Proces verbal din 19.06.2007

Proces-verbal a Şedinţei Ordinare din data de 19.06.2007

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 19.06.2007 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte - Cons. BLAJ ADRIANA

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 21.

Au absentat: Bacanu Horea, Crisan Lelica,Puscas Florica,Tonenchi Eugenia si Crasovan Daniel, Ciuhandu Ovidiu.

Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu,domnul viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Dorel Borza si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timsoara nr. 1892, din data de 14.06.2007

ORDINEA DE ZI:

 • 1. Interpelările consilierilor municipali.

 • 2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Ștrandul Tineretului Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune a acestora.

 • 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea statului sau a Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Amforei nr. 6.

 • 5. Proiect de hotărâre privind „Reamenajarea și modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă” din Municipiul Timișoara.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind ridicarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș asupra imobilului din Timișoara str. V. Alecsandri nr. 1.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniu regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/14.10.2002.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și federația Caritas a Diecezei Timișoara privind stabilirea condițiilor și a modalităților de finanțare necesare furnizării de servicii sociale de interes local.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și R.A. Transport Timișoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara în anul 2007 aprobat prin HCL 591/19.12.2006.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și aprobarea Statului de funcții la Filarmonica „Banatul” Timișoara.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii Filarmonicii Banatul din Timișoara în categoria instituțiilor de concerte de repertoriu.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării Teatrului German de Stat din Timișoara în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.

 • 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității acordurilor de funcționare pentru exerciții comerciale în Municipiul Timișoara.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite din Timișoara, str. Miloia - etapa III a realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

 • 16. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a Căminului pentru Persoane vârstnice situat în Timișoara, strada I. Klein nr. 25 - 27- 29.

 • 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea

de locuință din Timișoara, strada Ungureanu nr. 5 către    S.C.

HORTICULTURA S.A.

 • 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 15 .

 • 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Badea Cârțan nr.1.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 92/30.03.2004 - privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Asociația Societatea Română Speranța în vederea administrării unui Centru de tranzit pentru copiii cu handicap mintal ale căror familii se află temporar în imposibilitate de a-și îngriji copilul.

 • 21. Proiect de hotărâre privind scutirea Asociației Naționale a Surzilor Filiala Teritorială Timișoara la plata chiriei aferente spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Cronicar Neculce nr.1.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 4172 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara, pentru luna iulie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • 23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.700 RON din bugetul local pentru reparațiile care se efectuează la clopotele Catedralei Mitropolitane din Timișoara.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere   dintre

Municipiul Timișoara și Federația Română de Baschet în vederea derulării proiectului  Pregătirea și participarea la Campionatul European U - 18

Feminin Divizia B, în perioada 29 iunie 2007 - 08 iulie 2007.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcții pentru locuințe și servicii - Construire clădire „ strada Felix nr.4/a Timișoara.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective”, strada Lacului nr.1 Timișoara.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective D+P+3E+M parțial”, strada Bachus nr.6, Timișoara.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective D+P+2E+R” strada Amzei nr.8, Timișoara.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective”, strada Amzei nr.9-11,Timișoara.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Complex de locuințe și servicii” Timișoara, strada Dorobanților nr. 20-22, str. Mătăsarilor nr.25.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. Gr. Alexandrescu, Timișoara.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Clădire pentru birouri, comerț și locuire în regim de S+P+3E retras, strada 1 Decembrie nr.60.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Bloc de locuințe cu servicii la parter”, strada Lămâiței nr.11, Timișoara.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru locuințe și funcțiuni complementare”, Calea Bogdăneștilor nr.12 și 12A, Timișoara.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție imobil locuințe colective D+P+2E+M”, Moise Doboșan nr.5, Timișoara.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere clădire cu birouri administrative P+3E+Penthouse”, Timișoara, strada Popa Șapcă , nr.12.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuință colectivă S+P+2E+M”, strada Tosca - strada Vasile Voiculescu, Timișoara.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter - Modificare regim de înălțime” - Calea Torontalului nr.72, Timișoara.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective, instituții și servicii” Calea Sever Bocu nr.31, Timișoara.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil Locuințe colective cu spații comerciale la parter” Calea Martirilor nr. 80, Timișoara.

 • 41. Adresa nr. SC2007 - 12251/28.05.2007 și Adresa nr.SC2007-13141/06.06.2007 a Instituției Prefectului - Județul Timiș, referitoare la actul nr. 24331/2006 emis de Primar privind tarifele TELPARK .

 • 42. Adresa Societății Civile de Avocați Cozac & Asociații referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.6/30.01.2007.

 • 43. Adresa nr.SC2007 - 13399/08.06.2007 privind solicitarea de suspendare a Hotărârii Consiliului Local nr.140/24.04.2007 privind aprobarea completării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara cu privire la realizarea de locuințe colective în zone exclusiv rezidențiale.

 • 44. Adresa nr.SC2007 - 12594/31.05.2007 a Consiliului Județean Timiș referitoare la comunicarea Hotărârii nr.42/29.05.2007 - privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Theresia”.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

D-na BLAJ:

Avem o prezenta in momentul de fata de 18 consilieri si as dori sa începem prin a aproba procesul-verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru ?

Se număra voturile:                - 17 voturi pentru

In continuare trecem la aprobarea ordinei de zi a prezentei sedintei cu modificari. Dl. PRIMAR: Propun suplimentarea ordinei de zi cu un punct care vizeaza aprobarea reglementarii functiunilor regimului de inaltime, aliniamentului si a profilului stradal pentru strada Closca, începand de la B-dul Cetatii pana la Grigore Alexandrescu. De asemenea o completare la punctul 22 de pe ordinea de zi care inseamna abonamente gratuite pe mijloace de transport . Va solicit de asemenea revocarea Hotararii de Consiliu Local nr. 58/2007 care viza atribuirea unui teren de 10 ha catre Ministerul Sanatatii intru-cat Consiliul Judetean a atribuit teren din ceea ce are si ca atare noi trebuie sa ne revocam hotararea si de asemenea ar fi retragerea de pe ordinea de zi ca urmare a unor sesizari a doua proiecte : pozitia 27,str. Bachus 6 -PUD si str. Amzei nr. 9-11 - PUD. Doresc sa-l intreb pe domnul arhitect sef daca este cazul sa retragem si punctul 28, str. Amzei nr. 8 pentru ca in hartia pe care am primit-o de la cetateni se solicita si retragerea de pe ordinea de zi a acelui punct.

D -na BLAJ: Cu introducerea a 3 noi puncte pe ordinea de zi si cu retragerea materialelor de la punctul 27 si 29 va supun la vot aprobarea ordinei de zi. Cine este pentru ?

Se numara voturile: -18 voturi pentru

- 1 vot impotriva

1. Interpelările consilierilor municipali.

Dl. AVRAM: As dori sa ridic cateva probleme, una in ceea ce priveste carosabilul, apoi P-ta Damachi, este o piata care are o stare a carosabilului foarte precara si care am inteles ca este cuprinsa in buget. In aceasta situatie daca s-ar putea urgenta lucrarile pentru ca o parte din circulatie ar putea sa fie preluata de aceasta piata si s-ar mai decongestiona alte strazi.

Pe str. Ghirlandei care este o strada cu un carosabil destul de bun, chiar in mijlocul ei este o groapa de 15cm adâncime pe trei sferturi de metru care se poate rezolva in jumatate de ora.

La Primaria Veche in fata muzeului respectiv se lucreaza.

Din Cartierul Circumvalatiunii s-au ridicat doua probleme si anume: necesarul de a ridica unele masini abandonate si am si o lista si mai am o probleme.. ..daca s-a reparat carosabilul si arata destul de bine ar fi necesar sa se repare si trotuarele fiindca exista o circulatie pietonala foarte mare inclusiv parcarea de la Sc. Gen . nr. 24

Dl. KARAGENA: Vreau sa multumesc Comisiei de Circulatie pentru intelegere si faptul ca am reusit sa montam 2 cronometre la doua semafoare in Timisoara si rugamintea mea este ca daca se constata ca acest lucru este benefic pentru circulatia in oras sa continuam aceasta actiune. Multumirile erau pentru faptul ca dupa ce s-a aprobat s-a facut in timp record instalarea sistemului. Rugamintea mea este de a analiza elementul benefic al acestor cronometre.

