Hotărârea nr. 97/2007

97/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă- str. Cetatea Albă(Vistula)"
Hotararea Consiliului Local 97/27.03.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă- str. Cetatea Albă(Vistula)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-004129/ 20.02.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2006-024084/28.11.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Cetatea Albă(Vistula);
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b şi alin 4., lit. d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate ,,Extindere reţea apă - str. Cetatea Albă(Vistula)", potrivit proiectului P 02/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007- 004129 /20.02.2007

SE APROBĂ

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Localitatea Timișoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere.

Rețelele de alimentare cu apă existente nu acoperă toate zonele construite, situație întâlnită și pe strada Cetatea Albă ( Vistula). Această deficiență impune realizarea unei rețele de alimentare cu apă pe acest traseu.

Menționăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2006-024084 /28.11.2006 încheiat între Municipiul Timișoara și cetățenii domiciliați pe strada Cetatea Albă, achiziționarea tubulaturii necesare realizării rețelei de alimentare cu apă se va face de către cetățeni.

Valoarea totală a investiției ,,Extindere rețea de apă - strada Cetatea Albă” este estimată la 231.188,1 lei (cu TVA), respectiv 68.293,8 Euro (1 EURO=3,3852 lei la data de 10.02.2007).

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului ,,Extindere rețea de apă - strada Cetatea Albă ” se face din bugetul local, Capitolul „Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 02/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,           DIRECTOR ECONOMIC,

ing. DUMITRU ANDOR                     ec.ADRIAN BODO

ȘEF SERVICIU REȚELE PUBLICE, ing. IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC,

jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU

ANEXA la HCL nr........................

„Extindere rețea de apă- str. Cetatea Albă ” Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiției:

5

- construcții-montaj :


231.188,1 RON    68.293,8 EURO

208.148,8 RON    61.487,9 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei

- anul I


231.188,1 RON / 208.148,8 RON

Durata de realizare a investiției:           3 luni

5

Capacități realizate :

-conducta de apă

L =371 m, De 125 x 11,4 mm ;PE-HD ;

-debit transportat

Q = 11 dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU