Proces verbal din 18.12.2007

Proces-verbal a Şedinţei Ordinare din data de 18.12.2007

PROCES-VERBAL

Incheiat azi, 18.12.2007 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Presedinte de sedinta: consilier PETRE PETRISOR

Din numarul de 27 de consilieri au fost prezenti 26

A absentat : Crisan Lelica

Din partea executivului au participat : d-nul primar Gheorghe Ciuhandu, d-nul viceprimar Adrian Orza, d-nul viceprimar Dorel Borza, d-nul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia nr. 3334/12.12.2007

ORDINEA DE ZI :

 • 1. Interpelările consilierilor municipali.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara membrilor Formației Phoenix..

 • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2007.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2008.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru perioada ianuarie - aprilie 2008

 • 7.  Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile și canalizare.

 • 8.  Proiect de hotărâre    privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

136/24.04.2007 privind tarifele de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timișoara și a Complexului sportiv BEGA Timișoara.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere și a criteriilor și condițiilor de utilizare a acestuia pentru aparatul de specialitate al Primarului și serviciile publice ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu și fără personalitate juridică.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare.

 • 11. Proiect de hotărâre  privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al

Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități.

 • 12. Proiect de hotărâre privind completarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002.

 • 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică, cu plata taxei de concesiune, a unei suprafețe de teren de 339, 24 mp. , din Timișoara, Piața Huniade, conform Planului Urbanistic de Detaliu „ Amenajare intrări ( acoperire sticlă + terasă/bar)” către S.C. ART S.R.L.

 • 14. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 1100 mp. situată în localitatea Poiana Mărului, Județul Caraș Severin.

 • 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 726 mp. situată în localitatea Poiana Mărului , Județul Caraș-Severin.

 • 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. 53414 top 2060/1/1 și concesionarea fără licitație publică a parcelei de 700 mp, către S.C. Nicorom Imp-Exp S.R.L.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 346/2005 -privind aprobarea lucrărilor de construire a două case proprietatea Municipiului Timișoara, în localitatea Rovinița Mare, comuna Denta, Județul Timiș.

 • 18. Proiect de hotărâre privind unificarea parcelelor de teren înscrise în C.F. nr. 21201 Timișoara, în vederea intabulării construcției Biserică Parohială Ortodoxă Română, Timișoara II din Strada Ștefan cel Mare - strada Gloriei nr. 1-3.

 • 19. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor de teren cu nr. cadastrale 12525/2/2, 12525/1/1/2/2, 12525/1/1/1/1/2, 12529/2/1/2, 12529/2/2/2 și 12525/1/2 înscrise în C.F. nr. 53691 Timișoara - cu drept de administrare operativă în favoarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării juridice a societății S.C. IT Parc Management S.A. în societate cu răspundere limitată - S.R.L.

 • 21. Proiect de hotărâre privind împuternicire domnului Primar Gheorghe Ciuhandu în vederea semnării Acordului de Implementare pentru Măsura ISPA 2000/RO/16/p/PE/004.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru aprecierea activității Direcției Poliția Comunitară din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 23. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 .

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timișoara în anul 2008.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării S.C. AGROS ONESIMUS S.R.L., ce are ca asociat unic Asociația Evanghelistică și de Caritate „ Isus Speranța României”, în imobilul din Timișoara , Calea Dorobanților nr. 16.

 • 27. Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice.

 • 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii închiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004.

 • 29. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei părți indivize de teren , de 486 m.p. din totalul de 969 m.p situat în Timișoara, Bd. Tinereții nr. 12 înscris în C.F. colectiv nr. 133877 Timișoara nr. top. 17144 în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a spațiului   cu altă

destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, strada Lugojului nr. 41 .

 • 31. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 21 din strada Miloia bloc B1 sc.A către Regep Daniela.

 • 32. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat la parterul imobilului din Timișoara, strada Preyer nr.9, către Asociația Familiilor anti- HIV „Speranța în viitor”.

 • 33. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a mansardei imobilului din Timișoara, strada Platanilor nr. 2, Serviciului pentru Protecția Copilului și a Familiei.

 • 34. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Alba Iulia nr.2 (Palatul Culturii), compus dintr-o încăpere cu suprafață utilă de 18, 00 mp. către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei.

 • 35. Proiect de hotărâre atribuirea spațiului situat în imobilul din Timișoara, strada Dorobanților bloc D1, Direcției pentru Tineret și Sport.

 • 36. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara strada Iasomiei nr.1.

 • 37. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara strada Amforei nr. 4..

 • 38. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara strada Brândușei nr. 17.

 • 39. Proiect de hotărâre privind obținerea de fonduri nerambursabile, pentru Parcul Zona

Uzinei din Municipiul  Timișoara, prin „Programul național de îmbunătățire a

calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități.”.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act adițional la Convenția - anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 , încheiată între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara.

 • 41. Proiect de hotărâre privind scutirea Societății Cooperativa Unirea, societate autorizată de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap la plata unor majorări de întârziere.

 • 42. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție „Amenajare strada Chimiștilor”.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului „ VISION TIMIȘOARA 2030 -suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura orașului Timișoara”, elaborat de Primăria Municipiului Timișoara în colaborare cu Institutul „Politehnica „ Timișoara și Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart.

 • 44. Proiect de hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Modernizarea Parcului Justiției” din Municipiul Timișoara.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sf. Nicolae) „ din Municipiul Timișoara.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail și Gavril „, din Municipiul Timișoara.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Viabilizare terenuri cu utilități - Zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timișoara”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea Scuarului Bihor” din Municipiul Timișoara.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Modernizarea Scuarului Arcidava” din Municipiul Timișoara.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „ Extindere în regim P și etajare corp C2 și C3 în regim P rezultând P+1, creare acces auto la Secția 3 Poliție din Timișoara, Calea Șagului nr. 16.

 • 51. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 288/2005.

 • 52. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la parcuri, scuaruri și locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Timișoara.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții pentru servicii, producție și depozitare”, Zona Freidorf Timișoara.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DE 1205 Calea Șagului km. 7 „, Zona Calea Șagului , D.N. 59 km. 7, Timișoara .

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Imobil locuințe colective D+P+2E+R”, str. Amzei nr. 8, Timișoara.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er” Calea Martirilor - strada Gospodarilor, Timișoara.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex locuințe S+P+4E+Er” strada Salcâmilor nr. 26 (prin etajare S+P+2E+Er existent) Timișoara.

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Locuințe colective și funcțiuni complementare” - strada Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timișoara.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Locuințe colective și funcțiuni complementare” strada Grigore Alexandrescu , Timișoara.

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare în strada I.M. Klein nr. 22, Timișoara”.

 • 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Parcelare teren, construire locuințe și funcțiuni complementare” Strada Grigore Antipa C.F. 1721, Timișoara.

 • 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construcții pentru servicii și depozitare” Timișoara drum Centura Freidorf.

 • 63. Proie4ct de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse și locuințe colective P+2E+Penthouse”, strada Mangalia nr.9, Timișoara.

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Spălătorie auto B-dul Cetății nr. 15.

 • 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere Pensiune Blues”, Calea Șagului nr. 163, Timișoara.

 • 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere și supraetajare construcție existentă S+P și schimbare destinație spațiu din locuința în spații servicii și alimentație publică”, strada Dâmbovița nr. 40, Timișoara.

 • 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare”, strada Timocului nr. 33A, Timișoara.

 • 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire pentru locuințe P+2E+Er” strada Aluniș, nr. 30 Timișoara.

 • 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara și cofinanțării proiectului „ Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional” realizat în cadrul Programul de vecinătate România - Serbia, Phare 2004 - 2006.

 • 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Academia Română pentru tipărirea cărții „ Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valențe europene”.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția pct.8, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.

Proiectul de hotărâre, înscris pe Ordinea de Zi la pct.8 , a fost inițiat de domnul consilier Valentin Moldovan.

D-nul Petre Petrisor: Eu v-as ruga, avand in vedere ca avem foarte multe puncte la ordinea de zi de astazi, ca interventiile d-voastre sa fie cat mai scurte, v-as propune ca primul punct, cel referitor la interpelarile consilierilor municipali, cei care aveti de facut interpelari sa le faceti in scris, sigur daca sunt probleme mai importante, puteti sa luati cuvantul, dar cu rugamintea de a fi destul de concisi, ca sa putem sa terminam foarte repede. Inainte de acest lucru, va rog sa votam procesul verbal al sedintei de data trecuta, sa-l aprobam.

Se numara voturile: Pentru: 17 Procesul verbal al sedintei a fost aprobat.

D -na Rodica Vlad: D-nule presedinte, o mica problema as avea, daca imi permiteti. Vroiam sa va intreb, de ce o data votat 40 de puncte pe ordinea de zi, in continuare sfidam hotararea Consiliului Local si avem 70 de puncte. Eu nu cred ca in aceste zile libere, in care Primaria deja a intrat in vacanta, se vor rezolva toate aceste lucruri. Puteam sa impartim in doua, jumatate acum, jumatate in prima saptamana a anului care vine, nu asa, 2-3 saptamani nu exista nici un fel de material si dintr-odata, 70 de materiale, ca sa nu le poti nici macar parcurge. Mi se pare efectiv lipsa de respect pentru Consiliul Local, am spus-o nu o data, am spus-o de nenumarate ori si un exces de zel, in final, la final de an.

D-nul Petre Petrisor: Va multumesc. Dar eu cred ca intrebarea nu imi era adresata mie, ca nu eu am facut aceasta. Am inteles ca d-nul Sorin Grindeanu vrea sa faca o interpelare. Dupa interpelarea d-voastra o sa ii dau cuvantul d-nului primar. Va ascult.

D-nul Sorin Grindeanu: Am inteles recomandarea d-voastra, de aceea o sa fiu foarte scurt. Prima problema este legata de o hotarare de Consiliu Local pe care noi am dat-o la sfarsitul lunii octombrie vis-a-vis de convocarea Adunarii Generale a actionarilor la ADP, au trecut 30 de zile, acest lucru nu s-a intamplat, intrebarea e de ce.

D-nul secretar Ioan Cojocari: Cine sa convoce?

D-nul Sorin Grindeanu: ADP-ul. Avem un proiect de hotarare de Consiliu Local aprobat, sunt 30 de zile trecute, mult peste 30 de zile si lucru asta nu s-a intamplat, ma astept sa ne cheme de 1 ianuarie. A doua problema, ca sa lamurim anumite chestiuni si zvonistici aparute, vreau sa intreb, vis-a-vis de Revelion, in seara de 31, inteleg ca s-a luat, si tocmai de aceea nici nu stiu cui sa adresez, d-lui primar sau celor 2 viceprimari intrebarea, se incearca contractarea lui Chris Norman, cantaretului, cu 70.000 euro, dupa ce inteleg ca acelasi lucru se intampla la Arad cu 20.000 de euro. As vrea o lamurire scurta, daca este adevarat acest lucru, atat.

D-nul viceprimar Adrian Orza: Eu nu stiu cat costa la Arad chestiunea asta, asta e oferta pe care am primit-o noi oficial.

D-nul primar Gheorghe Ciuhandu: Iar la primul punct nu-i competenta mea sa convoc aceasta adunare, eu stiu ca ADP-ul trebuie sa o convoace, sa convoace Adp-ul aceasta adunare, vad ca va framanta foarte mult si foarte bine sa va intalniti o data sa lamurim niste probleme, dar nu este de competenta mea sa fac oficiul asta.

D-nul Sorin Grindeanu: O completare as vrea, d-nul Orza, ca inteleg ca d-voastra v-ati ocupat, cei 70.000 de euro din ce fonduri ii platim?

D-nul viceprimar Adrian Orza: Din banii de Revelion aprobati de Consiliul Local.

D-nul Sorin Grindeanu: Si e specificat acolo concert Chris Norman - 70.000 de euro sau e actiunea in ansamblu pe care o face?

D-nul viceprimar Adrian Orza: Este actiunea in ansamblu, dar nu stiu de unde e suma asta, o sa ne interesam sa vedem.

D-nul Sorin Grindeanu: Am inteles. Si trece prin Casa de Cultura?

D-nul viceprimar Adrian Orza: Prin Casa de cultura, da.

D-nul Sorin Grindeanu: Avem un referat de acest tip, cum Casa de Cultura va organiza?

D-nul viceprimar Adrian Orza: Sigur.

D-nul Sorin Grindeanu: Unde e? Ca nu am vazut nici unde acest referat. V-as ruga daca se poate sa-l vad.

D-nul viceprimar Adrian Orza: Nu stiu daca e d-nul director aici, sa va spuna.

D-nul Barbu: Nu vreau sa fiu interpretat gresit, dar intr-o asemenea situatie de convocare a Adunarii Generale conform Legii 31, cei care au luat aceasta decizie trebuie sa duca actul pana la capat. Nu vreau sa adaug mai multe. Imi pare rau, dar asta este Legea 31.

