Hotărârea nr. 95/2007

95/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "Modernizare str. I. Văcărescu - Podul Eroilor"
Hotararea Consiliului Local 95/27.03.2007
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "Modernizare str. I. Văcărescu - Podul Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 3783/15.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.21/25.01.2005 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare str. I. Văcărescu - Podul Eroilor";
In conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.( b) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "Modernizare str. I. Văcărescu - Podul Eroilor" de la valoarea 967.852,9 lei RON (234.961 euro ) la valoarea 2.917.950 lei RON reprezentând 855.628 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

BIROUL INFR. TRANSPORT

NR.SC2007 - 3783 DIN 15.02.2007

SE APROBĂ,

PRIMAR

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul „Modernizare str. I. Văcărescu - Podul Eroilor”

În bugetul din anul 2007 a fost prevăzută și consolidarea Podului Eroilor.Podul Eroilor, dat în exploatare în anul 1938, are capacitatea portantă limitată atât datorită vechimii cât și normelor în vigoare la data proiectării structurii, care prevedeau valori ale încărcărilor cu mult sub nivelul celor actuale.

Studiul de Fezabilitate aferent acestui obiectiv a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 21 din 25.01.2005 , la valoarea de 967.852,9 RON reprezentând 234.961 euro.

În programul de achiziții al anului 2007 este cuprinsă și achiziționarea contractului de execuție a lucrărilor de consolidare a Podului Eroilor.

Urmare solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 - 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv, SC APECC SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitației pentru execuția lucrărilor.

În urma actualizării investiția a ajuns la valoarea de 2.917.950 RON reprezentând 855.628 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum și memoriul justificativ, anexat, întocmit de către proiectant, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Modernizare str. Văcărescu - Podul Eroilor”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DUMITRU ANDOR

DIRECTOR ECONOMIC, ADRIAN BODO

ȘEF SERVICIU RP, IOAN GANCIOV


ȘEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

ȘEF BIROU I.T., VASILE OLAR


ÎNTOCMIT, SZABO GEORGETA


ANEXĂ

DEVIZ GENERAL

Propus spre aprobare, privind investiția "MODERNIZARE STR. I. VĂCĂRESCU - PODUL EROILOR"

în RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 10.01.2007

RON/euro 3,4103

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inc

usiv T.V.A.)

Total

Din care supusă procedurii de achiziție publică

RON

EURO

RON

EURO

1

2

3

4

3

4

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

9.250

2.742

9.350

2.742

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

34.433

10.097

34.433

10.097

3.2

OkJțineiea vie avize, avoKiuii și r..               ------------------------------------------------------------

550

161

3.3

Proiectare si engineering

79.020

23.171

79.020

23.171

3.4

organizarea procedurilor vie acnizi ți e

4.032

1.182

3.5

—   --7Z---------------------

Consultanță

0

0

3.6

Asistență tehnică

37.485

10.992

24.990

7.328

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Construcții și instalații

2.499.000

732.780

2.499.000

732.780

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0

0

0

0

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

0

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

  • 5.1.1. Lucrări de construcții

  • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

87.465

62.475

24.990

25.647

18.320

7.328

87.465

62.475

24.990

25.647

18.320

7.328

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

33.421

9.800

5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale

33.421

9.800

5.2.2. Costul creditului

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

133.194

39.056

-2-

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice

TOTAL

2.917.950

855.628

2.734.258

801.765

Din care C + M

2.570.825

753.841

2.570.825

753.841

PARTEA a Il-a

Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție

PARTEA a IlI-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL

2.917.950

855.628

2.734.258

801.765

Din care C + M

2.570.825

753.841

2.570.825

753.841