Hotărârea nr. 85/2007

85/27.03.2007 privind încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Bisericii (fostă Piaţa Eforie) nr.4/a, pentru dl. Ştir Remus, beneficiar al Legii nr.341/2004
Hotararea Consiliului Local 85/27.03.2007
privind încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Bisericii (fostă Piaţa Eforie) nr.4/a, pentru dl. Ştir Remus, beneficiar al Legii nr.341/2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. D82006-001346/12.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea nr. D82006-001346/21.06.2006, prin care beneficiarul Legii nr.341/1990, dl. Ştir Remus solicită aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1301/1995 pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în imobilul din Timişoara, piaţa Bisericii (fost piaţa Eforie) nr.4/a;
Având în vedere adresa nr. D82006-1346/2007 a Serviciului Administrare Imobile prin care comunică faptul că asupra imobilului din Timişoara, piaţa Bisericii (fost piaţa Eforie) nr.4/a, înscris în C.F.col.nr.4922 Timişoara, nr.top.9949, nu a fost depus dosar de revendicare;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.228/2005, din data de 11.07.2006;
În conformitate cu art.5 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTEArt.1 Se aprobă încheierea unui contract de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, format din 6 încăperi cu suprafaţa utilă de 33,55 mp. cu intrarea din curte, situat la parterul imobilului din Timişoara, Piaţa Bisericii (fost piaţa Eforie) nr.4/a, înscris în C.F.ind. nr.116460, nr.top.9949/VI, către beneficiarul Legii nr.341/2004, dl. ŞTIR REMUS, pe o perioadă de 5 ani, cu destinaţia de prestări servicii.Art.2 Se aprobă scoaterea spaţiului de prestări servicii de mai sus din Lista spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidenţiate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002 (poziţia 123).

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere Pentru Cetăţeni;
- D-lui Ştir Remus;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. D82006-001346/12.03.2007

R E F E R A T

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, format din 6 încăperi cu suprafața de 33,55 mp., (ap.6), situat la parterul imobilului din Timișoara, piața Bisericii (fost piața Eforie) nr.4/a, înscris în C.F.col.nr.4922 Timișoara, nr.top.9949 și C.F.ind.nr.116460, nr.top.9949/VI, este în proprietatea Statului Român fiind închiriat prin Contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință nr.1301/1995, pe perioada 01.03.1995-01.03.2000, la beneficiarul Legii nr.341/2004, dl. Știr Remus.

Contractul de închiriere nu a fost prelungit datorită apariției Legii nr.10/2001, a modificării Legii nr.42/1999 prin Legea nr.341/2004 precum și a obținerii în anul 2006 a noului tip de Certificat de revoluționar, chiriașul achitând chiria la zi.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.D82006-001346/21.06.2006, chiriașul Știr Remus solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1301/1995.

Imobilul din Timișoara, piața Bisericii (fost piața Eforie) nr.4/a, înscris în C.F.col.nr.4922 Timișoara, nr.top.9949 și C.F.ind.nr.116460, nr.top.9949/VI, a trecut în proprietatea statului în baza Decretului 92/1950.

Serviciul Administrare Imobile, prin adresa nr.D82006-1346/2007, comunică faptul că asupra imobilului din Timișoara, piața Bisericii (fost piața Eforie) nr.4/a, înscris în C.F.col.nr.4922 Timișoara, nr.top.9949, nu a fost depus dosar de revendicare.

În ședința Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.288/2005, din data de 11.07.2006, s-a analizat cererea d-lui Știr Remus, aprobându-se prelungirea contractului de închiriere și scoaterea spațiului din Lista spațiilor, Direcția Patrimoniu urmând a întocmi un proiect de hotărâre pentru închirierea spațiului pe o perioadă de 5 ani, cu destinația de prestări servicii.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

  • 1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre pentru încheierea unui contract de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință privind spațiul format din 6 încăperi cu suprafața de 33,55 mp., cu intrarea din curte, situat la parterul imobilului din Timișoara, piața Bisericii (fost piața Eforie) nr.4/a, înscris în C.F.ind.nr.116460, nr.top.9949/VI, către beneficiarul Legii nr.341/2004, dl. ȘTIR REMUS, pe o perioadă de 5 ani, cu destinația de prestări servicii.

  • 2. Scoaterea spațiului de mai sus din Lista spațiilor comerciale sau de prestări servicii, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002.

    VICEPRIMAR,

    ing. Adrian Orza

    AVIZAT

    SERVICIU JURIDIC,


DIRECTOR,

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI.

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.,

jur. Mirela Lasuschevici sing. Gheorghe Drăgoi