D-nul Petre Petrisor: Am inteles. Ii dau cuvantul d-lui primar, care ne va comunica cateva aspecte legate de ordinea de zi.

D-nul primar Gheorghe Ciuhandu: D-nule presedinte, onorat Consiliu, retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. DRUMURI MUNICIPALE, acest lucru mi s-a cerut de catre FALT, din partea imputernicitului comitetului director, d-nul Olaru Petre, care zice ca in calitate de reprezentant al Falt -ului solicita organizarea unei dezbateri publice in baza Legii 52, privind transparenta decizionala in administratie publica si solicita retragerea acestui punct de pe ordinea de zi. Am dorit sa introduc pe ordinea de zi un punct suplimentar care viza modificarea Anexei 1 la HCL 140, am pregatit-o in acest sens, din pacate am fost informat de catre d-nul secretar ca se solicita si pe treaba asta dezbatere publica. Dupa stiinta mea, stiu ca au avut loc discutii cu comisiile Consiliului Local, d-nul arhitect sef aici de fata a insistat si eu m-am asociat insistentei domniei sale pentru a-l introduce pe ordinea de zi, mai cu seama ca in urma cu o luna, la precedenta sedinta, a fost aici o doamna in numele mai multora, care a solicitat discutarea acestui punct pe ordinea de zi a consiliului de astazi, deci sunt dator sa fac aceasta precizare, as ruga eventual pe d-nul arhitect sef sa vina cu completari, daca apreciati ca este necesara aceasta dezbatere publica, atunci l-as ruga si pe d-nul secretar sa spuna cateva cuvinte.

D-nul arhitect sef Ciurariu: Dezbaterea publica a avut loc, pentru ca la precedenta adunare s-a solicitat acest lucru. A avut loc dezbaterea publica, a avut loc o intalnire intre Directia de Urbanims si reprezentanti, s-au facut propuneri, reprezentanti s-au prezentat in comisii, au prezentat propunerile, la ultima comisie de Urbanism am avut o formula sa spun de intelegere privitor la aceasta anexa, aceasta formula de intelegere a primit si avizul comisiei tehnice si este acum in fata d-voastra. Deci, din punctul meu de vedere, tehnic, s-au parcurs etapele cerute vis-a-vis de ceea ce s-a cerut in sedinta trecuta a Consiliului Local, cand s-a cerut retragerea de pe ordinea de zi pentru a parcurge aceste etape. Aceste etape au fost parcurse, aceasta este forma finala a anexei si eu, din punctul meu de vedere, al directorului Directiei de Urbanism, consider ca este cea mai buna formula la care s-a putut ajunge si nu vad o modificare de esenta pe care am mai putea-o face. Deci recomandarea mea, in masura in care lucrurile astea sunt posibile, este sa se ia in discutie si sa se decida. Pot sa va spun ca aceasta formulare, nu in forma finala, dar in forma de principiu, a fost discutata la adunarea arhitectilor sefi de municipiu, unde au fost 40 de arhitecti sefi de municipii si care la randul lor nu au avut decat cuvinte de lauda privitor la rezolvarea unei probleme nationale, locuinte colective mici. Deci exista sansa ca modelul acesta sa fie preluat si de alte comunitati si de alte consilii locale, pentru a rezolva o necesitate a pietei contemporane, locuinte colective mici. Si de aceea mi-am permis sa fac aceste precizari.

D-nul Petre Petrisor: Am inteles d-nul arhitect sef, va multumim. Vrem sa auzim si punctul de vedere al d-nului secretar.

D-nul secretar Ioan Cojocari: Eu vreau sa va spun urmatorul lucru. Eu l-am avizat de legalitate, nu e problema de legalitate. Problema care se pune aici, intr-adevar, si aici trebuie sa o judecam, ca nu avem nimic de ascuns, este ca acest material a venit azi dimineata, deci azi dimineata a venit si la d-nul primar si la mine. L-am vazut, l-am verificat, nu e o problema. E o problema care priveste un spectru foarte larg de cetateni. A venit d-na consilier juridic, de la Urbanism, acum cu 3 minute inainte de sedinta si mi-a spus d-nul secretar aveti grija ca nu s-a respectat procedura, indiferent, dupa ce a fost extras de pe ordinea de zi, trebuia sa fie pe site, sa stea 10 zile si aici si d-na Vlad are dreptate ca nu poti sa bagi, si sa nu se interpreteze ca avem noi ceva de ascuns si ca vrem sa facem pe zone rezidentiale nu stiu ce, fara ca cetatenii sa vada. Acest proiect in forma asta nu a fost discutat. Sigur ca el a rezultat, asa cum spune d-nul arhitect sef in urma dezbaterii publice, in urma discutiilor pe comisii, dar nu a avut nimeni posibilitatea sa vada sau eu stiu ce. Mi-a prezentat aici un caiet cu o mie de opinii si de probleme. Parerea mea este ca d-nul primar a raspuns diligentelor partiunii acelea de cetateni care este interesata sa fie rezolvat regimul de inaltime in zonele rezidentiale, dar este si partea cealalta si atunci mai bine sa o lasam pentru ianuarie si inca nu se intampla nimic, ca mai amani acum in perioada aceasta de iarna 2 sau 3 saptamani si respectam toate procedurile, il punem de acum pe site, vin cu modificari, se pune pe comisii, la d-voastra, nu cu 2 minute inainte de plen pe comisii.

D-nul primar Gheorghe Ciuhandu: Eu eram obligat moral fata de cei care au fost acum o luna aici sa intervin in sensul asta si de aceea am sustinut ideea arhitectului sef. Dar daca d-voastra credeti ca nu este bine, o amanam.

D-nul Petre Petrisor: Ca sa nu fie nici un fel de discutii, eu zic sa votam, daca sunteti de acord sa o amanam pentru luna ianuarie.

Se numara voturile:

Pentru: 13

Impotriva: 2

Abtineri: 4

Deci proiectul de hotarare a fost amanat pentru luna ianuarie.

Supun la vot intreaga ordine de zi, cum rezulta ea dupa retragerea de catre d-nul primar a punctului 4.

Se numara voturile:

Pentru: 18

Impotriva: 1

Ordinea de zi a fost aprobata.

PUNCTUL 2:

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara membrilor Formației Phoenix.

D-nul Constantin Catana: Daca imi permiteti, un amendament la anexa, dintr-o regretabila eroare, neintentionata, a fost omis d-nul Sepi Valeriu de pe lista.

D-nul Petre Petrisor: D-nul Catana a facut acest amendament, il supunem votului d-voastra.