Dl. TUCU: Prima chestiune este o reluare a unei interpelari si este vorba de luarea masurilor necesare pentru marcarea zonelor active ale intersectiilor mai ales acolo unde sint puncte aglomerate de trafic. Procesul a inceput cu cele doua intersectii de la liniile de tramvai de la gara si s-a oprit acolo. Sintem obligati toti cei care sintem conducatori auto sa luam toate masurile astfel incat sa evitam oprirea masinilor in zona activa a intersectiei. Trebuie sa facem si un marcaj pe aceste zona.

A doua chestiune este legata de o sesizare care a fost trimisa Primariei la 1 Martie de catre cetatenii din zona Preyer si se refera la problema parcarii pe str. Preyer a locatarilor, in al doilea rand la lipsa pe portiunea dintre Crizantemelor si I. Maniu a unui indicator „interzis” cu exceptia locatarilor , in al treilea rand la refacerea str. Crizantemelor si o observatie pe care o fac mai multi cetateni ai Timisoarei nu numai cei din zona Preyer este legate de experimente de tip „Schumacher „ ale celor care conduc tramvaiele RATT-ului prin mai multe zone din oras inclusiv zona Preyer unde riscul de accidente este marit datorita gabaritului strazii si a altor elemente specifice.

Ultima problema este legata de un memoriu al Ordinului Arhitectilor cu privire la riscul blocajului investitiilor in constructii datorita vitezei relativ scazute cu care se rezolva solicitarile catre Directia de Urbanism.

Am in fata un Studiu al Ordinului Arhitectilor legat de o comparatie intre modul cum se rezolva solicitarile pentru PUD-uri si PUZ-uri la Timisoara si la Cluj si cred ca situatia ar trebui sa ne dea de gandit. Probabil noi consilierii ar trebui sa initiem un proiect de hotarare pentru a aproba un sistem de proceduri prin care cetateanul sa stie ce acte trebuie sa aduca si sa nu-i mai fie solicitate ulterior alte acte iar cei care preiau cererile in cadrul Directiei de Urbanism spre solutionare sa aibă niste criterii de performanta mai clare in asa fel incat sa nu se mai poata pasa responsabilitatea de diverse persoane din cadrul compartimentului de urbanism.

Dl. PRIMAR: In primul rand cu parcarea pe strada Preyer situatia este foarte curioasa. Noi am stabilit in Comisia de Circulatie sa pozitionam niste stalpisori pe trotuare tocmai pentru a impiedica parcarea autovehiculelor si pentru a permite pietonilor sa circule normal. S-au facut presiuni foarte mari din partea anumitor domni si doamne cu trecerile si prin alte parti si cu concursul Politiei Rutiere spre regretul meu, care emisese un aviz favorabil ideii noastre, am fost facuti in fel si chip.

Pe de alta parte locatarii de acolo doresc ca trotuarul sa ramana trotuar.

Daca aveti detalii legate de parcarea de pe str. Preyer... acolo este o situatie conflictuala legata de majoritatea pietonala si o minoritate de domni si doamne cu treceri prin diverse locuri care doresc sa intre cu masina pana in casa.

Va invit la mine sa le analizam de la caz la caz pentru ca problema de pe str. Preyer revine cu obstinație saptamanal.

Dl. TUCU: Eu am in fata un memoriu semnat de 40 de persoane si mi-am imaginat ca reprezinta ceva.

Dl. PRIMAR: Va arat si eu tot asa ceva iscalite de zeci de persoane.

Cu riscul blocajului PUD-urilor si PUZ-urilor am primit si eu acel memoriu, l-am citit, astazi la sedinta operativa i-am cerut domnului arhitect sef si domnului viceprimar sa faca o analiza la nivelul Directiei de Urbanism sa vedem ce este real in toata treaba aceasta. Acolo se invoca 3 impedimente: de natura tehnica, de natura juridica si de natura subiectiva ceea ce eu ma indoiesc pentru ca noi nu putem baga decat daca au toate avizele!

La CLUJ se dau PUD-uri si pentru constructii de o camera s.a.m.d. si nu cred ca este cazul sa ne comparam cu Cluj-ul pentru ca este alta situatie si nu stim ce este acolo dar sint de acord cu dumneavoastra ca trebuie ca la nivelul orasului Timisoara , la nivelul Directiei de Urbanism sa se faca o analiza daca sint anumite conditionari asa cum spune autorul acelui material inclusiv de acord al colocatarilor le putem retrage dar vedeti ca ne confruntam apoi cu situatiile de azi in care retrag 3 PUD-uri de pe ordinea de zi trecute prin audieri publice pentru ca niste vecini se erijeaza in a fi lezati si-mi solicita sa retrag de pe ordinea de zi cele 3 PUD-uri.

Dl. PASCUTA: In primul rand vreau sa ma refer la calitatea lucrarilor pe care le efectueaza diverse societati din bani publici desi aprobam in permanenta cresterea devizelor si inchidem ochii la depasirea termenelor de finalizare, desi se spune ca se aplica o solutie mai buna decat cea adoptata initial, constatam cu totii ca la cateva luni de la inaugurarea unei astfel de investitii strada prezinta numeroase deficiente. Ma refer la zona dintre Printul Turcesc si Modern, o strada refacuta nu de mult si care pe sensul dinspre Modern spre Printul Turcesc este brazdata de zeci de gropi, denivelari, mai ales pe linia de tramvai, iar pe sensul dinspre Printul Turcesc spre Modern sensul este practic blocat, nu stiu ce se intampla...? De abia am asfaltat strada ca am spart tot asfaltul. poate ne spune cineva ce s-a intamplat ?

A doua interpelare este legata de o problema de sezon, a venit vacanta si ca in fiecare an terenurile de sport din incinta scolilor sint inchise publicului. Terenurile sint in administrarea noastra, sint intretinute din bani publici si mi se pare normal ca accesul la ele sa fie permis elevilor, tinerilor care doresc sa faca sport si pe perioada vacantei si in acest sens as dori sa-l intreb pe domnul secretar daca este nevoie de o dispozitie a primarului , un proiect de hotarare sau de ce este nevoie pentru a deschide aceste spatii catre tineret. Dupa cum se stie au disparut toate celelalte terenuri de sport publice. si nu mai este nici o posibilitate de a face sport daca tinem inchise si aceste scoli.

Ultima intrebare avand in vedere ca in ultimul timp se pare ca hotararile respinse de Consiliul Local sint implementate prin diverse alte mijloace as dori sa ni se explice care este scopul montarii acelor camere de filmat din intersectii, am citit in presa ca primaria a inceput si va continua un program de montare a unor camere care nu stiu ce trebuie sa faca ? Care este rolul lor?

Dl. PRIMAR: Referitor la calitatea lucrarilor, ma bucura ca va framante problema aceasta, vreau sa va spun ca lucrarile intre linii, beneficiar este RATT-ul si ca este de datoria lor sa faca aceste reparatii. Merg si eu destul de des in acea zona si pot sa va spun ca intre liniile de tramvai lucrarile si remedierea acelor lucrari revine RATT-ului.

Referitor la terenurile de sport din incinta scolilor spuneti ca sint inchise publicului si faceti trimitere la tot felul de alte terenuri de sport care spuneti ca s-au inchis si datorita lipsei dumneavoastra, inclusiv a dumneavoastra personal de a sustine unele proiecte pe care noi le-am inaintat de reabilitare a parcurilor. Dar daca revenim strict la terenurile de sport din incinta scolilor pot sa va spun ca domnii directori de scoli care sint beneficiarii acestei investitii nu vad cu ochi buni sa vina diversi de pe strada sa bata mingea acolo. Daca sint elevi ai scolii pe care corpul profesoral care are o raspundere in a intretine aceste investitii facute de catre consiliul local . Daca vin astfel de elevi cunoscuti este altceva. Nu cred ca este necesar un proiect de hotarare de consiliu ci este nevoie de putin spirit civic si de cei 7 ani de acasa si eventual de participarea d-vs ca si consilier local sa-i indrumati pe acesti oameni ca daca li se permite accesul pe terenurile de sport din incinta scolilor sa respecte investitia si nu sa o distruga.

Referitor la camerele de filmat din intersectii ati fost unul din cei care ati respins in luna aprilie 2005 un proiect de hotarare la care noi am intervenit atunci, era o propunere in jur de 1 miliard de lei prin care am dorit sa introducem astfel de camere de filmat in intersectii pentru a ordona traficul si pentru a asigura limitarea de viteza care in Timisoara nu se respecta. Atunci v-ati opus cu motivatia ca de fapt mobilul primariei este sa bage mana in buzunarul cetateanului sa se imbogateasca bugetul local prin amenzi. Noi am bagat niste camere de filmat in zona P-ta Traian unde am pus niste bariere si mi se pare normal ca le-am pus si in rest, domnul director Chis este aici si va poate da alte detalii. Problema mea legata de terenurile de sport este aceea a accesului cetatenilor. Eu nu cred ca daca permitem cetatenilor sa joace fotbal pe un teren de bitum din curtea unei scoli in septembrie ne vom trezi cu terenul stricat. Este pur si simplu o chestie de bun simt atata timp cat banii sint investiti din bugetul local sa fie permis accesul publicului. Legat de afirmatia cu respingerea proiectelor privind reamenajarea unor parcuri cred ca v-ati pripit, eu am votat toate proiectelor care ni le-ati propus in acest domeniu.

Dl. SECRETAR: Domnule prim consilier, problema este urmatoarea la scoli: municipalitatea este cea care asigura fondurile de reparatii. Fiecare director de scoala este stapan pe domeniul lui. Problema este cum a spus domnul primar, nu ca dumneavoastra nu ați fi abilitați ca si consiliu local sa dati o hotarare in care sa spuneți ca pe perioada vacantei intre orele... se asigura accesul... Problema este ca dupa aceea vine raspunderea cealalta ca nu este vorba numai de terenul de sport din scoala , ca scoala nu este inchisa cu lacate, si ei se pot duce si pot face alte distrugeri, etc

La directorii de scoli nu le convine treaba asta. Ramane la latitudinea dumneavoastra daca chiar va asumati raspunderea , sa vi-o asumati ,ca dupa aceea nu se intoarce impotriva executivului sa spun ca dumneavoastra ati stricat, ati aprobat dumneavoastra si va cer bani de reparatii..

Dl. Dir. STANESCU: Referitor la reparatii zona respectiva este in garantie , se rapara in garantie si chiar acum se lucreaza, sint doua aspecte acolo, liniile de tramvai si canalele de scurgere ale liniilor de tramvai a apei fluviale care le ridicam. In primul rand deteriorarea s-a facut in ultimii doi ani deci noi de doi ani, de când este lucrarea, noi am anuntat in toamna constructorul ca fiind in garantie trebuie refacuta, acum se reface, problema este ca circulatie TIR-urilor in zona respectiva se desfasoara exclusiv pe linia de tramvai pentru ca banda 1 este ocupata. Prin Comisia de Circulatie am luat masuri de stationare interzisa, o sa punem si niste semne care sa reglementeze circulatia doar pe banda 1 ca sa nu fie afectata si in viitor linia de tramvai.

Referitor la circulatia cu vitez, noi credem ca respectam conditiile de circulatie normale, avem impuse niste viteze si aprobate de d-vs si viteze de exploatare, la tramvai 17 km/ora,o sa analizam zona respectiva in special zonele de conflict pe str. Preyer si P-ta Traian ca sa reducem viteza daca se considera ca se pune in pericol siguranta circulatiei.

D -na VLAD: As vrea sa va intreb cum va explicati ca dupa 2 ani si jumatate pe Str. Rebreanu unde circulatia a fost oprita si d-vs ati declarat ca circulatia tramvaielor a fost repusa in functiune, ati ajuns doar la Cimitirul Cosminului si intre doua galeti de griblura aruncate ,mersul tramvaielor pe o parte si pe alta, sint cate 2-3 muncitori care lucreaza acolo.

Langa Spitalul Judetean, de-a lungul liniilor de tramvai buruienile sint cat casa , nimeni nu se mai ingrijeste, pare un spatiu parasit, sint plin de PET-uri de bauturi racoritoare si gunoaie aruncate intre liniile de tramvai si carosabil. cand veti considera ca se va termina in sfarsit aceasta linie cale pentru tramvaiele care circula in zona respectiva pe u transon lung ?

Dl. dir. STANESCU: Vreau sa spun ca a fost o greseala din partea noastra ca am acceptat sa punem stratul de finisaj pe tronsonul de la intersectia cu Calea Sagului pana pa Drubeta pentru ca se circula exclusiv cu masini mari , masini de santier pe linia noastra, in unele zone s-a compromis deja elementele elastice si masticul de inchidere a liniei, am luat decizia ca sa nu continuam finisarea liniei pana la FAEM pana cand drumul nu o sa vina paralel cu linia de tramvai pentru ca este pericolul sa compromitem linia.

Referitor la mizeria si balariile care exista, zona este inca in santier si se vede si in zona Sp. Judetean inca se lucreaza la drumuri si odata cu finalizarea drumurilor in luna septembrie -octombrie o sa finalizam si noi toate lucrările la linia de tramvai.

Dl. MOLDOVAN: In urma cu cativa ani Consiliul Local a incheiat un contract de asociare cu o firma pentru administrarea in comun si exploatarea Strandului Tineretului.

Am inteles ca sint ceva probleme acolo si se doreste in scurt timp sa se organizeze un concert Julio Inglesias . Firma respectiva are obligatia de a pune la dispozitia Consiliului Local, a comunitatii spatiul respectiv pentru anumite evenimente si eu v-as intreba daca firma si-a respectat contractul pentru ca pe alta parte nu sint de acord sa colaboreze cu Consiliul Local care a inteles de multe ori situatia de acolo si doreste o buna colaborare.

Poate ar fi bine sa facem o vizita acolo sa vedem daca si-au respectat contractele.

Dl. PRIMAR: Am mai fost chestionat pe tema asta si acolo exista un contract de concesiune care s-a facut pe 30 de ani cu o firma din Timisoara, contractul are o vechime de 3 ani. Eu personal nu sint multumit de ceea ce s-a facut acolo mai ales ca de fiecare data cand din Comisia de Ordine Publica am trimis acolo diversi solicitanti sa-si organizeze manifestarile oferta care era acolo nu-i satisfacea. Lucrul cel mai bun ar fi sa ne intalnim martea viitoare si eventual daca doriti la ora 3 sa mergem sa vedem ce s-a facut. Dupa parerea mea s-a facut prea putin.

Am aprobat o autorizatie de constructie cu putin timp in urma prin care concesionarii isi iau obligatia de a face un bazin olimpic de înot cu tot ce trebuie in incinta strandului. De altfel se va intra in Planul Urbanistic care s-a si aprobat acolo.

In al treilea rand daca va aduceti aminte cu un an in urma dansii au venit cu o oferta comerciala care sa completeze contractul de concesiune pe care dumneavastra l-ati refuzat cu motivatia ca lucrul acesta trebuia precizat de la bun inceput

Cred ca interesul Consiliului Local si al primariei este ca acolo sa se faca ceva si cred ca acesti concesionari au obligatia sa faca ceva si indiferent cine sint acesti oameni eu v-as propune sa facem o vizita acolo si sa vedem ce se intampla.

Cu privire la concertul lui Julio Inglesias pot sa va spun ca s-a anticipat de catre organizatori o prezenta de 10 000 oameni, noi initial am oferit amplasamentul din Parcul Rozelor dar acolo nu incap mai mult de 8000.

