri , inclusiv Opera sunt pe piloți de stejar , acum trebuie să băgăm miliarde de lei să asanăm fundațiile de pe Alba Iulia. Am vrut să vă spun din punct de vedere tehnic, restul este de decizia dvs.

Dl. cons. Pășcuță:A fost aprobată de către Consiliul Local vânzarea acestui spațiu, dar în Anexa 1 am votat vânzarea pasajului Operei. Cum a sărit acel pasaj în Piața Operei este grei de explicat. Spunea dl. Primar despre evaluarea extrem de profesionist făcută .Am consultat multe evaluări și vreau să vă spun că este singura evaluare în care valoarea totală a unui obiectiv este mai mică decât valoarea investițiilor. Valoarea terenului așa cum rezultă din proiect este la 100 euro metrul pătrat în cetrul Timișoare, în plin centrul Focșanilor este de 5,6 ori mai mare.

Dl. Primar: Acesta este în pământ nu este la ..

Dl. cons. Pășcuță: Mi se pare supărător de asemenea insistența cu care executivul încearcă să promoveze interesele agentului economic care funcționează acolo, în detrimentul intereselor publice. Interesul nostru este să atragem cât mai mulți bani la buget. În condițiile în care în Timișoara sunt agenți dispuși să dea de 5,6 ori mai mult decât actualul preț stabilit prin negociere , cum putem fi cu conștiința împăcată că apărăm interesele timișorenilor. Mi se pare mult, mult sub evaluat acel pasaj.

DL. Primar: Data viitoare faceți dvs. evaluarea pentru că le știți pe toate.

Dna. cons. Blaj: Trebuie să intervin în calitate de membru în comisia de negocieri. Aș vrea să precizez următorul lucru: această societate de evaluatori este , contractul cu ea este încheiat în baza unei licitații. Au participat la licitație cei care au venit cu prețul cel mai bun, aceia au fot acceptați. Acolo sunt evaluatori atestați ANVAR și care lucrează și calculează pe baza normativelor ANVAR , nu sunt reprezentanți a unor firme imobiliare. Ei poartă integral responsabilitatea nivelului de evaluare. Acest lucru nu-l putem contesta noi comisia .Poate să-l conteste chiriașul care este partener în negociere și în limite de timp să se adreseze instanței,să atace această evaluare. Legea nr. 550 ne obligă să face negociere directă cu chiriașul , nu putem face licitație decât în cazul în care chiriașul refuză, nu poate, nu vrea. Tot legea ne spune că putem deduce din prețul de vânzare cheltuielile până la maxim jumătate. Acolo a fost o construcție în care ei au băgat pompe și alte utilaje care au costat foarte mult. Oricum noi nu am ținut cont de acest lucru , nu am dedus decât jumătate din suma de negociere. Dvs. sunteți aici de față să reparați eventuala noastră greșeală , dar cred că greșeala a aparținut consiliului atunci când a hotărât vânzarea și cred că aceea este cea mai mare greșeală și atunci nu aruncați pe noi comisia de negociere,puteți repara dacă considerați că este excrocherie , nu știu ce interese avem , puteți repara , sau puteți refuza vânzarea la această sumă și se reîntoare în comisie și renegociem , cu ajutoare și colegi care să vadă cât suntem de transparenți.

Dl.Viceprimar Orza: Refuz să mai negociez ca să nu fiu nevoit să dau în judecată pe cei care vorbesc aiurea.

Dna.Cons. Blaj: Cei care derutează lumea, să dăm la altul, nu se poate toți pașii din L.550 au fost respectați și în cazul dânșilor ca și în cazul sutelor de spații pe care le-am vândut.

Dl. cons. Pășcuță: Eu nu am spus că este ilegală vânzarea la acest preț , este neoportună la acest preț. Ar fi fost absurd să-i vindem acel spațiu și să-i mai dăm și bani.

