Hotărârea nr. 79/2007

79/27.03.2007 privind aprobarea contractului cadru de vânzare cumpărare ce se va încheia pentru locuinţele aflate în imobile înscrise în CF 1 şi 2 care se vând în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/20.12.2005
Hotararea Consiliului Local 79/27.03.2007
privind aprobarea contractului cadru de vânzare cumpărare ce se va încheia pentru locuinţele aflate în imobile înscrise în CF 1 şi 2 care se vând în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/20.12.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr SC2007 - 5765/13.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 459/2005 privind vânzarea locuinţelor proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă contractul cadru de vânzare cumpărare ce se va încheia pentru locuinţele aflate în imobilele înscrise în CF 1 şi 2, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr..................................................

Aprobat

PRIMAR


Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Privind aprobarea contractului cadru de vânzare - cumpărare ce se va încheia pentru locuințele aflate în imobile înscrise în CF 1 și 2 care se vând în baza HCL 459/20.12.2005

Urmare HCL 459/20.12.2005 s-a aprobat vânzarea locuințelor proprietatea privată a Primăriei municipiului Timișoara către chiriașii deținători de contracte de închiriere.

În baza evaluărilor făcute de către firma SC CONSULTIM SA s-a stabilit prețul de vânzare și urmează întocmirea contractelor de vânzare - cumpărare.

Având în vedere cele de mai sus , propunem emiterea unui HCL care să aprobe formularul cadru al contractului de vânzare - cumpărare.

Anexăm un exemplar din acest contract.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,


Ing. Adrian Orza


Ec. Nicușor Constantin Miuț

ȘEF SERVICIU,

Ing. Călin Pârva

AVIZAT Serviciul Juridic

Red. BI.

Ex. 2

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Între PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr.l, reprezentată prin Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU în calitate de PRIMAR și Ec. NICUȘOR CONSTANTIN MIUȚ în calitate de DIRECTOR DIRECȚIE PATRIMONIU, pe de o parte și _____________________________________________________ domiciliat(ă) în ______________________________ județul Timiș posesor(oare) al(a) B.I./C.I. seria__nr.________și seria__nr._______eliberat de Pol.______________,

pe de altă parte, în baza H.C.LM.T. nr.459 din 20.12.2005, ca urmare a aprobării cererii nr.

a intervenit următorul contract:

 • 1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA vinde și

cumpără locuința situată în ________________________________, conform documentației de evaluare

executată de firma S.C. CONSULTIM S.A. ce face parte integrantă din prezentul contract.

Locuința ce se vinde este/nu este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr.

________________și este compusă din_______camere de locuit, cu o suprafață utilă de_____mp, precum și cota indiviză de______% din suprafața de folosință comună a imobilului.

Odată cu locuința se vând și următoarele (dependințe, anexe gospodărești, garaje și instalații aferente):

Odată cu locuința se vinde cumpărătorului terenul în suprafață de________mp, respectiv cota indiviză

de____% din teren.

Imobilul ce se vinde (construcții și teren), este înscris în Cartea Funciară

nr.___________________________________________, nr. topo./cadastral

 • 2. Prețul locuinței, conform procesului-verbal nr.__________________din__________________, este

de____________, din care prețul garajului ___________________ , al boxei

terenului

 • 3. Cumpărătorul declară că:

 • - sunt căsătorit(ă), necăsătorit(ă);

 • - soțul/soția este/nu este angajat(ă) și realizează/nu realizează venituri.

 • 4. Prețul a fost achitat integral și reprezintă suma de_________________cu chitanța nr.

 • 5. Prețul se va achita în felul următor: avans______________ prețul garajului

boxei______________, al terenului_________________, iar diferența de____________________se va achita în rate

lunare, în termen de________ani, cu o dobândă reprezentând jumătate din dobânda de referință stabilită

anual de Banca Națională a României.

Rata curentă _____________dobândă curentă____________

Rata ultimă _____________dobândă ultimă ____________

Rata lunară totală de _________ se achită la casieria PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA până cel târziu ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata.

Neplata la scadență a ratelor lunare atrage după sine majorări de 0,3% pe zi întârziere și penalizări de 0,5% pe lună întârziere conform O.G. 26/2001.

Neplata la scadență a 6 rate lunare atrage executarea silită asupra locuinței, evacuarea necondiționată din locuință și anularea contractului. Executarea silită se va face în baza prezentului contract și care are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

 • 6. Alte precizări:

 • - cumpărătorul a fost girat de: -

 • -  apartamentul este purtător de ipotecă în favoarea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA până la achitarea integrală a acestuia.

 • -   prezentul contract se încheie în 4 exemplare, câte 2 exemplare pentru fiecare parte contractantă.

 • - VÂNZĂTOR:                               CUMPĂRĂTOR:

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

DIRECTOR DIRECȚ IE PATRIMONIU,

SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE,

GIRANȚI:


ȘEF SERVICIU,

VIZĂ JURIDIC,