Dl. BARSASTEANU: Vreau sa remarc un lucru pe care l-am asteptat cu totii si pe care presa l-a mediatizat suficient: deschiderea Gradinii Zoologice la 1 Iunie. E doar un punct de vedere personal. Am vizitat Gradina Zoologica si am constatat ca lucrarile sint facute de o calitate proasta. Cu foarte multe improvizatii, elemente de decor stilizate nesecurizate, finisaje prost executate, totul lasa impresia de un ”hei-rup-ism „ accelerat pentru a putea raporta darea in folosinta a unui obiectiv . As vrea sa stiu care este nivelul finantarii la ceea ce s-a facut pana acum, cat reprezinta din proiectul global al intregii Gradini Zoologice si cine a executat aceste lucrari ?

A doua interpelare este ca as vrea sa obtin de la Directia de Urbanism o lista a contractelor de concesionare pentru terenuri sau obiective de interes public care au o vechime ce practic depaseste termenul de dare in folosinta a obiectivelor pe care le-au contractat. Sint multe terenuri in oras care au fost obiectul contractului de concesionare in vederea unor constructii ca si strandul amintit, care nu s-au finalizat si care nici macar nu au debutat dar sint sub contract si blocheaza acele terenuri. Vreau sa stiu daca exista niste clauze care sa suspende aceste contracte daca contractantii nu s-au tinut de cuvant.

Deci vreau lista cu terenurile si obiectivele supuse unor contractari pe concesiune ale primariei si care nu s-au realizat din terte motive.

Dl. PRIMAR: Domnule profesor eu va apreciez mult ca profesionist si ca si consilier local. Faptul ca lucrarile sint de proasta calitate trebuie sa fiu in dezacord cu dumneavoastra, vreau sa va spun ca noi acolo am refacut anumite lucrari tocmai din cauza calitatii. Fiind o zona de padure nu putem vorbi de finisaje prost executate Sint chestiuni mai rustice care au un aspect care tine de gradina zoologica. Nu poti sa vii acolo cu finisaje care nu se preteaza mediului ambient. Noi va putem pune la dispozitie toate actele, investitia pentru prima etapa a fost in jur de 37 miliarde de lei, 1 milion de euro si as vrea sa va arat pozele asa cum arata acest asa zis parc zoologic abandonat in 2004, era o mizerie crunta in care eram dati zilnic in presa si faceam deliciul pentru animalele care nu erau bine gazduite. Este un inceput si ca orice inceput este mai greu si bineinteles ca el trebuie continuat. Lucrarile au inceput in anul 2005 si s-au finalizat in 2007. Acolo au fost lucrari foarte pretentioase. Nu vreau sa intru in detalii tehnice dar pot sa va spun ca am fost nevoiti sa facem o statie de pompare pentru ca tot nivelul apei si canalizarii care nu exista in 2004 si pe care noi l-am facut, deci acea statie de pompe era necesara pentru a asigura racordarea canalizarii acestei gradini zoologice la reteaua orasului. Vreau sa va spun ca criteriile dupa care s-a facut acest proiect au fost in conformitate cu normele europene . Mai vreau sa va spun ca in momentul de fata noi nu putem incropim adaposturi pentru animale. Am mai vazut ca unii plangeau pentru soarta unor animale , inclusiv leii care ani de zile au fost maltratati, ca sa-i salvam pe acei lei trebuie sa-i bagam in conditii ambientale conforme cu normele europene. Asta inseamna suprafete in plus si sintem in curs de negociere cu ROMSILVA pentru un schimb de teren pentru a putea extinde aceasta gradina zoologica si pentru lei. Aceasta treaba nu se face de azi pe maine dar daca dumneavoastra aveti acest interes si vi se pare un lucru absolut normal eu v-as ruga sa va atasati acestui grup care functioneaza pe langa Directia Mediului, va dam la dispozitie toate datele pe care le avem si va putem justifica toate cheltuielile si chiar as dori sa va am colaborator pentru ca sint convins ca d-vs ca medic aveti un anume discernamant pe care noi inginerii nu-l avem. Sa cautam sa lucram impreuna penru ca va veni etapa a doua si a treia si lucrurile nu trebuie gandite in perspectiva de azi pe maine ci in perspectiva de ani de zile. Cu lista de concesionare pentru terenuri o sa vorbesc cu colegii de la patrimoniu si va putem da subconcesiune aprobata prin hotarare de consiliu local, ele sint documente publice si va putem pune la dispozitie o lista.

Dl. BARSASTEANU: Fara a polemiza pe tema calitatii lucrarilor vreau sa va dau un exemplu, in locul de joaca pentru copii, chiar la intrarea in stanga scara de acces spre acea platforma , a doua zi de la inaugurare balansa si era captusita pe margine de niste sipci care nu aveau mai mult de 5 mm, nefinisate care puteau oricand sa raneasca un copil.

D -na VLAD: Vreau sa intreb pe domnul secretar Cojocari ce inseamna Consiliul Local, actionar unic al societatilor comerciale pe care le detine in proprietate, cine numeste consiliul de administratie si cum este posibil ca anumite hotarari ale Consiliului Local sa nu fie luate in seama si sa fie contestate si pe urma, cu diferite pretexte, reformulate si repuse in circulatie?

Dl. SECRETAR: Cred ca o stiti si dumneavoastră numai ca vreti sa o confirmați...

D -na VLAD: Stiu dar vreau o formulare foarte clara pentru ca am impresia ca nu este foarte clar in mintea tuturor ce este consiliu, ce inseamna actionar unic al unei societati, cine numeste consiliul de administratie si de fapt care sint obligatiile consiliului local ca pana la urma daca consiliul local este contestat de un functionar public din primarie sau de consiliul de administratie mi se pare ca numai ca sa votam, sa fim aparat de vot noi consilierii locali si sa fim contestati din punctul asta de vedere nu mi se pare normal si corect!

Dl. SECRETAR: Doamna consiliera, dumneavoastra sinteti o consiliera mai veche stiti totdeauna consiliile de administratie au fost numite prin hotarari ale consiliului local. Revocarea consiliului de administratie se face tot printr-o hotarare a consiliului local.

Știți foarte bine, că toate problemele referitoare la consiliile de administrație s-au rezolvat la nivelul partidelor politice, s-au discutat, s-au stabilit niște probleme. Asta a fost.

D-na Vlad: Administrația nu are nimic cu politicul. Este vorba de structura unei societăți comerciale.

Dl. Secretar: Eu am datoria, să vă spun cum s-a făcut , nu ce legătură are cu politicul. Sau discutat, s-au făcut, s-au numit. Legal , democratic, prin vot. Schimbarea Consiliului de Administrație se face tot prin dvs. Acționarul unic este Consiliul Local, prin faptul că dvs. ca și consiliu local, reprezentați adunarea generală a acestor societăți comerciale, respectiv AGA. AGA este aceea care conduce destinele unei societăți comerciale, sigur că, problemele curente sunt rezolvate de către Consiliul de administrație , de către manager, care este numit tot de către Consiliul Local pe baza unui concurs dar pe care tot dumneavoastră îl legiferați. Oricare dintre dumneavoastră puteți să cereți să analizați activitatea unei societăți comerciale ori de câte ori doriți, să luați măsurile care se impun, să luați în discuție orice modificare de Consiliu de Administrație. Sunt atribute legale , pe care le aveți.

D -na Vlad: Atunci, vă întreb, este posibil ca un manager al unei societăți să spună că nu e nevoie nici măcar să consulte Consiliul Local într-o anumită problemă. Vi se pare corect?

Dl. Secretar: Dacă a spus că nu trebuia să consulte Consiliul Local, a spus corect, pentru că el nu consultă Consiliul Local ci el consultă AGA, care din întâmplare sunteți tot dumneavoastră. Deci noi vorbim pe formula restrictivă, dacă a spus Consiliul Local , nici un manager nu a venit în 16 ani în Consiliul Local, să se consulte într-o problemă. Știți că AGA este separată, au proces-verbal separat, au ședință separată, nu se confundă. D -na VLAD: Dumneavoastră interpretați cum doriți. Nici o decizie majoră într-o societate, cel puțin așa știu eu din comercial , nu este normal ca și hotărârile să fie luate fără consultarea acționarului unic.