Dl. viceprimar Orza: Ați spus de ce nu se scoate spațiul la licitație, pentru că nu se poate .V-am văzut spunând la televizor lucrurile astea. Dvs. ați decis să vindeți spațiul conform L.550 .În lege spune clar cum se face. Față de aceea valoare a evaluatorului pe care l-am chemat la comisie și l-am întrebat : ai obținut conform evaluării maximum cât puteai să scoți din evaluare și a spus „ da” de față cu toată comisia , toți coeficienții pe care i-am folosit i-am folosit maxim. Peste aceea evaluare făcută de evaluator am pus încă 20 la sută la bugetul local. Nu mai lansați lucruri aiurea. Eu refuz să mai negociez dacă mai decideți dvs. că se mai vinde spațiul acesta, negociați dvs., să vă înscrieți personal pe listă

Dl. cons. Pășcuță: Sunt de acord cu dna. Blaj când a spus că greșeala s-a făcut cât s-a votat să se vândă acel spațiu în baza Legii 550, eu nu am votat acel proiect .Eu cred că ar trebui să revenim asupra acelui proiect și s-o vindem prin licitație , dacă dorim s-a vindem .Afirmația mea nu ați înțeles-o bine, greșeala s-a făcut înainte.

Dl. Președinte: Nu doresc să transformăm ședința în subiect de dispute. Noi votăm un preț cu care noi suntem sau nu de acord.

Dl. cons. Vasi: În C.F. apare teren în Piața Huniade cu teren și spații . Partea de sus, terenul al cui va fi.

Dl. Primar : Rămâne al Primăriei.

Dl. Secretar: Ce a făcut comisia de la 550 au făcut din exces de zel . Până acum toate spațiile pe care l-ați vândut la 550 în consiliu s-a aprobat doar vânzarea , comisia a negociat și a vândut, conform legii. Dar acum ați băgat în consiliu pentru că atâtea discuții au fost cu pasajul .

Dl. Miuț: Este în C.F.1 de aceea am introdus în consiliu.

Dl. Secretar: Dacă este C.F.1 este obligatoriu prin consiliu.

Dl. Miuț: Nu a fost nici o greșeală .Nici o dată nu am făcut referire la pasajul Operei pentru că el nu există. Există doar pasajul din Piața Huniade. Anul trecut când s-a votat aceea hotărâre la comisii nu a întrebat nimeni .Am explicat că se dorește vânzarea pentru că nu suntem singuri deținători ai spațiului .acesta a fost motivul că pe lângă spațiile care mai sunt a intrat și acest pasaj. Nu a fost nici o inducere în eroare a nimănui.

Dl. cons. Pășcuță: În hotărâre scrie Piața Operei, înseamnă că nu putem vinde în baza acelei hotărâri.

Dl. Miuț: Adresa poștală este Piața Huniade. Terenul nu se vinde , sunt doar prețurile construcțiilor.

Dl. Președinte: Inițiez procedura de vot menționând că avem un preț cu care sunteți sau nu de acord.

Dl. Secretar: Trebuie 14 voturi.

Dl. Președinte: Supun la vot proiectul.

Se votează: 12 pentru, 8 împotrivă, 1 abținere. A fost respins.

Dl. cons.Țucu: După cum spunea dl. Miuț, am greșit când am făcut proiectul vechi pe Piața Victoriei nr. 3 și ar trebui să reluăm de acolo. Să facem un nou proiect de hotărâre privind vânzarea obiectivului din Piața Huniade. Ați văzut că Prefectura ne trimite deja înapoi hotărâri în care nu corespunde ceva în anexe . Trecând cu această greșeală hotărârea nu este din vina noastră . Așteptăm să-l mai trecem o dată pe noua adresă.

Dl. Primar: Veniți dvs. cu proiectul nou.

Dl. cons. Ciuhandu: Ce se întâmplă dacă ne dă în judecată.