Se numara voturile:

Pentru: 22

Acest amendament a trecut. Votam proiectul astfel cum a fost modificat prin acest amendament: Se numara voturile:

Pentru: 20

PUNCTUL 3:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2007.

D-nul Valentin Moldovan: La solicitarea unor servicii si avand in vedere ca in general sunt legate de probleme de patrimoniu, nu sunt secrete, deci initiativa vine de fapt din partea serviciilor care pe ultima suta au descoperit niste mici anomalii, o sa vedeti ca nu sunt sume deosebite, propun urmatoarele amendamente, o iau in ordinea importantei:

- exista o adresa din partea Coltermului, in baza OG nr. 36/2.08.2006 s-a aprobat compensarea preturilor la combustibii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei si avand in vedere aceste lucruri se pare ca sunt pe drum suma de 5 milioane Ron. Propun modificarea bugetului in sensul in care se vor trece pe venituri si pe cheltuieli conform procedurii normale a sumei de 5 milioane Ron pentru compensarea preturilor la combustibii utilizati pentru producerea energiei termice si acesti bani sa fie virati S.C Colterm pentru realizarea acestui scop.

- al doilea amendament se refera la programul de investitii pentru anul 2007, eventual daca sunteti atenti sau o sa va dau d-nule presedinte la final, e vorba, le iau in ordine, la pozitia - studiu de fezabilitate si proiect mansardare Gradinita cu program prelungit nr. 14, e vorba sa se diminueze suma alocata de 100.000 Ron care era trecuta acolo cu 16.000 Ron care vor fi trecuti la o pozitie noua - studiu de fezabilitate pentru extindere Gradinita cu program prelungit nr. 12. Au nevoie de 16.000 Ron pentru a realiza acest studiu. Deci nu se schimba nimic, practic se ia dintr-un loc si se pune intr-altul.

Si tot legat de patrimoniu, la pozitia - invatamant secundar, reparatii capitale la Liceul Silvic, se suplimenteaza suma de 250.000 Ron cu 16,36 mii Ron, suma care se diminueaza corespunzator de la pozitia - restaurare si consolidare cabinet silvicultura Grup scolar Silvic. Deci sunt 2 pozitii la Liceul Silvic, o miscare de 16,36 mii Ron.

- de la Directia Mediu Urban, am primit aici un referat, avand in vedere executia realizata la data de 11 decembrie, unde s-au constatat disponibilitati la capitolul 700250 - alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, se propune: diminuarea cu valoarea de 37.000 Ron la pozitia 700250 si suplimentarea acestei sume la capitolul 67020503 - intretinere gradini, parcuri, zone verzi, de fapt e vorba de dotari independente si investii la Gradina zoologica.

D-nul Petre Petrisor: Supunem votului d-voastra amendamentele astfel cum au fost formulate de catre d-nul Moldovan.

Se numara voturile:

Pentru:19 Impotriva: 1 Abtineri: 1 Amendamentele formulate au trecut.

Se voteaza proiectul in ansamblul sau.

Se numara voturile:

Pentru: 20

Abtinere: 1

Proiectul 4 a fost retras.

PUNCTUL 5:

Proiect de hotărâre privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 20

Abtineri: 1

PUNCTUL 6:

Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru perioada ianuarie - aprilie 2008 .

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 20

PUNCTUL 7:

Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile și canalizare.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 20

Abtineri: 1

PUNCTUL 8:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/24.04.2007 privind tarifele de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timișoara și a Complexului sportiv BEGA Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Proiectul a fost initiat de d-nul Moldovan.

D-nul Valentin Moldovan: D-nule presedinte, daca imi permiteti, as dori o completare, avand in vedere faptul ca intre timp am preluat si Sala de sport nr. 2, as solicita sa fie prevazut in titlu si in articole respective unde sunt nominalizate Sala Olimpia si Complexul Bega sa fie nominalizata si Sala de sport nr. 2, sa nu mai initiem alt proiect ulterior.

D-nul Petre Petrisor: Acesta este un amendament, prin care modificam putin titlul hotararii, deci supun atentiei d-voastra amendamentul d-lui Moldovan:

Se numara voturile:

Pentru: 17 Abtinere: 1 Amendamentul a trecut. Votam intregul proiect de hotarare - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/24.04.2007 privind tarifele de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timișoara și a Complexului sportiv BEGA Timișoara si a Salii de Sport nr. 2:

Se numara voturile:

Pentru: 20

Abtineri: 1

PUNCTUL 9:

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere și a criteriilor și condițiilor de utilizare a acestuia pentru aparatul de specialitate al Primarului și serviciile publice ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu și fără personalitate juridică.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 22

Abtineri: 1

PUNCTUL 10:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare.

D-nul Silviu Sarafolean: La cererea Directiei de Mediu venim cu 3 amendamente la

Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Timișoara. Primul - se completează art. 68 alin.2 cu urmatorul text: combaterea poleiului se face utilizand atat materiale antiderapante cat si fondanti chimici in amestecuri omogene, iar imprastierea acestora se realizeaza cat mai uniform pe suprafata partii carosabile fara ca aceasta sa afecteze plantatiile si zonele verzi amenajate.

Al doilea amendament - se modifica art. 68 alin. 3 cu urmatorul text: se interzice utilizarea clorurii de sodiu pentru combaterea poleiului si ghetii in perimetrul delimitat de strazile B-dul Loga, Revolutiei, Filipescu, Take Ionescu, Oituz, Ghe. Dima, Brediceanu, Paris, Republicii si Ferdinand, deci zona centrala.

Si al treilea, se modifica art. 68 alin. 4 cu urmatorul text: clorura de sodiu se va putea utiliza in celelalte zone ale municipiului Timisoara, altele decat cele amintite la alin. 3, fara ca aceasta sa fie amestecata cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin actiunea de imprastiere pot produce deteriorari prin actiunea abraziva sau prin lovire si/sau infundarea canalizarii stradale.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot amendamentele formulate de d-nul Sarafolean:

Se numara voturile:

Pentru: 23

Supunem la vot proiectul in ansamblul sau:

Se numara voturile:

Pentru: 22

Abtineri: 1

PUNCTUL 11:

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

PUNCTUL 12:

Proiect de hotărâre privind completarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002.

D-nul Petre Petrisor: Desi aveti in fata d-voastra, va atrag atentia ca este nevoie de 18 voturi. Supunem la vot: Se numara voturile:

Pentru: 22

Abtineri: 1

PUNCTUL 13:

Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică, cu plata taxei de concesiune, a unei suprafețe de teren de 339, 24 mp. , din Timișoara, Piața Huniade, conform Planului Urbanistic de Detaliu „ Amenajare intrări ( acoperire sticlă + terasă/bar)” către S.C. ART S.R.L.