DL. SECRETAR: Eu am fost până acum 4 sau 5 ani, în 2 consilii de administrație, la Drumuri și la RATT. S-au luat în cadrul Consiliului de Administrație decizii la nivelul miliardelor de lei fără să consulte AGA. Si-a asumat răspunderea, s-au semnat acele acte și așa mai departe. Problema este de altă natură și știu la ce vă referiți. Dacă a venit la dumneavoastră și a pus în fața dvs. o problemă, care din punctul meu de vedere se putea rezolva la nivelul Consiliului de Administrație, și v-a consultat la nivel de AGA iar dumneavoastră ați dat respingere, atunci aici este o problemă, deja. Pentru că nu se poate ignora o hotărâre a AGA.

Cione e deasupra, Consiliul de Administrație sau AGA.

Dl. GRINDEANU: Înțeleg că este o problemă și atunci cum poate fi ea rezolvată? Nu doream să fac interpelare.

Dl .SECRETAR: Pe cale amiabilă.

Dl Grindeanu: Legal cum poate fi rezolvată? Atâta timp cât a existat un proiect care s-a respins, s-a convocat AGA și s-a respins.

Dl. Pășcuță a amintit de marcaje. Aș dori să aduc în discuție o problemă, am înțeles că toate marcajele în oraș se fac cu firma ROSIGN, în baza unui contract. Am înțeles că s-a schimbat în timp acționariatul, la această firmă, aș vrea dacă se poate , toate aceste contracte, valoarea lor și ce au realizat cei de la firma ROSIGN, de când au contract cu Primăria Timișoara.

Dl. Primar: Vreau să pun o întrebare d-nei Vlad , cu tot respectul. Este adevărat că ați demisionat din PNȚCD?

D -na Vlad: Dumneavoastră trebuie să știți primul pentru că cererea mea fost transmisă PNȚCD-ului.

Dl PRIMAR: Nu știu, și m-aș fi așteptat să faceți o declarație publică i să vă asumați răspunderea în Consiliul Local.

D -na VLAD: Fără nici un fel de problemă. Dacă doriți , mi-am depus cererea de demisie din PNȚCD, este clar deocamdată sunt independentă. Voi vedea încotro mă voi îndrepta în următoarele săptămâni după ce voi deschide ochii mari și voi știi exact ce doresc.

Dl PRIMAR: Doamnă, este cea mai bună veste pe care o aflu acum, și chiar mă bucur că este așa, și mai vreau să vă întreb: Dvs aveți o construcție pe strada Savoya nr.14, eu Ciuhandu , mincinosul, Primarul, trebuie să dau acum la Poliție informații asupra modului în care dumneavoastră vă faceți organizarea de șantier. Vreau să vă întreb și să spuneți public aici, dacă pentru spațiul pe care îl ocupați pe domeniul public , pe carosabil, în perimetrul șantierului aveți vreo aprobare?

Și dacă plătiți chirie pe acel spațiu?

D -na VLAD: Domnule Primar, am plătit chirie de-a lungul timpului cu o seriozitate și conștiinciozitate extraordinară, până în momentul în care Comisia de Monumente mi-a oprit lucrarea pentru acea fântână istorică , au tergiversat lucrările și aprobările nepermis de mult , fiind un act de sabotaj. Între timp am făcut experiză cu privire la acel spațiu.

Dl. Grindeanu: Domnule Primar este o problemă internă a partidului și nu este cazul să o discutăm aici:

Dl. PRIMAR: Atunci când un consilier își schimbă culoarea politică și nici nu are măcar bunul simț să-și asume răspunderea , dacă ar avea puțină calitate de moralitate, și-ar da demisia din partid dar și din funcția de consilier, câtă vreme eu trebuie să răspund pentru o sumedenie de chestiuni făcute de această persoană, am și eu dreptul să întreb.

Am întrebat în plen ca să ne lămurim și să se știe cine suntem. Vreau să vă spun că am dat dispoziții azi Direcției de Patrimoniu și de Urbanism să verifice condițiile, - pe lângă răspunsul pe care îl dau eu la Poliție-, în care stați pe domeniul public și faceți acea activitate.

Și asta nu o fac pentru că ați ieșit din PNȚCD. Mi-ați dat cea mai bună veste. M-ați eliberat de o mare grijă.

D -na VLAD: Ași avut grijă de mine, sunteți extraordinar, dar vă rog să ne adresăm politicos , și eu sunt fericită că am scăpat, deci eu nu am ocupat nimic abuziv .

Dl. ȚUCU: Eu cred că data viitoare vor fi întrebări și despre cei care ocupă domeniul public din Piața Operei, desfășurând lucrări.

D -na BLAJ: Să trecem la Ordinea de Zi. Aș vrea înainte de a intra în Ordinea de Zi, să abordăm o problemă referitoare la o persoană care ocupă o locuință., pe strada Mihalache, și anume d-na Culcear Etelca. Vreau să verificați.

D-na Sârca: Ocupă abuziv un apartament care a fost redistribuit la categoria la care dumneaei a fost înscrisă. A ocupat abuziv acel apartament, fără forme legale, nu poate condiționa evacuare....

D-na Blaj: Bănuiam că este ceva, Mulțumesc. În urma discuțiilor cu Direcția de Urbanism, se propune retragerea de pe ordine de zi și apunctului 28 referitor la PUD -strada Amzei nr.8.

Declanșez procedura de vot:

Mulțumesc

Trecem la Ordinea de Zi

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Ștrandul Tineretului Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune a acestora.

Președinte: Nu sunt obiecțiuni, deschidem procedura de vot. Sunt necesare 18 voturi pentru.

Reluăm votul după ce intră consilierii în sală.

Se votează: 20 voturi pentru. A trecut.

Mulțumesc.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea statului sau a Primăriei Municipiului Timișoara.

Președinte: Nu au fost obiecțiuni. Declanșez procedura de vot. Se votează: 21 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Amforei nr. 6.

Președinte: Nu au fost obiecțiuni. Toate avizele au fost favorabile. Avem nevoie de 18 voturi pentru. Declanșez procedura de vot.

Se votează: 21 voturi pentru.

S-a aprobat. Mulțumesc.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind „Reamenajarea și modernizarea Parcului Copiilor Ion Creangă” din Municipiul Timișoara.

Președinte: Este nevoie de 18 voturi. Din comisii s-au desprins mai multe puncte de vedere și anume: Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre fără să specifice care dintre cele două variante o doresc, Comisia 2, domnul Grindeanu propune finanțarea din bugetul local, doamna Popa, d-nii Catană și Achimescu propun varianta 2: contract de asociere în participațiune, Comisia 3 a avizat proiectul de hotărâre pentru plen, după cum urmează: d-nii Pășcuță și Crașovan finanțare din bugetul local, Moldovan, Mistor si Karagena contract de asociere in participatiune. Comisia IV domnul Tucu si-a exprimat punctul de vedere - finanțarea din bugetul local.

Eu voi supune la vot pe rand cele doua propuneri : in proioectul de hotarare primul este finantarea obiectivului din investitii din bugetul local. Ca sa treaca aceasta varianta avem nevoie de 18 voturi.

Dl. CORADO: Parerea mea este ca daca nu facem buletine de vot o sa fie o harababura ca si data trecuta si nu o sa se inteleaga nimeni cu nimeni despre ce am votat. Pentru ca cei care vor vota la prima varianta poate ca se vor razgandi si pentru a doua... Parerea mea este ca buletinele de vot or sa fie singura varianta expresa in care fiecare consilier nu poate sa-si exprime decat o singura optiune.

D-na BLAJ: Am avut o discutie cu domnul Cojocari in calitate de sef al juristilor si dansul mi-a explicat ca avand in vedere ca la punctul 2 incheierea unui contract de asociere in participatiune prin atribuirea acestuia in urma unei licitatii cu conditia ca procentajul major sa fie al Consiliului Municipal, datorita acestui lucru trebuie sa avem 2/3 voturi pentru aprobarea unuia dintre cele doua variante.

