Hotărârea nr. 90/2007

90/27.03.2007 privind aprobarea unui număr estimativ de 4278 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun in Municipiul Timisoara, pentru luna aprilie 2007 pentru persoanele beneficiare , conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Hotararea Consiliului Local 90/27.03.2007
privind aprobarea unui număr estimativ de 4278 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun in Municipiul Timisoara, pentru luna aprilie 2007 pentru persoanele beneficiare , conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.27056/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Referatul nr. 27220/26.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 21 alin. 1 şi alin. 2 lit. a)-d) din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consilului Local nr.232/24.05.2005, cu rata inflaţiei a anului 2005;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin 2, lit. (c) şi (d) si alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara pentru luna aprilie 2007, pentru un număr estimativ de 4278 persoane beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform Listelor Anexă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna aprilie 2007 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurări şi asistenţa socială, Subcapitolul 68.02.06-Asistenţa socială pentru familie şi copii, în valoare estimativă de 171.120 lei.

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna aprilie 2007 pentru persoanele menţionate la art. 1 se face pe baza dispoziţiei Primarului, a centralizatorului şi a unui exemplar al listelor nominale întocmite de Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, pe fiecare centru de eliberare.

Art. 4: Persoanelor prevăzute la art.1 cărora le expiră certificatul de încadrare în grad de handicap în cadrul lunii aprilie 2007 şi care fac dovada obţinerii unui nou certificat, li se eliberează abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere Cetăţeni;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

JUDEȚUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA                      APROBAT

Direcția de Asistenta Sociala Comunitara a Mun.Timisoara           PRIMAR

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap        GHEORGHE CIUHANDU

Nr.27220/26.03.2007

REFERAT

Privind aprobarea pentru luna aprilie 2007 a listelor suplimentare cu un numar de 64 persoane beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in Municipiul Timisoara, conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Prin referatul nr.27056/19.03.2007 s-au aprobat listele cu abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna aprilie 2007 unui numar de 4214 persoane beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 ca urmare a efectuarii anchetelor sociale de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap pana la data de 16.03.2007.

Avand in vedere propunerile Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local de a aproba listele suplimentare pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali carora li se efectueaza anchetele sociale, pentru perioada 16.03.200723.03.2007, mentionam ca Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap pentru perioada precizata a efectuat pentru un numar de 64 persoane, anchete sociale de transport urban.

Fata de cele precizate mai sus

PROPUNEM

Art.1 Suplimentarea pentru luna aprilie 2007 a listelor cu un numar de 64 persoane beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun, conform Legii 448/06.12.2006, in valoare estimativa de 2.560 lei.

Art.2 Majorarea pentru luna aprilie 2007 a numarului de beneficiari de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara de la 4214 persoane in valoare estimativa de 168.560 lei la 4278 persoane, in valoare estimativa de 171.120 lei.

Sef Serviciu Daniela Lung


Consilier Juridic

Marilena Loredana Muntiu


Inspector de Specialitate Elisabeta Bunget


Sef Sericiu Juridic Mirela Lasuschevici

Red/Ed. 3ex.

-------/--------

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap


Anexa la Proiectul de Hotarare nr.


■2007


CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM LEGII 448/06.12.2006 CARORA LI S-AU EFECTUAT ANCHETE SOCIALE IN PERIOADA 16.03.2007-23.03.2007 Pentru luna aprilie 2007


Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport

Nr. de abonamente

1.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti

33

2.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori

12

3.

Asistenti personali

19

4.

TOTAL

64


SEF SERVICIU Ec. Lung Daniela


INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec.Elisabeta Bunget


Red./ED.3 ex


Anexa la Proiectul de Hotarare nr.-------/--------2007

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM LEGII 448/06.12.2006 Pentru luna aprilie 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport

Nr. de abonamente

1.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti

2406

2.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori

201

3.

Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali

792

4.

Asociatia Armonia

180

5.

Asociatia Speranta

147

6.

Asociatia Handicapatilor Locomotori

488

7.

Liste suplimentare

64

TOTAL

4278

SEF SERVICIU Ec. Lung Daniela


INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Elisabeta Bunget

Red./ED.3 ex

JUDEȚUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA                     APROBAT

Direcția de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timișoara          PRIMAR

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.27056/19.03.2007

REFERAT

Privind aprobarea pentru luna aprilie 2007 a listelor beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In conformitate cu prevederile art.21 alin. 1 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap „persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul” .

Potrivit art. 21 alin .2 lit.a)-d) din legea mai sus mentionata beneficiaza de gratuitate si urmatoarele persoane: insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acestuia, insotitorul copilului cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestora pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap,conform solicitarii acestora, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Conform art.4 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,, sumele aferente dreptului prevazut la alin. 1) si 2) se asigura din bugetele locale”.

Decontarea contravalorii abonamentelor pentru luna aprilie 2007 persoanelor beneficiare se face, la un tarif lunar de 40 lei, tarif aprobat prin HCL nr.397/26.09.2006 pe baza dispozitiei primarului insotita de un centralizator al listelor si de un exemplar al listelor nominale intocmite pe fiecare centru de eliberare.

Urmare a faptului ca, prin art. 103 din Legea 448/06.12.2006 se stipuleaza ca in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentru Protectia Persoanelor cu Handicap va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, deoarece categoriile de persoane mentionate mai sus au dreptul de a circula gratuit pe mijloacele de transport in comun, propunem ca ulterior aparitiei normalor metodologice sa se stabileasca prin hotarare de consiliul local modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia conform art.21 alin.5.

In baza Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, copletata cu Legea nr.286/2006;

Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM

A se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timișoara pe luna aprilie 2007, pentru un numar estimativ de 4214 persoane beneficiare, conform Listelor Anexa care fac parte integranta din prezentul referat.

Persoanelor beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in Mun. Timisoara conform Legii nr.448/06.12.2006 ,carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii aprilie 2007 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei.

Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata pentru persoanele sus mentionate se va suporta din bugetul local de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala- Subcapitolul -68.02.06-Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare estimativa de 168.560 pentru luna aprilie 2007.

Director executiv

Maria Stoianov

Sef Serviciu Daniela Lung


Inspector de Specialitate Elisabeta Bunget

ConsilierJuridic

Sef Serviciu Juridic

Mirela Lasuschevici


Muntiu Marilena Loredana

Red.3 ex.

Anexa la Proiectul de Hotarare nr./2007

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM LEGII 448/06.12.2006 Pentru luna aprilie 2007

Nr.

Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport

Nr. de abonamente

1.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti

2406

2.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori

201

3.

Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali

792

4.

Asociatia Armonia

180

5.

Asociatia Speranta

147

6.

Asociatia Handicapatilor Locomotori

488

TOTAL

4214

SEF SERVICIU Ec. Lung Daniela


INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Elisabeta Bunget

Red.3 ex.