Dl. viceprimar Orza: De obicei la 550 când negociam și nu dorea să dea prețul ,mergea în instanță și obținea prețul respectiv, cel din evaluare, pentru că se confundă un lucru: expertiza pe care o fac firmele ANEVAR nu v-a putea să dea prețul de la agențiile imobiliare. Ei lucrează după norme date de lege. Noi am forțat la negocieri prețuri mai mari, ca și în acest caz , că am luat 20 la sută peste expertiză. Legal puteam să-l dăm la valoarea expertizei și nu l-am dat. Dacă ei merg în instanță câștigă pentru că acolo nu se acceptă că vine firma și spune că valorează 100 miliarde de dolari, trebuie să justifici.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 20 pentru.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 10 lei pe sursă, existente în sold la 31.12.2006.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 20 pentru.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2007 a tarifelor pentru serviciile funerare , a tarifelor permiselor de lucru și a locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 17 pentru și 1 abținere

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2007 a tarifului serviciului de coșerit cu rata inflației stabilită pe anul 2006, activitate preluată de către Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități, Direcția Patrimoniu, Primăria Municipiului Timișoara.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 17 pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Ministerul Integrării și Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 16 pentru și 2 abțineri

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectelor :”Online booking info-system la Infocentru Turistic Timișoara” și „Compact disc de prezentare pentru promovarea turismului”.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 16 pentru și 1 abținere.

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Timișoara în calitate de partener la implementarea proiectului „Concept durabil de transport urban”.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 20 pentru, 1 abținere.

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației primite din partea Primăriei Palermo, Italia.

Dl. Președinte: Se ridică o întrebare din partea comisiei 3 care doresc explicații din partea Direcției Economice referitoare la valoare de intrare și valoarea declarată. Supun la vot.

Se votează 20 pentru.

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/25.10.2005 - privind stabilirea modalității de repartizare a locuințelor proprietate de stat și a locuințelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaților pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foștii proprietari, listă întocmită conform Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 349/22.02.2000.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 19 pentru.

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenți în vederea accesului acestora la programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, precum și actele justificative necesare în vederea accesului persoanelor la acest program.

Dl. Președinte: Trebuie să desemnăm 2 consilieri , de preferință ingineri constructori .

Dl. cons. Moldovan : Din partea PNȚCD o propunem pe doamna Popa Radovan Smaranda. Dna. cons. Blaj: Propun pe domnul Achimescu.

Dl. Președinte: Supun la vot aceste propuneri.

Se votează 20 pentru.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Se votează: 21 pentru.

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 294/27.06.2006 pentru stabilirea criteriilor de departajare a solicitărilor de spații comerciale sau de prestări servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 17 pentru, 1 abținere.

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2007 , întocmite pe categorii de persoane , care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Timișoara

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează :14 pentru.

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Construirea unui punct termic strada Torac - Bitolia - Apateu”.

Dl. Președinte: Supun la vot. Comisia 4 solicită discuții.

Dl. cons. Țucu: Discuțiile erau legate de faptul că se solicită construcția unui punct termic în zona respectivă pentru a distribui energie termică la un singur bloc de locuințe. Ar trebui pe viitor să ne apară aceea strategie termică pentru Timișoara ca să legăm aceste studii de fezabilitate ca să nu irosim resursele, sau a le folosi mai eficient.

Dl. Președinte. Motivația construirii punctului este în referat, destul de clară. Supun la vot materialul.

Se votează :21 pentru.

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea a 2 linii de filtrare și demineralizare a apei și modernizarea gospodăriei de reactivi și a modului de regenerare din cadrul stației de tratare a apei CT Timișoara Sud”.

Dl. cons. Țucu: Prin aceste studii de fezabilitate ni se propun mai multe variante și studiul ne recomandă varianta respectivă. Trebuie să facem precizarea dacă suntem de acord cu varianta recomandată sau optăm pentru altă variantă. Este prima dată când apar variante la studiile de fezabilitate așa cum am cerut . Eu personal optez pentru varianta propusă care de fiecare dată pentru că deși este cea mai ieftină este cea mai bună.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează: :21 pentru

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea rampei de descărcare păcură și a separatorului de păcură la CET Centru Timișoara”.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 21 pentru

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea electrofiltrului Cazanului de apă fierbinte nr.1 de 100t/h de la CT Sud Timișoara.

Dl. Președinte: Supun la vot.

Se votează 22 pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și realizarea obiectivului de investiție „Restaurare și consolidare Cabinet Silvicultură, Grup Școlar Silvic, Pădurea Verde Timișoara”.

