Hotărârea nr. 77/2007

77/27.03.2007 privind atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al municipiului Timişoara domnului DAN POTRA component al echipei olimpice naţionale masculine, care a obţinut pe echipe locul III şi medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, 2004
Hotararea Consiliului Local 77/27.03.2007
privind atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al municipiului Timişoara domnului DAN POTRA component al echipei olimpice naţionale masculine, care a obţinut pe echipe locul III şi medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr SC2007 - 6281/16.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu repartiţia nr.5/21.02.2007 a Comisiei de locuinţe din data de 20.02.2007;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea prin încheierea unui contract de închiriere, a unei locuinţe din fondul locativ de stat al Municipiului Timişoara, situată pe strada: Blv. Eroilor nr.26 ap.19, compusă din două camere şi dependinţe, domnului Dan Potra, component al echipei olimpice naţionale masculine, care a obţinut locul III pe echipe şi medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, 2004.

Art.2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.39/28.09.2004 privind atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al municipiului Timişoara domnului DAN POTRA component al echipei olimpice naţionale masculine, care a obţinut pe echipe locul III şi medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, 2004.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciu public de administrare locuinţe şi utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei - Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroul Control Intern;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

Aprobat:

P R I M A R,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr.______________________________

REFERAT

cu privire la propunerea de atribuire a unei locuințe din fondul locativ de stat al municipiului Timișoara domnului DAN POTRA component al echipei olimpice naționale masculine, care a obținut pe echipe locul III și medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, 2004

Prin H.C.L. nr. 39/28.09.2004 s-a atribuit către D-nul. Potra Dan, o locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Timișoara, situată pe strada: Intrarea Gozna nr. 1 Sc. B, Ap. 3, compusă din două camere plus dependințe, înscrisă în CF individual nr. 52150 Timișoara, Nr. Top.27421/ III. Având în vedere faptul că prin Decizia civilă 354/14.11.2005 a Curții de Apel Timișoara definitivă și irevocabilă la 14.09.2006 se admite recursul declarat de reclamanta Burticică Elisabeta și obligă Consiliul Local al Municipiului Timișoara să încheie cu reclamanta un nou contract de închiriere pentru ap.3 situat în Intr. Gozna nr.1 sc.B, vă aducem la cunoștință că nu a mai putut fi pusă în aplicate H.C.L. nr.39/28.09.2004.

Astfel, numitului Potra Dan nu i s-a putut încheiat contract de închiriere pentru apartamentul mai sus menționat și ca urmare s-a propus în ședința Comsiei de locuințe din data de 20.02.2007 atribuirea către acesta a ap. 19 din Blv. Eroilor nr.26, devenit liber din punct de vedere juridic prin sentința civilă nr.5327/23.05.2005 și decizia civilă nr.621/A/21.10.2005, definitivă și irevocabilă la 02.10.2006 prin care se dispune rezilierea contractului și evacuarea foștilor chiriași din locuință pentru neplata chiriei.

Vă reamintim că numitul Dan Potra s-a născut în 28 iunie 1978 la Timișoara. A terminat Liceul "H. Coandă", iar în anul 2000 a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din Timișoara.

A început gimnastica artistică de performanță de la vârsta de 5 ani, la Timișoara, sub îndrumarea prof. Ioan Boici. În perioada 1992 - 1996 a fost component al lotului olimpic de juniori de la Timișoara, iar din anul 2000 este component al lotului olimpic de seniori de la București.

Dan Potra a obținut performanțe deosebite la Campionatele Europene, Mondiale și în special la Jocurile Olimpice, performanțe care fac cinste Timișoarei, făcându-i cunoscut numele în țară și în lume. Este medaliat cu bronz la cal cu mânere la Campionatele Europene de la Copenhaga, din anul 1996.

În anul 2001 obține titlul de campion național absolut la individual compus la Campionatul Național de la Focșani și obține locul IV la individual compus în cadrul Campionatului Mondial de la Ghent din Belgia. La Campionatele Europene de la Petras - Grecia din 2002 obține titlul de campion european absolut la individual compus și campion european cu echipa României. În anul 2003 obține locul V cu echipa la Campionatul Mondial de la Anaheim -S.U.A, iar în 2004 câștigă titlul de campion european cu echipa la Campionatele Europene de la Lublijana - Slovenia. Dar cea mai înaltă distincție pe care a obținut-o Dan Potra este locul III, câștigat cu echipa la Jocurile Olimpice de la Atena - 2004. Steagul României care s-a ridicat atunci a avut tipărit pe el cu litere imaginare numele Timișoarei. Acest lucru a fost posibil și prin contribuția de necontestat a timișoreanului Dan Potra.

Având în vedere întreaga activitate sportivă și contribuția sa la creșterea renumelui Timișoarei în țară și în lume, propunem atribuirea, prin încheierea unui contract de închiriere, a unei locuințe din fondul locativ de stat al Municipiului Timișoara situată pe Blv. Eroilor nr.26 ap.19 compusă din două camere și dependințe, atribuită în ședința Comisiei de locuințe din data de 20.02.2007, cu repartiția nr. 5/21.02.2007.

V I C E P R I M A R,                   D I R E C T O R,

Ing. Adrian Orza                         Ec. Nicușor C-tin Miuț

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

Ing. Otilia Sîrca

BIROU RELAȚII PUBLICE, Ing. Adrian Bragea

AVIZAT JURIDIC,

Jur. Mirela Lasuschevici