Eu am venit cu propunerea sa le votam pe rand incepand cu bugetul local.

Dl. TUCU: Din punct de vedere procedural senzatia mea este ca se face o confuzie; intre a vota un articol si a vota proiectul. Articolele trec cu majoritate simpla iar proiectul in intregime ca sa treaca este cel care are nevoie de 2/3. Prin urmare cu o majoritate simpla votam art. 1 intr-o formula sau cealalta in ordinea propunerilor pentru ca este vorba de un articol iar articolele si amendamentele conform regulamentului trec cu majoritate simpla. Jumatate plus unu din cei prezenti. Proiectul de hotarare in ansamblu, fiind proiect de patrimoniu are nevoie de 2/3 si prin urmare fac un apel la colegi ca in momentul in care se decide majoritatea pe fondul articolului 1 sa fim de acord sa trecem toti cu mojoritatea absoluta proiectul in intregime ca sa trecem la lucru cu Parcul Copiilor.

Dl. MOLDOVAN: Eu sint de acord cu propunerea domnului consilier Tucu legat de procedura pentru ca mi se pare ca alta solutie nu ar fi. Dar eu as veni cu o alta propunere, un fel de compromis sa nu ne trezim iarasi ca data trecuta. Oricum daca am aproba finantarea obiectivului prin investitii de la bugetul local, anul asta clar ca nu se poate demara investitia. Va propun sa contopim cele doua puncte, mergem pe licitatie, daca nu se adjudeca la licitatie vom trece la finantarea din investitii de la bugetul local pentru ca anul asta se poate tine licitatia. Daca nu se rezolva prin licitatie automat si nu are rost sa ne contram aici in principii.

Dl. TUCU: Ati ridicat o falsa problema . Studiul de Fezabilitate este aprobat iar bugetul in luna septembrie trece prin rectificari si intotdeauna trece prin rectificari si daca punem problema acum ca ne mai trebuie 2 milioane de euro ca sa nu moara 3 lei, nu cred ca este o asa mare problema ca sa incepem lucrarile pentru ca anul asta nici nu trebuie sa alocam toata suma din buget. Lucrarile se desfasoara etapizat. Este usor o falsa problema. Vreti sa deblocam problema eu cred ca solutia propusa este cea care o deblocheaza. Nu vreti sa o deblocam, aveti alte probleme, alte obligatii cu varianta asta cu asocierea atunci gasiti de fiecare data „cuiul lui Pepelea” si promovati-l.

Dl. MOLDOVAN: Nu avem nici o obligatie cu nimic, problema este ca o finantam de la buget dar cine-l administreaza, pentru ca avem experiente proaste pe alte obiective din alti ani.

D -na BLAJ: Aceste discutii le-am mai avut o data , ne-am mai certat si ne-am mai incurcat. Revin prin a face urmatoarea precizare. La votarea primului punct este nevoie de majoritate simpla. La votarea celui de-al doilea punct avend in vedere ca este vorba de licitatie trebuie 2/3. Toata problema este sa le supunem la vot pe rand.

Prima data supunem la vot varianta nr. 1

Dl. SECRETAR: Tot ce tine de bani din bugetul local este majoritate simpla. Ce tine de asociere, ce tine de licitatie sint 2/3. Dumneavoastra aveti 2 variante. Votati o varianta daca vreti prima, trebuie 14 voturi, votati a doua trebuie 18 voturi ca sa treaca.

D-na BLAJ: dupa care votam proiectul!

Dl. SECRETAR:    Dumneavoastra ati spus: s-a facut o propunere: urmatoarea

modalitate de atribuire : finantare sau incheiere contract de asociere cu licitatie. Acum hotarati in plen cum faceti.

Dl. KARAGENA: Doresc sa nu fie la fel de multumit de Parcul Copiilor ca de Gradina Zoologica in cazul in care se face din bugetul local.

D -na BLAJ: Va propun sa votam primul punct, deci prima decizie o luam finantarea din bugetul local. Declansam procedura de vot.

Se numara voturile: -9 voturi pentru

- 8 voturi impotriva

- 1 abtinere

D -na BLAJ: Aveam nevoie de 14 voturi deci, a cazut. In mod normal ar trebui sa fie valabil punctul 2 dar il supun la vot . Cine este pentru propunerea de asociere in participatiune ?

Supun la vot: - 15 voturi pentru

- 3 voturi impotriva

- 2 abtineri

Dl. SECRETAR: Domnii consilieri, dumneavoastra ati votat care dintre cele doua puncte sa mearga iar acum votati proiectul acesta.

D-na BLAJ: Si cum contabilizam voturile.

Dl. SECRETAR: Cu 18 voturi, nu mai conteaza

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind ridicarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș asupra imobilului din Timișoara str. V. Alecsandri nr. 1.

D-na BLAJ: In continuare avem propunerea de revocare a HCL nr. 58 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani a unui teren in suprafata de 100 000 mp. Catre Ministerul Sanatatii prin Autoritatea de Stat de Sanatate Publica pentru construirea unui Spital Judetean de Urgenta, avand in vedere ca s-a atribuit din partea Consiliului Judetean noi trebuie sa revocam aceasta hotarare in consecinta declansam procedura de vot.

Cine este pentru ?

Se numara voturile:                - 21 voturi pentru

Dna. cons.Blaj: Supun la vot proiectul în întregime lui. Avem nevoie de două treimi.

Dl. Secretar: Votați proiectul în întregimea lui pentru asociere și licitație.

Se votează 19 voturi pentru și 2 abțineri. A trecut.

Dna. cons. Blaj: Cu 19 voturi a trecut proiectul prin alegerea variantei nr. 2

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniu regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/14.10.2002.

Dna. cons. Blaj: Nu am existat probleme.

Se votează : 18 voturi .

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și federația Caritas a Diecezei Timișoara privind stabilirea condițiilor și a modalităților de finanțare necesare furnizării de servicii sociale de interes local.

Dna. cons. Blaj: Nu am fost probleme.

Se votează : 19 voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și R.A. Transport Timișoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara în anul 2007 aprobat prin HCL 591/19.12.2006.

Dna. cons. Blaj:Nu am fost probleme.

Se votează: 20 voturi pentru.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și aprobarea Statului de funcții la Filarmonica „Banatul” Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Supun la vot proiectul.

Se votează: 20 voturi pentru.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.

Dna. cons. Blaj: Supun la vot proiectul. Se votează: 19 voturi pentru.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii Filarmonicii Banatul din Timișoara în categoria instituțiilor de concerte de repertoriu.

Dna. cons. Blaj: Supun la vot proiectul.

Se votează: 20 voturi pentru.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării Teatrului German de Stat din Timișoara în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.

Dna. cons. Blaj: Supun la vot proiectul.

Se votează:21 voturi pentru.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității acordurilor de funcționare pentru exerciții comerciale în Municipiul Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Supun la vot proiectul.

Se votează: 17 voturi pentru și 4 abțineri.

A căzut.

Dna. cons. Vlad: În acest proiect a fost depusă la Primăria Timișoara în urmă cu 2 ani, licitare din partea Bega Grup , facerea unei parcări subterane pe costurile lor , o parcare care ar fi onorat orașul .O dată cu exercițiul comercial era legat de obligativitatea de a avea aceste locuri de parcare.

Dl. Primar: Spațiul de parcare este legat de regimul juridic al terenului. Regimul juridic nu este verificat.

Dna. cons. Vlad: Aveți de 2 ani depus la Primărie.

Dl. Primar: Nu este clarificat doamnă.

Dna. cons. Blaj: Propunerea este până în 36.06.2008.

Dl. Secretar: Nu este vorba de parcarea de la Bega, este vorba de str. Brâncoveanu.Acum se vor vedea consecințele pentru că ei sunt în ilegalitate , Biroul nostru comercial va trece la închiderea lor.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite din Timișoara, str. Miloia - etapa III a realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme.

