Hotărârea nr. 8/2007

8/30.01.2007 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2004 si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2004 si concesionarea catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Hotararea Consiliului Local 8/30.01.2007
privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2004 si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2004 si concesionarea catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-23367/20.11.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2004 - privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. pe o perioadă de 25 de ani, a parcării de pe str. Arieş, Zona Stadionului Dan Păltinişan în vederea amenajării unei parcări;
In conformitate cu prevederile art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
In conformitate cu prevederile art. 38, al. 2, lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
In temeiul art. 46 alin. (2 1 ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2004, respectiv a Contractului de Concesiune nr. 136/2004 in sensul ca se completeaza obiectul Contractului de Concesiune cu urmatoarea locatie:
1. Zona P-ta 700 C.F. nr. 121465 nr. top. 1070/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si 1070/1/2/1-1070/2/2/2/1/2;
Art.2: Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2004, respectiv a Contractului de Concesiune nr. 94/2005 in sensul ca se retrage din anexa nr. 1 de la Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2004 urmatoarea locatie: Zona P-ta 700 C.F. nr. 121465 nr. top. 1070/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si 1070/1/2/1-1070/2/2/2/1/2

Art. 3: Se aproba prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 136/12.07.2005 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2004, de la 25 la 37 de ani.

Art.4: Locaţiile de la art.1 şi art.2 şi termenul prevăzut la art.3 rămân valabile doar în condiţiile utilizării acestora pentru construcţia exclusivă de parcări de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art.5: În cazul asocierii cu alte persoane juridice, asocierea şi contractul de asociere rămân valabile doar după dezbaterea şi aprobarea în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Transport si Siguranta Circulatiei din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Transport si Siguranta Circulatiei;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ

SE APROBĂ PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT

Privind atribuirea directă prin contract de concesiune către SC ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SA pe o perioadă de 25 de ani a parcării de pe str. Arieș, zona Stadionului Dan Păltinișan în vederea amenajării unei parcări

Având în vedere adresa trimisă de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. nr. S.C. 2004-012451 din 07.07.2004, privind aprobarea asocierii în participațiune între S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. și S.C. ASTEC INTERNAȚIONAL pentru construirea și exploatarea în comun a unei parcări supraetajate în zona Stadionului Municipal Dan Păltinișan pe o durată de minim 25 de ani;

Având în vedere scrisoarea de intenție transmisă de către ASTEC INTERNAȚIONAL;

Având în vedere acordul Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. conform PV nr. 2686/30.06.2004;

Având în vedere Autorizația de Construire nr. 1802/16.08.2004.

Având în vedere CF nr. 192666 cu nr. topo 14165/2/1/1/1/1; 14165/2/3/1; 14166/2/2/1/1/1/1/1, și adresele Direcție Patrimoniu nr. D72004-004391 respectiv Serviciului Agricol nr. SC2004-15683 prin care se comunică că parcelele cu numerele topo specificate în CF nr. 192666 nu au fost revendicate de către foști proprietari sau moștenitorii legali ai acestora;

Având în vederea adresa nr. DO2004-1468/18.10.2004, din partea Serviciului Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara prin care se precizează că pentru terenurile înscrise în CF-urile anexate nu sunt depuse revendicări prin notificare conform prevederilor Legii 18/1991 republicată și Legea 1/2000.

Având în vederea adresa nr. S.C.2004 - 18154/19.10.2004, din partea Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara prin care se precizează că pentru imobilele înscrise în CF-urile anexate nu sunt litigii pe rol.

Având în vedere Hotărârea Consiliului  Local  nr.  203/21.07.1998 privind

concesionarea unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului  Local  nr.  304/14.12.1999 privind

modificarea contractului de concesiune nr. 26/31.08.1998, încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 376/28.03.2000 privind modificarea contractului de concesiune nr. 26/31.08.1998, încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 165/29.07.2003 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 26/31.08.1998, încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în Municipiul Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 955/15.07.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

În baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

În conformitate cu prevederile art.38 lit.(f), (g), (j) și (x) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Solicitarea SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SA de atribuire a contractului de concesiune pe 25 de ani este argumentată de faptul că în această locație se va amenaja o parcare.