D-nul secretar Ioan Cojocari: De la sedinta trecuta si pana acum a intervenit urmatoarea problema - au fost acționați in justitie atat d-nul primar al municipiului Timișoara, prin care i se solicita 20% din salariul minim brut pe economie pe fiecare zi intarziere pentru nepunerea in aplicare a hotararii judecatoresti, cat si onor Consiliul Local al municipiului Timisoara, prin care se solicita plata unor despagubiri de 500 lei zi intarziere pana la data executarii deciziei civile 830 din 10.10, acea decizie de care v-am spus ca face referire. Noi am avut o experienta neplacuta vis-a-vis de Cesena, atunci daca va amintiti in luna iulie am supus atentiei d-voastra acea sentinta, d-voastra ati respins-o, intre timp a fost actionat primarul municipiului Timisoara cu 20% din salariul brut, ca asa e moda, noi am dat-o de abia la sfarsitul lui octombrie si acum d-nul primar este in stituatia de a avea deja sentinta de plata de 170-180 de milioane. Deci, eu va spun, acum este, sa nu ii zic anomalie, dar este o treaba nefireasca, ei au o sentinta definitiva si irevocabila, noi am facut, caile noastre de atac nu mai exista, am cerut revizuire, nu puteam nici eroare materiala, ca ei pe aia au cerut, aia li s-a dat si acum, sentinta nu poti sa o pui in aplicare, deci nu se poate pune in aplicare, pentru ca nu poti sa-i dai, cum am spus si data trecuta, la porumbei, de la ceas pana acolo sa-i concesionezi, ce sa faca. Si acum urmeaza d-voastra sa hotarati. Sigur ca, cand s-a dat sentinta si cand s-a hotarat, s-a dat ca asa gandeau, ca se da intre cele 2 intrari, dar a dat pe alt numar topo. Problema care a fost acolo pe planurile parcelare, se uita intre per unu si per doi, sigur ca si Serviciul Juridic a gresit, toata lumea a gresit aici. Dar au gresit ei in principal ca au facut actiunea si au cerut-o pe aia si uite acum au sentinta, cer punerea ei in aplicare si cum sa-i pui acolo, asta chiar ca e aberatie.

D -na Rodica Vlad: D-nule secretar, vreau sa va aduc aminte apropo de Cesena ca nu s-a opus Consiliul Local, Consiliul Local a constatat la sedintele de analiza a materialelor ca era inscris un proces in cartea funciara. Si Consiliul Local a cerut stergerea acelui proces din cartea funciara. Faptul ca era o sentinta irevocabila pentru d-voastra, trebuia sa stiti d-voastra si acest lucru sa il transmiteti CL prin stergerea acestui proces. Este faptul consumat acum, dar faptul ca pentru orice neregula Consiliul Local trebuie sa fie raspunzator si tras de urechi, mi se pare absolut inadmisibil. La fel vis-a-vis de Piata Operei.

D-nul primar Gheorghe Ciuhandu: E tras la raspundere primarul, nu Consiliul Local.

D-nul secretar Ioan Cojocari: Vad ca si la radio se transmite, ca mai nou asculta foarte multa lume la radio, pai sa se stie, nu aruncati d-na Vlad ca e greseala Primariei, ce greseli in cartea funduara, nu a facut Primaria nici o greseala in cartea funduara, v-am spus, ei cand au cerut, au cerut pe un numar topo gresit, li s-a dat pe acel numar topo. Acum nu poti sa pui sentinta aia in executare. Puneti-o la porumbei si gata. Am facut revizuire, termenul noastru ne-a dat la sfarsitul lui ianuarie, dansii au avut deja un termen, eu nu comentez nimic treburile acestea. Daca d-voastra hotarati de exemplu sa concesionati

D-nul Cornel Mistor: Si ce se intampla cu sentinta respectiva, ca este o sentinta?

D-nul secretar Ioan Cojocari: Daca d-voastra, e la latitudinea d-voastra, hotarati de exemplu sa concesionati, cum este proiectul de hotarare, sentinta respectiva ramane fara obiect, daca nu se concesioneaza, mergem si noi cu revizuirea, ei merg cu procesul cu daune.

D-nul Bogdan Achimescu: D-nule secretar, dar suntem obligati sa concesionam? Vrei, nu vrei, ca asa spune legea. Nu ne mai explicati ca s-a gresit pe topo, asta stim. De ce suntem obligati sa concesionam intre cele 2 intrari in pasaj, asta nu inteleg.

D-nul secretar Ioan Cojocari: In momentul de fata, eu v-am explicat si data trecuta, nu avem o sentinta judecatoreasca sa ne oblige intre cele, spune ca se concesioneaza numarul topo si prevede aici intre intrarile din pasajul Operei, sentinta. Dar de fapt numarul topo este altul. Asta e discutia. Eu nu va spun ca sunteti in momentul de fata, dar eu va spun ca el cere pe buna dreptate.

D-nul Bogdan Achimescu: Eu va intreb, daca discutam de cele 2 intrari, unde avem obligatia, noi, Consiliul Local, sa concesionam acest spatiu, cu sau fara licitatie, de ce suntem obligati sa concesionam.

D-nul secretar Ioan Cojocari: Nu v-a spus nimeni ca sunteti obligat, inca o data repet, suntem obligati sa-i concesionam la porumbei, asa a hotarat instanta, daca traim intr-un stat de drept si respectam legea.

D-nul Petre Petrisor: Chestiunea eu cred ca este foarte clara, noi daca aprobam acest proiect de hotarare astazi, dansii au o sentinta irevocabila, pe care intr-un stat de drept, vrand, nevrand, sentintele irevocabile trebuie executate fara alte comentarii. Numai ca dispozitivul acelei sentinte irevocabile privește un alt spatiu si privește spațiul acela de care tot vorbim - de la porumbei - terenul acela din fata de acolo, pentru ca asa a fost facuta actiunea, prost. Daca noi aprobam aceasta hotarare de consiliu de astazi, atunci sentinta aceea ramane caduca si nu se mai pune in aplicare, asta este tot aspectul, eu cred ca am fost destul de clar.