Se votează : 20 voturi pentru.

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a Căminului pentru Persoane vârstnice situat în Timișoara, strada I. Klein nr. 25 - 27- 29.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme.

Se votează: 21 voturi pentru.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Ungureanu nr. 5 către S.C. HORTICULTURA S.A.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme.

Se votează: 21 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului   cu altă destinație decât aceea de

locuință din Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 15 .

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme.

Se votează: 16 voturi pentru 4 abțineri. A căzut.

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Badea Cârțan nr.1.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme.

Se votează: 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 6 abțineri. A căzut.

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 92/30.03.2004 - privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara  cu Asociația Societatea Română Speranța în vederea

administrării unui Centru de tranzit pentru copiii cu handicap mintal ale căror familii se află temporar în imposibilitate de a-și îngriji copilul.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme.

Se votează: 20 voturi pentru.

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind scutirea Asociației Naționale a Surzilor Filiala Teritorială Timișoara la plata chiriei aferente spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Cronicar Neculce nr.1.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme.

Se votează: 20 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 4172 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara, pentru luna iulie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dna. cons. Blaj:La acest proiect am votat o completare cu 77 de locuri.

Se votează: 20 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.700 RON din bugetul local pentru reparațiile care se efectuează la clopotele Catedralei Mitropolitane din Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme.

Se votează: 21 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Federația Română de Baschet în vederea derulării proiectului Pregătirea și participarea la Campionatul European U - 18 Feminin Divizia B, în perioada 29 iunie 2007 - 08 iulie 2007.

Dl. cons. Țoancă: Doresc să mărim suma de la un miliard de lei vechi la 1,5 de miliarde de lei vechi, cu 500 de milioane în condițiile în care după ce am parcurs agenda cultural sportivă a mai rămas un sold de 6 miliarde. Un miliard și ceva la biserică un miliard și ceva să dăm aici și mai avem o acțiune cu filme de scurt metraj.

Dl. Primar : Dacă dvs. îmi asigurați resursele bugetare și indicați de unde să le luăm nu am nici un fel de împotrivire. Am mai avut o discuție în urmă cu 3 săptămâni în care ați venit cu o solicitare de suplimentare de un miliard opt sute , am acceptat-o și pe aceea , între timp facem și clopotele la biserică, am dat și la federația de baschet , dar cred că dăm dintr-un sac în care nu știu ce mai avem și atunci să-mi spuneți de unde să iau banii aceștia, pentru că la rectificare m-am angajat la un miliard opt sute, dar nu m-am angajat la mai mult.

Dl. cons. Țoancă: Dl. Primar la rectificare va-ți angajat la un miliard opt sute din jurizarea comisiei 5 , ar mai fi bani.

Dl. Secretar: Mai aveți acțiuni , eu zic că acolo este prea mult. Este vorba de cadeți, le dai un miliard ... Am vorbit și eu la federație sunt mulțumiți. Aveți luptele , înfrățiți cu Palermo de 17 ani de zile și asta nu ați aprobat.

Dl. cons. Moldovan: Nu ați vorbit cu nici o federație, am vorbit eu cu președintele .Nu știu care este interesul. Este primul campionat organizat de Timișoara . Stă Timișoara în banii aceștia. O să avem grijă să avem banii pentru toate acțiunile.

Dl. cons. Știrbu: Vreau să avem o scurtă memorare a discuțiilor din plenul trecut. Aceea suplimentare care se referea dl. Primar . Nu s-a trecut în procesul verbal faptul că noi economisind bani putem modifica propria noastră cifră la procentajul minim în așa fel încât și alte proiecte în procentajul limitelor aprobate să acoperim și alte proiecte. S-a produs o greșeală deși s-a votat. Eu am luat cuvântul și am prezentat ambele aspecte. Doresc să se confirme de această dată ca acel vot să fie cuprins în procesul verbal. Am fost toți de față, dar dintr-o omisiune, nu din altă cauză. Am rugămintea să se confirme acum.

Dna. cons. Blaj: Noi am auzit părerea colegilor , părerea executivului, supunem această propunere la vot. Doresc să-mi spuneți încă o dată suma.

Dl. cons. Țoancă: De la un miliard de lei vechi la un miliard jumătate de lei vechi.

Dna. cons. Blaj: Majorarea sumelor oferite la un miliard jumătate.

Se votează 13 voturi , 3 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Supun la vot proiectul.

Se votează: 16 voturi pentru , 1 vot împotrivă și 2 abțineri.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcții pentru locuințe și servicii - Construire clădire „ strada Felix nr.4/a Timișoara.

Dl. cons. Catană: O întrebare valabilă pentru toate planurile. Am văzut în foarte multe referate, sigur nu se referă la toate, atenționări date de serviciul juridic. Acestea cred că sunt rezolvate.

Dl. Secretar: Tot ce a intrat este rezolvat, ce nu ... Dna. cons. Blaj: Nu am existat obiecțiuni.

Se votează: 20 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective”, strada Lacului nr.1 Timișoara.

Dna. cons. Blaj: La comisia 2 au existat discuții nu am înțeles ce au cerut.

Dl. cons. Catană: La acest proiect beneficiarul solicită un anumit regim de înălțime P +3E+M într-o zonă preponderent urban cu țesut rural aceasta înseamnă 2 etaje și mansardă. În spatele acestor imobile ce se vor construi există blocuri cu 4 etaje.Recomandarea Direcției de Urbanism este de a se păstra P+2E +M . Proiectul de hotărâre este făcut în forma agreată de Direcția de Urbanism. Sigur că trebuie să decidem care regim de înălțime trebuie să fie aprobat.

Dna. cons. Blaj: Direcția de Urbanism impune P+2E+M , solicitantul dorește P+3E+M. Dl. Catană :dorește modificarea regimului de înălțime.

Dl. cons. Achimescu: Era o propunere a Direcției de Urbanism, pentru că de aceea sunt voturi pro și contra. Având în vedere că este în vecinătatea unui bloc de 4 nivele , se poate și acesta înălța la 4 etaje. Discuția era altfel. Dânșii trebuie să asigure locuri de parcare pentru apartamente, ceea ce și-au luat angajamentul că o vor face.

Dna. cons. Blaj: Există un amendament de modificare a regimului de înălțime al Direcției de Urbanism de la P+2E+M la P+3E+M. Supun la vot.

Dl. cons. Achimescu: Ce puneți la vot.

Dna. cons.Blaj: Trebuie să modificăm regimul de înălțime.

Se votează 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă , 4 abțineri.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Se votează: 17 voturi, 1 vot împotrivă, 1 abținere. A trecut.

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Complex de locuințe și servicii” Timișoara, strada Dorobanților nr. 20-22, str. Mătăsarilor nr.25.

Dna. cons. Blaj: Comisia 2 a respins materialul și a propus introducerea la Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

Se votează: 18 voturi pentru , 1 vot împotrivă.A trecut.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. Gr. Alexandrescu, Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme. Supun la vot.

Se votează 21 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Clădire pentru birouri, comerț și locuire în regim de S+P+3E retras, strada 1 Decembrie nr.60.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme. Supun la vot.

Se votează 21 voturi pentru. A trecut.

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Bloc de locuințe cu servicii la parter”, strada Lămâiței nr.11, Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme. Supun la vot.

Se votează 19 voturi pentru, 2 abțineri. A trecut.

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru locuințe și funcțiuni complementare”, Calea Bogdăneștilor nr.12 și 12A, Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme. Supun la vot.

Se votează 20 voturi pentru, 1 abținere. A trecut.

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcție imobil locuințe colective D+P+2E+M”, Moise Doboșan nr.5, Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme. Supun la vot.

Se votează 20 voturi pentru, 1 abținere. A trecut.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere clădire cu birouri administrative P+3E+Penthouse”, Timișoara, strada Popa Șapcă , nr.12.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme. Supun la vot.

Se votează 18 voturi pentru, 2 abțineri. A trecut.

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuință colectivă S+P+2E+M”, strada Tosca - strada Vasile Voiculescu, Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Nu sunt probleme. Supun la vot.

