Hotărârea nr. 94/2007

94/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI"
Hotararea Consiliului Local 94/27.03.2007
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2007 - 3781 din 15.02.2007 intocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI";
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.94/30.03.1999 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI" şi Hotărârea Consiliului Local nr.107/28.03.2006 privind actualizarea valorii devizului general "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI";
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI" de la valoarea 9.489.298 lei RON la valoarea 13.060.434,32 lei RON reprezentând 3.835.325,62 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

BIROUL INFR. TRANSPORT

NR.SC2007 - 3781 DIN 15.02.2007

SE APROBĂ,

PRIMAR

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul „Consolidare Pasaj Cal. Șagului”

În bugetul din anul 2007 a fost prevăzută și consolidarea Pasajului Cal. Șagului. Pasajul Cal. Șagului, dat în exploatare în anul 1974, are capacitatea portantă limitată atât datorită vechimii cât și normelor în vigoare la data proiectării structurii, care prevedeau valori ale încărcărilor cu mult sub nivelul celor actuale.

Studiul de Fezabilitate aferent acestui obiectiv a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 94 din 30.03.1999 , la valoarea de 1.909.624,6 RON .

În programul de achiziții al anului 2007 este cuprinsă și achiziționarea contractului de execuție a lucrărilor de consolidare a Pasajului Cal. Șagului.

Urmare solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 - 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv, SC APECC SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitației pentru execuția lucrărilor.

În urma actualizării investiția a ajuns la valoarea de 13.060.434,32 RON reprezentând 3.835.325,62 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum și memoriul justificativ, anexat, întocmit de către proiectant, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Consolidare Pasaj Cal. Șagului”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DUMITRU ANDOR

DIRECTOR ECONOMIC, ADRIAN BODO

ȘEF SERVICIU RP, IOAN GANCIOV


ȘEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

ȘEF BIROU I.T., VASILE OLAR


ÎNTOCMIT, SZABO GEORGETA


ANEXĂ

DEVIZ GENERAL

Propus spre aprobare, privind investiția "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ȘAGULUI DN 59,KM 5+000 - 6+600" în RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 11.01.2007

RON/euro 3,4053

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inc

usiv T.V.A.)

Total

Din care supusă procedurii de achiziție publică

RON

EURO

RON

EURO

1

2

3

4

3

4

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

23.282,07

6.837,01

23.282,07

6.837,01

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

3.2

OkJțineiea vie avize, avoKiuii și r..               ------------------------------------------------------------

913,19

268,17

3.3

Proiectare si engineering

62.609,13

18.385,79

62.609,13

18.385,79

3.4

organizarea procedurilor vie acnizi ți e

3.5

—   --7Z---------------------

Consultanță

3.6

Asistență tehnică

174.615,54

51.277,58

174.615,54

51.277,58

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Construcții și instalații

11.641.035,87

3.418.505,23

11.641.035,87

3.418.505,23

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

  • 5.1.1. Lucrări de construcții

  • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

407.436,26

291.025,90

116.410,36

119.647,68

85.462,63

34.185,05

407.436,26

291.025,90

116.410,36

119.647,68

85.462,63

34.185,05

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

  • 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale

  • 5.2.2. Costul creditului

155.419,47

155.419,47

45.640,46

45.640,46

155.419,47

155.419,47

45.640,46

45.640,46

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

595.122,79

174.763,69

-2-

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice

TOTAL

13.060.434,32

3.835.325,62

12.464.398,34

3.660.293,76

Din care C + M

12.071.754,20

3.544.989,93

12.071.754,20

3.544.989,93

PARTEA a Il-a

Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție

PARTEA a IlI-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL

13.060.434,32

3.835.325,62

12.464.398,34

3.660.293,76

Din care C + M

12.071.754,20

3.544.989,93

12.071.754,20

3.544.989,93