Propunem:

 • -  atribuirea directă, prin contract de concesiune, către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, pe o perioadă de 25 de ani, a parcării de pe str. Arieș, zona Stadionului Dan Păltinișan.

 • -  Concesionarea se face în schimbul unei redevențe lunare de 0,5% din cifra de afaceri obținută din exploatarea obiectului concesiunii.

 • -  În vederea amenajării unei parcări S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. se poate asocia și cu alte societăți comerciale, cu aprobarea Consiliului Local.

ȘEF SERVICIU,

ROMULUS KOMOZ

CONSILIER SUPERIOR, CULIȚĂ CHIȘ


CONSILIER PRINCIPAL, OVIDIU RĂDULESCU


AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 80 din data: 26.10.2004 privind atribuirea direct ă prin contract de concesiune c ătre SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SA pe o perioadă de 25 de ani, a parcării de pe str. Arieș, zona

Stadionului Dan Păltinișan în vederea amenajării unei parcări

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 18312/19.10.2004 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Autorizația de Construire nr. 1802/16.08.2004;

Având în vedere Adresele Direcției Patrimoniu nr. D72004-004391/03.06.20004 și Serviciului Agricol nr. SC2004-15683/07.09.2004 prin care se comunică că parcelele cu numerele topo 14165/2/1/1/1/1; 14165/2/3/1; 14166/2/2/1/1/1/1/1 din CF nr. 192666 nu au fost revendicate de către foștii proprietari sau moștenitorii legali ai acestora;

Având în vederea adresa nr. DO2004-1468/18.10.2004 a Serviciului Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vederea adresa nr. S.C.2004 - 18154/19.10.2004 a Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara prin care se precizează că pentru imobilele înscrise în CF-urile anexate nu sunt litigii pe rol;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 203/21.07.1998 privind concesionarea unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 304/14.12.1999 privind modificarea contractului de concesiune nr. 26/31.08.1998, încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 376/28.03.2000 privind modificarea contractului de concesiune nr. 26/31.08.1998, încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 165/29.07.2003 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 26/31.08.1998, încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în Municipiul Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 955/15.07.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

În baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

În conformitate cu prevederile art.38 lit.(f), (g), (j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art 1: Se aprobă atribuirea directă, prin contract de concesiune, către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, pe o perioadă de 25 de ani a terenului de pe str. Arieș, zona Stadionului Dan Păltinișan, inscrisă în C.F. nr. 19266 Timisoara cu nr. top. 14165/2/1/1/1/1, 14165/2/3/1, 14166/2/2/1/1/1/1/1, în vederea amenajarii unei parcari.

Art 2: Atribuirea terenului prevazut la art.1, se face în schimbul unei redevențe lunare de 0,5% din cifra de afaceri obținută din exploatarea obiectului concesiunii, în baza unui contract de concesiune negociat de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. și Comisia de negociere numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44/28.09.2004, semnat de Primarul Municipiului Timișoara și adus la cunoștința Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art 3: În vederea amenajării parcării mentionate la art. 1, S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. se poate asocia și cu alte societăți comerciale, cu aprobarea Consiliului Local. Art 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art 5: Prezenta hotărâre se comunică:

 • -       Prefecturii Județului Timiș;

 • -      Primarului Municipiului Timișoara;

 • -       Serviciului Juridic;

 • -      Direcției Economice;

 • -       Direcției Edilitare;

 • -      Direcției Patrimoniu;

 • -      Direcției Urbanism

 • -       Serviciului Audit Public Intern;

 • -      Biroului Relații Publice;

 • -       Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;

 • -      S.C. "Administrarea Domeniului Public" S.A.;

 • -      Mass-media locale.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

SECRETAR IOAN COJOCARI


Consilier HOREA BĂCANU

ROMÂNIA                                      Se aprobă

JUDEȚUL TIMIȘ                                     Primar,

PRIMĂRIA TIMIȘOARA                          Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

PRIMAR

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI____________________

NR. SC2006-23367/20.11.2006

REFERAT

privind concesionarea către SC ADP SA a unor locații în vederea realizării de parcaje supraterane pe raza municipiului Timisoara

Având in vedere valoarea foarte ridicată a gradului de motorizare din municipiul Timișoara ceea ce duce la necesitatea înființării a cât mai multor locuri de parcare in vederea fluidizării circulației rutiere;