Se votează 19 voturi pentru, 1 abținere.. A trecut.

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter - Modificare regim de înălțime” - Calea Torontalului nr.72, Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Comisia 2 a respins proiectul . Supun la vot.

Se votează 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 5 abțineri. A trecut.

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective, instituții și servicii” Calea Sever Bocu nr.31, Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Comisia 2 a respins proiectul . Supun la vot.

Se votează 20 voturi pentru, 1 abținere. A trecut.

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil Locuințe colective cu spații comerciale la parter” Calea Martirilor nr. 80, Timișoara.

Dna. cons. Blaj: Comisia 2 a respins proiectul . Supun la vot.

Se votează 20 voturi pentru, 1 abținere. A trecut.

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2007 - 12251/28.05.2007 și Adresa nr.SC2007-13141/06.06.2007 a Instituției Prefectului - Județul Timiș, referitoare la actul nr. 24331/2006 emis de Primar privind tarifele TELPARK .

Dna. cons. Blaj: Punctul acesta este o adresă referitoare la problema Telpark.

Dl. Secretar: Dvs. nu aveți nici o hotărâre dată pentru tarife s-a dat prin comisii hotărârea, v-am făcut informarea aceasta și să vă spuneți punctul de vedere, noi suntem în proces cu ei.

Dl. Primar: S-a dat prin comisii în conformitate cu regulamentul care este aprobat local. Conform acelui regulament era abilitată comisia 1 și 3 să dea avize, pe baza acelor avize primarul puea să semneze. Pe baza acelor avize de la comisia 1 și 3 am semnat. Prefectul zice că am procedat ilegal pentru că trebuia după părerea lui să dăm hotărâre de consiliu. Dna. cons. Blaj: Este o simplă informare, este răspunsul executivului la cele spuse de dl. Prefect.

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI

Adresa Societății Civile de Avocați Cozac & Asociații referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.6/30.01.2007.

Dna. cons. Blaj: Dânșii se sesizează că trebuie făcută o completare la art.1 prin introducerea în text a cuvintelor” zonelor publice”.Spun că hotărârea consiliului nu se poate referi decât la zonele publice.

Dl. Secretar: Trebuie să votați dacă vă mențineți hotărârea cu complexul sau nu.

Dl. cons. Pășcuță: Referitor la zonele publice referatul proiectului de hotărâre pe care l-am votat în 30 ianuarie , în mod normal ar trebui să apară ăi-n textul proiectului de hotărâre, cred că a fost o scăpare...

Dl. Secretar: Nu este vorba de scăpare. Pe raza municipiului Timișoara prin hotărâre de consiliu reglementați orarul de funcționare. Oricine se supune regimului de funcționare aprobat de consiliul local. Votați dacă vă mențineți hotărâre sau nu.

Dna. cons. Blaj: În aceste condiții , acest cabinet de avocați ne face o propunere și avem nevoie de punctul de vedere al juridicului.

Dl. Secretar: Eu spun că hotărârea este legală. Am semnat-o de legalitate, prefectura a spus că este legală...Comercianții de acolo nu sunt mulțumiți, dar asta este altceva. Dna. cons. Blaj: Supunem la vot dacă ne menținem poziția sau nu.

Dl. cons. Petrișor: Chestiunea comportă anumite interpretări. Este adevărat că textul inițial al proiectului de hotărâre pe care noi l-am avut în care dacă noi ne uităm cu atenție sintagmele de acolo nu se regăsesc în proiectul de hotărâre final cu privire la public, numai acestea nu se regăsesc . Trebuie să-i dau dreptate dl. Secretar. Chestiunea cu reglementarea orarului ține de noi . Cred că ați înțeles.

Dna. cons. Blaj: Supun la vot menținerea hotărârii date anterior.

Se votează: 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 7 abțineri.

S-a menținut.

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2007 - 13399/08.06.2007 privind solicitarea de suspendare a Hotărârii Consiliului Local nr.140/24.04.2007 privind aprobarea completării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara cu privire la realizarea de locuințe colective în zone exclusiv rezidențiale.

Dna. cons. Blaj: Avem această adresă dar nu știu ce să spun.

Dl. Ciurariu: Direcția de Urbanism a fost solicitată să vă aducă un punct de vedere . Punctul nostru de vedere este că aceste reglementări se găsesc în contextul regulamentului , și în măsura în care orice cetățean al acestui oraș consideră că printr-un amendament poate îmbunătăți Regulamentul de Urbanism ea este deschisă acestui tip de colaborare. Legat de ce înseamnă să anulezi sau nu o hotărâre de consiliu pot spune că această hotărâre adusă către dvs. este rezultatul unei muncii de 3 luni de zile, este rezultatul unui studiu al comisiilor . Am venit cu această propunere nu pentru a sprijini pe unii sau pe alții, ci pentru a dezvolta orașul într-o formă urbană care se apropie cât mai mult de realitate .De aceea și răspunsul nostru și precizările noastre spun că lucrurile trebuie menținute așa cum sunt.

Dna. cons. Blaj:Doriți să o ascultăm pe dna. Militaru:

Dna. Militaru:Nu cunosc modul de lucru al consiliului local , aș dori să întreb dacă domnii consilieri au în față această solicitare. De la data depunerii solicitării și până azi cetățeni de ai noștri , dar și de la cabinet specializat am primit alte motive pentru suspendarea acestei hotărâri. În prima solicitare am nominalizat art. de lege care credem că sunt încălcate. Aceasta se numește decompletarea Regulamentului de Urbanism , în fond face o modificare a art.4 „ utilizări permise” care spune că în zonele rezidențiale uni sau bifamiliale se pot construi locuințe pentru cel mult două familii. Consider că încalcă și Legea nr. 350/2001 și Regulamentul general de Urbanism. În plus am aflat cu surprindere că orice imobil intabulat , după intabulare se poate reapartamenta printr-un artificiu tehnic , în loc de 8 apartamente cu o schiță și o cerere la cadastru poți avea 12 sau 16, iar Primăria nu mai trebuie să dea nici un aviz în acest caz. Ea nu mai are un control asupra locuințelor colective . Problema mai critică este a rețelelor edilitare. Cineva care a cumpărat teren în această zonă ne presează să realizeze un bloc de 12 apartamente. Noi nu suntem de acord, dal îl va face de 8 și apoi o să -l reapartamenteze și va obține. Solicitările pentru rețele construite de noi se vor dubla. Noi proprietarii ce putem face. Altă problemă este cea a prejudiciului de proprietate . Este beneficiul firmelor de construcții dar prejudiciul nostru al proprietarilor Proprietatea care are o vecinătate multiplă își pierde valoarea nu datorită regimului de înălțime și datorită vederii multor ferestre. Susținem că este bine să se mențină vechea formă de elaborare a unui PUD sau PUZ pentru că așa cum am văzut azi acest PUD sau PUZ este opozabil.

Dna. cons. Blaj:Supun la vot menținerea hotărârii nr. 140/24.04.2007.

Se votează : 15 pentru , m2 voturi împotrivă. Rămâne proiectul de hotărâre așa cum a fost.

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2007 - 12594/31.05.2007 a Consiliului Județean Timiș referitoare la comunicarea Hotărârii nr.42/29.05.2007 - privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Theresia”.

Dna. cons. Blaj: Prin această adresă se comunică hotărârea cu cofinanțarea proiectului. Acum discutăm

Proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementărilor funcțiunilor regimului de înălțime, a aliniamentului pentru str. Cloșca, începând de la bv. Cetății la str.

Grigore Alexandrescu.

Dna. cons. Blaj: Supun la vot.

Se votează 18 voturi, 1 abținere. A trecut.

Proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2007 - privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafață de 100.000 mp. către Ministerul Sănătății prin Autoritatea de Sănătate Publică Timiș, pentru construirea unui spital regional de urgență.

Supun la vot.

Se votează: 21 voturi . A trecut.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier ADRIANA BLAJ

SECRETAR, IOAN COJOCARI