Hotărârea nr. 98/2007

98/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Moise Doboşan (zona Mircea cel Bătrân)"
Hotararea Consiliului Local 98/27.03.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Moise Doboşan (zona Mircea cel Bătrân)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007- 003873 /16.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială , turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2006-020219/20.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Moise Doboşan(zona Mircea cel Bătrân);
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.( b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate ,,Extindere reţea de canalizare - str. Moise Doboşan (zona Mircea cel Bătrân)", potrivit proiectului P 02/01/2007 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Comunitare;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007- 003873/16.02.2007

SE APROBĂ

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Localitatea Timișoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere.

Rețelele de canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situație întâlnită și pe strada Moise Doboșan( zona Mircea cel Bătrân). Această deficiență impune realizarea unei rețele de canalizare pe acest traseu.

Menționăm că în conformitate cu Protocoalul de Colaborare nr. SC 2006-020219/20.10.2006 încheiate între Municipiul Timișoara și cetățenii domiciliați pe strada Moise Doboșan( zona Mircea cel Bătrân), achiziționarea tubulaturii necesare realizării rețelei de canalizare se va face de către cetățeni.

Valoarea totală a investiției ,,Extindere rețea de canalizare - strada Moise Doboșan( zona Mircea cel Bătrân) ” este estimată la 322.000 lei (cu TVA), respectiv 94.706 Euro (1 EURO=3,4 lei la data de 25.01.2007).

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului ,,Extindere rețea de canalizare - strada Moise Doboșan( zona Mircea cel Bătrân) ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 02/01/2007 întocmit de S.C. PRO- NA -VER S.R.L.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,           DIRECTOR ECONOMIC

ing. DUMITRU ANDOR                     ec.ADRIAN BODO

ȘEF SERVICIU REȚELE PUBLICE

ing. IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC

jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC ing. MARIUS ONEȚIU

ANEXA la HCL nr........................

,, Extindere rețea de canalizare- str. Moise Doboșan( zona Mircea cel Bătrân)” Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiției:

5

- construcții-montaj :


322.000 RON    94.706 EURO

288.635 RON    84.893 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei

- anul I                322.000 RON / 288.635 RON

Durata de realizare a investiției:           6 luni

5

Capacități realizate :

-canal                   L =270 m,

De 400 mm din tuburi PVC -KG

-debit transportat          Q =75 dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU