Hotărârea nr. 74/2007

74/27.03.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de 44 m.p. teren, situat în Timişoara, înscris în C.F. nr.14739 - Timişoara, top.nr. 9592/1/1, către Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara
Hotararea Consiliului Local 74/27.03.2007
privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de 44 m.p. teren, situat în Timişoara, înscris în C.F. nr.14739 - Timişoara, top.nr. 9592/1/1, către Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-000618/15.03.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate,protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea nr.SC2007-000618 din 16.01.2007 a Bibliotecii Centrale Universitare Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36,alin.(2), lit.c) si art 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata;
În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului în suprafaţă de 44 m.p. din suprafaţă totală de 328 m.p., înscrisă în C.F. nr.14739-Timişoara, top. nr.9592/1/1, care face parte din domeniului public al Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, către Biblioteca Centrala Universitara Timisoara , pentru amplasarea a doua agregate de racire necesare functionarii centralei de climatizare si ventilare a Bibliotecii.

Art. 2: Prin grija Bibliotecii Centrale Universitare Timisoara , se va efectua documentaţia de dezmembrare a parcelei , în vederea înscrierii în C.F. nr.14739 - Timişoara, a notărilor corespunzătoare;

Art. 3: Predarea - primirea se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre cele doua parti, dupa elaborarea si intabularea documentatiei de dezmembrare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere Cetăţeni;
- Bibliotecii Centrale Universitare Timişoara;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul ADMINISTRARE IMOBILE

NR.Sc2007-000618/15.03.2007

REFERAT

privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafețe de 44 m.p. teren, situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.14739 -Timișoara, top.nr.9592/1/1, către Biblioteca Centrala Universitara ,,Eugen Todoran”Timisoara

Imobilul situat in Timișoara str.Tușnad nr.8, inscris in Cf.nr. 147397 Timișoara cu nr.top9592/1/1,constând în loc de casa în suprafață de 328 mp face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara și nu este revendicat conform Legii 10/2001, Legii 18/1991, Legii 1/2000 și Legii 247/2005.

Prin HG nr 1297/25.11.1996 a fost aprobata investitia „Extinderea cladirii Bibliotecii Centrale Universitare” din Timisoara ocazie cu care Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin H.C.L. 167/30.06.1998 a aprobat trecerea unei suprafete de 311 mp in administrarea Bibliotecii Centrale Universitare.

Dupa opt ani de la inceperea lucrarilor de constructii edificiul se afla in faza finala de executie proiectul initial suferind modificari determinate de schimbarile survenite atît in tehnologie,materiale de constructii ,cit si in situatia sistemului de incalzire

Prin adresa nr.Sc2007-000618 din 16.01.2007 Biblioteca Centrala Universitara Timisoara solicita atribuirea unei suprafete de 44 mp teren in vederea montarii a doua agregate de racire pentru functionarea centralei de climatizare si ventilare a cladirii

Având în vedere cele de mai sus;

PROPUNEM:

  • 1.     Emiterea unei H.C.L., care să aprobe atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului în suprafață de 44 m.p. din suprafață totală de 328 m.p., înscrisă în C.F. nr.14739-Timișoara, top. nr.9592/1/1,către Biblioteca Centrala Universitara ,,Eugen Todoran”Timisoara.

  • 2.     Prin grija Bibliotecii Centrale Universitare ,,Eugen Todoran”Timisoara , se va efectua documentația de dezmembrare a parcelei top. nr.9592/1/1, în vederea înscrierii în C.F. nr14739-Timișoara, a notărilor corespunzătoare.

    VICEPRIMAR,

    Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț ptr. ȘEF SERVICIU, Ing. Călin Pîrva

AVIZAT:

Serviciul juridic,