Hotărârea nr. 72/2007

72/27.03.2007 privind înaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trasmiterea imobilului situat in Timişoara compus din construcţii si teren inscris in C.F.nr.13 Timisoara cu nr.top. 23489 (cazarma 977) din domeniul public al Statului Român si din administrarea Ministerului Apararii Naţionale in domeniul public al municipiului Timişoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 72/27.03.2007
privind înaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trasmiterea imobilului situat in Timişoara compus din construcţii si teren inscris in C.F.nr.13 Timisoara cu nr.top. 23489 (cazarma 977) din domeniul public al Statului Român si din administrarea Ministerului Apararii Naţionale in domeniul public al municipiului Timişoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. S.C 2007 - 5908/14.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism ,ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998-privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată ;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1 Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trasmiterea imobilului constructii si teren in suprafata de 37.125 mp (cazarma 997), imobil inscris in C.F.nr.13 Timisoara, nr.top.23489 din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al Municipiului Timişoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza Direcţia Paţrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţia Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

NR.......................................

REFERAT

Privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere de H.G., privind transmiterea imobilului situat în Timișoara compus din construcții și teren, înscris în C.F.nr.13-Timișoara, nr. top.23489 (cazarma 977), din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiul Timișoara și în administrarea C.L.M.T.

Actualmente municipiul Timișoara se confruntă cu un nr. mare de solicitări privind atribuirea de locuințe, atât din partea familiilor evacuate din imobile retrocedate în baza Legii nr. 10/2001, din partea tinerilor, pentru locuințe ANL, cât și a altor categorii de persoane. Prin această situație creată se necesită construirea de noi locuințe din fondurile proprii ale Primăriei municipiului Timișoara, cât și prin Agenția Națională a Locuințelor. La această dată municipiul Timișoara nu dispune de o locație, care să satisfacă astfel de cereri

Imobilul situat în Timișoara, Calea Aradului, compus din construcții și teren în suprafață de 37.125 m.p., înscris în C.F. nr.13-Timișoara, nr. top.23489, se află în domeniul public al Statului Român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale. Această locație a fost folosită pentru desfășurarea activității cu caracter militar și anume Cazarma 977.

Prin restrângerea activități Ministerului Apărării Naționale, Cazarma 977 a fost desființată, imobilul, terenul și construcțiile rămânând disponibile.

Având în vedere cele de mai sus;

PROPUNEM:

1. Emiterea unei H.C.L., care să aprobe înaintarea către Guvernul României a unei propuneri de emitere de hotărâre de Guvern privind transmiterea imobilului compus din construcții și teren aferent în suprafață de 37.125 m.p. (cazarma 977), situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.13-Timișoara, nr. top. 23489, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea C.L.M.T.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț

ptr. ȘEF SERVICIU,

Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

Serviciul juridic,