Ținând cont că S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a fost inființată in baza HCL Timisoara nr. 200/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome “URBIS”, având ca acționar unic pe Consiliul Local al Municipiului Timisoara și are în prezent doua secții:

 • -  Secția de Construcții care are in derulare contracte de execuție de lucrări la obiective publice cum ar fi: scoli, grădinițe, edilitare;

 • -  Secția Telpark are in concesiune parcările si strazile pe care se aplica sistemul de parcare Telpark, prin contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005, incheiat in baza HCL Timisoara nr. 156/21.12.2004, respectiv prin contractul de concesiune nr. 136/12.07.2005, incheiat in baza HCL Timisoara nr. 80/26.10.2004.

De asemenea, S.C. A.D.P. S.A. este singura societate abilitata sa aplice prevederile Regulamentului Telpark in Municipiul Timisoara, aprobat prin HCL Timisoara nr. 241/11.11.2003, avand calitatea de operator.

Inca de la infiintarea acestui sistem de parcare S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, a avut ca principal scop construirea si amenajarea a cat mai multe parcari, respectiv locuri de parcare.

In acest scop, s-au facut demersuri in vederea gasirii unor investitori capabili sa construiasca noi parcari, in asociere cu societatea noastra.

De-a lungul timpului s-au purtat negocieri cu mai multi investitori care initial au parut foarte interesati, insa acestea nu s-au concretizat, deoarece solutiile propuse de acestia nu au fost in interesul cetatenilor Municipiului Timisoara.

De menționat faptul că, în cursul acestui an s-au purtat discutii cu PROINTEC Spania si Clubul Politehnica Timisoara privind realizarea in asociere a unei parcari supraterane in zona stadionului “Dan Paltinisanu”, pentru care nu am primit pana in momentul de fata propuneri concrete privind finanțarea proiectului si a structurii asocierii.

Mai mult în cursul lunii octombrie 2006, s-a primit o propunere concreta din partea S.C. SAP SECURE AUTOMATIC PARKING S.R.L. Timișoara, care dorește sa încheie cu S.C. ADP.S.A. un contract de asociere in participațiune, in vederea realizării unei investiții constând in construirea unui număr de 8 parcări din care 7 supraterane si una subterana totalizând un număr de 3500 - 4180 locuri de parcare pe un număr de opt locații, investiție in valoare de 53.000.000,00 Euro.

Având în vedere prevederile Art. 59 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Prin HCL nr. 80/2004 s-a atribuit direct, prin concesiune, către SC A.D.P. SA terenul situat în zona Stadion „Dan Păltinișanu”, str. Arieș pentru realizarea unei parcări. Contractul s-a făcut pe o perioadă de 25 ani.

Prin prezentul referat propunem completarea acestei Hotărâri de Consiliu cu încă o locație și anume zona P-ța 700 (nr. CF 121465 nr. top. 1070/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1 și 1070/1/2/1-1070/2/2/2/1/2) care a fost concesionat tot către SC A.D.P. SA prin HCL nr. 156/2004.

Astfel, din contractul de concesiune nr. 94/2004 aprobat prin HCL nr. 156/2004 se retrage zona P-ța 700 și se va include în contractul de concesiune nr. 136/2005 aprobat prin HCL nr. 80/2004.

Totodată, propunem prelungirea duratei contractului ce concesiune nr. 136/2005 aprobat prin HCL nr. 80/2004 de la 25 la 37 de ani.

Toate aceste propuneri de modificări și completări au ca obiect construirea de parcări supraetajate pe cale două locații.

Anexam in xerocopie propunerea S.C. A.D.P. SA, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. RE92006-000234/17.11.2006, extras din Procesul verbal al Consiliului de Administrație al SC ADP SA, HCL nr. 156/2004 prin care s-a aprobat contractul de concesiune nr. 94/21.12.2004, HCL nr. 80/2004 prin care s-a aprobat contractul de concesiune nr. 136/12.07.2005.

ȘEF BIROU TRANSPORT ȘI SIGUTRANȚA CIRCULAȚIEI


CONSILIER B.T.S.C.


CULIȚĂ


OVIDIU RĂDULESCU


AVIZAT JURIDIC,

MIRELA LASUSCHEVICI