Hotărârea nr. 71/2007

71/27.03.2007 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 71/27.03.2007
privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.6523/20.03.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere art. 44 şi art. 45 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare;
Având în vedere prevederile art.3; art.14^8; art. 35; art. 49 lit. (a) şi (e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 - privind regimul deşeurilor, modificată şi completată;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului de gestionare a deşeurilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.457/2005 privind aprobarea asocierii consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor judeţului Timiş cu Consiliul Judeţean Timiş în vederea promovării proiectului "Sistem integrat de gestiune a deşeurilor menajere în judeţul Timiş";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.(b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea suprafeţei de 10,235 ha înscrisă în CF. nr. 3865 Chişoda, cu nr. topo 695/1/1, în suprafaţă de 40.681 mp, nr. topo 694/1/1 în suprafaţă de 21.696 mp nr. topo 694/1/2, în suprafaţă de 8.255 mp, nr. topo 695/1/2, în suprafaţă de 31.722 mp, din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor municipiului Timişoara.
Art.2: Se aprobă unificarea parcelelor, înscrise în CF. nr. 3865 Chişoda, din domeniul privat al municipiului Timişoara, cu nr. topo 695/1/1, în suprafaţă de 40.681 mp, nr. topo 694/1/1, în suprafaţă de 21.696 mp, nr. topo 694/1/2, în suprafaţă de 8.255 mp, nr. topo 695/1/2, în suprafaţă de 31.722 mp, rezultând nr. topo 694/1/1; 694/1/2;695/1/1;695/1/2 în suprafaţă de 102.354 mp, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de unificare, întocmit de SC EFICIENT SA,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă dezmembrarea terenului cu nr. topo 694/1/1; 694/1/2;695/1/1; 695/1/2 în suprafaţă de 102354 mp, astfel:
a) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 25.000 mp din domeniul privat al municipiului Timişoara pentru realizarea staţiei de sortare a deşeurilor reciclabile;
b) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 27.354 mp din domeniul privat al municipiului Timişoara pentru realizarea staţiei de transfer a deşeurilor nepericuloase care se vor transporta la depozitul de deşeuri amplasat pe teritoriul comunei Ghizela - Şanoviţa;
c) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/1 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 30.000 mp din domeniul privat al municipiului Timişoara pentru realizarea unei staţii de reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a unui spaţiu pentru depozitarea autovehiculelor abandonate şi fără stăpân din municipiul Timişoara;
d) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/2 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 20.000 mp din domeniul privat al municipiului Timişoara pentru realizarea altor facilităţi necesare gestionării deşeurilor generate în municipiul Timişoara.
conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare, întocmit de SC EFICIENT SA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ PRIMAR, DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA EDILITARĂ serviCiul SALUBRIZARE

SC2007-6523/20.03.2007

REFERAT

Strategia Naționala de Gestionare a Deșeurilor și Planul Național de Gestiune a Deșeurilor, aprobate prin HG nr. 1470/2004, constituie instrumentele prin care se asigură implementarea în România a politicii Uniunii Europene în domeniul deșeurilor și asigură constituirea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor în România.

Prioritățile de gestionare a deșeurilor în România, definite și stabilite în Strategia Națională de Gestiune a Deșeurilor, sunt:

 • -   prevenirea apariției - de deșeuri prin aplicarea „tehnologiilor curate” în activitățile care generează deșeuri;

 • -   reducerea cantităților - prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generator de deșeuri;

 • -   valorificarea - prin refolosire, reciclare materială și recuperarea energiei;

 • -   eliminarea - prin incinerare și depozitare.

Obiectivul general al Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor este dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor eficient din punct de vedere economic și care să asigure protecția sănătății populației și a mediului.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al municipiului Timișoara s-a asociat cu Consiliul Județean Timiș pentru realizarea proiectului „ Sistem integrat de gestiune a deșeurilor menajere în județul Timiș”, prin care se va realiza un depozit controlat, zonal de deșeuri nepericuloase în județul Timiș, la Ghizela - Șanovița, proiect care include și realizarea unei Stații de transfer de deșeuri nepericuloase Timișoara.

Operatorul de servicii publice de salubrizare, SC RETIM SA, urmează să realizeze o Stație modernă de sortare de mare capacitate, în care să sorteze pe categorii materialele reciclabile, în vederea valorificării ca materii prime secundare și reintroducerea acestora în circuitul economic.

În vederea îndeplinirii obligațiile ce revin autorităților administrației publice locale în implementarea Strategiei și Planului Național de Gestiune a Deșeurilor, pentru realizarea unei platforme tehnologice pentru gestiunea deșeurilor în municipiul Timișoara, platformă care va cuprinde:

 • -   Stația de sortare a deșeurilor reciclabile;

 • -   Stația de transfer deșeuri nepericuloase care se vor transporta la depozitul de deșeuri amplasat pe teritoriul comunei Ghizela - Șanovița;

 • -    Stație pentru reciclarea deșeurilor rezultate din construcții și demolări;

 • -   Loc pentru depozitarea autovehiculelor abandonate și fără stăpân din municipiul Timișoara

 • -   Alte facilități,

- propunem:

 • -  trecerea suprafeței de 10,235 ha înscrisă în CF. nr. 3856 Chișoda, cu nr. topo 695/1/1, în suprafață de 40.681 mp, nr. topo 694/1/1 în suprafață de 21.696 mp nr. topo 694/1/2, în suprafață de 8.255 mp, nr. topo 695/1/2, în suprafață de 31.722 mp, din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deșeurilor municipiul Timișoara.

 • -  unificarea parcelelor cu nr. topo 695/1/1, în suprafață de 40.681 mp, nr. topo 694/1/1, în suprafață de 21.696 mp, nr. topo 694/1/2, în suprafață de 8.255 mp, nr. topo 695/1/2, în suprafață de 31.722 mp, rezultând nr. topo 694/1/1; 694/1/2;695/1/1;695/1/2 în suprafață de 102.354 mp, din domeniul public al municipiului Timișoara, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de unificare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - dezmembrarea terenului cu nr. topo 694/1/1; 694/1/2;695/1/1; 695/1/2 în suprafață de 102354 mp, astfel:

 • a) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chișoda cu suprafața de 25.000 mp din domeniul public al municipiului Timișoara pentru realizarea stației de sortare a deșeurilor reciclabile;

 • b) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chișoda cu suprafața de 27.354 mp din domeniul public al municipiului Timișoara pentru realizarea stației de transfer a deșeurilor nepericuloase care se vor transporta la depozitul de deșeuri amplasat pe teritoriul comunei Ghizela - Șanovița;

 • c) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/1 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chișoda cu suprafața de 30.000 mp din domeniul public al municipiului Timișoara pentru realizarea unei stații de reciclare a deșeurilor din construcții și demolări și a unui spațiu pentru depozitarea autovehiculelor abandonate și fără stăpân din municipiul Timișoara;

 • d) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/2 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chișoda cu suprafața de 20.000 mp din domeniul public al municipiului Timișoara pentru realizarea altor facilități necesare gestionării deșeurilor generate în municipiul Timișoara.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ

DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU SALUBRIZARE ADRIAN PUȘCAȘ

AVIZAT JURIDIC

CONSILIER

MARINELA TOPOR


MIRELA LASUSCHEVICI

Red. MT

Dact. MT