Hotărârea nr. 9/2007

9/30.01.2007 privind preluarea de la SC COLTERM SA a spaţiilor rămase disponibile prin modernizarea unor puncte termice
Hotararea Consiliului Local 9/30.01.2007
privind preluarea de la SC COLTERM SA a spaţiilor rămase disponibile prin modernizarea unor puncte termice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.S.C.2007 - 962/19.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. D72007-99/15.01.2006 a SC COLTERM SA ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 22/31.01.2006 privind concesionarea către SC COLTERM SA a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei ;
Având în vedere contractul de concesionare nr.5/01.03.2006 ;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46alin 2 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preluarea de la SC COLTERM SA a spaţiilor rămase disponibile prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultate în urma modernizării unor clădiri cu destinaţia de puncte termice ce au fost concesionate la SC COLTERM SA în baza contractului nr.5/01.03.2006.

Art.2: Se modifică corespunzător suprafeţele şi valorile de inventar ale clădirilor (puncte termice) prevăzute în Anexa 1 la contractul de concesionare nr.5/01.03.2006 încheiat cu SC COLTERM SA, potrivit Anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 : Se completează Anexa 1 la contractul de concesionare nr.5/01.03.2006 cu încă o poziţie reprezentând clădire cu destinaţia de punct termic situat în Timişoara, Intrarea Zânelor având datele de identificare prevăzute în Anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 : Preluarea spaţiilor se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între SC COLTERM SA şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C.COLTERM S.A;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                   Aprobat

DIRECȚIA PATRIMONIU                           P R I M A R,

serviCiul ADMINISTRARE IMOBILE

Nr.................................................. Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Privind preluarea de la SC”COLTERM”SA a spațiilor rămase disponibile prin modernizarea unor puncte termice.

În baza HCL.22/31.01.2006 a fost încheiat contractul de concesiune nr.5/01.03.2006 cu SC”COLTERM”SA Timișoara pentru clădirile și corpurile de clădiri (puncte termice și centrale termice) aflate în domeniul public al Municipiului, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, folosite în exclusivitate pentru producerea și furnizarea energiei termice.

La aceste clădiri au fost executate lucrări de modernizare și dezvoltare a sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice realizate în conformitate cu conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timișoara, au rezultat spații excedentare la anumite clădiri având destinația de puncte termice.

Aceste lucrări de modernizare au fost executate și la PT.49 situat în Intr. Zânelor, care face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara și care a fost omis din Anexa 1 la contractul de concesionare nr.5/01.03.2006, punct termic ce trebuie trecut în Anexa 1.

În urma executării acestor lucrări la unele clădiri cu destinația de puncte termice au rezultat spații excedentare rămase disponibile.

Prin adresa nr. D72007-99/15.01.2006 SC”COLTERM”SA ne aduce la cunoștință că în aceste spații nu mai desfășoară nici o activitate ele rămînând disponibile și solicită preluarea acestora de către Primăria Municipiului Timișoara cu modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune nr.5/01.03.2006.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că aceste spații rămase disponibile fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara,

P r o p u n e m :

  • 1. Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe preluarea de la SC”COLTERM”SA a spațiilor rămase disponibile prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul referat, rezultate în urma modernizării unor clădiri cu destinația de puncte termice ce au fost concesionate la SC”COLTERM”SA în baza contractului nr.5/01.03.2006.

  • 2.  Se modifică corespunzător suprafețele și valorile de inventar ale clădirilor (puncte termice) prevăzute în anexa 1 la contractul de concesionare nr.5/01.03.2006 încheiat cu SC”COLTERM”SA, potrivit Anexei 2 care face parte din prezentul referat.

Se completează Anexa 1 la contractul de concesionare nr.5/01.03.2006 cu încă o poziție reprezentând clădire cu destinația de punct termic situat în Timișoara, Intrarea Zânelor având datele de identificare prevăzute în Anexa 3 la prezentul referat.

VICEPRIMAR,                   DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza                        ec. Nicușor C-tin Miuț

Pt. ȘEF SERVICIU, Ing. Călin Pîrva

REF.SPECIALITATE, Sing. Ioana Ciucur

Avizat :

SERVICIUL JURIDIC,

L I S T A

Spațiilor disponibile care se preiau de la SC”COLTERM”SA

Nr.

crt.

Adresă spațiu

Nr. inv. PMT

Pct. termic din care s-a dezmembrat

Nr.

CF. col.

Nr.

CF. ind.

Nr. topo.

Supraf. (mp.)

Val. inventar (lei)

Sit. juridică

1.

Str.Daliei nr.21

19165

PT.3 Trubadur

145137

145138

31083/II

98,57

147433

Domeniul public al Municipiului Timișoara

2.

Str. Iasomiei nr.1

19149

PT.29

42585

145133

27982/II

110,50

188763,02

Domeniul public al Municipiului Timișoara

3.

Str. Brîndușei nr.17

19145

PT.47A

145140

145151

26265/II

53,50

79254,50

Domeniul public al Municipiului Timișoara

4.

Str. Tipografilor nr.1

19151

PT.48A

145147

145153

26174/II

53,22

94316,40

Domeniul public al Municipiului Timișoara

5.

Str. Dropiei nr.5

19140

PT.48B

145148

145155

26140/II

458,80

771394,75

Domeniul public al Municipiului Timișoara

6.

Str. Lugojului nr.41

19157

PT.72

41138

145131

27328/II

366,40

287267,84

Domeniul public al Municipiului Timișoara

7.

Intr.Zânelor

19393

PT. 49A

116718

-

26206/

1/1/1/1/1

134,39

200269,16

Domeniul public al Municipiului Timișoara

ÎNTOCMIT, Sing. Ioana Ciucur

L I S T A

Punctelor termice a căror suprafață și valoare se modifică corespunzător Anexei 1 la contractul de concesionare nr.5/01.03.2006.

Nr.

crt.

Denumirea bunului

Adresa

Date inițiale din Anexa 1 9

Date cu care se modifică Anexa 1 după dezmembrare și preluare

Nr. poziție din Anexa 1

Val. de inventar din Anexa 1 (RON)

Suprafața (mp)

Val. inventar (RON)

1.

PT.3 Trubadur clădire

Str. Daliei nr.21

27

291.600

96,39

144167

2.

PT.29

str. Iasomiei nr.1 clădire

Al. Iasomiei nr.1

11

317.520

151,62

258967,11

3.

PT. 47A

Str. Brîndușei nr.17 Clădire

Str. Brîndușei nr.17

7

325.080

166,01

245825,50

4.

PT. 48

Str. Tipografilor nr.1

Clădire

Str. Tipografilor nr.1

13

531.360

246,58

437043,60

5.

PT. 48B

Str. Dropiei nr.5 Clădire

Str. Dropiei nr.5

2

1.250.640

107,12

479245,25

6.

PT. 72

Str. Lugojului nr.41

Clădire

Str. Lugojului nr.41

19

269.000

97,61

76546,55

ÎNTOCMIT, Sing. Ioana Ciucur

L I S T A Cuprinzând PT. 49A cu care se completează Anexa 1 la contractul de concesionare nr.5/01.03.2006.

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumire bun

Adresa

Nr. CF. col.

Nr. top.

Supraf.

(mP)

An dobândire

Val. inventar (RON)

Sit. juridică

1.

77

PT. 49A Clădire

Intr. Zânelor (Z.Torontal)

116781

26206/ 1/1/1/1/1

145,36

1983

216610,84

Domeniul public al Municipiului Timișoara

ÎNTOCMIT, Sing. Ioana Ciucur