Hotărârea nr. 89/2007

89/27.03.2007 privind întocmirea unui nou contract de închiriere cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Timiş pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1
Hotararea Consiliului Local 89/27.03.2007
privind întocmirea unui nou contract de închiriere cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Timiş pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr.D72007-000218/21.02.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere cererea nr.D72007-000218/18.01.2007, prin care chiriaşul Inspectoratul de Poliţie al judeţului Timiş solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1301/2001;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.228/2005, din data de 13.02.2007;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea unui contract de închiriere pentru spaţiul situat la parterul imobilului din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, înscris în C.F.nr.62391 Timişoara nr.top.297, format din 2 încăperi în suprafaţă utilă de 51,07 mp., către Inspectoratul de Poliţie al judeţului Timiş, pe o perioadă de 5 ani, cu destinaţia de birou de presă, centru de consiliere a victimelor şi poliţia de proximitate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului - judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere Pentru Cetăţeni;
- Inspectoratului de Poliţie al judeţului Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. D72007-000218/21.02.2007                               dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la parterul imobilului din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, înscris în C.F.nr.62391 Timișoara nr.top.297, format din 2 încăperi în suprafață utilă de 51,07 mp., este în proprietatea Primăriei Timișoara și este închiriat prin Contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință nr.1301/2001 la Inspectoratul de Poliție al județului Timiș pe perioada 12.11.2001-11.11.2006.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.D72007-000218/18.01.2007, chiriașul Inspectoratul de Poliție al județului Timiș solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1301/2001.

În ședința Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.288/2005, din data de 13.02.2007, s-a analizat cererea Inspectoratului de Poliție al județului Timiș, aprobându-se întocmirea unui nou contract de închiriere, Direcția Patrimoniu urmând a întocmi un nou contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani, cu destinația de birou de presă, centru de consiliere a victimelor și poliția de proximitate.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre pentru întocmirea unui nou contract de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință, cu Inspectoratul de Poliție al județului Timiș, privind spațiul situat la parterul imobilului din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, înscris în C.F.nr.62391 Timișoara nr.top.297, format din 2 încăperi în suprafață utilă de 51,07 mp., pe o perioadă de 5 ani, cu destinația de birou de presă, centru de consiliere a victimelor și poliția de proximitate.

VICEPRIMAR,

ing. Adrian Orza

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC,


DIRECTOR,

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI.

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.,

jur. Mirela Lasuschevici sing. Gheorghe Drăgoi