Hotărârea nr. 91/2007

91/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "MODERNIZARE STR. ARMONIEI"
Hotararea Consiliului Local 91/27.03.2007
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "MODERNIZARE STR. ARMONIEI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 4843 din 28.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.176/21.12.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE STR. ARMONIEI" şi Hotărârea Consiliului Local nr. 268/06.06.2006 privind aprobarea valorii devizului general "MODERNIZARE STRADA ARMONIEI";
In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. ARMONIEI", de la valoarea 2.223.011,30 lei RON (612.383 euro ) la valoarea 2.255.644 lei RON reprezentând 665.382 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


DIRECȚIA EDILITARĂ

BIROUL INFR. TRANSPORT

NR.SC2007 - 4843 DIN 28.02.2007

SE APROBĂ, PRIMAR

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul „Modernizare str. Armoniei”

În bugetul din anul 2007 a fost prevăzută și modernizarea străzii Armoniei.

În acest sens Direcția Edilitară are achiziționat Studiul de Fezabilitate. .

Acesta a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 176 din 21.12.2004 , la valoarea de 1.631.610,2 RON reprezentând 412.492 euro.

În programul de achiziții al anului 2007 este cuprinsă achiziționarea contractului de execuție a lucrărilor de modernizare a străzii Armoniei.

Având în vedere solicitarea consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 -20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv, SC AGHI PROIECT SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitației pentru execuția lucrărilor.

În urma actualizării investiția a ajuns la valoarea de 2.255.644 RON reprezentând 665.382 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum și memoriul justificativ, anexat, întocmit de către proiectant, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Modernizare str. Armoniei”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DUMITRU ANDOR

DIRECTOR ECONOMIC

ADRIAN BODO

ȘEF SERVICIU RP,

IOAN GANCIOV


ȘEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

ȘEF BIROU I.T., VASILE OLAR


ÎNTOCMIT,

SZABO GEORGETA

DEVIZ GENERAL

Întocmit:

ing. Atilla Penzes


privind cheltuielile de capital necesare realizării investiției " Modernizare strada Armoniei, Timișoara"

Nr. crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Totală

Supusă

licitației

lei

Euro

lei

Euro

PARTEA I

1.

Capitolul 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

2.

1.1.Obținerea terenului

0

0

0

0

3.

1.2.Amenajarea terenului

0

0

0

0

4.

1.3.Amenajări pentru protecția mediului

0

0

0

0

5.

Capitolul 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare oboectivului

0

0

0

0

6.

Capitolul 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

7.

3.1. Studii de teren, geo,topo

9.000

2.655

9.000

2.655

8.

3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri

2.500

737

0

0

9.

3.3. Cheltuieli pentru proiectare

38.000

11.209

38.000

11.209

10.

3.4. Cheltuieli pentru organizare licitații

3.000

885

0

0

11.

3.5. Consultanță, asistență tehnică ,verificare proiect

19.000

5.605

19.000

5.605

12.

Total cheltuieli proiectare și asistență tehnică

71.500

21.091

66.000

19.469

13.

Capitolul 4.

Cheltuieli pentru investiția de bază

14.

4.1. OB 1 Lucrări rutiere

1.923.380

567.369

1.923.380

567.369

15.

4.2. OB 2 Spatii verzi

21.050

6.209

21.050

6.209

16.

4.3. OB 3 Lucrări FRET

26.000

7.670

26.000

7.670

17.

4.4. OB 4 Lucrări ROMTELECOM

6.200

1.829

6.200

1.829

18.

Total cheltuieli pentru investiția de bază

1.976.630

583.077

1.976.630

583.077

19.

Capitolul 5.

Alte cheltuieli

20.

5.1. Organizare șantier (3,5%)

69.182

20.408

69.182

20.408

21.

5.2. Comisioane, taxe etc

22.

5.2.1. Comisionul băncii finanțatoare (0,5%)

10.229

3.017

0

0

23.

5.2.2. Cota Inspecției de Stat în Construcții (0,8%)

15.813

4.665

0

0

24.

5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%)

9.883

2.915

0

0

25.

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (5%)

102.407

30.208

0

0

26.

TOTAL GENERAL

2.255.644

665.382

2.083.812

614.694

27.

Din care C+M

2.045.812

603.484

0

0

Curs valutar (18 Ianuarie 2007) 1 Euro = 3,390 lei

3,390 curs valutar

3,39