Hotărârea nr. 78/2007

78/27.03.2007 privind aprobarea pretului de vanzare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr. 5
Hotararea Consiliului Local 78/27.03.2007
privind aprobarea pretului de vanzare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr. 5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 4117/21.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 329/25.07.2006 privind vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand in vedere procesul verbal din data de 17.01.2007 al Comisiei constituita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2354/2004 ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba pretul de vanzare al spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr. 5 inscris in C.F. nr. 120923 Timişoara nr top. 300, Spatiu alimentatie publica cu 21,02 % p.c., proprietate a Primariei Municipiului Timişoara posesor la localizare, adus din C.F. nr.1, la valoarea de 400.000 lei + T.V.A. ( pentru constructii suma de 328.566 lei fara T.V.A. la care se adauga suma de 71.434 lei fara TVA, contravaloarea cotei parti indivize de teren ).

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere Pentru Cetăţeni;
- S.C. AURA S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPATII - TERENURI

NR. SC2007 - 4117/21.02.2007                                         dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 5 inscris in CF nr. 120923 Timișoara nr top. 300, Spatiu alimentatie publica cu 21,02 % p.c., proprietate a Primariei Municipiului Timișoara posesor la localizare, adus din CF nr.1, este inchiriat cu contract de inchiriere nr. 1014/2000, la S.C. AURA S.R.L. pe perioada 08.11.1999 - 07.11.2014 cu destinatia de alimentatie publica.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 329/25.07.2006 s-a aprobat vânzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara, înscrise în C.F. nr. 1 si 2 Timișoara, nerevendicate în baza Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 247/2005 și care nu fac obiectul Legii nr. 112/1995 la pozitia 6 din Anexa nr. 1, parte integranta a hotararii figurand spatiul din Timisoara, p-ta Huniade.

Conform procedurii de vânzare a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietate privată a Primăriei Municipiului Timișoara prevazuta in Anexa nr. 2 si aprobata prin ar t. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 329/25.07.2006, evaluarea spatiului a fost facuta de catre S.C. CONSULTIM S.A., rezultand o valoare a constructiilor de 344.508,28 lei fiind evidentiate in raportul de evaluare investiile realizate in baza Autorizatiei de Construire nr.108/211.04.2004 eliberata de Consiliul Judetean Timis in valoare de 96.662 lei.

Conform metodologiei aprobate investiile au fost scăzute din prețul de vânzare, dar nu mai mult de 50% din pretul stabilit prin raportul de evaluare.

In sedinta Comisiei constituita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2354/2004, imputernicita cu aducerea la indeplinire a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 329/25.07.2006 din data de 11.12.2006 s-a negociat pretul de vanzare al spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara, p-ta Huniade obtinindu-se pentru constructii suma de 328.566 lei fara T.V.A. la care se adauga suma de 71.434 lei fara TVA, contravaloarea cotei parti indiviza de teren.

Avand in vedere cele prezentate precum si faptul ca in baza procedurii de vânzare a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietate privată a Primăriei Municipiului Timișoara prevazuta in Anexa nr. 2 si aprobata prin ar t. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 329/25.07.2006 „Pretul negociat va fi aprobat prin Hotarare a Consiliului Local pentru fiecare spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta.”

P R O P U N E M

1. Emiterea unei Hotărîri de Consiliu Local care să aprobe pretul de vanzare al spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr. 5 inscris in CF nr. 120923 Timișoara nr top. 300, Spatiu alimentatie publica cu 21,02 % p.c., proprietate a Primariei Municipiului Timișoara posesor la localizare, adus din CF nr.1, la valoarea de 400.000 lei + T.V.A.( se pentru constructii suma de 328.566 lei fara T.V.A. la care se adauga suma de 71.434 lei fara TVA, contravaloarea cotei parti indiviza de teren )

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici