Hotărârea nr. 82/2007

82/27.03.2007 privind completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002
Hotararea Consiliului Local 82/27.03.2007
privind completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82006-000049/16.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru adminisrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.392/25.10.2005 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. C.Porumbescu nr.36 şi Contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nr.1476/2005;
Având în vedere Sentinţa civilă nr.440/CA/03.08.2006 a Tribunalului Timiş, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr.84/R/07.12.2006 a Curţii de Apel Timişoara, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal;
În baza art.5 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local (modificată);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
În temeiul art.45 alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidenţiată în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002, cu spaţiul comercial situat în imobilul din Timişoara, str. Ciprian Porumbescu nr.36, în suprafaţă utilă de 32,37 mp, închiriat d-nei Jugănaru Verginia, beneficiara Legii nr.341/2004, urmaşa Eroului-Martir Jugănaru Dumitru.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidenţa Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin Dispoziţia nr.2354/2004 a Primarului Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Biroului Control Intern ;
- Biroului Relaţii Publice ;
- membrilor Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări
servicii ce cad sub incidenţa Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin
Dispoziţia nr.2354/2004;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. D82006-000049/16.03.2007

REFERAT

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 1) situat în mobilul din Timișoara, str. Ciprian Porumbescu nr.36, înscris în C.F. col.nr.4687 Timișoara nr.top.12486 a fost atribuit prin H.C.L. nr.392/25.10.2005 d-nei Jugănaru Verginia, urmașa Eroului-Martir Jugănaru Dumitru, încheindu-se Contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință nr.1476/2005 pentru spațiu comercial în suprafață de 32,37 mp.

Prin cererea nr.D82006-000049/17.01.2006, d-na Jugănaru Verginia a solicitat cumpărarea spațiului comercial închiriat prin Contractul de închiriere nr.1476/2005, respinsă deoarece la data intrării în vigoare a Legii nr.550/2002 solicitanta nu deținea contract de închiriere.

Prin Sentința civilă nr.440/CA/03.08.2006 a Tribunalului Timiș, Secția Comercială și de Contencios Administrativ, definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.84/R/07.12.2006 a Curții de Apel Timișoara, Secția Contencios Administrativ și Fiscal „obligă pârâtul să avizeze favorabil solicitarea reclamantei Jugănaru Verginia de cumpărare a spațiului situat în Timișoara, str. Porumbescu nr.36”.

Având în vedere faptul că prin H.C.L. nr.392/25.10.2005 s-a scos spațiul comercial din Lista spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidențiate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002;

În baza art.5 din Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local nr.550 din 14.10.2002, actualizată;

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM:

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidențiate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002, cu spațiul comercial în suprafață utilă de 32,37 mp situat în imobilul din Timișoara, str. Ciprian Porumbescu nr.36, închiriat d-nei Jugănaru Verginia beneficiara Legii nr.341/2004, urmașa Eroului-Martir Jugănaru Dumitru.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC


DIRECTOR

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.

sing. Gheorghe Drăgoi