Hotărârea nr. 99/2007

99/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă-canal - zona Magnoliei-Ciarda Roşie"
Hotararea Consiliului Local 99/27.03.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea apă-canal - zona Magnoliei-Ciarda Roşie"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007- 003871 /16.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2006-020219/20.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Moise Doboşan(zona Mircea cel Bătrân);
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b şi alin 4., lit. d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea apă-canal - zona Magnoliei-Ciarda Roşie", potrivit proiectului P 01/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007-003871/16.02.2007

SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Localitatea Timișoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere.

Rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situație întâlnită și în zona Magnoliei, cartierul Ciarda Roșie. Această deficiență impune realizarea unei rețele de alimentare cu apă și realizarea unei rețele de canalizare pe strada Magnoliei, strada Petuniei și strada Dafinului .

Menționăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2006-024085/28.11.2006 încheiat între Municipiul Timișoara și cetățenii domiciliați pe străzile Magnoliei, Petuniei și Dafinului achiziționarea tubulaturii necesare realizării rețelelor de alimentare cu apă și canalizare se va face de către cetățenii domiciliați pe aceste străzi.

Valoarea totală a investiției ,,Extindere rețea de apă - canal - zona Magnoliei - Ciarda Roșie ” este estimată la 1.318.630,2 lei (cu TVA), respectiv 389.528 Euro (1 EURO=3,3852 lei la data de 10.02 .2007).

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului ,,Extindere rețea de apă - canal - zona Magnoliei-Ciarda Roșie ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 01/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,      ȘEF SERVICIU REȚELE PUBLICE,

ing. DUMITRU ANDOR                   ing. IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC,


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU

ANEXA la HCL nr........................

„Extindere rețea de apă - canal - zona Magnoliei - Ciarda Roșie ”

Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiției:

5

Construcții-montaj :

Evaluarea investiției în lei :

5

Anul I

Durata de realizare a investiției:

5


1.318.630,2 lei / 389.528 EURO

1.202.090,4 lei / 355.101,7 EURO


1.318.630,2lei / 1.202.090,4 lei

389.528 EURO / 355.101,7 EURO

6 luni


Capacități realizate :

-Apă

L =1036 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD

-Debit transportat

Q = 12 dmc / sec

-Canal

L = 460 m, De 400 mm din tuburi PVC cu mufă

L = 520 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă

-Debit transportat

Q = 90 dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU