Hotărârea nr. 80/2007

80/27.03.2007 privind modificarea Hotîrârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.588/19.12.2006- privind aprobarea Criteriilor - cadru pentru stabilirea ordinii de proirotate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în reprtizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii , destinate tinerilor şi famililor de tineri
Hotararea Consiliului Local 80/27.03.2007
privind modificarea Hotîrârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.588/19.12.2006- privind aprobarea Criteriilor - cadru pentru stabilirea ordinii de proirotate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în reprtizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii , destinate tinerilor şi famililor de tineri


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 5328/06.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.588/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
Luând în considerare adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007, aceştia ne solicită nuanţarea, respectiv clarificarea criteriului de acces la locuinţele pentru tineri, în care se face referire la cuprinderea teritorială în care trebuie să-şi desfăşoare activitatea solicitanţii de locuinţă, respectiv criteriul referitor la extinderea cuprinderii teritoriale aşa cum a fost prevăzut în "nota" din pct.3 cap.A din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.588/19.12.2006.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă modificarea pct.2 cap.A din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişora nr.588/2006, după cum urmează:
"Titularul cererii de locuinţa şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia, să nu deţină şi să nu fi deţinut o alta locuinţa în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea Timişoara cât şi în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea".

Art.2 : Se aprobă modificarea pct.3 cap.A din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.588/2006, după cum urmează:
"Titularul cererii de locuinţă de regulă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Timişoara. Titularii cererii de locuinţă care îşi desfăşoară activitatea în afara municipiului Timişoara, în cazul unor platforme industriale, sucursale, filiale sau puncte de lucru ale unor unităţi economice cu sediul central în municipiul Timişoara, aşezăminte de ocrotire socială, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin 1 an în Timişoara".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru cetăţeni;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass-mediei locale.






Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A p r o b a t: PRIMAR,


GHEORGHE CIUHANDU


DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

Nr.SC2007-5328/06.03.2007

REFERAT

privind modificarea H.C.L.M.T. nr.588/19.12.2006,

Având în vedere prevederile :

-Legii nr. 10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

-H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată,

-adresa Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului - Direcția Generală Construcții Locuințe nr. 168/DGDC/22.01.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2007-2207/31.01.2007,

-H.G. nr.592/10.05.2006 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. 962/2001,

-H.C.L. nr.588/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul programului de Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri.

Prin adresa Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului - Direcția Generală Construcții Locuințe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007, aceștia ne solicită nuanțarea, respectiv clarificarea criteriului de acces la locuințele pentru tineri, în care se face referire la cuprinderea teritorială în care trebuie să-și desfășoare activitatea solicitanții de locuință, respectiv criteriul referitor la extinderea cuprinderii teritoriale așa cum a fost prevăzut în „nota” din pct.3 cap.A din Anexa 1 la H.C.L. nr.588/19.12.2006.

Prin art.1 din HCL 588/19.12.2006 s-au aprobat CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul programului de Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri, cuprinse în Anexa 1 la prezenta HCL iar prin pct.3 cap.A din aceasta a fost extinsă cuprinderea teritorială a localității Timișoara impunându-se ca pentru solicitanții care-și desfășoară activitatea în altă localitate, să facă dovada faptului că au domiciliul stabil de cel puțin 1 an în această localitate. Având în vedere faptul că exprimarea nu reliefează clar faptul că aceste persoane trebuie să aibă domiciliul stabil în Timișoara de cel puțin 1 an față de momentul analizării dosarului de locuință.

De asemenea în cazul persoanelor care-și desfășoară activitatea în afara localității trebuie să nu dețină, să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, respectiv atât în Timișoara cât și în localitatea în care își desfășoară activitatea.

Având în vedere cele mai sus arătate propunem modificarea H.C.L.M.T. nr.588/19.12.2006.

V I C E P R I M A R,

Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț


Șef Serviciu Public de Administrare Locuințe și Utilități,

Ing. Otilia Sîrca

AVIZAT JURIDIC, Jur. Mirela Lasuschevici