Hotărârea nr. 76/2007

76/27.03.2007 privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si FCU Politehnica Timisoara & INVEST S.A.
Hotararea Consiliului Local 76/27.03.2007
privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si FCU Politehnica Timisoara & INVEST S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.D72007 - 1545/20.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere cererea nr. 1079/12.03.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 - 1545/20.03.2007 a S.C. FCU POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A. privind asocierea cu Municipiul Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 7 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timisoara, cu sediul în B-dul C.D.Loga nr.1, si S.C. FCU POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A., cu sediul în Timisoara, B-dul Regele Ferdinand I nr.2, in vederea realizarii obiectivelor tribuna principala - centru de refacere.

Art.2: În cadrul asocierii prevăzută la art.1, Municipiul Timisoara si FCU Politehnica Timisoara& Invest , vor realiza prin cofinantare tribuna si complexul sportiv de langa Stadionul " Dan Paltinisanu " - Timisoara.

Art. 3: S.C. FCU POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A. va efectua lucrarile necesare pentru realizarea obiectivelor - tribuna principala - complex sportiv multifunctional, pana la contravaloarea a 500.000 USD.

Art. 4: MUNICIPIUL TIMISOARA va achita contravaloarea materialelor necesare pentru realizarea obiectivelor tribuna principala - complex sportiv multifunctional pentru care este aprobata finantarea prin bugetul local la capitolul Lucrari in continuuare 67.02.05.01 SPORT - Amenajare Stadion Dan Paltinisanu.

Art. 5: Obiectivele realizate prin cofinantare vor fi proprietate a Municipiului Timisoara.

Art. 6: Dupa finalizarea lucrarilor se atribuie tribuna si complexul sportiv multifunctional de langa Stadionul " Dan Paltinisanu " - Timisoara, care se vor realiza prin cofinantare, catre S.C. FCU POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A., in folosinta gratuita pe perioada desfăşurării activitatilor sportive de către clubul respectiv.
Schimbarea destinatiei tribunei si a complexului sportiv de la Stadionul " Dan Paltinisanu " - Timisoara, duc la rezilierea contractului de asociere.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C. FCU POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROU S.A.D.

NR. D72007 - 1545/20.03.2007

REFERAT

Prin adresa nr. 1079/12.03.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 -1545/20.03.2007, S.C. FCU POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A. comunica faptul ca este de acord cu cofinantarea obiectivelor tribuna principala - complex sportiv multifunctional pana la contravaloarea a 500.000 USD, astfel :

S.C. FCU POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A. va efectua lucrarile necesare pentru realizarea obiectivelor tribuna principala - complex sportiv multifunctional pana la contravaloarea a 500.000 USD.

MUNICIPIUL TIMISOARA va achita contravaloarea materialelor necesare pentru realizarea obiectivelor tribuna principala - complex sportiv multifunctional

Obiectivele realizate prin cofinantare vor fi proprietate a Municipiului Timisoara, S.C. FCU POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A. solicitand atribuirea tribunei si a complexului sportiv de la Stadionul " Dan Paltinisanu " - Timisoara, care se vor realiza prin cofinantare, in folosinta gratuita pe o perioada de 25 ani pentru desfasurarea activitatilor sportive.

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timișoara a unui proiect de hotarare privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si FCU Politehnica Timisoara cu privire la cofinantarea obiectivelor tribuna principala - centru de refacere conform proiectului Amenajare Anexe Complex Sportiv la Stadionul " Dan Paltinisanu " - Timisoara intocmit de catre S.C. HYDRO - EXPERT S.A., in urmatoarele conditii :

  • a) S.C. FCU POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A. va efectua lucrarile necesare pentru realizarea obiectivelor tribuna principala - complex sportiv multifunctional pana la contravaloarea a 500.000 USD.

  • b) MUNICIPIUL TIMISOARA va achita contravaloarea materialelor necesare pentru realizarea obiectivelor tribuna principala - complex sportiv multifunctional pentru care este aprobata finantarea prin bugetul local la capitolul Lucrari in continuuare 67.02.05.01 SPORT -Amenajare Stadion Dan Paltinisanu

  • c) Obiectivele realizate prin cofinantare vor fi proprietate a Municipiului Timisoara.

  • d) Se aproba atribuirea tribunei si a complexului sportiv de la Stadionul " Dan Paltinisanu " - Timisoara, care se vor realiza prin cofinantare, catre S.C. FCU POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A., in folosinta gratuita pe o perioada de 25 ani pentru desfasurarea activitatilor sportive.

  • e) contractul de asociere va fi supus ulterior aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Schimbarea destinatiei tribunei si a complexului sportiv de la Stadionul " Dan Paltinisanu " - Timisoara,

duc la rezilierea contractului de asociere.

VICEPRIMAR

ing.Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin BIROU SPATII - TERENURI ing. Voicu Marius REFERENT SPEC.

Sing. Kovacs Ileana


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Lasuschevici Mirela