Invitat din sala, din partea SC ART:

Vreau doar sa spun ce prevede acest dispozitiv al sentintei si anume anuleaza hotararea Consiliului Local din 12.12.2006 si il obliga pe parat sa emita o noua hotarare prin care sa concesioneze fara licitatie publica suprafata de 339, 32 teren intre intrarile din pasajul Piata Operei. Prin urmare, este situat clar, amplasamentul terenului este identificat clar intre pasajul din Piata Operei. Faptul ca a fost identificat un numar topo gresit este si vina noastra, dar si vina Primariei, pentru ca nu a venit in proces sa spuna stati d-nilor ca cereti un teren gresit. Instanta a solutionat cauza pe fond si ne-a dat dreptate ca suntem indreptatiti sa concesionam fara licitatie publica acel teren. Prin urmare, identificarea terenului puteti sa-l remediati d-voastra prin HCL, pentru ca pe fond avem dreptate. Iar pentru punerea in aplicare exista 2 actiuni in urma carora primarul sau CL va fi obligat sa plateasca amenda civila.

D-nul Petre Petrisor:

Supunem la vot, trebuie 18 voturi:

Se numara voturile:

Pentru: 14 Impotriva: 1 Abtineri: 1 Nu a trecut, sunt numai 14 voturi pentru.

D-nul Valentin Moldovan: Cu procesele respective, legat de amenzi cominatorii, pana la urma cum se va derula, Consiliul e solidar in plen sau cum a votat?

D-nul secretar Ioan Cojocari: Nu stiu sa spun ce se va intampla, poate sa ne accepte noua revizuirea, poate sa le accepte dansilor sa puna 500.000 pe zi intarziere la CL si atunci acei 500.000 pe zi intarziere, cine o votat pentru, nu plateste, cine o votat impotriva sau s-a abtinut, plateste.

D-nul Cornel Mistor: Si care nu a votat deloc, ca nu suntem 18 in sala?

D-nul Constantin Catana: O curiozitate juridica - sentințele definitive si irevocabile, de ce mai trebuie supuse Consiliului Local?

D-nul secretar Ioan Cojocari: Pentru ca administrarea domeniului public si privat este un atribut exclusiv al Consiliului Local, sunt 2 institutii. Este sentinta, dar tot d-voastra puneti in aplicare.

D-nul Petre Petrisor: Daca erati atent cand a citit d-nul care reprezinta societatea ART, ati vazut ca si dispozitivul hotararii este anuleaza hotararea si obliga Consiliul Local, intotdeauna asa se pronunta instanta judecatoreasca.

D-nul primar Gheorghe Ciuhandu: Eu fac trimitere la Cesena, acolo am vrut sa aplic acea hotarare, v-am adus-o la cunoastinta, d-nul secretar mi-a facut o hartie scrisa prin care m-a atentionat ca tot ce tine de patrimoniu Cl este atributul Consiliului. V-am bagat-o, ati respins-o, dupa aceea in 31 octombrie anul trecut ati acceptat-o, acela care plateste este primarul. Se pare ca in Romania asta e moda, sa plateasca primarii sau poate anumiti primari. Acum, problema se repeta, dar aici o sa platiti si o parte dintre d-voastra, eu nu va amenint, ca in fond treaba nu stiu ce evolutie o sa o ia, dar trebuie sa stiti ca, cu aceste chestiuni nu se judeca si patrimoniu sunteti d-voastra raspunzatori, CL, primarul, executivul, eu nu pot aduce la indeplinire o hotarare fara asentimentul d-voastra, pentru ca ar însemna sa fac abuz in functie si nu sunt abilitat pe lege sa fac acest lucru, sa dispun de patrimoniul Consiliului Local cum ma taie capul. Asta era motivatia, iar astazi aici se intampla altceva, d-nul avocat a spus corect, dansii au gresit initial ca au pornit pe un numar topo gresit, iar noi daca ne prindeam prin Serviciul Juridic la timp, castigam de pe scaun, ca problema nu ar fi avut obiect in instanta. Noi am cazut in plasa asta si am pierdut procesul.

D-nul Bogdan Achimescu: Si cine e de vina la toata treaba asta? De ce aruncati pe Consiliul Local? Vreau sa va spun ca pierdem toate procesele.

D-nul secretar Ioan Cojocari: Veniti sa vedeti procentajul.

D-nul Cornel Mistor: Eu cred ca ar trebui sa fie responsabil fiecare, sa nu votam 18, daca suntem in sala mai multi. Maine o sa zica cineva ca eu nu am votat, nu am fost prezent, daca e in sala sa spuna da sau ba.

D-nul primar Gheorghe Ciuhandu: In primul rand sunteti in sala 23, poate chiar 24 si au aparut 18.

D-nul Petre Petrisor: Fiecare este responsabil, eu am initiat procedura de vot, am spus ca votam, ati votat, acesta este rezultatul votului, nu avem ce sa mai discutam.

PUNCTUL 14:

Proiect de hotărâre privind concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 1100 mp. situată în localitatea Poiana Mărului, Județul Caraș Severin.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile: Pentru: 21 Abtineri: 2

PUNCTUL 15:

Proiect de hotărâre privind concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 726 mp. situată în localitatea Poiana Mărului , Județul Caraș-Severin.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile: Pentru: 21 Abtineri: 2

PUNCTUL 16:

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. 53414 top 2060/1/1 și concesionarea fără licitație publică a parcelei de 700 mp, către S.C. Nicorom Imp-Exp S.R.L.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru:17

Abtineri: 6

A picat, trebuia 18 voturi si sunt doar 17 pentru.

PUNCTUL 17:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 346/2005 - privind aprobarea lucrărilor de construire a două case proprietatea Municipiului Timișoara, în localitatea Rovinița Mare, comuna Denta, Județul Timiș.

D-nul Valentin Moldovan: As dori o precizare, in cadrul comisiei, d-nul director al Directiei Patrimoniu ne-a precizat ca CL Denta va avea sedinta joi, adica cu 2 zile dupa comisie, noi normal trebuie sa si nominalizam persoanele carora le-au fost alocate aceste case. Am primit intre timp hotararea CL Denta nr. 50 prin care se nominalizeaza beneficiarii acestor case, o sa va inaintez si as propune modificarea hotararii in sensul nominalizarii persoanelor care beneficiaza de aceasta.

D-nul Petre Petrisor: La art. 2 era modificarea - se aproba repartizarea celor 2 case catre familii de sinistrati si d-voastra spuneti numele familiilor acum.