Dl. Președinte: Comisia 1 respinge proiectul de hotărâre. Supun la vot.

Dna. cons. Tonenchi. Aș dori să întreb executivul, pe domnul director Miuț. Noi știm că guvernul Tăriceanu continuă activitatea guvernului trecut, sprijină învățământul, respectiv investițiile în învățământ Este vorba de op investiție de un sfert de milion de euro , noi vrem să întrebăm executivul dacă Liceul de Silvicultură , cel puțin a încercat să depină un proiect ce s-a întâmplat cu el , și dacă s-a zbătut doamna directoare să obțină o finanțare.

Dl. Primar: La Liceul de Silvicultură am avut un program cu finanțare de la Banca Mondială unde noi am venit cu o cotă parte și s-au restaurat câteva clădiri. Acum nu pot să vă dau un răspuns precis , să vină dl. Miuț să spună ceea ce este de spus.

Dl. cons. Grindeanu: Este o sumă cam mare pentru refacerea unui cabinet.

Dl. Președinte: Liceul este într-o stare de degradare foarte mare.

Dl. Primar: Liceul este făcut în același an cu Liceul din Szeged 1884 și noi cu bani de la Banca Mondială sau cu banii de la buget am restaurat o mică parte. În comparație puteți merge la Liceul Silvic din Szeged și să-l comparați cu cel din Timișoara. Ideea pentru care s-a ăromovat acet proiect a fost să-i dăm o față acestui liceu care este o clădire de valoare pentru oraș. Dacă aveți rezerve cu suma s-o amânăm și s-o discutăm data viitoare.

Dl. cons. Achimescu: Cred că este greșit intitulat. Se zice că este vorba de cabinet silvicultură . Dacă se dorește să se facă acoperiș și tot suma nu mai este așa de mare. Se zice cabinet silvicultură , dar este vorba de clădirea în sine.

Dl. Primar Așa i se spune. Dacă vă uitați în acte imobilul are o vechime considerabilă. Se impune reabilitarea clădirii în întregime. Se poate amâna, dacă doriți să vă informați.

Dl. cons. Ciuhandu : Cred că nu este cazul să-l amânăm . Nu facem altceva decât să tergiversăm cu o lună sau două iar cei de acolo o să stea ...

Dl. Președinte: Doresc să intervin în calitate de membru nu de președinte. Nu a fost consultată și comisia de învățământ . A doua problemă: am aprobat azi pentru Elba și pentru Universitate câte 6 miliarde și nu investim pentru o școală.

Dl. Primar: Am fost acolo și am văzut că acoperișul este distrus. Dacă noi nu luăm acum măsuri pentru reparare cu ploile de primăvară se distruge toată șarpanta , eu cred că este păcat să nu facem acest efort , dar repet dacă există vre-o îndoială asupra sumei.

Dl. cons. Grindeanu: Nu există nici o îndoială, ceea ce a spus doamna consilier Tonenchi , vroia doar o precizare.

Dl. Președinte: Supun la vot proiectul.

Se votează 22 pentru

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Biserica Ortodoxă Română” Zona Tipografilor, Timișoara.

Dl Președinte: Supun proiectul la vot. Nu înțeleg motivul intervenției dvs. Dați voie consiliului local să-ți desfășoare activitatea. Proiectul a fost supus unei dezbateri publice, a fost studiat în comisii . Nu au fost probleme în comisii are un aviz de principiu favorabil. Supun la vot.

Se votează 18 pentru, 1 abținere.

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 4218 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara, pentru luna februarie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dl. Președinte: Inițiez procedura de vot la acest punct împreună cu referatul adus în completare.

Se votează 21 pentru.

Dl. cons. Moldovan: Cer scuze colegilor legat de deplasarea la Novi Sad am crezut că este vineri și sâmbătă dar din păcate nu pot merge joi și vineri și astfel îl propun pe colegul Sarafolean, dar să fie procedura .

Dl. Președinte: Mai aveți o adresă de la Prefectură. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR,

Consilier PAVEL ȚEPENEU                     IOAN COJOCARI