Hotărârea nr. 87/2007

87/27.03.2007 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. General Dragalina nr. 16, pentru domnul Bândariu Ioan, beneficiar al Legii nr. 341/2004
Hotararea Consiliului Local 87/27.03.2007
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. General Dragalina nr. 16, pentru domnul Bândariu Ioan, beneficiar al Legii nr. 341/2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007 - 485/15.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea beneficiarului Legii nr. 341/1998 , dl. Bandariu Ioan, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 485/16.02.2007
Având în vedere procesul verbal al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 13.03.2007
În baza art. 5 lit.( c ) din Legea nr. 341/12 .07.2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (3 ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. General Dragalina nr. 16 inscris in CF ind. 133857 Timisoara nr. top. 17117/XXV SAD 2, corp A, compus din atelier la parter, magazie la subsol, cu 4,45 % p.c. generale, cu 9,50 % p.c. corp A si 140/3136 m.p. in folosinta, compus din 2 incaperi cu suprafata utila de S=62,44 m.p. (parter S= 31,22 m.p., subsol S= 31,22 m.p.) catre beneficiarul Legii nr.314/2004 dl.Bandariu Ioan, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani cu destinatia de spatiu comercial.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Dl. Bandariu Ioan;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. D82007 - 485/15.03.2007

REFERAT

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. General Dragalina nr. 16 inscris in CF ind. 133857 Timisoara nr. top. 17117/XXV SAD 2, corp A, compus din atelier la parter, magazie la subsol, cu 4,45 % p.c. generale, cu 9,50 % p.c. corp A si 140/3136 m.p. in folosinta, compus din 2 incaperi cu suprafata utila de S=62,44 m.p. ( parter S= 31,22 m.p., subsol S= 31,22 m.p. ) este in proprietatea Statului Roman, nu a fost revendicat in baza Legii nr.10/2001 si este neinchiriat.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 485/2007, dl. Bândariu Ioan, beneficiar al Legii nr. 341/2004 solicită atribuirea spatiului din Timisoara, Str. General Dragalina nr. 16.

Dl. Bândariu Ioan figureaza in evidentele noastre cu solicitare de spatiu incepand cu anul 1995, atribuindu-se in anul 2002 spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Calea Mosnitei nr. 1 incheindu-se contractul de inchiriere nr. 1336/2002.

Urmare a solicitarii Primariei Municipiului Timisoara, care intentiona sa amenajeze un post permanent de politie in zona Kuncz, ulterior imobilul fiind demolat si amenajat un parc, dl. Bândariu Ioan a renuntat la beneficiul contractului de inchiriere figurand in evidentele noastre pentru atribuirea unui alt spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta potrivit dispozitiilor Legii nr. 341/2004.

In sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 13.03.2007 analizandu-se solicitarea dl. Bândariu Ioan, beneficiar al Legii nr. 341/2004 si situatia speciala descrisa mai sus s-a avizat favorabil atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. General Dragalina nr. 16 inscris in CF ind. 133857 Timisoara nr. top. 17117/XXV SAD 2, corp A, compus din atelier la parter, magazie la subsol, cu 4,45 % p.c. generale, cu 9,50 % p.c. corp A si 140/3136 m.p. in folosinta, compus din 2 incaperi cu suprafata utila de S=62,44 m.p. ( parter S= 31,22 m.p., subsol S= 31,22 m.p. ) catre beneficiarul Legii nr.314/2004 dl.Bandariu Ioan.

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. General Dragalina nr. 16 inscris in CF ind. 133857 Timisoara nr. top. 17117/XXV SAD 2, corp A, compus din atelier la parter, magazie la subsol, cu 4,45 % p.c. generale, cu 9,50 % p.c. corp A si 140/3136 m.p. in folosinta, compus din 2 incaperi cu suprafata utila de S=62,44 m.p. ( parter S= 31,22 m.p., subsol S= 31,22 m.p. ) catre beneficiarul Legii nr.314/2004 dl.Bandariu Ioan, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani cu destinatia de spatiu comercial.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ing. Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur.Lasuschevici Mirela


ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Kovacs Ileana