D-nul Valentin Moldovan: E mai corect sa le trecem, ca sa fie, e vorba de Vastag Stefan, localitatea Rovinita Mare nr. 176 si Almasi Alexandru, Rovinita Mare nr. 92.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot amendamentul:

Se numara voturile:

Pentru: 22

Supunem la vot proiectul de hotarare in ansamblu: Se numara voturile:

Pentru: 22

PUNCTUL 18:

Proiect de hotărâre privind unificarea parcelelor de teren înscrise în C.F. nr. 21201 Timișoara, în vederea intabulării construcției Biserică Parohială Ortodoxă Română, Timișoara II din Strada Ștefan cel Mare - strada Gloriei nr. 1-3.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

PUNCTUL 19:

Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor de teren cu nr. cadastrale 12525/2/2, 12525/1/1/2/2, 12525/1/1/1/1/2, 12529/2/1/2, 12529/2/2/2 și 12525/1/2 înscrise în C.F. nr. 53691 Timișoara - cu drept de administrare operativă în favoarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

PUNCTUL 20:

Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării juridice a societății S.C. IT Parc Management S.A. în societate cu răspundere limitată - S.R.L.

PUNCTUL 21:

Proiect de hotărâre privind împuternicire domnului Primar Gheorghe Ciuhandu în vederea semnării Acordului de Implementare pentru Măsura ISPA 2000/RO/16/p/PE/004.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 24

PUNCTUL 22:

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru aprecierea activității Direcției Poliția Comunitară din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 21

PUNCTUL 23:

Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 22

PUNCTUL 24:

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 .

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 20

PUNCTUL 25:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timișoara în anul 2008.

PUNCTUL 26:

Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării S.C. AGROS ONESIMUS S.R.L., ce are ca asociat unic Asociația Evanghelistică și de Caritate „ Isus Speranța României”, în imobilul din Timișoara , Calea Dorobanților nr. 16.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

PUNCTUL 27:

Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 20

Abtineri: 1

PUNCTUL 28:

Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii închiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 24

PUNCTUL 29:

Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei părți indivize de teren, de 486 m.p. din totalul de 969 m.p situat în Timișoara, Bd. Tinereții nr. 12 înscris în C.F. colectiv nr. 133877 Timișoara nr. top. 17144 în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 19

Abtineri: 5

PUNCTUL 30:

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, strada Lugojului nr. 41.

PUNCTUL 31:

Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 21 din strada Miloia bloc B1 sc.A către Regep Daniela.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 24

Abtineri: 1

PUNCTUL 32

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat la parterul imobilului din Timișoara, strada Preyer nr.9, către Asociația Familiilor anti-HIV „Speranța în viitor”.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 25

PUNCTUL 33:

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a mansardei imobilului din Timișoara, strada Platanilor nr. 2, Serviciului pentru Protecția Copilului și a Familiei.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 25

PUNCTUL 34:

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Alba Iulia nr.2 (Palatul Culturii), compus dintr-o încăpere cu suprafață utilă de 18, 00 mp. către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 24

PUNCTUL 35:

Proiect de hotărâre atribuirea spațiului situat în imobilul din Timișoara, strada Dorobanților bloc D1, Direcției pentru Tineret și Sport.

PUNCTUL 36:

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara strada Iasomiei nr.1.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 22

Abtineri: 1

PUNCTUL 37:

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara strada Amforei nr. 4.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 25

PUNCTUL 38:

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara strada Brândușei nr. 17.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

PUNCTUL 39:

Proiect de hotărâre privind obținerea de fonduri nerambursabile, pentru Parcul Zona Uzinei din Municipiul Timișoara, prin „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități.”.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act adițional la Convenția - anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 , încheiată între Direcția de Asistență 9                                                                                                                                      7                                                                     9                                          9

Socială Comunitară Timișoara - Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 24

PUNCTUL 41:

Proiect de hotărâre privind scutirea Societății Cooperativa Unirea, societate autorizată de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap la plata unor majorări de întârziere.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

PUNCTUL 42:

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție „Amenajare strada Chimiștilor”.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 17 Abtineri: 6

D-nul Petre Petrisor: D-nul primar ne spune sa amanam pentru mai tarziu punctul 43, cand vin expertii germani sa ne explice.

PUNCTUL 44:

Proiect de hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Modernizarea Parcului Justiției” din Municipiul Timișoara.

D-na Rodica Vlad: Mi se pare suma enorma, 10 miliarde, suprafata este destul de mica, mi se pare extraordinar de mult, o risipa fara rost. Intr-adevar trebuie modernizat, trebuie facut, dar 10 miliarde mi se pare enorm de mult.

D-nul Petre Petrisor: Acesta este un comentariu, nu aveti amendamente de facut. Supunem la vot: Se numara voturile:

Pentru: 20 Abtineri: 1

PUNCTUL 45:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sf. Nicolae) „ din Municipiul Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 24

PUNCTUL 46:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail și Gavril din Municipiul Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

Abtineri: 1

PUNCTUL 47:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Viabilizare terenuri cu utilități - Zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timișoara”.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 25

PUNCTUL 48:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea Scuarului Bihor” din Municipiul Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

PUNCTUL 49:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Modernizarea Scuarului Arcidava” din Municipiul Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot: Se numara voturile:

Pentru: 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „ Extindere în regim P și etajare corp C2 și C3 în regim P rezultând P+1, creare acces auto la Secția 3 Poliție din Timișoara, Calea Șagului nr. 16.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 22

PUNCTUL 51:

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 288/2005.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

PUNCTUL 52:

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la parcuri, scuaruri și locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 20

PUNCTUL 53:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții pentru servicii, producție și depozitare”, Zona Freidorf Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 25

PUNCTUL 54:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DE 1205 Calea Șagului km. 7 „, Zona Calea Șagului , D.N. 59 km. 7, Timișoara .

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Imobil locuințe colective D+P+2E+R”, str. Amzei nr. 8, Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru:23

Abtineri: 1

PUNCTUL 56:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er” Calea Martirilor - strada Gospodarilor, Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

Abtineri: 1

PUNCTUL 57:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex locuințe S+P+4E+Er” strada Salcâmilor nr. 26 (prin etajare S+P+2E+Er existent) Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 22

PUNCTUL 58:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Locuințe colective și funcțiuni complementare” - strada Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 22

PUNCTUL 59:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Locuințe colective și funcțiuni complementare” strada Grigore Alexandrescu , Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 21

PUNCTUL 60:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare în strada I.M. Klein nr. 22, Timișoara”.

PUNCTUL 61:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Parcelare teren, construire locuințe și funcțiuni complementare” Strada Grigore Antipa C.F. 1721, Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 24

PUNCTUL 62:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construcții pentru servicii și depozitare” Timișoara drum Centura Freidorf.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 21

PUNCTUL 63:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse și locuințe colective P+2E+Penthouse”, strada Mangalia nr.9, Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 20

Abtineri: 1

PUNCTUL 64:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Spălătorie auto „, B-dul Cetății nr. 15.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot: Se numara voturile:

Pentru: 23

PUNCTUL 65:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere Pensiune Blues”, Calea Șagului nr. 163, Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 23

PUNCTUL 66:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere și supraetajare construcție existentă S+P și schimbare destinație spațiu din locuința în spații servicii și alimentație publică”, strada Dâmbovița nr. 40, Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 22

Abtineri: 1

PUNCTUL 67:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare”, strada Timocului nr. 33A, Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 21

PUNCTUL 68:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire pentru locuințe P+2E+Er” strada Aluniș, nr. 30 Timișoara.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 24

PUNCTUL 69:

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara și cofinanțării proiectului „ Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional” realizat în cadrul Programul de vecinătate România - Serbia, Phare 2004 - 2006.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 18

Abtineri: 1

PUNCTUL 70:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Academia Română pentru tipărirea cărții „ Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valențe europene”.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 22 PUNCTUL 43:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului „ VISION TIMIȘOARA 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura orașului Timișoara”, elaborat de Primăria Municipiului Timișoara în colaborare cu Institutul „Politehnica „ Timișoara și Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart.

Invitat: Eu ma numesc Hans Rainner sunt de la Fraunhofer IPA Stuttgart si am avut prilejul sa fac proiect managementul la proiectul Timisoara Viziunea 2030 pe care l-am facut in prima jumatate a anului si pe care practic l-am terminat cu vizita d-nului ministru Orban in iunie aici la Timisoara. Acest proiect a fost o noutate pentru Romania pentru ca a fost prima data cand la aceeasi masa au fost toti cei care sunt implicati in trafic. Asta se vede foarte clar la structura organizatorica a prociectului unde am avut subproiecte, la drumuri, transportul public, CFR, aeroport si urbanism. Rezultatul acestui concept sunt in jur de 20 de proiecte care urmeaza sa fie implementate pana in anul 2030 si daca merge bine si mai repede. Se poate incepe pe baza unui proiect din cadrul subproiectului CFR, care ar fi scoaterea transportului greu din oras pe care se bazeaza de fapt tot conceptul.

D-nul Petre Petrisor: Supunem la vot:

Se numara voturile:

Pentru: 22

Invitat - reprezentant al Gazetei Sporturilor: D-nelor si d-nilor, va mulțumesc si va sunt recunoscator ca mi-ati dat posibilitatea sa ma adresez in numele comunitatii sportive. Numele meu este Mihai Costa, sunt director Directiei pentru sport Timis si as vrea plenului Consiliului Local sa adresez o recunostinta obiectiva si sincera, fara pic de complezenta in sensul in care ati reusit in acest an, stimate doamne si stimati domni, sa eliminati foarte mare parte din birocratie. S-a reusit pe un regulament care pana la urma a fost finalizat cu brio sa finantati structuri sportive de drept privat nerambursabil, foarte important, sa finantati precontracte de asociere elita sportului de performanta la nivelul echipelor de jocuri sportive. Tin sa va multumesc pentru relatia institutionala de parteneriat cu Directia pentru sport, cu toate cluburile din Timisoara in speta si chiar si din judet care au primit logistica si sprijinul din partea d-voastra, as dori si compartimentelor din Primarie, executivului Primariei, legislativului, Directiei Patrimoniu, celorlalte compartimente, relatii publice, care au pus umarul alaturi de noi, Directia pentru sport si celelalte structuri sportive, sa ducem un an la bun sfarsit, va multumesc pentru rapiditatea cu care ati rezolvat infrastructura descentralizarii bazelor sportive, sper sa continuam cu programe de anvergura pentru revitalizarea lor si nu in ultimul rand, va doresc sarbatori fericite, sa vaem un an de parteneriat mult mai eficient. Va voia sigura de toata implicarea mea institutionala si personala si as vrea sa subliniez faptul ca la sfarsit de an, ati onorat personalitatile sportive pe care le-ati pus alaturi de alte personalitati culturale din comunitatea timiseana si am in mana invitatiile pentru Gala sportului timisean pe care directia organizeaza in parteneriat cu d-voastra, sambata 22 decembrie, ora 15, este poate putin o perioada nepotrivita, insa am fost fortuiti de programul foarte incarcat al Filarmonicii de Stat Banatul, Sala Capitol. Va astept tot plenul Consiliului Local, vom nominaliza cu mare recunostinta comisia de specialitate din Parimarie, din Consiliul Local, veti vedea ca va fi si un spectacol cu momente artistice alaturi de nominalizarile sportive. Va sunt recunoscator sa imi acceptati invitatia pe care vi le voi inmana imediat personal. Un an bun si multumiri!

D-nul Petre Petrisor: Inainte de a declara inchisa sedinta Consiliului Local si pentru a nu mai lua eu inca o data cuvantul, pentru ca am norocul sa conduc acesta sedinta, imi permit sa va urez sarbatori fericite si La multi ani si ii dau cuvantul ca de obicei d-lui secretar, care ne va explica cateva chestiuni organizatorice, iar cu aceasta sedinta este inchisa.

Invitat din sala, din partea Sc Art: Daca se poate, inainte de inchiderea sedintei, o intrebare: la pct. 13 s-a votat in complet de 18, cum se spune asa, desi consiliul a fost format azi din 22-23 de membri, 5 ori au lipsit ori nu au votat deloc. Daca votul a fost valabil in aceste conditii. Prezenti au fost doar 18 la votul de la pct.13.

D-nul Petre Petrisor: Conform regulamentului nostru, pot sa fi prezent in sala si sa nu votezi, nimeni nu te obliga sa votezi, in aceste conditii votul este valabil. Tu poti sa stai fizic aici, dar sa nu votezi. Eu nu am de unde sa stiu cum au votat colegii mei, ca nu m-am uitat pe lista. A picat, nu putem sa reluam votul, la o sedinta ulterioara.

D-nul secretar Ioan Cojocari: D-nii consilieri, vreau sa va spun si aici d-na Vlad trebuie sa imi dea dreptate, daca o sedinta este condusa bine si il felicit cu aceasta ocazie pe d-nul presedinte care are mana de presedinte de instanta si daca este pregatita bine, se pot 70 de puncte termina intr-o ora si jumatate. Vreau sa va spun ca in mijlocul nostru aici este prezent consiliul elevilor impreuna cu d-soara primarita, cu d-soara secretar, cu d-nul viceprimar si d-soara viceprimar. Au fost constituiti, sunt acolo in spate si este o initiativa foarte buna din partea d-silor ca vin sa vada si sa ia exemplu de la d-voastra.

Eu va multumesc pentru anul care a trecut, pentru colaborarea care am avut-o si va invit acum dupa sedinta la o discutie amicala. Multumesc.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

IOAN COJOCARI


PETRE PETRISOR